Chc Tết

*

*

Thơ L Anh Ch

*

*

Một l chc đặng thảnh thơi

Hai l chc Lộc thắm tươi đạt thnh

*

Lan man dng nước uốn quanh

Ba l chc Phc thanh danh tuổi gi (1)

*

Bnh minh tỏa đến yn h

Bốn l chc đặng nh nh yn vui

*

Năm l năm mới nhoẻn cười

Xun xun tết tết nơi nơi diễm kiều !

*

----------

(1) : Khi chc thanh danh tuổi gi l ti chc đến ba điều :

_ chc danh: chc tuổi gi c thanh danh

_ chc danh thơm :thanh danh chớ chẳng phải chỉ danh m thi (danh th c thể c danh nhơ)

_ chc thọ: chc tuổi gi c thanh danh, tức l phải sống lc tuổi gi, tức l chc thọ

 

 

Trang Nh L Anh Ch

-------------------------------------

* Trang Chnh * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bi mới Trang LAnhCh * Bi mới Kiến Tnh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Php * L Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------