Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

 

( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền

II) Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng !

III) Tại sao Tôn Quyền muốn giết Ngụy Diên

IV) Kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

V) Chỉ có một cách giải thích hợp lư

VI) Bài học ‘Tá đao sát nhân’

VII) Bài học ‘Giá họa Giang Đông’

VIII) Hai kế này tương tợ như nhau

__________________________________________

 

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

TQ = Tôn Quyền

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

 

 

I) Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền

 

TQCDN :

{{ 

Thế là TQ hạchiếu xuất chinh, đem 30 vạn quân đánh Ngụy.

Trong bữa ngự yến đăi Phí Vy, TQ hỏi :

_Thừa tướng dùng ai làm tiên phong ?

Phí Vy tâu :

_Thừa tướng dùng Ngụy Diên

TQ nói :

_Người ấy là mănh tướng nhưng tâm bất chính. Lẽ nào Khổng Minh không hay ?

. . .

Khi về đến mặt trận Kỳ Sơn, Vy báo tin rằng vua Ngô đă hạchiếu xuất chinh, đem 30 vạn quân đánh Ngụy.

GCL hỏi :

_vua Ngô c̣n nói ǵ không ?

Vy đem lời luận của TQ về Ngụy Diên thuật lại. GCL thở dài nói :

_vua Ngô thật thông minh !  . . . .  }}

 

Đây là Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền. TQ muốn giết Ngụy Diên, nên mới ‘bàn’ khơi khơi là

_Người ấy là mănh tướng nhưng tâm bất chính.

 

 

II) Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng !

 

Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng , Van thế Quân sư của LQT!

TQ vờ ngây thơ , hỏi : ai làm tiên phong. Sự thực th́ TQ thừa biết ai làm tiên phong, nếu không biết th́ té ra hệ thống thám tử của Đông Ngô quá dở _và Ngô đă bị tiêu diệt từ lâu

 

GCL đă bị gạt ( lại c̣n khen vua Ngô thông minh. Ha !). Tại sao thế ?

V́ :

_GCL mắc vào cái lỗi hợm ḿnh, của những kẻ tự cho là tuyệt thế thông minh

_GCL thường khi dể TQ, tất không bao giờ nghĩ TQ có thể lừa được ḿnh

 

Chỉ ta có thể lừa người, người chẳng thể lừa ta !

 

Nên mạnh dạn tiến hành mưu kế giết Ngụy Diên

 

 

III) Tại sao Tôn Quyền muốn giết Ngụy Diên

 

Tại sao Tôn Quyền muốn giết Ngụy Diên? _Dễ hiểu thôi :

 

1) Ngô Thục là đồng minh, nhưng chỉ là tạm bợ.

Họ chính ra là ḱnh địch .

Giết một nhân tài của Thục th́ Ngô cũng vui :

       a) Ngụy Diên là mănh tướng

       b) Ngụy Diên c̣n có tài cai trị, từng làm Hán Trung Thái thú

 

2) Biết đâu, Quận chúa Giang-đông, em gái TQ, lúc ở Kinh Châu có chuyện hiềm khích với Ngụy Diên ?

 

3) Vả lại TQ biết rằng GCL có ư giết Ngụy Diên là do em gái mách. Lưu Bị yêu cô vợ trẻ, thế nào mà chẳng tiết lộ vài bí mật. C̣n nếu không, sau mấy năm ở Kinh Châu, Quận chúa Giang-đông cũng khéo dọ hỏi được nhiều chuyện (Quận chúa được mọi người vị nể).

 

Thế là TQ chỉ cần phê b́nh khơi khơi về ‘tâm bất chính’ của Ngụy Diên là xong !

 

 

IV) Kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

 

Trích Đại Việt Sử Kư Toàn Thư:

{{  Tháng 9, ngày 9, giết bọn hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng, khi Nguyễn Trăi sắp b hành h́nh  nói là hối không nghe lời của Thắng Phúc.  }}

 

Nguyễn Trăi đă thi hành kế giá họa Giang Đông. Có lẽ ông đă nói rằng hối hận không nghe lời của Thắng Phúc để di họa cho hai hoạn quan này.

 

 

V) Chỉ có một cách giải thích hợp lư

 

Chỉ có một cách giải thích hợp lư câu nói của Nguyễn Trăi khi sắp b hành h́nh : đây là kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi. V́ thật khó ḷng tưởng tượng hai ông hoạn quan kia lại có điều ǵ tốt lành để khuyên NT và NT có làm điều ǵ để cần đến mưu kế của hai ông hoạn quan.

Ngược lại, theo sử, NT có hiềm khích với hoạn quan _nên cáo lăo về hưu.

Vả lại , NT thừa biết rằng nếu nói ‘‘hối không nghe lời của’’ X, th́ chắc chắn là X sẽ bị phiền năo.

 

 

VI) Bài học ‘Tá đao sát nhân’

 

Kế ‘Tá đao sát nhân’ của TQ là

_Bài học cho những kẻ tự phụ là thông minh : những kẻ có vẻ kém mưu, cũng có thể có lúc thi diệu kế

_Bài học chung : chẳng nên tin lời địch thủ và nhớ rằng những đồng minh bất đắc dĩ vẫn là địch thủ.

 

 

VII) Bài học ‘Giá họa Giang Đông’

 

1) Kế ‘Giá họa Giang Đông’ của NT, cũng như trên, cho ra bài học chung : chẳng nên tin lời địch thủ của ḿnh.

 

2) Kế ‘Giá họa Giang Đông’ của NT đă lừa được những tể tướng đương triều ? những tể tướng này đă dầy công hăn mă , theo vua Lê Thái Tổ, tung hoành, đă từng thưởng thức bao kỳ mưu của vua Lê (và đă được nhà vua giảng rơ những mưu này) ; những vị này đă bị lừa, ngon ơ ?

 

Tôi nghĩ rằng những tể tướng này cũng ngờ rằng NT đă dùng Kế ‘Giá họa Giang Đông’. Nhưng họ vẫn giết hai ông hoạn quan _v́ đó là hai hoạn quan ! Họ nghĩ rằng có giêt oan hai ông hoạn quan th́ cũng chẳng sao !

 

Thật là tội nghiệp !

Đứng trên phương diện từ bi của nhà Phật : Câu chuyện này là cả một sự đau ḷng !

 

 

VIII) Hai kế này tương tợ như nhau

 

Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi tương tợ như nhau.

 

Nói chung kế ‘Tá đao sát nhân’ và kế ‘Giá họa Giang Đông’ có nhiều điểm tương đồng

Bởi v́,

       Muốn ‘Tá đao sát nhân’ th́ người ta thường ‘Giá họa Giang Đông’

       ‘Giá họa Giang Đông’ thường là để ‘Tá đao sát nhân’ !

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------