Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

II) ĐVSKTT nói : Phạm văn Xảo là người Kinh Lộ (Nói cũng như không !)

III) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ !

IV) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh !

V) Trần Nguyên Hăn cũng chẳng phải là người Kinh ? _-Đúng 50% !

VI) Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

__________________________________________

 

Ông Phạm Văn Xảo là ai ??? _Không ai biết ! Không có sử gia nào biết Phạm Văn Xảo là ai ! Mặc dù mấy ông sử gia, mỗi lần họ muốn nhục mạ Vua Lê Thái Tổ, là họ đem Phạm Văn Xảo ra ! Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ...

Bài này đưa ra một chi tiết về thân thế Phạm Văn Xảo _-chi tiết quan trọng này có thể giải thích tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản !

 

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

Cth = Chú Thích, Nhận xét

PVX = Phạm văn Xảo = Phạm văn Sảo

TTD = Trần Thúc Dao

BKT = Bế Khắc Thiệu

ĐCH = Đao Cát Hăn = Đèo Cát Hăn

TNH = Trần Nguyên Hăn

BKT-TNH = Bế Khắc Thiệu--Trần Nguyên Hăn

ĐCH-PVX = Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo

TNH-PVX = Trần Nguyên Hăn--Phạm văn Xảo

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

NTT = Nguyễn Trăi Toàn Tập

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CLSP = Chí Linh Sơn Phú, Nguyn Trăi

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

 

Không ai biết Phạm văn Xảo là ai ! Phan Huy Chú cũng không biết.  V́ thế, ‘Lịch triều hiến chương loại chí’ không có tiểu truyện Phạm Văn Xảo. Tôi đă có đề cập đến việc này trong

23) Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

 

II) ĐVSKTT nói : Phạm văn Xảo là người Kinh Lộ (Nói cũng như không !)

 

ĐVSKTT nói : Phạm văn Xảo là người Kinh Lộ. Nói cũng như không ! V́ có đến 75%-80%  người Việt là người Kinh Lộ ! Kinh Lộ là từ ngữ nhà Trần, nhà Trần chia nước ra làm hai : Kinh Lộ là từ Ninh B́nh ra Bắc, Trại là từ Thanh Hóa vào Nam.

Nói rằng Phạm văn Xảo bị nghi kỵ v́ là người Kinh Lộ, tức là nói rằng vua ta nghi kỵ 75%-80% người Việt. Một lời vu khống vô lư và xấu xa.

 

 

III) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ !

 

ĐVSKTT không đưa ra điểm nào về thân thế của PVX, mà chỉ nói rằng Phạm văn Xảo là người Kinh Lộ. Và v́ ĐVSKTT nghề vu khống các vua Lê, nên tôi dần dần nghĩ ra rằng  Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ !

 

 

IV) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh !

 

Không những Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ mà Phạm văn Xảo c̣n chẳng phải là người Kinh ! Bằng chứng là chiếu chỉ của vua ta, ban hành sau khi dẹp giặc ĐCH-PVX :

=== === == Chiếu chỉ của vua Lê Thái Tổ :

... Trẫm xét, kẻ loạn thần tặc tử, th́ ai ai cũng có thể giết chết. Năm ngoái, Thượng Khắc Thiệu, ở Thái Nguyên mưu làm phản, đích là do tên Thượng Hăn xui nên, năm nay Thượng Cát Hăn nổi loạn, lại do âm mưu của Thượng Xảo. V́ cần tiêu diệt hết mầm mống họa loạn, Trẫm bèn sai Tư Đồ Lê Sát, dẫn quân do đường Đà Lăng tiến đánh trước, lại sai Quốc Vương thống binh, do đường Bắc Quan tiến chặn phía sau, trẫm th́ đích thân đốc 6 quân, do đường Gia Hưng kế tiến, bọn phản nghịch Thượng Đinh Quế liền hoảng sợ tan ră, quân ta đuổi thẳng tới dinh tướng Mang Bồ, Man Xá, bắt giết bọn phản nghịch Thượng Hối Khanh, đem thủ cấp hiến trước cửa viên, quan quân bắt sống Đinh Quế cùng vợ con, lại bắt và giết rất nhiều đảng chúng. Ta bèn chia quân tiến cả đường thủy đường bộ, ngày 20 tháng giêng năm nay, tiến thẳng vào sào huyệt Cát Hăn.

Trước đây, nghịch thần nước Ai Lao là Kha Đốn, vẫn nương thân ở Mang Lự nghe tin quân ta đến, liền giết Kha Đốn, đem thủ cấp ra đón hàng, Cát Hăn cũng bỏ vợ con lại, chỉ chạy trốn thoát thân. Trẫm bèn sai Tư Đồ dẫn quân tiến vào Mang Cồ, Quốc vương th́ đóng tại Mang tô, cho quân vào rừng lùng bắt, lại sai các Tướng cho quân vào các nơi mang hiểm lục soát, bắt được vợ con Cát Hăn cùng đồ đảng của y, tất cả trai gái hơn 3 vạn người; hơn 100 con voi; khí giới thuyền bè đồ vật rất nhiều vô kể. Bèn đặt đất đó thành từng Châu từng Huyện, ghi vào đồ bản nước nhà.

[tờ 70a] Nay dẫn quân khải hoàn, làm lễ hiến phù nhà Thái Miếu. Vậy ban cáo thị cho thần dân thiên hạ:

Phàm bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn; người giữ chức nơi Phiên Trấn, nên lấy  Khắc Thiệu, Cát Hăn làm răn. Như vậy th́ thần dân ta đều được hưởng phúc thái b́nh, và có tiếng tới đời sau. === === ==

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Chiếu chỉ này của vua ta  có chép trong Đại Việt Thông Sử và Nguyễn Trăi Toàn Tập

 

b) Chiếu chỉ này chép theo ĐVTS , chỉ khác một chữ trong đoạn :

Năm ngoái, Thượng Khắc Thiệu, ở Thái Nguyên mưu làm phản, đích là do tên Thượng Hăn xui nên, năm nay Thượng Cát Hăn nổi loạn, lại do âm mưu của Thượng Xảo.

ĐVTS viết Cát Hăn thay v́ Thượng Cát Hăn Tôi đă kiểm soát, theo Chiếu chỉ phiên âm chữ Hán, trong NTTT, thấy quả là Thượng Cát Hăn

Ngoài ra,tôi viết Xảo thay v́ Sảo (NTTT cũng viết là Xảo )

 

c) Thượng Xảo là ai ? _-là PVX

Tại sao gọi là Thượng Xảo ? _-v́ Phạm Văn Xảo là người Thượng , người dân tộc thiểu số

Nhận xét rằng những tường thuật lịch sử thời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông đă dùng chữ Thượng như vậy !

Chi tiết quan trọng này có thể giải thích nhiều chuyện :

_-tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản : Phạm Văn Xảo là người Thượng !

_-tại sao Phạm Văn Xảo làm phản cùng với ĐCH : có lẽ Phạm Văn Xảo gọi ĐCH bằng cậu hoặc ông cậu ( ĐCH đă già)

_-đáng lẽ th́ Đao Cát Hăn phải dự hội thề Đông Quan v́ Đao Cát Hăn cai trị gần Vân Nam, trên đường về của một số quân Minh ; nhưng Đao Cát Hăn đă không có mặt, ngược lại PVX có mặt, có lẽ Phạm Văn Xảo đại diện Đao Cát Hăn ?

 

 

V) Trần Nguyên Hăn cũng chẳng phải là người Kinh ? _-Đúng 50% !

 

TNH cũng bị gọi là Thượng, Thượng Hăn ; như vậy Trần Nguyên Hăn cũng chẳng phải là người Kinh ?

_-Đúng 50% , bởi v́ Trần Nguyên Hăn là cháu nội Trần Nguyên Đán, nên có lẽ mẹ Trần Nguyên Hăn là người Thượng. Điều này có lư , có thể giải thích được tại sao là cháu nội Trần Nguyên Đán, mà TNH lại sinh trưởng ở Vĩnh Phúc (trong khi Trần Nguyên Đán ở Côn Sơn !)

 

 

VI) Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

 

Trong các triều Lư, Trần,  người Thượng, người dân tộc thiểu số thường hay nổi loạn. Họ nổi loạn rất thường, nhiều lần, đếm không xuể !

Riêng thời Vua Lê Thái Tổ , v́ vua ta nổi tiếng đại anh hùng, bách chiến bách thắng, dụng binh như thần, nên họ sợ, không dám động binh. Thế nhưng vẫn có 2 loạn : Bế Khắc Thiệu và Đao Cát Hăn , Tại sao ? _-V́ Bế Khắc Thiệu có Trần Nguyên HănĐao Cát Hăn có Phạm văn Xảo  , cả hai TNH-PVX là tôi của vua ta và Bế Khắc Thiệu--Đao Cát Hăn tưởng lầm có thể nhờ sức của hai người này mà làm nên ‘đại sự’.

Vua ta đă xác định rất chính xác là TNH-PVX là kẻ chủ mưu !

Nói cách khác,

Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

Phạm văn Xảo   là người Thượng, có làm loạn cũng chẳng đáng ngạc nhiên !

C̣n về Trần Nguyên Hăn , tôi sẽ có bài viết khác ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *