B́nh luận Tam Quốc : ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Nếu Gia Cát Lượng khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều th́ bị Chu Công Cẩn chém đầu ngay lập tức !

II) Đem phu nhân Chu Công Cẩn ra để khích Chu Công Cẩn là vũ nhục Chu Công Cẩn , vũ nhục Đông Ngô ; huống chi ...

III) Không cần biết lư do (bài thơ Đổng Tước )

IV) Sửa thơ Đổng Tước

V) Gia Cát Lượng biết bài phú Đổng Tước Đài, th́ Chu Công Cẩn cũng biết

VI) Bọn văn nhân nói phét và quốc gia đại sự

VII) Ngô Hầu đă quyết định chống Tào, trước đó

VIII) Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo

__________________________________________

Bài này đưa ra những lư do cho thấy rằng ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo : Nếu Gia Cát Lượng dại dột dùng kế này, th́ khi vừa nói đến việc khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều cho Tào Tháo th́ đă bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức !

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Nếu Gia Cát Lượng khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều th́ đă bị Chu Công Cẩn chém đầu ngay lập tức !

 

(hai Kiều = chẳng phải là Thúy Kiều, Thúy Vân mà là Đại Kiều và Tiểu Kiều , 2 con gái của Kiều Quốc-lăo. Đại Kiều là phu nhân của Tôn Bá Phù , Tiểu Kiều phu nhân Chu Công Cẩn)

Nếu Gia Cát Lượng dại dột dùng kế này, th́ khi vừa nói đến việc khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều cho Tào Tháo th́ đă bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức  _-chưa kịp nói đến 2 câu trong bài phú Đổng Tước đài của Tào Thực !

V́ Chu Công Cẩn xem như là bị vũ nhục !

 

 

II) Đem phu nhân Chu Công Cẩn ra để khích Chu Công Cẩn là vũ nhục Chu Công Cẩn , vũ nhục Đông Ngô ; huống chi ...

 

Đi sứ Đông Ngô , mà lại dám

Đem phu nhân Chu Công Cẩn ra, khuyên Chu Công Cẩn dâng cho Tào Tháo là vũ nhục Chu Công Cẩn , vũ nhục Đông Ngô ; huống chi lại cũng đ̣i dâng cho Tào Tháo cả phu nhân của Tôn Bá Phù , bái huynh của Chu Công Cẩn và là vị Tiểu Bá Vương !

Dĩ nhiên là : Gia Cát Lượng bắt buộc phải biết Đại Kiều là phu nhân của Tôn Bá Phù , Tiểu Kiều phu nhân Chu Công Cẩn ! Gia Cát Lượng chẳng thể vờ không biết (chẳng thể lừa nổi ai cả)

 

 

III) Không cần biết lư do (bài thơ Đổng Tước )

 

Nếu Gia Cát Lượng dại dột dùng kế này, th́ đă bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức ! mà Chu Công Cẩn không cần biết lư do tại sao Gia Cát Lượng đ̣i dâng hai Kiều

 

 

IV) Sửa thơ Đổng Tước

 

Tiếp tục câu chuyện Xạo :

[TQCDN :]Gia Cát Lượng khuyên dâng hai Kiều, th́ tránh được chiến tranh. Chu Công Cẩn , ngây thơ hỏi tại sao. Gia Cát Lượng nói rằng Tào Thực có bài phú Đổng Tước đài rất hay, trong đó có nói ư TàoT là muốn t́m vơ lấy hai Kiều về chung sống, thế rồi lại thể theo lời yêu cầu ngây thơ của Chu Công Cẩn , Gia Cát Lượng bèn đọc lên nguyên bài phú Đổng Tước đài, trong đó có 2 câu

T́m hai Kiều phương Nam về sống

Vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân

Sự thực th́ 2 câu trong trong bài phú Đổng Tước đài của Tào Thực , là :

Bắc hai cầu Tây Đông nối lại

Như cầu vồng sáng chói không gian

Thế là Chu Công Cẩn đă bừng bừng nổi giận , thề không đội trời chung với ‘thằng giặc già’ !

 

 

V) Gia Cát Lượng biết bài phú Đổng Tước Đài, th́ Chu Công Cẩn cũng biết

 

Sự thực th́ nếu Gia Cát Lượng biết bài phú Đổng Tước Đài, th́ Chu Công Cẩn cũng biết, c̣n rành rọt hơn : v́ Chu Công Cẩn là Đại Đơ Đốc văn vơ toàn tài của Đông Ngô , đầy đủ thông tin, nhiều thông tin hơn Gia Cát Lượng , mới tham chính được chưa đầy năm, quân lực đang tan tác, đang tan tác chạy dài ...

Gia Cát Lượng thừa biết phận ḿnh, nên chẳng điên rồ , đi múa ŕu qua mắt thợ, bịa đặt thơ.

 

 

VI) Bọn văn nhân nói phét và quốc gia đại sự

 

Bọn văn nhân nói phét cùng nhau, th́ nói ba lăng nhăng được ; nhưng bàn bạc quốc gia đại sự th́ khác : chẳng thể nói động đến danh tiết của mệnh phụ phu nhân nước người : đầu rời khỏi cổ lúc nào chẳng hay !

 

 

VII) Ngô Hầu đă quyết định chống Tào, trước đó

 

Sự thực th́ Ngô Hầu đă quyết định chống Tào, trước đó, trước khi Chu Công Cẩn về triều :

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

 

 

VIII) ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo

 

Kết Luận : Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo, v́ những lư do đă nói ở trên, nhất là lư do đầu tiên :

Nếu Gia Cát Lượng khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều th́ bị  Chu Công Cẩn chém đầu ngay lập tức ; bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức  _-mà chưa kịp nói đến 2 câu trong bài phú Đổng Tước đài của Tào Thực !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *