Ngọa Thần Long

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đại nghĩa đại nhân và đại trí

             Ngọa Long nào sánh Ngọa Thần Long

             Ẩn náu Lam Sơn chiêu đăi sĩ

             Kinh luân thao lược chứa chan ḷng

**

**

       Mấy trăm quân sĩ giương cờ nghĩa

       Mưu mẹo thần kỳ chuyển cát hung

       Nhân đức, thêm tài kinh động địa

       Thiên thu cái thế một anh hùng !

*

Chú thích:

Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long

Ngo Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

Xem bài

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------