Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế

 

                                   Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

III)  Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

IV) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

V) Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

VI)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

VII) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt,nhân ḥa

                                    (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Bài này đưa ra nhận xét rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung và trưng ra một số sự việc thánh-vương của Vua Lê Thái Tổ :

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt,nhân ḥa

Bài tới sẽ nói rằng Nguyễn Trăi cũng nhận định Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ; nhất là các câu ca dao ca tụng Vua Lê Thái Tổ ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

 

Vua Lê Tương Tông sai Sử thần Vũ Quỳnh làm sách Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn nối nghiệp Vua Lê Thái Tổ , làm thánh vương, ... v́ vậy , sách có chữ Giám, Giám là cái gương, để Vua Lê Tương Tông có thể soi rơ những điều nên làm, để thành thánh vương ! sách khảo luận các triều đại  Đại Việt, đến thời Vua Lê Thái Tổ , vị thánh vương duy nhất của nước ta.

(sách làm xong, vua lại sai Lê Tung  làm Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận)

 

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

 

Thời đại định là thời gian  Vua Lê Thái Tổ ngự trị, chớ chẳng phải là thời điểm giặc Minh rút về Tàu. Gọi là đại định v́ sau khi giặc Minh rút về Tàu, ta c̣n cần phải chấn chỉnh lại : an ninh, hành chánh, luật pháp, kinh tế, canh nông, tổ chức quân đội vv ... không những chấn chỉnh những sự việc của giặc Minh mà cả của thời Trần Hồ

Đức tài của Vua Lê Thái Tổ là đă biến thời đại định thành thời đại trị, tức là thời thái b́nh thịnh trị hoan lạc âu ca :

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

III)  Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

Xem       

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

 

 

IV) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

 

Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Vị thánh vương cuối cùng của Tàu là Vũ Vương, sáng lập nhà Chu, với chánh sách chia đất ‘tĩnh điền’ nổi tiếng . . .

Nước ta cũng vinh hạnh có một thánh vương : Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tổ lại c̣n siêu tuyệt hơn các thánh vương của Tàu ngày xưa

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài chánh trị cổ kim có một, chỉ có 6 năm mà vua ta đă làm biết bao công tŕnh chánh trị (những công tŕnh này bị ĐVSKTT cắt xén hoặc giấu nhẹm)

       v́ Vua Lê Thái Tổ c̣n nhân đức hơn cả các thánh vương của Tàu

              a) tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

              b) vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

              c) vua ta không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

              d) vua ta xem mạng một người dân là rất trọng

 

Hai sự kiện :

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên ở nước ta, đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

Là 2 chánh sách chính yếu đă tạo nên thời thái b́nh thịnh trị hoan lạc âu ca .

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

 

 

V) Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

 

Có một sự kiện :

Vua Lê Thái Tổ dạy Thái Tử thương yêu dân chúng

sự kiện này không thấy ở các triều đại khác

Ngoài ra, Vua Lê Thái Tổ ban hành nhiều chiếu chỉ dạy bảo Thái Tử và Quốc-vương (sự kiện này cũng không thấy ở các triều đại khác).

 

Chú thích :

       không thấy vua Quang Trung dạy bảo Thái Tử ; một điều thiếu sót, sai lầm của Quang Trung.

 

 

VI)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

 

Trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận,  Lê Tung kết luận rằng sự nghiệp chánh trị của Vua Lê Thái Tổ có thể sánh với các thánh vương : Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang, Văn/Vũ.

Tức là,

Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

       Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

Chú thích :

Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

Chữ ‘’ có thể được dùng để chỉ hai vua :

Vua Hạ Vũ, nhà Hạ

Vũ-vương nhà Chu, vua sáng nghiệp nhà Chu.

 

VII) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

 

Tôi đă có dịp nói rằng : Năm 1427 Vua Lê Thái Tổ  đă ban hành nguyên tắc trị nước : dùng đức nhân mà trị thiên hạ ! thể hiện bởi tên gọi Hành dinh Bồ-đề  và lời vua phán ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

a) Hành dinh Bồ-đề 

Nơi vua ngự và điều khiển quân sự chánh trị được gọi là Hành dinh Bồ-đề  (1426, 1427 và đầu năm 1428). Để cho dân gọi nơi vua ngự là Hành dinh Bồ-đề, vua ta đă giương cao lá cờ Từ Bi, đă nói với bạn và thù rằng Vua dùng đức nhân mà trị thiên hạ.

 

b) Vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không bao giờ muốn giết người’ 

Khi dân ta vào Hành dinh Bồ-đề, xin vua giết sạch hàng binh rồi tấn công thành Thăng Long, hạ thành và giết sạch quân tướng Minh ; vua ta không ưng và giảng dạy cho dân chúng rằng ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

(dân ta có thể vào Hành dinh Bồ-đề, gặp vua ; đó là v́ Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân, nên thường tiếp kiến dân chúng)

Vua phán ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’; đây là lời Vua Lê Thái Tổ  ban hành nguyên tắc trị nước (cho 360 năm) : dùng đức nhân mà trị thiên hạ !

Thiên tử bất hí ngôn ! Một khi Vua đă phán, đă dạy ‘bản tâm của người nhân đức ...’, th́ mọi việc vua ta làm phải là sự việc nhân đức !

Quả vậy, Vua Lê Thái Tổ  rất nhân từ , ngay khi đối phó với kẻ phản nghịch, Vua Lê Thái Tổ   cũng rất nhân từ :

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

 

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt,nhân ḥa

 

Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung cũng nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa. Nền chính trị vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa này dĩ nhiên đă thành luật pháp, chép trong Quốc-triều h́nh luật. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă giấu nhẹm những điều này, song ta vẫn biết được nhờ vụ xử án  Cao Sư Đăng, thời Thái Tông :

Người thợ Cao Sư Đăng phạm tội phỉ báng vua, Lê Sát muốn giết Cao Sư Đăng, nhưng vất vả vô cùng mà chưa giết được : các quan ngự sử, gián nghị đại phu giở luật pháp (của Vua Lê Thái Tổ) ra mà xin tha tội chết cho bị can.

Nhận xét về vụ án  Cao Sư Đăng :

_-thời Trần, Nguyễn, Cao Sư Đăng  chắc chắn bị lăng tŕ, khỏi bàn căi : luật pháp của Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ !

_-Lê Sát, lúc ấy, là tể tướng thứ hai (tể tướng thứ nhất là Phạm Vấn, v́ lúc ấy vị tể tướng hiền tài Lưu Nhân Chú đă chết (bị Lê Sát đầu độc)) muốn giết người thợ Cao Sư Đăng, nhưng vất vả nhiều mà chưa giết được :  luật pháp của Vua Lê Thái Tổ rất nghiêm minh, vững chăi , sáng suốt, nhân ḥa !

(Rốt cuộc Lê Sát vẫn giết được Cao Sư Đăng, v́ Lê Sát là chiến tướng đă đánh trăm trận, khí thế dũng mănh vô cùng, uy hiếp được Vua Lê Thái Tông , vua thiếu niên , vơ nghệ chưa luyện thành ...)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *