Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Ông trời cai trị cơi Ta-Bà có ‘óc khôi hài’ : người đời huênh hoang sao, th́ được y chang như vậy

II) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn gian dối

III) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : khoe cứu dân

IV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : đạo làm tôi

V) Gia Cát Lượng to gan : vị kỷ

VI) Gia Cát Lượng to gan : tưởng thuyết phục được trời

VII) Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn như lời thách đố

VIII)  Trần Nguyên Hăn to gan : đă mưu phản c̣n khấn trời

IX)  Trần Nguyên Hăn to gan : đă phỉ báng đức vua c̣n khấn trời

X) Trần Nguyên Hăn to gan : đă xúc phạm đến bậc thánh vương c̣n khấn trời

XI) Trần Nguyên Hăn to gan : chẳng tin có trời mà khấn trời

XII) Trần Nguyên Hăn to gan : vừa đánh trống vừa ăn cướp ‘‘vua muốn giết tôi ! vua muốn giết tôi !’’

XIII) Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều

XIV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan hơn Hồ Quí Ly

XV) Ông trời không chấp thuận Gia Cát Lượng c̣n Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh

__________________________________________

 

Trong những lời thệ hải minh sơn  trong lịch sử, th́ lời khấn Trời  của Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn là to gan lớn mật hơn hết ; do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

Bài này sẽ phân tích xem những lời khấn Trời ấy gian dối, giả dối, xấu xa ra sao và kết luận rằng Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều …

 

GCL = Gia Cát Lượng

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim thin thoát xác = Kế Kim thin thoát xác

HQL = Hồ Quí Ly

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

 

I) Ông trời cai trị cơi Ta-Bà có ‘óc khôi hài’ : người đời huênh hoang sao, th́ được y chang như vậy

 

Người đời huênh hoang sao, th́ được y chang như vậy .

Ví dụ Tàu Titanic :

Khi chế tạo chiếc tàu khổng lồ Titanic , người ta tuyên bố ầm ĩ rằng : chiếc tàu này không thể bị ch́m nổi, dẫu đụng phải băng-sơn (‘iceberg’) cũng không thể bị ch́m ! Chuyến đi khai mạc của Titanic : Titanic bị ch́m lĩm và v́ do đụng phải băng-sơn mà ch́m !

Chuyến đi khai mạc của Titanic , chuyến đi đầu tiên ra khơi và cũng là chuyến đi vĩnh quyết ! Đó là v́ Ông trời cai trị cơi Ta-Bà có ‘óc khôi hài’ : Ông Trời cho lấy lửa thử vàng ! cho đụng phải băng-sơn , cho thiên hạ thấy Titanic  có thể bị ch́m hay không !

 

 

II) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn gian dối

 

Trong những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử, th́ lời khấn Trời  của Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn là to gan lớn mật hơn hết ; do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

Sau đây , ta sẽ xem những khấn Trời ấy gian dối, giả dối, xấu xa ra sao .

Nhắc lại :

a) Khi cầu sao, Gia Cát Lượng có khấn Trời ; khấn như sau :

=-=-=-= TQCDN (bản dịch Tử Vi Lang): 

‘‘Vậy xin viết tờ lụa trắng, kêu với trời cao, cúi mong Thượng Đế rủ ḷng thương, ban thêm cho ít tuổi, để trên báo ơn chúa, dưới cứu mạng dân, lấy lại cơ đồ cũ, giữ cho khói hương nhà Hán lâu dài. Không dám vị kỷ xin càn, thực bởi đạo làm tôi ân t́nh tha thiết ...’’ =-=-=-=

 

b) Lược truyện Trần Nguyên Hăn

Sau khi từ quan (năm Thuận Thiên 1, khoảng tháng 5), Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Trần Nguyên Hăn định dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ và dặn trước các thuộc hạ địa điểm ‘nhảy xuống sông’ ... Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, TNH bèn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ. Thế rồi, Trần Nguyên Hăn lại c̣n kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn. Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

(Trần Nguyên Hăn nói, trước khi bị trời đánh :

_-Tôi ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’)

 

 

III) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : khoe cứu dân

 

Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn đều khoe là cứu dân ! Thiệt  to gan :

_-Gia Cát Lượng chỉ là cường hào ác bá : Gia Cát Lượng đă đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă (trận đánh thứ nh́ của GCL)

_- C̣n Trần Nguyên Hăn  đến đầu quân năm 1423, chưa hề ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’ ; ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’ là những vị có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa, như : Lưu Nhân Chú, Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng , Đinh Liệt, Nguyễn Xí , Trịnh Khả vv

 

 

IV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : đạo làm tôi

 

_-Gia Cát Lượng khấn ‘Không dám vị kỷ xin càn, thực bởi đạo làm tôi ân t́nh tha thiết’. SAI ! Gia Cát Lượng đạo làm tôi không hề là ‘ân t́nh tha thiết’ :

Vừa mới nắm hết quyền trong nước, Gia Cát Lượng đă đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn. Xem

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

_-C̣n Trần Nguyên Hăn th́ đạo làm tôi lại c̣n tệ hại hơn : Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, TNH bèn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ

Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

Những lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ này, chứng tỏ thêm rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch.

Hành động , lời nói của Trần Nguyên Hăn hoàn toàn ngược lại với những kẻ trung thần bị bắt xưa nay :

_-Tư Mă Ư trong tay có mười vạn tinh binh, vừa được Tào Hưu nói cho biết rằng  bị vua nghi ngờ, vội vă thét đuổi mười vạn tinh binh của ông, rồi cùng Tào Hưu chạy đến gặp vua Ngụy để trần t́nh

_-Nguyễn văn Thành chẳng có hành động ǵ phản nghịch, bị vu oan, chạy vội đến , qú gối, kéo vạt áo Gia Long mà kêu van ( và bị Gia Long cấm, không cho gặp mặt).

Trần Nguyên Hăn , chẳng thèm về đối chất , lại c̣n nặng lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ , rơ ràng là kẻ phản nghịch. (Một khi TNH nặng lời phỉ báng Vua ta, th́ có nghĩa là TNH đă nhất định không về gặp mặt vua để trần t́nh, khác hẳn với trường hợp Tư Mă Ư , Nguyễn văn Thành đă kể ở trên ; tức là TNH đang thi hành kế KTTX).

 

 

V) Gia Cát Lượng to gan : vị kỷ

 

Gia Cát Lượng khấn ‘Không dám vị kỷ xin càn, thực bởi đạo làm tôi ân t́nh tha thiết’. Như đă nêu bằng chứng ở trên,  Gia Cát Lượng đạo làm tôi không hề là ‘ân t́nh tha thiết’ . Do đó , ta phải nói rằng Gia Cát Lượng đă vị kỷ xin càn.

Gia Cát Lượng to gan : vị kỷ, mà lại khấn dối ‘Không dám vị kỷ xin càn ...’

 

 

VI) Gia Cát Lượng to gan : tưởng thuyết phục được trời

 

Gia Cát Lượng tưởng thuyết phục được trời, chỉ bằng vài lời ngược xuôi ; đây chỉ là thói quen, của nhiều người trên đời, quen nói lời giả dối, đến khi gặp Diêm Vương cũng nói giả dối. Xem

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

Tuy nhiên, khi gặp Diêm Vương cũng nói giả dối, khi khấn Trời lại khấn dối, th́ thiệt là to gan !

 

 

VII) Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn như lời thách đố

 

Trần Nguyên Hăn thiệt to gan : lời khấn ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’ nghe như lời thách đố, mường tượng như Trần Nguyên Hăn  thách trời ‘‘biết th́ soi xét đi !’’

Và v́ , như đă nói ở trên, Ông trời cai trị cơi Ta-Bà có ‘óc khôi hài’ : Ông Trời bèn đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  _-ư nói ‘Trẫm đă soi xét rồi đó !

Trần Nguyên Hăn thiệt rt to gan : hin nhiên đó là v́ Trần Nguyên Hăn  chng tin rng li khn b thn minh soi xét !

Trần Nguyên Hăn , chẳng thèm về đối chất , lại c̣n nặng lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ , rơ ràng là kẻ phản nghịch. (Một khi TNH nặng lời phỉ báng Vua ta, th́ có nghĩa là TNH đă nhất định không về gặp mặt vua để trần t́nh, khác hẳn với trường hợp Tư Mă Ư , Nguyễn văn Thành đă kể ở trên ; tức là TNH đang thi hành kế KTTX).

Trần Nguyên Hăn thiệt rt to gan : hin nhiên đó là v́ Trần Nguyên Hăn  chng tin rng li khn b thn minh soi xét !

 

 

VIII)  Trần Nguyên Hăn to gan : đă mưu phản c̣n khấn trời

 

Trn Nguyên Hăn đă có nhng hành động mưu phn rành rành: Sau khi t quan, Trn Nguyên Hăn xây dưng ph đệ to ln, đóng thuyn bè, tuyn tráng binh, tích tr khí gii. Nhng hành động mưu phn này đủ chng t rng Trn Nguyên Hăn là k phn nghch

Trần Nguyên Hăn thiệt to gan : đă mưu phản c̣n khấn trời

 

 

IX) Trần Nguyên Hăn to gan : đă phỉ báng đức vua c̣n khấn trời

 

Trần Nguyên Hăn to gan :

_-Trn Nguyên Hăn đă có nhng hành động mưu phn rơ ràng

_-Trn Nguyên Hăn chng muốn v đối cht , li c̣n nng li ph báng Vua Lê Thái T , rơ ràng là k phn nghch

_-Hành động , li nói ca Trn Nguyên Hăn hoàn toàn ngược li vi nhng k trung thn b bt xưa nay

_-đă thế Trần Nguyên Hăn  c̣n khấn trời !

Trần Nguyên Hăn thật to gan : đă phỉ báng đức vua c̣n khấn trời !

 

 

X) Trần Nguyên Hăn to gan : đă xúc phạm đến bậc thánh vương c̣n khấn trời

 

Trần Nguyên Hăn rất to gan, v́ Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang ; xem

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

( _-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt,nhân ḥa

Bài tới sẽ nói rằng Nguyễn Trăi cũng nhận định Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ; nhất là bàn về các câu ca dao ca tụng Vua Lê Thái Tổ ... )

219)               Sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ

( Bài viết này nêu ra hai sự kiện đẹp liên quan đến Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ. Đó là : sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ để từ giả mà về. Cho thấy rằng : Vua Lê Đại Hành và Vua Lê Thái Tổ là hai vị vua oai hùng nhất, được kính phục nhất, đối với quan tướng Tàu ...)

 

Trần Nguyên Hăn đă xúc phạm đến bậc thánh vương c̣n khấn trời !

 

 

XI) Trần Nguyên Hăn to gan : chẳng tin có trời mà khấn trời

Trần Nguyên Hăn , chẳng thèm về đối chất , lại c̣n nặng lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ , rơ ràng là kẻ phản nghịch. (Một khi TNH nặng lời phỉ báng Vua ta, th́ có nghĩa là TNH đă nhất định không về gặp mặt vua để trần t́nh, khác hẳn với trường hợp Tư Mă Ư , Nguyễn văn Thành đă kể ở trên ; tức là TNH đang thi hành kế KTTX).

Trần Nguyên Hăn thiệt rt to gan : hin nhiên đó là v́ Trần Nguyên Hăn  chng tin rng li khn b thn minh soi xét ! Trần Nguyên Hăn chẳng tin có trời mà khấn trời

Chú thích :

TNH chng tin rng li khn b thn minh soi xét và định rằng khn xong là nhảy xuống sông, thi hành kế KTTX. Trn Nguyên Hăn không ngờ rằng v́ dám kêu tri soi xét, mà bị Trời đánh. Trn Nguyên Hăn bị Trời đánh ! ngay lập tức !

 

 

XII) Trần Nguyên Hăn to gan : vừa đánh trống vừa ăn cướp ‘‘vua muốn giết tôi ! vua muốn giết tôi !’’

 

Trần Nguyên Hăn to gan :

_-Trn Nguyên Hăn đă có nhng hành động mưu phn rơ ràng

_-Trn Nguyên Hăn , chng thèm v đối cht , li c̣n nng li ph báng Vua Lê Thái T , rơ ràng là k phn nghch

_-Trn Nguyên Hăn lại c̣n la làng : ‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

Trần Nguyên Hăn vừa đánh trống vừa ăn cướp : lờ đi việc mưu phn rơ rệt của Trần Nguyên Hăn và  la làng rằng ‘‘vua muốn giết tôi ! vua muốn giết tôi !’’

 

 

XIII) Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều

 

Từ những phân tích kể trên :

Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn gian dối, khoe cứu dân , chẳng trọn  đạo làm tôi

Riêng Gia Cát Lượng to gan : vị kỷ, tưởng thuyết phục được trời

Riêng Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn như lời thách đố, đă mưu phản c̣n khấn trời, đă phỉ báng đức vua c̣n khấn trời, đă xúc phạm đến bậc thánh vương c̣n khấn trời, chẳng tin có trời mà khấn trời, vừa đánh trống vừa ăn cướp ‘‘vua muốn giết tôi ! vua muốn giết tôi !’’

‘To gan’ chỉ là một cách nói, ta có thể nói rằng Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều. Trần Nguyên Hăn xấu xa hơn Gia Cát Lượng nhiều, v́

_-Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch, c̣n Gia Cát Lượng chưa là  kẻ phản nghịch

_-Trần Nguyên Hăn: lời khấn như lời thách đố, đă mưu phản c̣n khấn trời, đă phỉ báng đức vua c̣n khấn trời, đă xúc phạm đến bậc thánh vương c̣n khấn trời, chẳng tin có trời mà khấn trời, vừa đánh trống vừa ăn cướp ‘‘vua muốn giết tôi ! vua muốn giết tôi !’’

 

 

XIV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan hơn Hồ Quí Ly

 

a) Hồ Quí Ly đă thề với Trần Nghệ Tông rằng : ‘‘Nếu thần không biết dốc ḷng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến con cháu về sau th́ trời sẽ ghét bỏ thần’’ . Đó là v́ HQL tự biết rằng sẽ làm phản , nên tự dọn trước cho hắn ta h́nh phạt nhẹ nhàng là ‘bị trời ghét’ ! Và do đó mà Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm ... Xem

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

b) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan hơn Hồ Quí Ly

do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

c) Có thể nói rằng Hồ Quí Ly khôn ngoan hơn Gia Cát Lượng , Trần Nguyên Hăn ; nên tự dọn trước cho hắn ta h́nh phạt nhẹ nhàng là ‘bị trời ghét’

 

XV) Ông trời không chấp thuận Gia Cát Lượng c̣n Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh

 

Ông trời không chấp thuận lời khấn của Gia Cát Lượng : Gia Cát Lượng không thêm tuổi thọ

C̣n Trần Nguyên Hăn th́ bị Trời đánh, bị Trời đánh ngay lập tức !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *