Bài Xưa 39 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  Tết Bính Thân và tháng 1-3 / 2016

 

Cập nhật Tết Bính Thân và tháng 1-3 / 2016:

 

A) Bài Mới

a) Thơ :

132)        Yêu 3     (Ta yêu tiếng nước ta)

                     Mục Lục Thơ xuân Tết

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

266)        Lời cẩn án của KDVSTGCM Ư nghĩa

(KDVSTGCM= Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục )

[ Ở đây đưa ra định nghĩa và Ư nghĩa của Lời cẩn án của Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, được biên ở Việt Nam Văn Học Sử Yếu ; sau đó bàn về : Lời cẩn án ở cuối sách KĐVSTGCM và cách viết sử quái lạ của Sử quan triều Nguyễn ... ]

 

267)        Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

( Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 2 )

[Trong bài trước (183: Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành) tôi có ngỏ ư ngạc nhiên rằng một vị vua ‘đức như vua Thuấn’ lại có thể bức tử ông Lê Ngân v́ một tội nhỏ ; từ đó, tôi đă đọc lại nhiều lần đoạn văn của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư nói về vụ án đó, và đi đến kết luận rằng Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân. Bài này đưa ra những lư do tại sao tôi có thể quả quyết như vậy ... ]

 

 268) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

( Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng ! Đây là việc làm rất quan trọng của ba vị vua đầu nhà Lê : chăm lo chăm sóc dân t́nh, ưu ái thần dân; cũng là việc rất mệt nhọc , mất rất nhiều th́ giờ ...)

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

a) Yêu 3 , sáu chữ, 12 câu :

(Ta yêu tiếng nước ta)

       Ta yêu, yêu măi càng yêu,

       Tiếng ta, tiếng Việt yêu kiều...

 

b) Lời cẩn án của KDVSTGCM Ư nghĩa

(KDVSTGCM= Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

II) Lời cẩn án là ǵ ??

III) Lời cẩn án ở cuối sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

IV) Đại ư Lời cẩn án ở cuối sách KĐVSTGCM

V) KĐVSTGCM  bị kiểm duyệt

VI) Cách viết sử quái lạ của Sử quan triều Nguyễn

VII) Luân lư của câu chuyện

 

c) Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

( Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 2 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) ĐVSKTT không có nói rằng Vua Lê Thái Tông bức tử ông Lê Ngân

II) Án tử h́nh phải xử  ở Triều đ́nh

III) Triều đ́nh không có xử án ông Lê Ngân

IV) Vua Lê Thái Tông có xử tội tên phù thủy (xử nhẹ)

V) Vua Lê Thái Tông nhân từ hơn Bá Vương ...

VI) Vua Lê Thái Tông chỉ giáng bà Nhật Lệ xuống chức Tư dung

VII) Vụ Lê Tông Nho thời Thái Ḥa

VIII) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành ...

IX) Kết : Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

X) Cần nghi ngờ ĐVSKTT

 

d) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Vua Lê Thái Tông xử kiện cho dân chúng

II) Trước đó, Vua Lê Thái Tổ xử kiện cho dân chúng

III) Trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn

IV) Vua Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

V) Vua Lê Nhân Tông được mệnh danh là vua nhân từ

VI) Vua Lê Nhân Tông được dân chúng yêu thương như cha mẹ   

 

        

C) Bài cũ chọn lọc

a) Nguyễn Trăi

 35) Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

 

39)  Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

       ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

40)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 2

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

 

44) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

45)  Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

       (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực    Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên )

 

46)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3  )

[Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân]

 

49)  Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

       ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu ! )

[Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: vua ta không muốn dụng binh . . . ]

 

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc )

 

53) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

( Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu       Có Bằng chứng rằng Nguyễn Trăi ở trại tị nạn ở Nam Kinh )

 

56)  Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 1

( Chữ X-Trí-tự, chỗ lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược     Thượng tướng quân và thượng tướng, chỗ lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

 

57) Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

( Hầu tước , Chữ Công thần : chỗ thiếu sót trong Việt Nam Sử Lược . Nhận ra thứ bực Công thần theo tước Hầu , theo số Chữ Công thần. )

 

60) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

       ( Những nơi Nguyễn Trăi đă đến , ở Trung Hoa: Nam Kinh, Thái Thạch, Tầm Châu, B́nh Nam, Ngô Châu, Quảng Tây, Thiều Châu, Giang Tây . . . )

 

63)  Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

              ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

 

67)         Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu. Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

              ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.     Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

              ( Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _-Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

              ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;      _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

 

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

 

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

(Sử gia Trần Trọng Kim đă hoàn toàn sai lầm về việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ. Ông lầm tưởng rằng vua phân chia xếp hạng tất cả các công-thần theo ba chữ Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự,và Trí-tự (là tước chữ phong cho quân nhân Thiết Đột). Ông lại bỏ sót hầu tước trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ, một bỏ sót lớn lao và quái dị ! Ngoài ra, ông không nói ǵ đến ‘chữ công thần’ (Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, vv) ...)

 

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

(Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không bị ảnh hưởng của các sử gia cận đại và hiện đại ...

Bài viết này trở lại t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, và nhấn mạnh về ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương)

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

              (Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ... )

 

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu  

 

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

 

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

 

215)               Do công trận nên Hầu-tước !

 

216)               Trong hai bài thơ mới t́m được ‘của’ Nguyễn Trăi có một bài là hoàn toàn bịa đặt,  bịa đặt bởi họ Đinh  _-một họ Đinh khác với ḍng dơi của Đinh Liệt

 

 224)              Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

 

240)  Chúa thánh tôi hiền :   Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

 

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2)

 

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

 

249)        Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?! 2 )

 

250)    Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

 

b)Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

c) Mục Lục Thơ xuân Tết

       13) Chúc Tết   (năm mới nhoẻn cười)

14) Chúc xuân       38) Mừng xuân (năm mới đón mời)

60) Chúc Tết 2 ( năm mới ḥa hài)

67) Hoa Vạn Xuân          74) Chúc Tết 3 (năm mới như cười)

98) Chúc Tết 4 (năm mới cười t́nh)

102) Nụ cười 24 (Nụ cười xuân)

116) Nụ cười 30 (Nụ cười thanh xuân) 124) Chúc Tết 5 (năm mới cười xinh)

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 9-12 / 2015

 

Cập nhật tháng 9-12 / 2015:

 

A) Bài Mới

a) Thơ :

130)        Dáng Thu

131)        Nụ cười 34    (Nụ cười thanh thản)

        

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

261)               Phá án Lệ Chi viên 12:     ‘Vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ là chuyện Xạo !

( ...bịa đặt bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh )

( Bài này trước tiên tóm lược các bài trước, những bài nói về ‘vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ sau đó trưng ra Bằng chứng cụ thể, Bằng chứng dứt điểm, xác thực 100% rằng Vua Lê Thái Tông băng hà  ngày mùng 4 tháng 8.

Vua Lê Thái Tông băng hà  ngày mùng 4 tháng 8, chứng tỏ rằng ngày mùng 4 tháng 8 vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) ...)

 

262)               Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

( Gọi  là Tam Tư nhưng có Bốn chức (Tư Không, Tư Mă,  Tư Khấu, Tư Đồ) và là chức gia phong. Sở dĩ có bài viết này, là v́ trong LTHCLC, ông Phan Huy Chú viết SAI về Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát...(Vd: năm Thuận Thiên 4, Ông Lưu Nhân Chú chuyển làm Tư Khấu; Sai! Phải nói rằng Ông Lưu Nhân Chú được gia phong Tư Khấu th́ mới đúng.) Ở đây, tôi bàn về Tam Tư của đại công thần khai quốc nhà Lê, nhấn mạnh về điểm ‘gia phong’, lấy thí dụ Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát... )

 

263) Tam Quốc :    ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo !

( Bài này đưa những lư do để nói rằng ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo ! Sau đó, trưng ra một Bằng chứng cụ thể, Bằng chứng dứt điểm, xác thực  rằng kẻ bắn chết Bàng Thống chẳng phải là Trương Nhiệm! )

 

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

( Ở đây, tôi phân tích ư nghĩa của các sự việc : Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương, được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc, Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi, Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn, vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa. Sau đó, tôi nhắc lại rằng Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân và Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần khai quốc ... )

 

265) Sử Trung Hoa :     Khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn, Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

( Bài này bàn về việc quân tướng họp nhau bầu Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua,  với nhận xét rằng nếu được (bị) khoác áo hoàng bào lên người th́ bắt buộc phải nhận ngôi vua ! )

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

a) Dáng Thu, bảy chữ, 8 câu :

Thánh thót thu rơi thánh thót ḷng

Âu sầu thiên địa măi hoài công...

b) Nụ cười 34, bảy chữ, 4 câu :

              Nụ cười thanh thản, an ḥa lắm...

 

c) Phá án Lệ Chi viên 12:   Phá án Lệ Chi viên 12:     ‘Vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ là chuyện Xạo !

(... bịa đặt bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

A) Tóm lược các bài trước:

LXIII) Bài 1:  Lư do vua Lê Thái Tông băng hà

LXIV) Bài 1:  Vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ

LXV) Bài 1: Vua Lê Thái Tông băng hà ngày 4 tháng 8

LXVI) Bài 2:  Vua Lê Thái Tông băng hà ngày 4 tháng 8 (tiếp theo)

LXVII) Bài 11: Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc

B) Bằng chứng cụ thể

LXVIII) Ngày giỗ Vua Lê Thái Tông là ngày 4 tháng 8

 

d) Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

II) Diệu dụng của chức Tam Tư

III) Những chức Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú

IV) Những chức Tam Tư của Lê Sát

V) Tư Không

VI) Tư Mă

VII) Nguyn Trăi chưa hề được Tam Tư, Tam Thiếu

 

e) Tam Quốc :      ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Lược truyện

II) Không đi đường nhỏ, Không dại ǵ đi đường nhỏ

III) Quân sư phải đi chung với vua

IV) Lưu Huyền Đức có thể ra lịnh cho Bàng Thống cùng đi đường lớn

V) Kết :Bàng Thống không đi đường nhỏ, không bị bắn chết ở đồi Lạc Phụng

VI) Có lẽ lúc đánh Lạc Thành, Bàng Thống bị trúng một mũi tên

VII) Thêm : Vạch mặt chỉ tên kẻ bắn chết Bàng Thống

VIII) Có đồi Lạc Phượng hay không?

 

g) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

XXII) Tóm lược những bài trước

XXIII) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương == > Trần Nguyên Hăn  là nghịch thần

XXIV) Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc == > Trần Nguyên Hăn chưa hề được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc

XXV) Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi

XXVI) Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn

XXVII) Thêm vài điều về vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa

XXVIII)Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân

XXIX) Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần khai quốc

 

h) Sử Trung Hoa :         Khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn, Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

Dàn Bài :

I) Trần Kiều binh biến : khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn

II) Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

III) Các điều lợi của sự nhận ngôi vua

IV) Bởi vậy Tống Thái Tổ có thể thuyết phục các tướng giải giáp

V) Phải nói là ‘Triệu Khuôn Dẫn được bầu lên làm vua’ chớ chẳng phải là cướp ngôi

VI) Trường hợp vua Lê Đại Hành, Lư Thái Tổ

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

a)Thơ

35)         Dẹp giặc đề thơ           *

 

              Lê Anh Chí dịch thơ vua Lê Thái Tổ

*

       Chiến khu đường hiểm chẳng từ nan

       Thêm tuổi thêm bền sắt đá gan

**

**

       Hào khí quét bay ngh́n ngại chướng

       Tráng tâm dời sạch vạn non ngàn

       Biên pḥng tính suốt trù phương lược

       Xă tắc tŕ toan kế vĩnh an

**

**

       Ghềnh thác ba trăm , bao khúc mắc

       Hiện nay làm, thấy : thuận vui nhàn

 

b) Phá án Lệ Chi viên

Bài 1:  115)           Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa và có đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Thị Lộ. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) bởi lẽ dễ hiểu là hôm ấy, trước khi đêm về, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên cổ (Thương thay !)

 . . . Bài viết này trả lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ .)

Bài 2:  119)           Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

Bài 3:  120)           Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

Bài 4:    125)         Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

Bài 5:    127)         Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

Bài 6:    130)         Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă giữ thuyền vua lại, ở mộ Bạch Sư ???

Bài 7:    134)         Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) Vị lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

Bài 8:    138)         Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

Bài 9:      141)              Lệ Chi viên, Phá án 9: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết  vua 9.       ( Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442) ; K) Hai mươi hai năm sau )

Bài 10:    147)              Lệ Chi viên, Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

Bài 11:    164) Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 11

 

c) Trần Nguyên Hăn

50)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

52)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

149)        Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2  ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

151)        Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2 ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

(163)             Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

142)        Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

185) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!! Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

187)               Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn), Tại sao ?

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

212)         Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ; Luân lư của hai câu chuyện

223)        Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

225) Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

227)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

236) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

239)        Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ ?

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

255)        Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi chém Trần Nguyên Hăn ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

 

d)Vài Thơ

;        Giọt mưa bay  ;      Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngơ Ngác    Tranh Tố Nữ  ;    Ngọa Thần Long  ;      Ngọa Thần Long 7   ;

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;

108)        Nụ cười 27           (Nụ cười xuân tiên)        109) Nụ cười 28     (Nụ cười hái t́nh)     110)        Nụ cười 29           (Nụ cười ẩn hiện)           1)              Đường Gặp Gỡ             2)           Tiếng Thác

3)    Chiều hôm trước   (thơ t́nh)              4)           Một khung trời     67)         Hoa Vạn Xuân                 68)         Hải ngoại, tâm sầu

69)  Nụ cười 2   70)             Mẹ, Thiên thu              83)         Yêu 2

84)         Nụ cười 11             85)         Vung Gậy

101)        Nụ cười 1             (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 8-2015

 

Không có Bài Mới tháng 4,5,6,7 ; chỉ cập nhật một số mục lục trong 4 tháng này

Cập nhật tháng 8-2015:

 

A) Bài Mới

a) Thơ :

128)        Một Ngày

129)        Nụ cười 35    (Nụ cười ướm t́nh)

        

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

259) Tam Quốc :         ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

 

( Bài này tŕnh bày những lư do chứng tỏ rằng tài sức, tính t́nh Ngụy Diên không đủ để có thể mạo hiểm phục kích chém Vương Song .Sau đó, tôi đưa ra thêm một bằng chứng cụ thể rằng ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !’ bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc,  có thể đứng vững ở ṭa án triều đ́nh Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông ...)

 

260)               Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

( Bài này, tiếp theo bài Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết ! ,xác định thêm rằng Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh , chẳng phải là công thần và bàn về :

_-Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

_-Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

_-Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

_-Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo )

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Một Ngày, thơ tự do,  12 câu :

              Một ngày mưa

              Lận đận

              Thương tiếc niềm thương...

 

b) Nụ cười 35 , thất ngôn, 4 câu :

              Ta ướm t́nh ta , mỹ măn hoa...

 

c) Tam Quốc :       ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Lược Truyện

II) Mục đích : ca tụng đề cao Gia Cát Lượng

III) Ngụy Diên vơ nghệ cao cường nhưng kém Vương Song

IV) Ngụy Diên có đủ đảm lược ?

V) Có đường đi đến trại Vương Song cho 30 quân kỵ của Ngụy Diên ?

VI) Không thể đốt  trại Vương Song

VII) Ngụy Diên nói ‘Lạy ông, tôi ở bụi này’

VIII) Kết : ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

IX) Thêm : Bằng chứng cụ thể rằng ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

X) Có lẽ Vương Song, khi rượt theo quân Thục, bị trúng một mũi tên

 

d) Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh !

II) Phạm văn Xảo chẳng phải là công thần

III) Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

IV) Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

V) Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

VI) Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

 

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Bài cũ c̣n mi

 

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

[ Tướng Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ! Bài này tiếp tục diễn tả, vơ nghiệp, công nghiệp của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên,giúp vua dẹp giặc, cuối năm 1430chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

_-Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

_-... Và nhất là : Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành, cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !  ]

258)               Định nghĩa định danh 7

( Bài ‘Định nghĩa định danh 7’ này nói về những từ ngữ Phật giáo và văn hóa sau : Vô cực ( + , -), Bang, Đánh thắng, Đánh bại, Lăo Phật gia, ‘Chẳng ra khỏi bàn tay của Đức Như Lai’, Cách vật, Cách trí, Miếu hiệu, thụy hiệu, niên hiệu, Truy tặng truy phong, người hiền. )

253)               Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

( Bài viết thứ hai này về Cúc Hiên Tiên Sinh Lê Đ́nh Diên (1824-1883) nói về những đóng góp văn hóa như viết văn bia cho đa số đ́nh chùa ở địa phận Hà Nội, viết tựa sách ... và trở lại phương châm Quân Tử Thành Mỹ. Bài này cũng đăng trên TrangNhà Kiến Tánh, v́ những đóng góp văn hóa kể trên và v́ tôi sẽ dùng những phân tích danh từ trong Quân Tử Thành Mỹ trong một bài đoản luận tới ... )

 

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

( Ông Phạm Văn Xảo là ai ??? _Không ai biết ! Không có sử gia nào biết Phạm Văn Xảo là ai ! Mặc dù mấy ông sử gia, mỗi lần họ muốn nhục mạ Vua Lê Thái Tổ, là họ đem Phạm Văn Xảo ra ! Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ...

Bài này đưa ra một chi tiết về thân thế Phạm Văn Xảo _-chi tiết quan trọng này có thể giải thích tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản ! )

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

( Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc, mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ... )

 

256)               Định nghĩa định danh 6

( Tiếp tục loạt bài ‘Định nghĩa định danh’, bài này nói về những từ ngữ Phật giáo (như Tăng Thống Quốc Sư Bản Lai Diện Mục Hằng Hà sa số Truyền đăng ...) , ngoài Phật giáo như Điện Hạ, Các Hạ, Túc Hạ, Tại Hạ, Điểm yếu, yếu điểm, Cô gia, Quả nhân... )

249) Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của Nguyễn Trăi ?! 2 )

( Tôi đă có dịp nói rằng trong bài thơ làm theo thể Thủ vĩ ngâm của Nguyễn Trăi , ‘Nam’ là Nam Kinh bên Tàu , nay biên lại ở đây, cùng với việc bàn thêm về ‘Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của Nguyễn Trăi’ , bàn thêm tại sao sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có thể là sự thực và xác định một lần nữa rằng Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ ...)

 

250) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

( Bài này tiếp tục nói về những bài thơ mà Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ân đức Vua Lê Thái Tổ, bậc Nghiêu Thuấn Vũ Thang... )

251) Tam Quốc : Lưu Huyền Đức không hề gọi Gia Cát Lượng là tiên sinh !

( Tôi đă có bài viết rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng là tiên sinh ! Một khi Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng là tiên sinh, th́ dĩ nhiên Lưu Huyền Đức cũng không hề gọi Gia Cát Lượng là tiên sinh ! Ngược lại với điều tuyên truyền của La Quán Trung trongTam Quốc Chí Diễn Nghĩa ...)

 

252) Định nghĩa định danh 5

( Bài Định nghĩa định danh 5 này là bài đầu tiên mang tựa đề ‘Định nghĩa định danh’, nhưng mang số 5, v́ một số bài trước có thể được xem là ‘Định nghĩa định danh’. Bài được viết chung cho cả hai TrangNhà Kiến Tánh và TrangNhà LêAnhChí

Những bài trước: ...)

 

245)               Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

246)               Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối s nhanh chóng mn tip...

247) Tam Quc :  L T Kính không h gi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

 

248)             Nguyên soái và T tướng Lưu Nhân Chú triu Lê Thái T 5

243)               Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của S thn Vũ Qunh, Lê Tung, của Nguyn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

 

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

 

239)               Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rng Vua Lê Thái T giết oan Trn Nguyên Hăn , tc là nói rng Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái T )

 

240)               Chúa thánh tôi hin : Nguyn Trăi thường din t đương thi là thi Nghiêu Thun và ca tng Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang

 

241)        B́nh luận Tam Quc :            Lưu Huyn Đức rt coi thường kh năng cm quân ca Gia Cát Lượng !

 

Vài thơ

120)        Ngọa Thần Long 9       (Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Vua Lê Thái T là Ngọa Thần Long và  là Nghiêu Thuấn Vũ Thang)

121)        N cười 32    (N cười tiên t)   117)         Tướng thánh hiền

118)        Áo dài 7 (Áo dài lch s)              119)        N cười 31    (N cười B Tát)    115)        Áo dài 6 (Áo dài văn chương) 

116)        N cười 30           (N cười thanh xuân)

 

b) Vua Lê Thái T

233) Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang, theo S thn Vũ Qunh, Lê Tung ; Nguyn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

188)        Vua Lê Thái T là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

89)         Thi thnh tr hoan lc nước ta là triu Vua Lê Thái T và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông ch chng phi Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

158)        Th coi tướng Vua Lê Thái T 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

80)         Lư do vua Lê Thái T truyn ngôi cho Nguyên Long.   Tht gin dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không b sa đổi, không b thiêu hy bi nhà Mc, nhà Trnh

219)               S Tàu ly Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh ly t Vua Thái T

173)        Nhng điu b bưng bít v văn thơ ca Nguyễn Trăi

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

179)        Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ có lẽ là công chúa nhà Trần, Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào   ( !!!)

              (Thiệt là dở quá !)

 

Mc Lc Thơ v Vua Lê Thái T

Gia Cát Lượng là Nga Long , Vua Lê Thái T là Nga Thn Long:

27) Nga Thn Long              29) Nga Thn Long 2

31) Nga Thn Long 3           36) Nga Thn Long 4

37) Nga Thn Long 5           39) Nga Thn Long 6

43) Nga Thn Long 7                  61) Nga Thn Long 8

 

Dch thơ vua Lê Thái T:

35) Dp gic đề thơ

 

c) nhng bài được đọc nhiu nht  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

233) Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang, theo S thn Vũ Qunh, Lê Tung ; Nguyn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

192) ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:     Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

lg2)     Trúc (Cúc) Hiên Tiên Sinh, Hi-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        L Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không h b kết ti giết vua. Lư do tht s ti sao Nguyễn Trăi b ti giết vua c̣n n tàng trong Đại Vit S Kư Toàn Thư, quc s ca nhà Trnh .      Không h có v án L Chi Viên, ch có v án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trn Trng Kim nói rng vua Lê Nga Triu dâm dc quá độ nên ngi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái T rt nhân t, quá nhân t trong v án Trn Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

207)        Kế Không Thành ca Gia Cát Lượng là chuyn Xo 2

( Bài này trưng ra bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

206) Tam Quc : Kế thuyn c hng 10 vn mũi tên là ca L T Kính chng phi ca Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng c̣n không có mt trong thuyn ...

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phc được Tôn Quyn chng Tào là L Túc, chng phi Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rt đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

188)        Vua Lê Thái T là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

80)         Lư do vua Lê Thái T truyn ngôi cho Nguyên Long.   Tht gin dị !

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái T lúc mi b bt (v án Trần Nguyên Hăn),  Ti sao ?

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

 

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

175)        Nguyn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        M ca T Nguyên Trc không h t t

(Như mi ln, tôi dùng ngay nhng s kin đưa ra bi La Quán Trung để chng minh rng La Quán Trung đă Xo hết ch nói !)

158)        Th coi tướng Vua Lê Thái T 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

d) Bài cũ c̣n mi 2

234)        Quân số của Vua Lê Thái T

235)        Quân số của Lưu Huyn Đức lúc trấn thủ huyn Tân Dă

236)        Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn thit to gan ! ( li khn tri )

237)        Nhng câu nói câu văn ni tiếng b dch sai...

( Câu nói ni tiếng ca Tng Thng Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bt mui nhân qu !’’ ... )

238) Tam Quc :           ‘Gia Cát Lượng sa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cn là chuyn Xo !

230) ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:    Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

231) B́nh luận Tam Quc :           T Nguyên Trc là v nguyên soái độc nht thi Tam Quc đă đánh thng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ d t !

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái T gi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

218)         Thành Đắc Thn chết v́ có ... miễn tử bài !

220)               Trn Anh Tông có gọi Trn Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

222)         ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:         Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

e) Mc Lc Thơ Áo Dài

                     Mc Lc Thơ Áo Dài

 

103) Áo dài 1 (Áo dài áo lượt áo là)

104) Áo dài 2 (Áo dài không gian)

106) Áo dài 3 (Áo dài ngc ngà)

111) Áo dài 4 (Áo dài trang nước đim non)

114) Áo dài 5 (Áo dài trăng ngà)

115)        Áo dài 6          (Áo dài văn chương) 

118)        Áo dài 7   (Áo dài lịch sự)                      

127)    Áo dài 8              (Áo dài nắng chiều)                

*

=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 38

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *