Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ... theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...2)

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

IX) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa (tiếp theo)

X) Vụ án Trần Nguyên Hăn => luật pháp của vua ta vững chăi , nhân ḥa

XI) Vụ án Trần Nguyên Hăn => việc bắt người của vua ta nhân bản như Anh Quốc và Gia Nă Đại hiện tại

XII) Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

XIII) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

XIV)  Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông

XV)  Chỉ có  Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông ...

                            (C̣n Tiếp)

__________________________________________

Tiếp tục đề mục ‘Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang’, tôi trở lại vụ án  Cao Sư Đăng và vụ án Trần Nguyên Hăn để xác định rằng luật pháp của Vua Lê Thái Tổ   vững chăi , nhân ḥa, nhân bản ; sau đó bàn về :

_-Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

_-Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

_- Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông ...

 

Dàn Bài Bài 1:

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

III)  Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

IV) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

V) Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

VI)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

VII) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt,nhân ḥa

                                    (C̣n tiếp)

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ 

sách CMục = KĐVSTGCM =Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

TNH = Trần Nguyên Hăn

TNĐ= Trần Nguyên Đán

NTr = NT = Nguyễn Trăi

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

IX) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vũng chăi , sáng suốt,nhân ḥa (tiếp theo)

 

Bài trước đă nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa, do đó luật pháp vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa. Tôi trở lại vụ án  Cao Sư Đăng, thời Vua Lê Thái Tông, nhấn mạnh những điểm vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa của luật pháp :

Người thợ Cao Sư Đăng phạm tội phỉ báng vua và triều đ́nh, Lê Sát muốn giết Cao Sư Đăng, nhưng vất vả nhiều mà chưa giết được 

Nhận xét:

_-thời điểm là năm Giáp Dần, Thiệu B́nh năm thứ 1 [1434]: lúc ấy Vua Lê Thái Tông mới 12 tuổi, và dĩ nhiên chưa sửa đổi điều ǵ trong Quốc-triều h́nh luật (của Vua Lê Thái Tổ ).

_-Cao Sư Đăng chỉ là một người thợ, ở triều đại khác, Cao Sư Đăng  chắc chắn bị lăng tŕ, khỏi bàn căi ; đằng này, việc xử án lại được đem ra trước triều đ́nh, các quan ngự sử, gián nghị đại phu như Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Thiên Hựu căn cứ vào luật pháp (của Vua Lê Thái Tổ) mà xin tha tội chết cho bị can. Chứng tỏ rằng Vua Lê Thái Tổ  rất xem trọng mạng một người dân, bất cứ người dân nào, bất cứ giai cấp nào ! Cũng chứng tỏ rằng : luật pháp của Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ !

_-Lê Sát, lúc ấy, là tể tướng thứ hai (tể tướng thứ nhất là Phạm Vấn, v́ lúc ấy vị tể tướng hiền tài Lưu Nhân Chú đă chết (bị Lê Sát đầu độc)) muốn giết người thợ Cao Sư Đăng, nhưng vất vả nhiều mà chưa giết được : luật pháp của Vua Lê Thái Tổ rất nghiêm minh, vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa ! Khác hẳn với nhà Nguyễn sau này, Nguyễn văn Tường và Tôn thất Thuyết làm phụ chính, muốn giết ai th́ giết, cho đến giết luôn cả vua !

(theo ĐVSKTT, Vua Lê Thái Tông muốn nghe theo Bùi Cầm Hổ, tha chết cho Cao Sư Đăng, nhưng rốt cuộc lại làm theo lời Lê Sát)

 

 

X) Vụ án Trần Nguyên Hăn => luật pháp của vua ta vững chăi , nhân từ

 

Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ

_-Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành (Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới)

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ : trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại con cái Trần Nguyên Hăn. Đây không phải là một trường hợp đặc biệt, mà nói chung th́,

       Vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-Trong vụ án TNH, Nguyễn Trăi , anh cô cậu của TNH, cũng bị bắt, rồi lại được trắng án, được trọng dụng, trong khi NTr rất đáng bị nghi ngờ. Hai năm sau, NTr c̣n được thăng làm Vinh Lộc Đại phu (là danh chức Đại phu cao nhất của nhà Lê)

Xem

163)       Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!! Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn), Tại sao ?

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

 

XI) Vụ án Trần Nguyên Hăn => việc bắt người của vua ta nhân bản như Anh Quốc và Gia Nă Đại hiện tại

 

Nhận xét rằng Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn nhưng TNH không bị trói, vẫn được tự do, ở thuyền riêng với vợ con và các thư đồng.

_-việc bắt người, như vậy, của vua ta rất nhân bản (tôn trọng nhân quyền của mỗi người)

_-việc bắt người, như vậy, của vua ta rất ôn ḥa, nhân ḥa và đó là để đối phó với kẻ mưu phản rành rành !

Việc bắt người rất ôn ḥa, nhân ḥa và rất nhân bản này, theo ư tôi, ngay thời buổi này, chỉ hiện hữu ở những nước dân chủ nhất như Anh Quốc và Gia Nă Đại hiện tại

Chú Thích :

_-Nhắc lại: Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được hưởng đặc ân nào của triều đ́nh _-ngược lại, người cũ của nhà Hậu Trần th́ rất được trọng vọng như Trần Lựu, Lê (Vũ) Khả Lang

_-Nước Mỹ là lănh tụ của thế giới tự do, nhưng không phải là nước dân chủ nhất ;  Anh Quốc và Gia Nă Đại dân chủ hơn ...

 

 

XII) Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

 

Trong thơ văn, Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang ; như

_-Chí Linh Sơn Phú : Vua Lê Thái Tổ là Thn Long , là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

_-Đề Kiếm : Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thn Long, Vua Lê Thái Tổ chỉnh đốn càn khôn

Xem :

240)               Chúa thánh tôi hiền : Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

XIII) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

 

Trong Quốc-âm thi tập,  Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn (đương thời của Nguyễn Trăi là Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông)

Xem :

240)               Chúa thánh tôi hiền : Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

XIV)  Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông

 

Có những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông

a) Hai câu ca dao ca tụng thời no ấm

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được no ấm ; ca dao có câu rằng :

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

VNSL viết lầm rằng triều Thái Tông có mấy năm hạn hán; sự thực th́ khi có triệu chứng hạn hán, vua cầu đảo th́ lại có mưa. Trần Trọng Kim đă viết sai rất nhiều, về sử nhà Lê.

Đến triều Nhân Tông có những năm hạn hán, các quan có nhắc rằng dưới triều Thái Tổ, Thái Tông luôn được no ấm

 

b) Hai câu ca dao ca tụng thời hoan lạc

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, hoan lạc; ca dao có câu rằng :

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Con dắt con bế, con bồng, con mang

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, do sung túc nên ‘‘ăn no, ḅ cỡi’’, sanh con đẻ cái đầy đàn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

Trong hai bài 89, 201 này, tôi trưng bằng chứng xác định rằng vua Thái Tổ, Thái Tông trong ca dao chính là  vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

 

XV)  Chỉ có  Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông ...

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Con dắt con bế, con bồng, con mang

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua độc nhất trong lịch sử đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh trị. Ta có thể nói rằng vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông là hai v́ vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử. (câu ca dao Đời vua Vĩnh Tộ lên ngôi/ Cơm trắng đầy nồi trẻ chẳng ăn cho  chỉ diễn tả thời no đủ đời Vĩnh Tộ (Vĩnh Tộ là một niên hiệu của vua Lê Thần Tông) không phải thời thái b́nh thịnh trị (v́ chỉ Cơm trắng đầy nồi) _-dầu sao th́ cũng là dưới thời một vua Lê, và chỉ đời sống thời ba vua Lê này đă được ca dao khen ngợi truyền tụng mà thôi !

_-Đây là hậu quả của sự chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ là cuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _-v́ vua Lê Thái Tổ có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

_-Đây cũng là hậu quả của nền chính trị vũng chăi , sáng suốt,nhân ḥa của vua Lê Thái Tổ.

Các câu ca dao truyền tụng thời thái b́nh thịnh trị  Và những điều đă viết trong hai bài ‘Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang’ này đủ để chứng tỏ rằng

Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

Nhưng đề mục ‘Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang’ không ngừng ở đây ; bài tới sẽ viết về

_-Lời cẩn án của sách CMục nhà Nguyển

_-vài công nghiệp Nghiêu Thuấn Vũ Thang khác của Vua Lê Thái Tổ 

                            (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

          Mục Lục Thơ Áo Dài

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *