Lệ Chi viên Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

XXXXXI) Vua Lê Nhân Tông đại xá ; hai trường hợp

XXXXXII) Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần

XXXXXIII) Chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông == > ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan

XXXXXIV) Phân biệt ‘tập ấm làm quan’ (nhà Lê) và thế nghiệp làm Lạc Tướng (nhà Hùng)

XXXXXV) Vua Lê Thánh Tông cấp cho Nguyễn Anh Vũ 100 mẫu ruộng

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Các bài trước:

bài 1:

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

Bài 2 đến bài 9 : Xem

ml)        Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

 

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TKNX = Trịnh Kh, Nguyễn , Th

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

TlV = TLV = Tống Lệnh Vọng

 

LLQ = Lạc Long Quân

HV = Hùng Vương

LT = Lạc Tướng

 

 

Hai mươi hai năm sau, có chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông cho Nguyễn Trăi (nhưng vua không hề tẩy oan cho Nguyễn Thị Lộ, bởi lẽ dễ hiểu là trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua, bà chỉ bị kết tội giết vua bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh)

Được tẩy oan, Nguyễn Trăi đương nhiên được khôi phục làm công thần . Do đó, a) ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan   b) Nguyễn Anh Vũ được cấp ruộng

Bài viết này cũng

_-trở lại việc Vua Lê Nhân Tông đại xá; với hai ư nghĩa của ‘đại xá’

_-bàn về việc Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần (quan trọng ! bởi th căn c vào số ruộng cấp đ biết a)v quan phảicông thần hay không    b)cấp bực công thần))

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

[K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

XXXXXI) Vua Lê Nhân Tông đại xá ; hai trường hợp

 

Bài trước đă bàn về sự khác biệt giữa Đại xá và Tẩy oan : nếu người bị tội là công thần, th́ khi được tẩy oan, đương nhiên được khôi phục làm công thần c̣n được Đại xá th́ tội danh vẫn c̣n. Sự phân biệt này quan trọng, v́ nhiều người căn cứ vào việc Vua Lê Nhân Tông đại xá mà bảo rằng : ông X bị hàm oan (nên được Vua Lê Nhân Tông đại xá). Thật là sai lầm !

Cái lợi của việc Vua Lê Nhân Tông đại xá , là về phần con cái người phạm tội : có thể được trả lại 100 mẫu ruộng, có thể tiến bước trên hoạn lộ.

 

Việc vua Lê Nhân Tông đại xá; ta có thể phân ra hai trường hợp :

 

a) những người bị Thái hậu (mẹ Vua Lê Nhân Tông) ghép tội như cha con ông Trịnh Khả và cha con ông Trịnh Khắc Phục : Vua Lê Nhân Tông nghĩ rằng họ bị oan nhưng vua không thể Tẩy oan cho họ mà chỉ Đại xá. Đây là quan niệm về hiếu thảo ngày xưa : nếu vua cải chính ngay những vụ án của Thái hậu th́ vua chẳng phải là hiếu tử! (mà làm vua Đại Việt th́ phải là hiếu tử !)

 

b) những người bị phạm tội triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông : những việc này xảy ra đă lâu, nên Vua Lê Nhân Tông có thể Tẩy oan cho họ nếu vua nghĩ rằng họ bị oan nhưng vua Lê Nhân Tông chỉ Đại xá ; điều này chứng tỏ rằng đối với vua Lê Nhân Tông th́ họ không bị oan và việc vua Đại xá chẳng qua là do ḷng nhân từ lớn lao của vua Lê Nhân Tông mà thôi.

 

 

XXXXXII) Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần

 

a) Triều vua Lê Thánh Tông, có sự thay đổi lớn : vua giảm thiểu đi rất nhiều số ruộng cấp cho công thần:

_-công thần bậc nhất được 300 mẫu ruộng

_-công thần bậc trung được 200 mẫu ruộng

_-công thần bậc thấp được 100 mẫu ruộng

 

b) Triều vua Lê Thái Tổ, được 100 mẫu ruộng th́ chẳng phảikhai quốc công thần : Nguyễn Công Duẩn , khai quốc công thần giữa bậc trung bậc thấp , được 470 mẫu ruộng. T đó , ta th đoán rằng khai quốc đại công thần được khoảng 1000 mẫu ruộng khai quốc công thần bậc thấp như Nguyễn Trăi được khoảng  300-350 mẫu ruộng

 

c) Triều Vua Lê Thái Tông, vua Lê Nhân Tông, số ruộng cấp cho công thần vẫn như thời vua Lê Thái Tổ, không thay đổi.

 

Bởi vậy, ta thấy rằng khi vua Lê Nhân Tông đại xá, số ruộng được trả lại là 100 mẫu ruộng :

       Triều vua Lê Thái Tổ Vua Lê Thái Tông, vua Lê Nhân Tông, được 100 mẫu ruộng th́ chẳng phảikhai quốc công thần

       Những khai quốc công thần (đă phạm tội)  ch được đại xá, chớ chẳng được khôi phục lại là công thần.

 

Riêng trường hợp Trần Nguyên Hăn, Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần :

       Triều vua Lê Thái Tổ, Trần Nguyên Hăn được 100 mẫu ruộng (chẳng phải là công thần)

       Khi b tịch biên gia sản, TNH b tịch biên nhiều hơn 100 mẫu ruộng, hơn nhiều lắm, TNH rất giàu (cho nên Trần Nguyên Hăn có thể xây dựng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.) _gia tài Trần Nguyên Hăn rất lớn, v́ tích lũy nhiều đời và làm quan nhiều triều đại, kể cả cho nhà Minh.

       Khi được đại xá, con cái Trần Nguyên Hăn được tr lại 100 mẫu ruộng

 

 

XXXXXIII)Chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông == > ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan

 

Chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông

       == > Nguyễn Trăi được đương nhiên khôi phục lại là công thần.

       == > ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan

 

a) Luật nhà Lê: ḍng dơi khai quốc công thần được đời đời tập ấm làm quan :

_-đảm bảo cho ḍng dơi khai quốc công thần, một cuộc mưu sinh khá hơn người dân thường

_-nhà Lê trọng đăi công thần công thần là ch dựa của nhà Lê

‘’

b) ‘đời đời’ là nói theo quan điểm của vua quan nhà Lê ; đối với vua quan nhà Lê th́ cơ nghiệpnhà Lê sẽ được truyền đến muôn đời , măi măi. Mọi người đều nói như thế và đều tin chắc như vậy.

 

c) Nguyễn Anhđă đ c nhân, nên được làm quan huyện là do khoa bảng , chẳng phảitheo qui chếtập ấm làm quan

Tuy nhiên, là ḍng dơi khai quốc công thần, ông đượcởng những quyền lợi khác ...

 

 

XXXXXIV)Phân biệt ‘tập ấm làm quan’ (nhà Lê) và thế nghiệp làm Lạc Tướng (nhà Hùng)

 

Thế nghiệp làm Lạc Tướng (nhà Hùng) là : cha làm Lạc Tướng th́ người con trưởng được làm Lạc Tướng

C̣n ‘tập ấm làm quan’ (nhà Lê) th́ không được chức vị của cha ông , mà lúc đầu phải làm một chức quan nhỏ, rồi được cất nhắc dần dần lên làm đại thần , nếu có tài đức

Phong tục Thế nghiệp làm Lạc Tướng (nhà Hùng) có nguyên do sau :  các Lạc Tướng đầu tiên đều là con thứ của Lạc Long Quân, và là em của Hùng Vương. Các Lạc Tướng thật ra là vua chư hầu , giúp thiên tử là HV cai trị và ngự trị thiên hạ. Và các vua (thiên tử và vua chư hầu) , đều thật sự cùng một họ (nhưng các LT dùng những họ khác nhau , thường là dùng tên đất phong làm họ), đều cha truyền con nối làm vua ...

 

 

XXXXXV) Vua Lê Thánh Tông cấp cho Nguyễn Anh Vũ 100 mẫu ruộng

 

Sau khi tẩy oan cho Nguyễn Trăi,  Vua Lê Thánh Tông cấp cho Nguyễn Anh Vũ 100 mẫu ruộng

 

a) Nguyễn Anh Vũ được 100 mẫu ruộng, điều này chứng t :

_- Nguyễn Trăi là công thần

_- Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

Đó là v́ vua Lê Thánh Tông đă giảm thiểu đi rất nhiều số ruộng cấp cho công thần được 100 mẫu ruộngcông thần (khác với thời vua Lê Thái Tổ, vua Lê Thái Tông, vua Lê Nhân Tông, 100 mẫu ruộng chẳng phảicông thần)

 

b) Được cấp ruộng là một quyền lợi  của công thần ; một quyền lợi   khác là : ḍng dơi khai quốc công thần được đời đời tập ấm làm quan ...

 

                           (C̣n Tiếp)

       //viết xong đầu tháng  5-2010, sẽ đăng trung tuần 5-2010//

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *