Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng, đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Học sĩ là chức quan tứ phẩm

II) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong hầu dù công lao rất ít

III) Nhắc lại : (Năm 1428,) chữ Trí tự là để phong cho quân nhân Thiết Đột

IV) Năm 1429, Nguyễn Trăi vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển dù Trần Nguyên Hăn làm phản

V) Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

VI) Năm 1431,  Nguyễn Trăi được thăng Vinh Lộc Đại Phu

VII) Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

VIII) Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

__________________________________________

 

Mấy mươi năm nay, mỗi lần tôi đọc về Nguyễn Trăi, tôi đều kinh ngạc, kinh ngạc v́ các các sử gia, nhà b́nh luận sử nuớc ta cứ bù lu bù loa la toáng lên rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng ; có kẻ c̣n hỗn xược chửi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ thậm tệ. Lần hồi, tôi thấy lư do chính tại sao họ cứ nằng nặc nói rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng : họ không hiểu danh chức nhà Lê, họ không hiểu chức vị nhà Lê. Ví dụ :

_-họ không hiểu rằng Học sĩ là chức quan tứ phẩm

_-họ không hiểu rằng Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

_-họ không hiểu danh chức Vinh Lộc Đại Phu   ...

 

 

NNHK = Nhập Nội Hành Khiển

VLĐP = Vinh Lộc Đại Phu

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = Lễ nghi Học sĩ

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TNH =  Trần Nguyên Hăn

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Nhà Mạc, nhà Trịnh vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác ; đặc biệt chiếu cố đến Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông và vua Lê Tương Tông :

       Vua Lê Thái Tông v́ hai vua đầu nhà Lê rất được dân chúng yêu thương

       Vua Lê Tương Tông v́ vua là vị vua cuối cùng nhà Lê thật sự có quyền hành

Xem

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

              ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

      Mục Lục ‘Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê   Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

I) Học sĩ  là chức quan tứ phẩm

Năm 1427, Nguyễn Trăi được phong làm Học sĩ, cùng với một số chức vị khác.

Nên biết rằng Học sĩ là chức quan tứ phẩm. Nhiều người không biết việc này, thấy NT trong mấy năm sau không làm Học sĩ, thế là bù lu bù loa la toáng lên rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng

Năm 1428, Nguyễn Trăi đâu c̣n là quan tứ phẩm : ông muốn làm Học sĩ th́ làm ;  ông không muốn làm Học sĩ, th́ thôi !

 

 

II) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong hầu dù công lao rất ít

 

a) Nguyễn Trăi có công lao rất ít

Nguyễn Trăi có công lao rất ít v́ ông đến đầu quân năm 1423 (ở Lỗi giang) _-không có mặt trong 5 năm đầu khởi nghĩa

_-Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang

Ta có thể quả quyết rằng Nguyễn Trăi (và do đó, Trần Nguyên Hăn) đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Tôi đă viết hai Loạt bài cho sự kiện này,

Loạt bài Lỗi giang :

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

 

Loạt bài Việt kiều :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

 

_-Và xem

124) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

 

 

b) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong hầu dù công lao rất ít

Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong làm Quan Phục hầu , dù ông có công lao rất ít. Nguyễn Trăi được phong hầu, nên đương nhiên được xem là khai quốc công thần nhà Lê _-dù Quan Phục hầu là tước hầu áp chót (Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp)

 

 

III) Nhắc lại : (Năm 1428,) chữ Trí tự là để phong cho quân nhân Thiết Đột

 

Nhắc lại : Năm 1428, trong đợt phong thưởng công thần đầu tiên, vua ta dùng chữ Trí tự  để phong cho quân nhân Thiết Đột có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa ; có ba chữ Trí tự :

       Thượng Trí tự 

Đại Trí tự 

Trí tự 

Nhiều người không thấy tên NT trong đợt phong thưởng công thần này, thế là bù lu bù loa la toáng lên rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng ; có kẻ c̣n hỗn xược chửi bới mạt sát vua ta thậm tệ. Họ là những kẻ bộp chộp, không biết ǵ và hỗn xược :

       Nguyễn Trăi có phải là quân nhân Thiết Đột đâu, làm sao có tên NT trong đợt phong thưởng công thần này

       Các vị nhân quân, thánh vương khi phong thưởng công thần, bao giờ cũng tưởng thưởng quân nhân công thần, trước tiên. Bao giờ cũng tỏ ḷng ưu ái với  các chiến sĩ công thần, đă vào sinh ra tử,  trước tiên

 

 

IV) Năm 1429, Nguyễn Trăi vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển dù Trần Nguyên Hăn làm phản

 

a) Xem t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn :

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

150)               Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

b) Nhắc lại : Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản ; v́ có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản rơ ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành :

_-Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

 

c) Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

d) Nguyễn Trăi bị bắt, rồi lại được trắng án

 

Được trắng án, Nguyễn Trăi vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển dù Trần Nguyên Hăn đă làm phản

 

 

V) Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

 

Dưới thời Trần và Lê, chức Tả bộc xạ là chức chánh phó Văn thừa tướng :

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

C̣n Nhập Nội Hành Khiển tương đương với Thượng thư, tuy nhiên, Nhập Nội Hành Khiển lại là chức thân tín của vua, là tri kỷ của vua

Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua. Không bao giờ một người bị vua ruồng bỏ lại được làm Nhập Nội Hành Khiển ! Không bao giờ !

NT vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển, có nghĩa là Nguyễn Trăi vẫn là tri kỷ của vua !

 

VI) Năm 1431,  Nguyễn Trăi được thăng Vinh Lộc Đại Phu

 

Năm 1431,  Nguyễn Trăi được thăng lên danh chức Vinh Lộc Đại Phu ; đây là chi tiết quan trọng trong cuộc hoạn lộ của NT và chi tiết này không hề được sử gia nuớc ta nhắc đến , từ 100 năm nay !

Hoặc là

       các sử gia nuớc ta không hiểu danh chức Vinh Lộc Đại Phu 

Hoặc là

       các sử gia nuớc ta đă cố t́nh lờ đi cái  danh chức Vinh Lộc Đại Phu của NT để có thể tiếp tục than rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng

 

Xin nói cho rơ :

       cuối năm 1431, NT viết xong LSTL

trong lời tựa LSTL, NT tự xưng là VLĐP

Vinh Lộc Đại Phu là danh chức Đại Phu cao nhất của nhà Lê (tương đương với nhất phẩm)

 

VII) Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

 

Năm 1429, Nguyễn Trăi vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển dù Trần Nguyên Hăn làm phản

V́ Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

Nên, ta có thể nói rằng Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

 

 

VIII) Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

 

Nguyễn Trăi vẫn được trọng dụng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng dù Trần Nguyên Hăn làm phản

Năm 1431,  Nguyễn Trăi c̣n được thăng lên danh chức Vinh Lộc Đại Phu !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *