Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

( Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 4   ; Trần Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhảy xuống sông )

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

XX) Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

XXI) Bế Khắc Thiệu chưa động binh, Trần Nguyên Hăn đành dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’

XXII) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

XXIII) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

XXIV) Trần Nguyên Hăn ếm mả Tổ họ Lê ở Lam Sơn ?

XXV) Trần Nguyên Hăn và nhà Minh

XXVI) TNH lập thêm một mái gia đ́nh ở Nghệ An ?

XXVII) Cuối năm 1431, Trần Nguyên Hăn cùng Bế Khắc Thiệu làm phản ở Thái Nguyên

__________________________________________

Bài này xác định rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch từ những hành động mưu phản rơ ràng của TNH, trước khi bị bắt đến khi ‘Hoàng thiên’ đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn ; là tiếp nối của loạt bài ‘Kế Kim thiền thoát xác của Trần Nguyên Hăn’. Sau đó , bài này diễn tả những ǵ Trần Nguyên Hăn đă làm sau khi nhảy xuống sông ...

 

 

Dàn Bài của bài 1:

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

              ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

I) Lược truyện

II) Một số người họ Trần nói: TNH thoát chết

III) Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ?

IV) Cách giải thích hợp lư nhất v́ Trần Nguyên Hăn . . . biết bơi

V) Và v́ chẳng lẽ TNH lại quá vụng về . . .

VI) TNH dặn trrước các thủ hạ địa điểm trầm ḿnh

VII) Đền thờ TNH được dựng lên khi nào

 

Dàn Bài bài 2:

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phải là khai quốc công thần và chẳng phải là Tướng Quốc

VIII) Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

IX) Mục đích của Trần Nguyên Hăn : làm vua

X) Những tính toán của Trần Nguyên Hăn  (Suy đoán)

XI) Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

XII) Trần Nguyên Hăn và hội thề Đông Quan

 

Bài 3 :

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

Dàn Bài Bài 3:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

II) ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

III) ‘‘Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng’’: 260 công thần nói ngược lại

IV) ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

V) ‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’: Trần Nguyên Hăn chỉ tuyên bố thế

VI) ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’ _-Và Hoàng thiên nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

VII) Kết : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI  và Trần Nguyên Hăn bị Trời quở phạt

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TNĐ = Trần Nguyên Đán

 

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

 

NT = Nguyễn Trăi

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

BKT = Bế Khắc Thiệu

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

XX) Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

 

Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng: Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Những hành động mưu phản rơ ràng này đủ chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2).

 

 

XXI) Bế Khắc Thiệu chưa động binh, Trần Nguyên Hăn đành dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’

Trần Nguyên Hăn mưu phản cùng với BKT ; nhưng năm 1429 , BKT lại chưa động binh ;

Trần Nguyên Hăn đành dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ và dặn trước các thuộc hạ địa điểm ‘nhảy xuống sông’ ...

 

 

XXII) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Lúc đi cùng 42 vơ sĩ về kinh, TNH chưa bị kết tội phản nghịch, vua ta (rất nhân từ ) chỉ bắt về để đối chất (Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt, dĩ nhiên cũng  chưa bị kết tội phản nghịch). TNH không muốn về đối chất. Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, TNH bèn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ

Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

Hành động , lời nói của Trần Nguyên Hăn hoàn toàn ngược lại với những kẻ trung thần bị bắt xưa nay :

_-TMY trong tay có mười vạn tinh binh, vừa được Tào Hưu nói cho biết rằng  bị vua nghi ngờ, vội vă thét đuổi mười vạn tinh binh của ông, cùng Tào Hưu chạy đến gặp vua Ngụy để trần t́nh

_-Nguyễn văn Thành chẳng có hành động ǵ phản nghịch, bị vu oan, chạy vội đến , qú gối, kéo vạt áo Gia Long mà kêu van (và bị Gia Long cấm, không cho gặp mặt).

Trần Nguyên Hăn , chẳng thèm về đối chất , lại c̣n nặng lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ , rơ ràng là kẻ phản nghịch.

Không những thế ...

 

 

XXIII) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

a) Thật rơ ràng : Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH bù lu bù loa phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

b) Trần Nguyên Hăn rất to gan : đă mưu phản, bị bắt, lại c̣n dám kêu trời soi xét. Hiển nhiên đó là v́ TNH chẳng tin rằng lời khấn bị thần minh soi xét

c) Trần Nguyên Hăn dám kêu trời soi xét, và các thần nhân ở vùng đó đă  nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn ! Quả báo nhăn tiền, Quả báo ngay lập tức ! Sao lại nhậm lẹ vậy ? _-đó là v́ Trần Nguyên Hăn đă xúc phạm đến Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc Thánh vương

d) Cần nhận xét rằng :

_-TNH không chết , dùng Kế Kim Thiền thoát xác mà thoát nạn

_-Trần Nguyên Hăn phải trốn đi trong lúc giông băo lớn, không có đủ th́ giờ mang theo vợ con ; (Hoàng thiên trừng phạt Trần Nguyên Hăn ở chỗ đó : làm xa cách vợ con)

_- vợ con và các thư đồng của Trần Nguyên Hăn đều được cứu sống

_-42 vơ sĩ của vua Lê Thái Tổ đều chết hết. Chỉ có một cách giải thích : họ đă bị hạ độc (bị Trần Nguyên Hăn đầu độc) trước khi thuyền bị đắm, trước khi cả lúc TNH phỉ báng Vua Lê Thái Tổ  (v́ vậy Trần Nguyên Hăn đă phỉ báng Vua Lê Thái Tổ nhiều điều mà không bị ngăn cản) .

 

 

XXIV) Trần Nguyên Hăn ếm mả Tổ họ Lê ở Lam Sơn ?

 

Trần Nguyên Hăn đă làm ǵ sau đó ? _-theo Trần Đại Sĩ , TNH đă đến Lam Sơn, ếm mả Tổ họ Lê

Trần Đại Sĩ , không phải là sử gia, mà là tiểu thuyết gia lịch sử, những điều ông viết có khi đúng, có khi sai ; riêng điều này th́ tôi nghĩ là đúng :  Trần Nguyên Hăn quả đă đến Lam Sơn, ếm mả Tổ họ Lê. Có điều Trần Đại Sĩ không ngờ là ông đă cho thêm một bằng chứng rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch, rơ ràng là kẻ phản nghịch.

Trần Đại Sĩ c̣n nói : v́ Trần Nguyên Hăn đă ếm mả Tổ họ Lê, cho nên

_-Vua Lê Thái Tổ băng hà lúc 49 tuổi

_-Vua Lê Thái Tông bị ‘thượng mă phong’ ở Lệ Chi Viên

Hai điều này đều sai :

Tôi có lấy lá số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ : lá số của một bậc anh hùng cái thế ! Đại vận của vua ta lúc ngài làm vua có nhiều sao tốt tụ hội,  nhưng mệnh vua ta cư tuyệt địa vào đại vận đó (mệnh Kim vào đại vận Hỏa), nên vua ta băng hà trong đại vận đó. V́ đây là số của Vua Lê Thái Tổ , đă định từ lúc vua ta sinh ra,  nên chắc chắn rằng vua ta băng hà không phải v́ Trần Nguyên Hăn đă ếm mả Tổ họ Lê

C̣n Vua Lê Thái Tông không hề bị ‘thượng mă phong’, xem

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

Vả lại :

       Trần Nguyên Hăn có biết ếm mả không ? nếu biết th́ Trần Nguyên Hăn ếm mả có giỏi không ?

       Có thể ếm mả đế vương đă kết không ? (có hiệu quả không ?)

Và câu hỏi lớn nhất là :

Có ai biết mả đế vương của nhà Lê chính xác ở đâu không ?

 

 

XXV) Trần Nguyên Hăn và nhà Minh

 

Trần Nguyên Hăn dĩ nhiên là có móc nối với nhà Minh, để được lập làm vua, nhưng 

149)        Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

 

 

XXVI) TNH lập thêm một mái gia đ́nh ở Nghệ An ?

 

TNH có lẽ có lập thêm một mái gia đ́nh ở Nghệ An : cách đây vài năm, có bài viết trên Net , nói rằng có người tự xưng là ḍng dơi TNH ở Nghệ An (hay gần Nghệ An ). Rất có thể, v́ năm 1429, TNH 40 tuổi, có thể lấy thêm vợ trước năm 1432

 

 

XXVII) Cuối năm 1431, Trần Nguyên Hăn cùng Bế Khắc Thiệu làm phản ở Thái Nguyên

 

Cuối năm 1431, vua ta ngự giá thân chinh, dẹp loạn Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên (Bế Khắc Thiệu là vua một dân tộc thiểu số)

Có bằng chứng rằng Trần Nguyên Hăn đă cùng Bế Khắc Thiệu làm phản. Sự kiện này rất quan trọng, tôi sẽ có bài viết riêng về sự việc này.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *