Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

 

15)  Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

       (Ông Đinh L L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

 

18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

 

24)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Thái T  1

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T )

 

31)  Nguyên soái (ớng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Thái T 2

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T 2 )

 

32)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

 

33)  Tướng của vua Thái T tài ba nhất so với tất c các triều đại

       ( vua Thái T là bậc đại anh hùng, tài năng quán thế . . .)

       ( Lam Sơn Ngũ H : Lưu Nhân Chú, Chích (Nguyễn Chích), Khôi, Trần Lựu, Văn An) )

 

54)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú triều vua Thái T 3

       ( Ông Lưu Nhân Chú  Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái T 3. Xác định rằng Ông Lưu Nhân Chú là Công thần cao hơn Lê Sát, (do đó ông là Công thần thứ nh́ ))

       ( Chức Đại thời Đông Chu, thời Tam Quốc, triều Thái T )

 

64)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

       ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn Sát làm ph chính triều Thái Tông, ch chẳng phải ch một ḿnh Sát )

       ( ĐVSKTT kể tên Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn sau Sát , một điều sai trái lớn lao )

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

       ( Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

 

70) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai

 

71) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 2

       (Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng 1-1421, là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An)

 

72) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 2

       ( Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ), Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai )

 

77)  Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _cũng là bẩy v đ nhất công thần

       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

 

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *