Bài Xưa 38 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 3-2015

 

Cập nhật tháng 3-2015:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

126)        Sơn La đề thơ       (dịch thơ vua Lê Thái Tông)

127)    Áo dài 8            (Áo dài nắng chiều)                

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

[ Tướng Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ! Bài này tiếp tục diễn tả, vơ nghiệp, công nghiệp của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên,giúp vua dẹp giặc, cuối năm 1430chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

_-Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

_-... Và nhất là : Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành, cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !  ]

 

258)               Định nghĩa định danh 7

( Bài ‘Định nghĩa định danh 7’ này nói về những từ ngữ Phật giáo và văn hóa sau : Vô cực ( + , -), Bang, Đánh thắng, Đánh bại, Lăo Phật gia, ‘Chẳng ra khỏi bàn tay của Đức Như Lai’, Cách vật, Cách trí, Miếu hiệu, thụy hiệu, niên hiệu, Truy tặng truy phong, người hiền. )

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sơn La đề thơ: thất ngôn, 8 câu :

       Nghĩ nhớ dân xa, Trẫm khổ tâm

       Thổ tù sao dám phạm quân thân...

 

b) Áo dài 8 : lục bát, 9 câu : 

(Áo dài nắng chiều)                

              Áo dài dài cả nắng chiều

Hoàng hôn phe phẩy nhiễu điều d́u hoa ...

 

c) Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4

( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng ! )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

XV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 (tiếp theo IX)

XVI) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : được đón tiếp như một vị thiên thần

XVII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

XVIII) Tướng Lê Khôi và Lê Lễ, Nguyễn Xí, Trịnh Khả

XIX) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

XX) Tướng Lê Khôi từ trần , quân tướng gào khóc vang trời

XXI) Đ́nh thượng hầu  Lê Khôi được truy tặng Vũ Mục Công, Ư nghĩa của ‘Vũ Mục Công’

XXII) Tướng Lê Khôi được truy tặng Tư Không BCQQTS

XXIII)  Các  tướng hiền tài nhà Lê, chưa từng làm Tể Tướng và được truy tặng Tể Tướng 

                            (C̣n tiếp)

 

d) Định nghĩa định danh 7

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

XIX) Vô cực ( + , -)

XX) Bang, quốc , tiểu bang

XXI)        Đánh thắng, Đánh bại

XXII)       Lăo Phật gia

XXIII) ‘Chẳng ra khỏi bàn tay của Đức Như Lai

XXIV) Cách vật và Cách trí

XXV) Miếu hiệu, thụy hiệu, niên hiệu

XXVI) Truy tặng truy phong

XXVII) Người hiền

                            (C̣n Tiếp)

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

35)         Dẹp giặc đề thơ           *

 

              Lê Anh Chí dịch thơ vua Lê Thái Tổ

*

       Chiến khu đường hiểm chẳng từ nan

       Thêm tuổi thêm bền sắt đá gan

**

**

       Hào khí quét bay ngh́n ngại chướng

       Tráng tâm dời sạch vạn non ngàn

       Biên pḥng tính suốt trù phương lược

       Xă tắc tŕ toan kế vĩnh an

**

**

       Ghềnh thác ba trăm , bao khúc mắc

       Hiện nay làm, thấy : thuận vui nhàn

 

 

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

179)        Người quí phi thứ nh́ của Vua Lê Thái Tổ có lẽ là công chúa nhà Trần, Trần Trinh thục phi sinh cho Vua Lê Thái Tổ một người con gái, Trang Từ  công chúa ...

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào   ( !!!)

              (Thiệt là dở quá !)

 

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

 

157)        Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

 

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau)

109)        Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

146)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2

118)        Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

68)         Gió mùa xuân là gió ...đông

148)        Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

117)        Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông.    Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

131)        Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

137)        Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay Thái Tổ Duệ văn Anh vũ Hoàng đế   ???

119)        Lệ Chi viên, Phá án 2: Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận lư liên quan đến câ văn xác định ngày vua băng. Từ đó, ta có thể chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mồng 4 tháng 8 chớ chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đề: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên cổ , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ)

Sau đó, bàn thêm về những B) Phụ Lục: Sự thực và huyền thoại liên quan đến vụ án Không Lệ Chi Viên , cả sự việc Nguyễn Trăi bị tru di cả họ’ chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba họ’ . . .)

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

Thơ

;        Giọt mưa bay  ;      Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngơ Ngác    Tranh Tố Nữ  ;    Ngọa Thần Long  ;      Ngọa Thần Long 7   ;

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;

108)        Nụ cười 27           (Nụ cười xuân tiên)        109) Nụ cười 28     (Nụ cười hái t́nh)     110)        Nụ cười 29           (Nụ cười ẩn hiện)           1)              Đường Gặp Gỡ             2)           Tiếng Thác

3)    Chiều hôm trước   (thơ t́nh)              4)           Một khung trời            67)         Hoa Vạn Xuân             68)         Hải ngoại, tâm sầu

69)  Nụ cười 2   70)             Mẹ, Thiên thu              83)         Yêu 2

84)         Nụ cười 11             85)         Vung Gậy

101)        Nụ cười 1             (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  Tết Ất Mùi  tháng 2-2015

 

Cập nhật Tết Ất Mùi (tháng 2-2015) :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

124)        Chúc Tết 5            (năm mới cười xinh)

125)        Chúa thánh tôi hiền    (dịch thơ vua Lê Thánh Tông)

                     Mục Lục Thơ xuân Tết

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

253)        Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

( Bài viết thứ hai này về Cúc Hiên Tiên Sinh Lê Đ́nh Diên (1824-1883) nói về những đóng góp văn hóa như viết văn bia cho đa số đ́nh chùa ở địa phận Hà Nội, viết tựa sách ... và trở lại phương châm Quân Tử Thành Mỹ. Bài này cũng đăng trên TrangNhà Kiến Tánh, v́ những đóng góp văn hóa kể trên và v́ tôi sẽ dùng những phân tích danh từ trong Quân Tử Thành Mỹ trong một bài đoản luận tới ... )

 

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

( Ông Phạm Văn Xảo là ai ??? _Không ai biết ! Không có sử gia nào biết Phạm Văn Xảo là ai ! Mặc dù mấy ông sử gia, mỗi lần họ muốn nhục mạ Vua Lê Thái Tổ, là họ đem Phạm Văn Xảo ra ! Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ...

Bài này đưa ra một chi tiết về thân thế Phạm Văn Xảo _-chi tiết quan trọng này có thể giải thích tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản ! )

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

( Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc, mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ... )

 

256)               Định nghĩa định danh 6

( Tiếp tục loạt bài ‘Định nghĩa định danh’, bài này nói về những từ ngữ Phật giáo (như Tăng Thống Quốc Sư Bản Lai Diện Mục Hằng Hà sa số Truyền đăng ...) , ngoài Phật giáo như Điện Hạ, Các Hạ, Túc Hạ, Tại Hạ, Điểm yếu, yếu điểm, Cô gia, Quả nhân... )

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Chúc Tết 5 : lục bát, 8 câu :

       (năm mới cười xinh)

              Một là Tết nhất vạn hên

       Hai là Phúc đến, Lộc thênh thang vào...

 

b) Chúa thánh tôi hiền: thất ngôn, 8 câu :

Thái Tổ anh hùng cái thế danh !

Thái Tông văn trị phủ doanh thành...

 

c) Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

Dàn Bài :

XVII) Không có tên trong Việt Nam Văn Học Sử Yếu

XVIII)Thụy là Đoan-trực.

XIX) Viết văn bia cho đa số các đ́nh chùa ở địa phận Hà Nội

XX) Viết tựa sách

XXI) Lư do ‘Cúc Linh’ bị nhận lầm là tên hiệu

XXII) Phụng Nghị đại phu Lê Đ́nh Diên

XXIII) Có lẽ Cúc Hiên Tiên Sinh là danh hiệu người đời gán cho

XXIV) Trở lại danh xưng ‘Quốc Tử Giám Tư Nghiệp’

XXV) Trở lại phương châm Quân Tử Thành Mỹ

                            (C̣n Tiếp)

 

d) Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

II) ĐVSKTT nói : Phạm văn Xảo là người Kinh Lộ (Nói cũng như không !)

III) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ !

IV) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh !

V) Trần Nguyên Hăn cũng chẳng phải là người Kinh ? _-Đúng 50% !

VI) Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

 

e) Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

 

I) Tóm lược Vụ án Trần Nguyên Hăn (năm 1429)

II) Vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ đi duyệt binh

III) Trần Nguyên Hăn ếm mả Tổ họ Lê ở Lam Sơn

IV) Cuối năm 1430, Vua Lê Thái Tổ  ngự giá thân chinh, dẹp loạn Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên

V) Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, v́ Trần Nguyên Hăn...

VI) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

VII) Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo

IX) Vua Lê Thái Tổ nói ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo

X) Thời Vua Lê Thái Tổ chỉ có 2 cuộc phản loạn của người Thượng 

XI) Vua Lê Thái Tổ không giết con cái Trần Nguyên Hăn

XII) Vua Lê Thái Tổ  vẫn trọng dụng Nguyễn Trăi, dù Trần Nguyên Hăn làm phản 

 

g) Định nghĩa định danh 6

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

X) Ḥa thượng Ni, Sư cụ Ni ... ?

XI) Điện Hạ, Các Hạ, Túc Hạ, ... và Tại Hạ

XII) Tăng Thống, Quốc Sư

XIII) Chân Ngă, Bản Ngă, Bản Tâm, Tự Ngă, Ngă

XIV) Bản Lai Diện Mục

XV) Hằng Hà sa số và hằng hà sa số

XVI) Điểm yếu, yếu điểm, th́nh ĺnh, bất th́nh ĺnh

XVII) Cô gia, Quả nhân

XVIII) Truyền đăng

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a1) Bài cũ c̣n mới

lg2)     Trúc (Cúc) Hiên Tiên Sinh, Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

 

195) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:          Lưu Bang giết hại công thần, do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu

 

196)        Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ : 3 điều kiện cần thiết để thành công

( Vua Lê Thái Tổ dùng kế này một lần, Khương Duy và Tào Tháo dùng kế này một lần, Gia Cát Lượng không hề dùng kế này... )

( Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ là :       Chủ soái đem quân tướng vào chỗ (kể như là) đất chết, và để bị địch quân tấn công không có lối thoát, Chủ soái bèn hô hào ‘không đánh th́ chết...’ (Thế là quân tướng hết sức đánh , và ... đại thắng !) Kế này áp dụng Tôn Tử Binh Pháp : ‘vào đất chết để t́m sống’. Nhưng không phải chủ soái nào cũng dùng được kế này ... )

        

197) Tam Quốc :            Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 4   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 9 (Thất hứa với Mă Siêu) , ... Tội 12 (Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân))

 

198) Tam Quốc :      Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

 

a2) Những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

182)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính ...)

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

212) Tam Quốc và sử nhà Lê:     Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;    Luân lư của hai câu chuyện

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

( Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416) ?  Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Lư do là v́ : a) nhà Mạc, nhà Trịnh, đă sửa đổi thiêu hủy nhiều văn kiện nhà Lê   b) các danh sách viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên. Bài này đưa ra danh tánh hai vị chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai (ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai), 6 vị gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai  và xác định tên họ 10 vị khác (có nêu ra duyên do) ... )

 

b) Vua Lê

183)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

177)        Người phụ nữ mà Vua Lê Thái Tông yêu thương nhất trên trần đời ... (chẳng phải là Nguyễn Thị Lộ)

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

 

c) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

 

 

d) Đông Châu Liệt Quốc , nhà Trần Hồ, Hán Sở Tranh Hùng, linh tinh

 

192) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:       Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

( Cuốn ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’ lấy nhà Hán làm chính thống và tuyên truyền không ít cho Lưu Bang (Hán Cao Tổ). Một điều sai lầm (cố t́nh sai lầm) là nói rằng Lưu Bang có tướng chân chúa và Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) chỉ có tướng mạo một vơ tướng lừng lẫy mà thôi. Sự thực th́ Hạng Vũ có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa...)

      

193) Tam Quốc :        Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

194) Tam Quốc :            Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức),  tội 8)

 

199)        Trần Trọng Kim dịch sai hai câu quan trọng trong B́nh Ngô Đại Cáo

 

200) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

( Trăng như ṿng cung chẳng bắn người )

( Bài Luận Anh-hùng này có thể lấy tựa đề :

       Hơn nhau một tiếng Anh-hùng  mà thôi!        (Ca dao)

Nhưng tôi lại lựa một câu văn trang nhă :

Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân ! (Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Lư do là ‘bất xạ nhân’ nói lên Khí tượng Anh-hùng, Khí tượng Đại Trượng Phu, Khí tượng của Anh-hùng chân chính, bất xạ nhân như :

_-Vua Lê Thái Tổ  tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người _-Vua Lê Thái Tổ không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

_-vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-lời vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng  ...)

 

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

( Bài thứ hai này về thời thịnh trị âu ca ở nước ta _-đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông, mở đầu bằng cách trưng thêm một chứng cớ lịch sử để Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, sau đó bổ túc vào bài viết trước với những động cơ cho thời thịnh trị âu ca, chính yếu là :

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

_-vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh (= > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc)

_-Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân  ...)

 

202)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

( Luận Anh-hùng 2 )

( Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Kẻ sĩ v́ tri kỷ dẫu chết cũng đành !

_-Uổng đưa người đẹp đi ngh́n dặm (Triệu Khuôn Dẫn và Triệu Kinh Nương)

_-Mỹ nhân chẳng sánh với Anh-hùng

_-Thục nữ sánh với Anh-hùng : cha mẹ Khổng Tử

Tiết mục cuối (Thục nữ sánh với Anh-hùng) khá dài : phân tích câu nói của bà Nhan Trưng Tại , nêu ra 2 điều không được các sử gia để ư đến : Khổng Tử là con của một bậc anh hùng cái thế và Khổng Tử là ḍng dơi vua Thành Thang, một Thánh vương ... )

 

203)        Trần Trọng Kim nói rằng Liễu Thăng và 100 lính kỵ bị phục kích ở Mă Yên Sơn,  SAI  !!!

 

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

 

218)         Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

 (Bài B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc  này chỉ ra rằng Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương ! Trong bài, tôi nói ra một sự kiện kỳ lạ , rằng thật ra, Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài ! )

 

153)        Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

(Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 1-2015

 

Cập nhật tháng 1-2015 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

122)        Mây vàng

123)        Nụ cười 33    (Nụ cười kiều mị)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

249)               Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?! 2 )

( Tôi đă có dịp nói rằng trong bài thơ làm theo thể Thủ vĩ ngâm của Nguyễn Trăi , ‘Nam’ là Nam Kinh bên Tàu , nay biên lại ở đây, cùng với việc bàn thêm về ‘Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi’ , bàn thêm tại sao sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có thể là sự thực và xác định một lần nữa rằng Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ ...)

 

250)    Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

( Bài này tiếp tục nói về những bài thơ mà Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ân đức Vua Lê Thái Tổ, bậc Nghiêu Thuấn Vũ Thang... )

 

251)        Tam Quốc :  Lưu Huyền Đức  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

( Tôi đă có bài viết rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Một khi Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh, th́ dĩ nhiên  Lưu Huyền Đức  cũng không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Ngược lại với điều tuyên truyền của La Quán Trung trongTam Quốc Chí Diễn Nghĩa ...)

 

 

252)               Định nghĩa định danh 5

( Bài Định nghĩa định danh 5 này là bài đầu tiên mang tựa đề ‘Định nghĩa định danh’, nhưng mang số 5, v́ một số bài trước có thể được xem là ‘Định nghĩa định danh’. Bài được viết chung cho cả hai TrangNhà Kiến Tánh và TrangNhà LêAnhChí

Những bài trước: ...)

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

a) Mây vàng: lục bát, 9 câu :

                Mây vàng, mây lửng mây lơ

       Hoàng hôn, mây nổi mây chờ nguyệt sang ...

 

b) Nụ cười 33 : thất ngôn, 4 câu :

              Nụ cười ấp ủ hoa kiều mị...

 

c) Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?! 2 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

IX) Đại công thần Nguyễn Lư có danh tánh phù hợp ...

X) Phong chữ công thần và sắc phong

XI) Câu nói của Nguyễn Phi Khanh

XII) Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh

XIII) Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ

XIV) Nguyễn Phi Khanh rất được con cái yêu thương

XV) Nguyễn Phi Khanh có đến ba con trai là khai quốc công thần nhà Lê !

 

d) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

VI) Bài Thuật Hứng XX, Tự thán IV , Tự thán XXIV

VII) Bài Tự thán XXIX, Tự thán XXXV

Tự thán XXIX Tr 865

Tự thán XXXV, Tr 881 xem Cth chữ Pháp

VIII) Tức sự IV, 934

IX) Bảo kính cảnh giới XVI 971

X) Bảo kính cảnh giới LXI 1061

                                    (C̣n tiếp)

 

e) Tam Quốc :  Lưu Huyền Đức  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’

II) Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng

III) Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng

IV) Lưu Huyền Đức hơn Gia Cát Lượng 22 tuổi

V) Lưu Huyền Đức  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

VI) Lưu Huyền Đức  gọi Gia Cát Lượng  một cách b́nh thường như đối với một thuộc hạ mưu sĩ b́nh thường, tầm thường

 

g)Định nghĩa định danh 5

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Vơ nghệ cao cường thay v́ ‘có sc khe’, ‘có sc mạnh’ ...

II) ‘Lành thay !’, ‘Tốt thay !’ ... thay v́ ‘Than Ôi !’

III) Sư phụ, Sư tổ, Thái Sư phụ

IV) Hoàng tử, Thế Tử, Hoàng Thái tử, Hoàng Thái đệ, Hoàng Thái tôn

V) Thái Thượng Hoàng, Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Bệ Hạ

VI) Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu, Thái hậu, Hoàng phi, Hoàng Thái phi,

VII) Công chúa, Trưởng Công chúa

VIII) Không

IX)Thánh nhân, Thánh vương

                     (C̣n Tiếp)

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a) Bài cũ c̣n mới

206) Tam Quốc : Kế ‘thuyền cỏ hứng 10 vạn mũi tên’ là của Lỗ Tử Kính chẳng phải của Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng c̣n không có mặt trong thuyền ...

( Bài viết này giải thích tại sao Gia Cát Lượng không thể nào biết được đêm ấy, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mặt không trông thấy nhau ; ngược lại, Lỗ Tử Kính có thể biết được đêm ấy, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mặt không trông thấy nhau ; và một số sự việc quan trọng khác làm cho Gia Cát Lượng không thể nào thực thi một mưu kế như vậy ...)

 

245)               Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

246)               Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối sự nhanh chóng mẫn tiệp...

247) Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

 

248)             Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú triều Lê Thái Tổ 5

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

 

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

 

239)               Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ )

 

240)               Chúa thánh tôi hiền : Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

 

241)        B́nh luận Tam Quốc :            Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

120)        Ngọa Thần Long 9       (Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long và  là Nghiêu Thuấn Vũ Thang)

121)        Nụ cười 32    (Nụ cười tiên tử)   117)         Tướng thánh hiền

118)        Áo dài 7 (Áo dài lịch sự)              119)        Nụ cười 31    (Nụ cười Bồ Tát)    115)        Áo dài 6 (Áo dài văn chương) 

116)        Nụ cười 30           (Nụ cười thanh xuân)

 

b) Vua Lê Thái Tổ

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

219)               Sứ Tàu lạy Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh lạy tạ Vua Thái Tổ

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long:

27) Ngọa Thần Long              29) Ngọa Thần Long 2

31) Ngọa Thần Long 3           36) Ngọa Thần Long 4

37) Ngọa Thần Long 5           39) Ngọa Thần Long 6

43) Ngọa Thần Long 7                  61) Ngọa Thần Long 8

 

Dịch thơ vua Lê Thái Tổ:

35) Dẹp giặc đề thơ

 

c) những bài được đọc nhiều nhất  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

192) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:     Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

lg2)     Trúc (Cúc) Hiên Tiên Sinh, Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .      Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

207)        Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

( Bài này trưng ra bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

 

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

 

d) Bài cũ c̣n mới 2

234)        Quân số của Vua Lê Thái Tổ

235)        Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

237)        Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ... )

238) Tam Quốc :           ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

230) ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:    Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

231) B́nh luận Tam Quốc :           Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

218)         Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

222)         ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:         Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

e) Mục Lục Thơ Áo Dài

                     Mục Lục Thơ Áo Dài

 

103) Áo dài 1 (Áo dài áo lượt áo là)

104) Áo dài 2 (Áo dài không gian)

106) Áo dài 3 (Áo dài ngọc ngà)

111) Áo dài 4 (Áo dài trang nước điểm non)

114) Áo dài 5 (Áo dài trăng ngà)

 

=-=-=-=-

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 37

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *