Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu , làm Vinh Lộc đại phu )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập 1 : Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

Dẫn nhập 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

I) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

II) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

III) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, trong vụ án Trần Nguyên Hăn

V) Năm 1429 Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt, cuối năm đó, Nguyễn Trăi viết lời thề cất trong ḥm vàng của Vua Lê Thái Tổ

VI) Năm 1432, Nguyễn Trăi viết xong LSTL

VII) Trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; đă được làm Vinh Lộc đại phu

             (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

NT = Ông Nguyễn Trăi

 

 

Dẫn nhập 1 : Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

 

Ta có thể quả quyết rằng Nguyễn Trăi (và do đó, Trần Nguyên Hăn) đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Tôi đă trưng nhiều bằng cớ và đưa ra những lư luận về chiến trường Lỗi giang, cho sự kiện này, trong các bài viết :

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

Xem thêm những bài sau

       Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

       Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

       Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

 

 

Dẫn nhập 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Cuốn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, hiện đang lưu hành, là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem bài

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

 

I) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

 

Trước khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ ban thưởng các công thần.

1) Trước hết, Năm Thuận thiên thứ nhất (1428) , Tháng 2, ban thưởng quân nhân Thiết đột công lao khó nhọc t lúc đầu khởi nghĩa. 218 người  được phong chữ X-Trí t.

 

2) Sau đó khoảng một tháng, có Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng

Trong Đại hội này,

       Ông Lưu Nhân Chú được phong làm Suy Trung, Tán Tr, Hiệp Mưu, Dươngcông thần, ớng Quốc ( tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự ), ông c̣n kiêm làm nguyên soá, ( ông đănguyên soá t năm 1427).

       Ông Phạm Vấn được phong làm Suy Trung, Tán Tr, Hiệp Mưu, Bảo Chính công thần ớng Quốc ( tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự )

Đâyhai vớng Quốc ( tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự ) đầu triều , nếu tính triều bắt đầu t 1428

. . .

Đến công thần (vào khoảng) thứ 80 là Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu.

Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

 

Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu , công lao quá ít : Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 .

Nguyễn Trăi cũng đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang ; nhưng NT có công viết thư dụ hàng các thành bị vây.

 

 

II) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

Nhắc lại :Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Cuối năm Đinh Hợi (1407), vào tháng 1-1408, Trần Thúc Dao (con Trần nguyên Đán) ,làm quan cho giặc Minh, bị Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết. Giản Định Đế cũng giết 500 thủ hạ của TTDao.

Một lúc giết hơn 500 người, một người đa sát và tàn nhẫn như Giản Định Đế tất nhiên áp dụng phương pháp ‘nhổ cỏ nhổ tận gốc’ và ra lịnh truy sát ḍng dơi Trần nguyên Đán

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần ; do đó không được người đương thời trọng vọng _khác với điều ĐVSKTT, quyển 11 đă viết.

 

 

III) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

 

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

Xem các bài :

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

 

 

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

Vua Lê Thái Tổ là đại trượng phu, không hề giết hại con cái người phản nghịch. Vua rất nhân từ xem mạng một người dân là rất trọng

Ông Trần Nguyên Hăn , khi bị giải về kinh , có mang theo người vợ thứ ba và một con c̣n rất nhỏ (Trần Quốc Duy), trong khi ông cho hai người vợ lớn và các con lớn trốn đi.

Nếu vua muốn bắt những người con lớn của TrầnNguyênHăn , th́ đă bắt được lâu rồi, dễ ợt ! Dĩ nhiên, lúc đó có thám tử của vua giám sát, nên những người con của Trần Nguyên Hăn ở đâu, vua  đều biết. Sao vua không bắt họ ? _Nếu vua muốn giết họ th́ bắt, nếu không th́ bắt làm ǵ.

Trần Quốc Duy sống yên lành, đến đời Nhân Tông c̣n đựơc ra làm quan.

 

Vua Lê Thái Tổ là đại trượng phu, bắt Trần Nguyên Hăn nhưng lại tin dùng Nguyễn Trăi

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, trong vụ án Trần Nguyên Hăn

Nguyễn Trăi biết như vậy, hơn ai hết ; do đó ông mới ví Vua Lê Thái Tổ với năm vị thánh vương ngày xưa.

 

Xem các bài :

       ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

       Vua Lê Nhân Tông đại xá Ư nghĩa của ‘đại xá’

 

 

V) Năm 1429 Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt, cuối năm đó, Nguyễn Trăi viết lời thề cất trong ḥm vàng của Vua Lê Thái Tổ

 

Năm 1429 Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt, cuối năm đó, Nguyễn Trăi viết lời thề cất trong ḥm vàng của Vua Lê Thái Tổ. Đây là lời thề rất chân thành của vị đại anh hùng chung thủy, rất chân thành v́ bó buộc vô cùng, Vua Lê Thái Tổ đă bắt con cháu của ḿnh phải biết ơn nghĩa sĩ Lê Lai. Lời thề rất nguy hiểm, v́ chỉ cần một ông vua Lê không trọng dụng ḍng dơi của ông Lê Lai th́ cơ nghiệp nhà Lê sẽ sụp đổ.

Xem bài :

       Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

 

V́ đối với vua, lời thề này rất quan trọng, nên khi sai Nguyễn Trăi viết lời thề cất trong ḥm vàng, vua Lê Thái Tổ có ư muốn nói rằng NT là trung thần và NT vẫn được vua quí trọng.

 

Trước đó, vào tháng 7, vua Lê Thái Tổ có ra chiếu chỉ nói về tiền tệ, chiếu chỉ này do Nguyễn Trăi soạn _có ghi lại trong Nguyễn Trăi Toàn Tập.

 

 

VI) Năm 1432, Nguyễn Trăi viết xong LSTL

 

Theo Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, tháng chạp năm Tân Hợi (1431), tức tháng 1-1432, Nguyễn Trăi viết xong LSTL

LSTL kể lại sự lập nghiệp gian nan của vua, đáng lẽ phải là một áng văn chương tuyệt tác, tiếc rằng cuốn sử này, cũng như ĐVSKTT đă bị nhà Mạc sửa đổi đục khoét gần hết.

 

Nguyễn Trăi viết LSTL, một việc làm quan trọng đối với vua. Điều này chứng tỏ Vua Lê Thái Tổ vẫn giao phó công việc, vẫn tiếp tục dùng tài văn chương của NT như từ lúc đầu

 

 

VII) Trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; đă được làm Vinh lộc đại phu

 

Trong LSTL (1431-1432) , Nguyễn Trăi tự xưng là Vinh lộc đại phu.

Ta biết rằng :

_Năm 1427, NT là Triều Liệt đại phu, dưới Vinh lộc đại phu ba cấp

_Năm 1428, ‘Vinh lộc đại phu th ch dành cho ớng (không chắc lắm, rất th ông văn Linh được vinh phong Danh chức đại phu này)

_Năm 1428, NT được thăng làm Tuyên Phụng đại phu; ta biết như vậy, cuối năm đó, ông viết bài v Trần Nguyên Đán ông t xưngTuyên Phụng đại phu ( Quan phục hầu). Danh chức này chắckém Vinh lộc đại phu hai cấp, tương đương với Trung vũ đại phu của các quân nhân.

_Sau đó được vài năm, Vua Lê Thái Tổ đă dùng Vinh lộc đại phuđể gia phong cho một số quan văn.

 

Xem các bài :

       Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 1

       Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

 

Vậy th́, trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp bậc đại phu ; đến năm 1431-1432, NT đă được làm Vinh lộc đại phu. Trong khi đó, năm 1429, Trần Nguyên Hăn b bắt, Nguyễn Trăi vẫn được vua tin dùng, thăng thưởng.

 

Các sử gia, học giả nước ta rất thích chê bai chưởi bới Vua Lê Thái Tổ ; h́nh như họ xem đó là thú tiêu khiển lành mạnh vậy

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn , vẫn tin dùng Nguyễn Trăi :

_như vậy là quá nhân từ rồi : (không giết NT, vào thời quân chủ chuyên chế ngày xưa, là quá tốt rồi). Vua Lê Thái Tổ quá nhân từ, vậy mà họ vẫn mạt sát vua thậm tệ.

_họ bảo : cho đến NT cũng bị hạ ngục một thời gian ; làm như Vua Lê Thái Tổ đă phạm tội lớn, v́ đă đụng tới chéo áo của Nguyễn Trăi .

 

Xin thưa:

1) Nguyễn Trăi là kẻ bề tôi, chớ chẳng phải Vua Lê Thái Tổ 

2) Nguyễn Trăi đến đầu quân cùng lúc với TNH, làm như hai người gắn liền tính mạng với nhau vậy 

3) không những thế , rất có thể lúc TNH có những hành động mưu phản, TNH có liên lạc với NT ; cho nên Vua Lê Thái Tổ  phải điều tra hành tung của NT, đó là việc dĩ nhiên !

Thật ra, điều đáng ngạc nhiên chính là Vua Lê Thái Tổ quyết định rằng Nguyễn Trăi là trung thần, không dính dáng đến vụ mưu phản của Trần Nguyên Hăn ; trong khi ngay tới giờ phút này, các sử gia, học giả vẫn xem như là hai người (NT-TNH) gắn liền tính mạng với nhau vậy.

 

Vua Lê Thái Tổ quá nhân từ và rất anh minh !

Thế rồi, các sử gia, học giả bịa rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng !

 

Có lẽ họ :

_không biết rằng Nguyễn Trăi đă được thăng 2 cấp đại phu (tính t năm 1429) ; đă được làm Vinh lộc đại phu

_không biết rằng Vinh lộc đại phudanh chức Đại phu cao nhất

_không biết rằng Triều liệt kém Vinh lộc đại phu 3 cấp đại phu

 

Năm 1428 ch những đại công thần 51 quân nhân Thiết đột được phong làm Vinh lộc đại phu.

Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, lại là quan văn, năm 1431-1432 , chức vị vẫn kém khoảng 80 tướng văn vơ, nhưng lại được một điều tương đương với các đại công thần , đódanh chức Vinh lộc đại phu. Đây là một vinh hạnh đặc biệt lớn lao.

 

                           (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------