Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh !

II) Phạm văn Xảo chẳng phải là công thần

III) Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

IV) Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

V) Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

VI) Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

__________________________________________

 

Bài này, tiếp theo bài Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết ! ,xác định thêm rằng Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh , chẳng phải là công thần và bàn về :

_-Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

_-Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

_-Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

_-Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

Cth = Chú Thích, Nhận xét

PVX = Phạm văn Xảo = Phạm văn Sảo

TTD = Trần Thúc Dao

BKT = Bế Khắc Thiệu

ĐCH = Đao Cát Hăn = Đèo Cát Hăn

TNH = Trần Nguyên Hăn

BKT-TNH = Bế Khắc Thiệu--Trần Nguyên Hăn

ĐCH-PVX = Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo

TNH- PVX = Trần Nguyên Hăn--Phạm văn Xảo

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

NsL = Ngô sĩ Liên

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

NTT = Nguyễn Trăi Toàn Tập

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CLSP = Chí Linh Sơn Phú, Nguyn Trăi

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh !

 

Một trong những khám phá lớn lao của tôi về sử nhà Lê là

Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ,

Không những thế,

Phạm văn Xảo c̣n chẳng phải là người Kinh !

Xem

254)               Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết !

 

Nhận xét thêm :

Tên là Xảo, là rất lạ. Chưa thấy người Kinh nào có tên là Xảo . V́ Xảo thường có nghĩa là Xảo-trá, nên người Kinh, người Việt chẳng đặt tên con là Xảo. Có lẽ người Thượng hiểu chữ ‘Xảo’ khác chúng ta một chút ; Có lẽ người Thượng hiểu chữ ‘Xảo’ là khôn khéo, thông minh ?

 

 

II) Phạm văn Xảo chẳng phải là công thần

 

Ta biết rằng Vua Lê Thái Tổ , vào cuối tháng 3 năm Mậu Thân (1428), phong hầu, phong  chữ công thần cho công thần (ở ‘đại hội các quan để định công ban thưởng’). ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh, đă cắt xén hết đoạn văn phong thưởng này của Ngô sĩ Liên , chỉ để lại tên ba người : Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn, Phạm văn Xảo

Về Nguyễn Trăi , ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh, đă ghi đúng là Quan Phục Hầu

Về Trần Nguyên Hăn , danh chức Tả Tướng Quân bị sửa lại là Tả Tướng Quốc ; c̣n tước, th́ Trần Nguyên Hăn  chẳng được phong hầu.

Về Phạm văn Xảo,  chức vị sẽ được bàn ở phần tới, c̣n tước, th́ Phạm văn Xảo  cũng chẳng được phong hầu.

 

Phạm văn Xảo chẳng được phong hầu v́ Phạm văn Xảo chẳng phải là công thần !

ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh, đă xóa tên ông Lưu Nhân Chú (Tể tướng và Nguyên soái) trong biển ngạch công thần và thêm tên Phạm văn Xảo  vào.

 

 

III) Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

 

Phạm văn Xảo chẳng phải là công thần cho nên  Phạm văn Xảo được phong chức không cao lắm ; chức vị Phạm văn Xảo  ở dưới chức Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn v́ ĐVSKTT kể tên Nguyễn Trăi rồi Trần Nguyên Hăn rồi đến Phạm văn Xảo

Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ? _-Dĩ nhiên chẳng phải chức Thái bảo ở triều đ́nh , v́ đời Vua Lê Thái Tổ chẳng có công thần nào được phong chức Tam Thái, tối đa được phong Tam Tư  (các công thần càng ngày càng lập thêm nhiều công , nếu phong ngay Tam Thái, th́ chẳng mấy chốc không c̣n chức vị để phong)

Vậy, Phạm văn Xảo  được phong chức dưới chức Tả Tướng Quân chẳng phải chức Thái bảo ở triều đ́nh .

Nhưng , v́ Phạm văn Xảo là người Thượng nên rất có thể Phạm văn Xảo được phong chức Thái bảo ở vùng người Thượng (như Cầm Bành được phong chức Thái úy ở vùng Thượng). Vậy, Đao Cát Hăn được phong chức Thái úy ở châu Mường Lễ, c̣n Phạm văn Xảo được phong chức Thái bảo châu Mường Lễ. (tức là, Thái úy Thái bảo của người Thượng  chẳng phải Thái úy Thái bảo triều đ́nh)

 

 

IV) Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản, cuối năm 1431

 

Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431, ở châu Mường Lễ

Xem

254)               Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết !

 

 

V) Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

 

Ta có thể khẳng định rằng Phạm văn Xảo đă chết nơi chiến trường cuối năm 1431-đầu năm 1432, ở châu Mường Lễ (sau đó Mường Lễ được Vua Lê Thái Tổ đổi tên là Phục Lễ)

Bằng chứng là chiếu chỉ của vua ta, ban hành sau khi dẹp giặc ĐCH-PVX :

=== === == Chiếu chỉ của vua Lê Thái Tổ :

... Trẫm xét, kẻ loạn thần tặc tử, th́ ai ai cũng có thể giết chết.

...Phàm bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn === === ==

 

Hai câu này chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn  Phạm Văn Xảo đă bị giết chết .

Ngoài ra ‘ai ai cũng có thể giết chết’ chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn  Phạm Văn Xảo đă bị giết chết nơi chiến trường, chớ chẳng phải là bị bắt rồi bị xử tử h́nh !

 

 

VI) Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

 

(a) Xác định lại, rằng

Trong các triều Lư, Trần,  người Thượng, người dân tộc thiểu số thường hay nổi loạn. Họ nổi loạn rất thường, nhiều lần, đếm không xuể !

Riêng thời Vua Lê Thái Tổ , v́ vua ta nổi tiếng đại anh hùng, bách chiến bách thắng, dụng binh như thần, nên họ sợ, không dám động binh. Thế nhưng vẫn có 2 loạn : Bế Khắc Thiệu và Đao Cát Hăn , Tại sao ? _-V́ Bế Khắc Thiệu có Trần Nguyên HănĐao Cát Hăn có Phạm văn Xảo  , cả hai TNH-PVX là tôi của vua ta và Bế Khắc Thiệu--Đao Cát Hăn tưởng lầm có thể nhờ sức của hai người này mà làm nên ‘đại sự’.

Vua ta đă xác định rất chính xác là Trần Nguyên Hăn--Phạm văn Xảo là kẻ chủ mưu !

Nói cách khác,

Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo  (c̣n giặc Bế Khắc Thiệu là giặc Trần Nguyên Hăn)

Phạm văn Xảo   là người Thượng, có làm loạn cũng chẳng đáng ngạc nhiên !

Đoạn văn trên (a) đă viết trong

254)               Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết !

 

(b) Vụ án Phạm văn Xảo  thật ra rất giản dị : chỉ là cuộc làm loạn của người Thượng.

Điều đáng kể là Phạm văn Xảo  bị xem là loạn thần tặc tử, v́ đă từng làm tôi cho Vua Lê Thái Tổ .

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

          Mục Lục Thơ Áo Dài

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

 

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *