Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’

II) Lỗ Tử Kính là bạn của Gia Cát Cẩn , anh của Gia Cát Lượng

III) Gia Cát Lượng là bại tướng dưới tay Tào Tháo

IV) Gia Cát Lượng cầu cứu Đông-Ngô

V) Lỗ Tử Kính  hơn Gia Cát Lượng khoảng 10 tuổi

VI) Lỗ Tử Kính coi thường Gia Cát Lượng  

VII) Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh 

VIII) Lỗ Tử Kính có thể gọi Gia Cát Lượng  bằng tên tự của Gia Cát Lượng

IX) Lỗ Tử Kính có thể gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ! 

__________________________________________

Bài này trưng bằng chứng rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Xác suất rất lớn là : Lỗ Tử Kính gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ... 

 

LtK = LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

CCC = CD= Chu Du = Chu Công Cẩn

GCC = Gia Cát Cẩn

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

LQT = La Quán Trung

TQC = TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ( La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang)

TQ = TTM = Trọng Mưu Tôn Quyền = Ngô Hầu Tôn Quyền

LB = Lưu Bị = Lưu Huyền Đức

LB-GCL = Lưu Huyền Đức và Gia Cát Lượng

Vqs= Vạn đại Quân sư

đtp= Quân tử, Đại trượng phu 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’

 

a) tỏ ḷng kính trọng

Tiên sinh chính ra có nghĩa là ‘người sinh ra trước’. Thế rồi , người Tàu dùng chữ ‘Tiên sinh’ để tỏ ḷng kính trọng người đối diện.

Nhận xét rằng người Lưỡng Quảng, ít nhất những người Lưỡng Quảng sang nước ta, rất lễ phép : họ thường gọi nhau là Tiên sinh (Tiên sinh tức là ‘Xếnh Xáng’, người Lưỡng Quảng phát âm ‘Tiên sinh’ thành ‘Xếnh Xáng’)

 

b) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’.

Một số cách dùng chữ ‘Tiên sinh’ này :

_-lănh chúa gọi quân sư, lớn tuổi hơn, là ‘Tiên sinh’

_-vua gọi thầy dạy học cũ của ḿnh là ‘Tiên sinh’

_-người đời gọi nho sĩ khoa bảng đạo cao đức trọng là Tiên sinh’

 

 

II) Lỗ Tử Kính là bạn của Gia Cát Cẩn , anh của Gia Cát Lượng

 

Lỗ Tử Kính là bạn, có lẽ là bạn thân, của Gia Cát Cẩn , anh của Gia Cát Lượng. LtK tiến cử Gia Cát Cẩn cho Ngô Hầu

Lỗ Tử Kính là bạn của Gia Cát Cẩn , anh của Gia Cát Lượng, có quen biết Gia Cát Lượng và lúc đó dĩ nhiên Gia Cát Lượng gọi Lỗ Tử Kính là đại ca !

Chú Thích, Nhận xét : Lỗ Tử Kính không hề tiến cử Gia Cát Lượng

 

 

III) Gia Cát Lượng là bại tướng dưới tay Tào Tháo

 

Gia Cát Lượng, lúc sang Đông-Ngô cầu cứu, là bại tướng dưới tay Tào Tháo. Là bại tướng rất tệ, v́ chẳng dám đánh, cho đến chẳng phục binh cản Tàu, chỉ quay lưng chạy dài !

Nhắc lại :

_-Lúc đó, Lưu Huyền Đức có khoảng 10 vạn quân , Xem:

235)        Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă

_-lúc mở đầu cuộc chiến với Viên Thiệu, Tào Tháo chỉ có 7 vạn quân  (c̣n Viên Thiệu có 70 vạn quân ! )

 

IV) Gia Cát Lượng cầu cứu Đông-Ngô

 

Gia Cát Lượng làm sứ giả sang Đông-Ngô  là để cầu cứu Đông-Ngô, chớ chẳng phải để kết liên minh với Đông-Ngô. Gia Cát Lượng  chẳng có oai phong ǵ !  chẳng có oai phong như La Quán Trung đă tả

 

 

V) Lỗ Tử Kính  hơn Gia Cát Lượng khoảng 10 tuổi

 

Lỗ Tử Kính  hơn CCC một, hai tuổi và hơn Gia Cát Lượng khoảng 10 tuổi

 

 

VI) Lỗ Tử Kính coi thường Gia Cát Lượng  

 

Những sự kiện đă kể trên cho thấy rằng Lỗ Tử Kính coi thường Gia Cát Lượng từ lâu, ít nhất từ khi LtK tiến cử Gia Cát Cẩn cho Ngô Hầu. (LtK tiến cử Gia Cát Cẩn cho Ngô Hầu và Lỗ Tử Kính không hề tiến cử Gia Cát Lượng)

Tất có người sẽ phản đối : lúc ấy, Gia Cát Lượng mới 17, 18 tuổi sao có thể tiến cử được ? _-Không đúng v́ :

Tài không đợi tuổi, một người là Vạn đại Quân sư năm 27 tuổi th́ năm 17 tuổi ít nhất cũng có dấu hiệu tài năng lỗi lạc

       Vả lại, từ ngày tiến cử Gia Cát Cẩn, Lỗ Tử Kính có đến 10 năm để tiến cử Gia Cát Lượng, nếu Gia Cát Lượng  có tài !

 

Lỗ Tử Kính không hề tiến cử Gia Cát Lượng trong10 năm đó : Lỗ Tử Kính coi thường Gia Cát Lượng !

 

 

VII) Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh 

 

Với những lư do đă kể :

II) Lỗ Tử Kính là bạn (thân) của Gia Cát Cẩn , anh của Gia Cát Lượng

III) Gia Cát Lượng là bại tướng dưới tay Tào Tháo

I      V) Gia Cát Lượng cầu cứu Đông-Ngô

V) Lỗ Tử Kính  hơn Gia Cát Lượng khoảng 10 tuổi

VI) Lỗ Tử Kính coi thường Gia Cát Lượng (LtK tiến cử Gia Cát Cẩn cho Ngô Hầu và Lỗ Tử Kính không hề tiến cử Gia Cát Lượng)

 

Ta thấy rằng hiển nhiên là Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

 

 

VIII) Lỗ Tử Kính có thể gọi Gia Cát Lượng  bằng tên tự của Gia Cát Lượng

 

Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

Vậy,  Lỗ Tử Kính gọi Gia Cát Lượng  bằng ǵ, như thế nào ?

Lỗ Tử Kính là quân tử, Đại trượng phu tất lễ phép với mọi người, tất chẳng cộc lốc, gọi Gia Cát Lượng  là ‘mi, ngươi’ !

_-Lỗ Tử Kính có thể gọi Gia Cát Lượng  bằng tên tự của Gia Cát Lượng

 

 

IX) Lỗ Tử Kính có thể gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ! 

 

Xác suất rất lớn là : Lỗ Tử Kính gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ! Bởi v́ Lỗ Tử Kính là bạn (thân) của Gia Cát Cẩn , anh của Gia Cát Lượng, có quen biết Gia Cát Lượng và lúc đó dĩ nhiên Gia Cát Lượng gọi Lỗ Tử Kính là đại ca !

Ta nên nhớ rằng Từ Hoảng ra trước trận, gọi Quan B́nh là ‘hiền điệt’ (v́ Từ Hoảng là bạn (thân) của Quan Vũ, cha của Quan B́nh) ...

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

 

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *