Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

VI) Bài Thuật Hứng XX, Tự thán IV , Tự thán XXIV

VII) Bài Tự thán XXIX, Tự thán XXXV

VIII) Tức sự IV

IX) Bảo kính cảnh giới XVI

X) Bảo kính cảnh giới LXI

                                    (C̣n tiếp)

__________________________________________

Bài này tiếp tục nói về những bài thơ mà Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ân đức Vua Lê Thái Tổ, bậc Nghiêu Thuấn Vũ Thang...

 

Dàn Bài Bài 1:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Chí Linh Sơn Phú : Vua Lê Thái Tổ là Thn Long , là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

II) Đề Kiếm : Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thn Long, Vua Lê Thái Tổ chỉnh đốn càn khôn

III) Bài Ngôn Chí XIV, Mạn Thuật  II, Mạn Thuật  VIII

IV) Bài Trần T́nh I, Trần T́nh III, Trần T́nh VII

V) Bài Thuật Hứng VIII, Thuật Hứng IX, Thuật Hứng XIII

 

Tr n = trang n tập 3 , trong Nguyễn Trăi Toàn Tập (Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch)

NT = NTr = Nguyễn Trăi

VLDP = VLĐP = Vinh Lộc Đại Phu

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

 

VI) Bài Thuật Hứng XX, Tự thán IV , Tự thán XXIV

 

Bài Thuật Hứng XX Tr 792 Tự thán IV , Tr 810  đă đăng ở

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

Thuật hứng bài 13

Buồng văn đắp cửa lọn ngày thu,
Đèn sách nhàn làm thong thả nhu.
Thua được toan chi cơ Hán Sở,
Nên chăng đành lẽ chuyện Thương Chu.
Say mùi đạo, chè ba chén,
Tả ḷng phiền, thơ bốn câu.
Khó miễn vui, chăng thửa trách,
V́ chưng đời có chúa Đường Ngu.

 

Thuật hứng bài 20

Non Phú Xuân cao, nước Vị thanh,
Mây quen nguyệt, khách vô t́nh.
Đất thiên tử dưỡng tôi thiên tử,
Đời thái b́nh ca khúc thái b́nh.
Cơm áo khôn đền Nghiêu Thuấn trị
,
Tóc tơ chưa báo mẹ cha sinh.
Rầy mừng thiên hạ hai của:
Tể tướng hiền tài, chúa thánh minh.

 

Tự thán bài 4

Non nước cùng ta đă có duyên,
Được nhàn sá dưỡng tính tự nhiên.
Trường canh hỏi nguyệt tay dừng chén,
Pha lăo chơi thu khách nổi thuyền.
Ḷng chẳng mắc tham là của báu,
Người mà hết luỵ ấy thân tiên.
Vua Nghiêu Thuấn, dân Nghiêu Thuấn,
Dường ấy ta đà phi sở nguyền.

 

Tự thán XXIV, Tr 851 : ơn vua,

Nợ cũ chước nào báo bổ

Ơn thầy ơn chúa lẫn ơn cha

 

 

VII) Bài Tự thán XXIX, Tự thán XXXV

 

Tự thán XXIX, Tr 865

Phúc thay sinh gặp thuở thăng b́nh

Nấn ná qua ngày được dưỡng ḿnh

Tự thán XXXV, Tr 881 , ta sống tùy thích trên đất Nghiêu :

       Giàu những của tự nhiên ấy

       Khỏng khảnh dầu ḷng ở đất Nghiêu 

 

 

VIII) Tức sự IV

 

Tức sự IV, Tr 934 : Đủng đỉnh , xênh xang cùng hương trúc, kết bạn cùng chim vượn, sách đàn _-v́ tất cả đều là tôi của Thánh Tổ :

Bốn dân nghiệp có cao cùng thấp

Đều hết làm tôi Thánh thượng hoàng

 

Chú thích :

a)Từ đời Lê Thái Tông trở đi, vua quan nhà Lê gọi vua Lê Thái Tổ  là Thánh Tổ 

b)thượng hoàng = Thái thượng hoàng

Bài Tức sự IV này làm dưới thời Lê Thái Tông, nên gọi vua Lê Thái Tổ  là thượng hoàng, nhưng không gọi vua ta là Thái thượng hoàng, mà gọi là Thánh thượng hoàng;   :

_- vua ta chưa từng làm  Thái thượng hoàng

_-xác định rằng vua Lê Thái Tổ  là Thánh Tổ , là thánh vương

_-vua Lê Thái Tổ  đă băng hà

 

c) ư nghĩa đương nhiên : ai ai thảy đều là tôi của vua Lê Thái Tổ 

 

 

IX) Bảo kính cảnh giới XVI

 

Bảo kính cảnh giới XVI, Tr 971 :

_-Vui thú điền viên , chớ chẳng phải không có duyên quân thần :

Bởi ḷng chẳng ở cửa quyền

Há rặng quân thần chẳng phải duyên

_-Vui thú điền viên , và chúc vua thành Nghiêu Thuấn như vua cha :

Chúc thánh cho tày Nghiêu Thuấn nữa,

Được về ở thú điền viên

 

Chú thích :

a) Há rặng = Há rằng

 

b) để ư đến chữ ‘nữa’ trong ‘Nghiêu Thuấn nữa’. Ư nói rằng nhà Lê đă có Nghiêu Thuấn, tức vua Lê Thái Tổ , nay mong vua Lê Thái Tông lại trở thành Nghiêu Thuấn  nữa, trở thành Nghiêu Thuấn  thứ 2 của nhà Lê

 

c) bài thơ này quan trọng v́ nói lên t́nh quân thần tương đắc giữa vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi (NTr  vui thú điền viên , chớ chẳng phải không có duyên quân thần ) Bài thơ Bảo kính cảnh giới XVI này, có lẽ làm vào năm 1439, lúc Nguyễn Trăi về hưu: Nguyễn Trăi làm quan liên tục suốt hai đời vua Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông ,  về hưu được một năm th́ Lê Thái Tông nhân đi duyệt binh vùng duyên hải, trở về , ghé Côn Sơn , thăm Nguyễn Trăi th́nh ĺnh, đ̣i Nguyễn Trăi ra làm quan lại...

 

 

X) Bảo kính cảnh giới LXI

 

Bảo kính cảnh giới LXI, Tr 1061 :

NTr được thưởng tước , được ân thăng, càng ngày càng nhiều :

Tước thưởng càng ngày càng dơi chịu

Ân thăng một bước một phen mừng

Giữ ḷng công chính như Bao Chửng, như Ngụy Trưng

Ở đài các giữ ḷng Bao Chửng

Nhậm tướng khanh th́n thói Ngụy Trưng

Và thung dung đời thái b́nh thịnh trị và hưng thịnh:

Khong khảy thái b́nh đời thịnh trị 

Nghiệp khai sáng tựa nghiệp trung hưng

 

Chú thích :

a) bài thơ này nói rằng NTr được thưởng tước , được ân thăng, càng ngày càng nhiều (và ông rất vui) ; ngược lại với điều các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , b́nh luận về cuộc hoạn lộ của NT.

Xem

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

(Năm 1431, Nguyễn Trăi được thăng lên danh chức Vinh Lộc Đại Phu ; đây là chi tiết quan trọng trong cuộc hoạn lộ của NT và chi tiết này không hề được sử gia nuớc ta nhắc đến , từ 100 năm nay ! Hoặc là các sử gia nuớc ta không hiểu danh chức Vinh Lộc Đại Phu. Hoặc là các sử gia nuớc ta đă cố t́nh lờ đi cái danh chức Vinh Lộc Đại Phu của NT để có thể tiếp tục than rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng

Xin nói cho rơ : cuối năm 1431, NT viết xong LSTL trong lời tựa Lam Sơn Thực Lục, NT tự xưng là Vinh Lộc Đại Phu, Vinh Lộc Đại Phu là danh chức Đại Phu cao nhất của nhà Lê (tương đương với nhất phẩm)

 

b)Chẳng lẽ NTr tự ví với Bao Chửng, Ngụy Trưng ?

 

c) nghiệp trung hưng = nước nhà hưng thịnh

                                    (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *