Phá án Lệ Chi viên 12:       ‘Vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ là chuyện Xạo !

(... bịa đặt bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh)

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

A) Tóm lược các bài trước:

LXIII) Bài 1:  Lư do vua Lê Thái Tông băng hà

LXIV) Bài 1:  Vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ

LXV) Bài 1: Vua Lê Thái Tông băng hà ngày 4 tháng 8

LXVI) Bài 2:  Vua Lê Thái Tông băng hà ngày 4 tháng 8 (tiếp theo)

LXVII) Bài 11: Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc

B) Bằng chứng cụ thể

LXVIII) Ngày giỗ Vua Lê Thái Tông là ngày 4 tháng 8

__________________________________________

 

Bài này trước tiên tóm lược các bài trước, những bài nói về ‘vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ sau đó, trưng ra Bằng chứng cụ thể, Bằng chứng dứt điểm, xác thực 100% rằng Vua Lê Thái Tông băng hà  ngày mùng 4 tháng 8.

Vua Lê Thái Tông băng hà  ngày mùng 4 tháng 8, chứng tỏ rằng ngày mùng 4 tháng 8 vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) ...

 

Các bài trước:

Bài 1:  115)           Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa và có đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Thị Lộ. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) bởi lẽ dễ hiểu là hôm ấy, trước khi đêm về, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên cổ (Thương thay !)

 . . . Bài viết này trả lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ .)

Bài 2:  119)           Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

Bài 3:  120)           Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

Bài 4:    125)         Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

Bài 5:    127)         Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

Bài 6:    130)         Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă giữ thuyền vua lại, ở mộ Bạch Sư ???

Bài 7:    134)         Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) Vị lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

Bài 8:    138)         Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

Bài 9:      141)              Lệ Chi viên, Phá án 9: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết  vua 9.       ( Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442) ; K) Hai mươi hai năm sau )

Bài 10:    147)              Lệ Chi viên, Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

Bài 11:    164) Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 11

 

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

Vua Lê Thái Tông  = Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Lê

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (thường bị gọi là Lê Tương Dực)

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = NTr = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

 LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = Lễ nghi Học sĩ

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TKNX = Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

TlV = TLV = Tống Lệnh Vọng

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

A) Tóm lược các bài trước:

LXIII) Bài 1:  Lư do vua Lê Thái Tông băng hà

Lư do thật sự tại sao vua Lê Thái Tông băng hà là : vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi bị bạo bệnh mà mất’’

 

 

LXIV) Bài 1:  Vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ

_-Lư do thật sự tại sao vua Lê Thái Tông băng hoàn toàn không dính dáng ǵ đến Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua băng .

Do đó, vua ‘thức suốt đêm với NtL’ chỉ là lời vu khống của nhà Mạc , vu khống vua và vu khống NtL, làm hại danh tiết của vị vua ‘đức như vua Thuấn’, làm hại danh tiết Nguyễn Thị Lộ

 

Vị đại thần nào hiện diện lúc vua Lê Thái Tông băng

_-các dũng tướng Khai quốc Công thần Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ là những nhân vật đă hiện diện lúc vua Lê Thái Tông băng v́ họ ‘nhận di mệnh’ của vua (V́ vua đi tuần, duyệt quân ở thành Chí Linh, nên mang theo những dũng tướng then chốt trong số 90 vơ tướng công thần mà vua cha để lại).

_-năm đại thần quyền cao chức trọng lúc ấy là Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Lê Thụ, Đinh Liệt, Phạm Bôi

 

Thời gian từ lúc Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi’ đến lúc vua băng

Vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi bị bạo bệnh mà mất’’, câu này cho thấy là thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi’ đến lúc vua băng rất ngắn (do đó, mới có thể nói là vua băng v́ ‘đến chơi nhà Trăi’)

 

Trước khi đêm về, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên cổ

Thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi’ đến lúc vua băng rất ngắn.

Điều này và câu

    ‘Tháng 8, ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi băng’ (câu này c̣n có thể có nghĩa là vua về đến vườn Vải rồi băng ngay sau đó, ít nhất là bị bạo bệnh ngay lúc vua về đến vườn Vải)

cho thấy là

   vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) bởi lẽ dễ hiểu là trước khi đêm về, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên cổ (Thương thay !)

Trước khi đêm về, vua đă ra người thiên cổ, bởi v́ thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi’ đến lúc vua băng rất ngắn , v́ câu đầu đọan văn (đă nói ở trên) và v́ khi đến địa danh LCv vua cũng chưa dùng cơm th́ đă băng hà (do đó, các đại thần mới đề quyết rằng Nguyễn Trăi giết vua _-họ nghĩ rằng vua Lê Thái Tông bị NT đầu độc)

Điều đó cũng có nghĩa là Vua ‘đến chơi nhà Trăi’ vào sáng hoặc trưa hôm đó, ngày mồng 4, tháng 8. . . .

(Thử lư luận đến tận cùng : giả sử rằng đêm về, vua vẫn chưa băng hà.

Nếu vậy, vua Lê Thái Tông vẫn không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ bởi v́ :

_-vua đang bị bạo bệnh, tất không nghĩ đến chuyện ‘tằng tịu’ (sự thực th́ minh quân Lê Thái Tông chưa hề dan díu với Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ)

_-vua bị bạo bệnh, v́ vừa đến chơi nhà Nguyễn Trăi , nên không để NtL săn sóc

_-giả sử mà vua có điên rồ, muốn để Nguyễn Thị Lộ săn sóc cũng bị Trịnh Khả, Nguyễn Xí ngăn cản. Hai danh tướng này dễ dàng ngăn cản được vua, dễ dàng nắm quyền chủ động khi vua bị bạo bệnh , v́ là tướng thân tín : Trịnh Khả, Nguyễn Xí là học tṛ của vua Lê Thái Tổ.

Đó là lư luận đến tận cùng , mà thôi ; chứ nội việc Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Thị Lộ, chứng tỏ rằng vua không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ.

 

 

LXV) Bài 1: Vua Lê Thái Tông băng hà ngày 4 tháng 8

Trước khi đêm về, vua đă ra người thiên cổ, cho nên Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mồng 4 tháng 8 chớ chẳng phải ngày mồng 5.

Sự thực th́ câu

Tháng 8, ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi băng’

có nghĩa là

Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mồng 4 tháng 8

Hiển nhiên là vậy !

Ngô Sĩ Liên viết câu này để xác định ngày Vua Lê Thái Tông băng. Viết sử là phải vậy, phải xác định ngày Vua băng, sự kiện quan trọng nhất ! chớ sao lại nói ngày đến LCv, rồi độc giả phải đọc tùm lum, rồi mới tính ra được ngày vua băng ???

Viết lại, một cách khác, câu trên cho rơ nghĩa :

Tháng 8, ngày mồng 4, vua (về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi) băng’

một cách khác nữa :

Tháng 8, ngày mồng 4, vua băng (vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi băng)’

Sau câu này, NsL viết lư do vua (bị bạo bệnh rồi) băng và nhà Mạc thay thế bằng lời vu khống vua Lê Thái Tông và Nguyễn Thị Lộ

 

 

LXVI) Bài 2:  Vua Lê Thái Tông băng hà ngày 4 tháng 8 (tiếp theo)

 Trong bài 1, tôi đă xác định được rằng Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mùng 4 tháng 8 chớ chẳng phải ngày mùng 5, bằng hai cách :

_-lư luận

a)trên sự kiện: thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi’ đến lúc vua băng rất ngắn

b)trên câu văn ‘Tháng 8, ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi băng’ (câu này có thể có nghĩa là vua về đến vườn Vải rồi băng ngay sau đó)

_-khẳng định rằng câu văn

 Tháng 8, ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi băng’

là câu văn xác định ngày vua Lê Thái Tông băng

V́ câu văn này xác định ngày vua Lê Thái Tông băng, quan trọng vô cùng, nên tôi nêu thêm một vài điểm luận lư liên quan đến câu này

 

c) Nhắc lại, ta có thể diễn tả lại cho rơ câu trên như sau :

Tháng 8, ngày mồng 4, vua (về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi ) băng’

hay

Tháng 8, ngày mồng 4, vua băng (vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi băng)’

Ngô Sĩ Liên viết câu này để xác định ngày Vua Lê Thái Tông băng.

Thử t́m xem NsL đă viết như thế nào về ngày băng của vua Lê Thái Tổ, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông

_-ngày vua Lê Thái Tổ băng

=== ĐVSKTT :

Tháng 8 nhuận, sao Chổi mọc ở phương tây. Ngày 22, vua băng ở chính tẩm. ====

Thật rơ ràng: dùng chữ ‘băng’ để xác định ngày vua băng.

_-ngày vua Lê Nhân Tông băng

trường hợp đặc biệt : vua Lê Nhân Tông bị hành thích ban đêm, không rơ vua băng ngày 3 hay ngày4:

=== ĐVSKTT :

Kỹ Măo, [Diên Ninh] năm thứ 6 [1459], (Minh Thiên Thuận năm thứ 3). Mùa đông, tháng 10, ngày mồng 3, Lạng Sơn Vương Nghi Dân đang đêm bắc thang, chia làm ba đường, trèo thành cửa Đông, lẻn vào cung cấm. Vua và Tuyên Từ hoàng thái hậu đều bị hại. ===

Thật rơ ràng (trong trường hợp không rơ ràng) : không hề dùng chữ ‘băng’ trong câu văn có ‘ngày mồng 3’. (Nếu vua Lê Nhân Tông bị hành thích vào canh hai, th́ vua băng ngày mồng 3 ; nếu bị hành thích vào canh ba th́ vua băng ngày mồng 4)

_-ngày vua Lê Thánh Tông băng

=== ĐVSKTT :

Ngày Tân Mùi 29, vua ốm nặng, bèn tựa kỷ ngọc, lệnh cho Hoàng thái tử lên nối ngôi. Vua sắp băng, có bài thơ tự thuật rằng :

Ngũ thập hoa niên . . .

. . . nhập mộng vô ?

Ngày Nhâm Tư 30, vua băng ở điện bảo Quang. ====

 

Chú Thích, Nhận xét :

_-Nếu 30 là Nhâm Tư th́ 29 là Tân Hợi, chẳng phải Tân Mùi.

_-Thật rơ ràng: không hề dùng chữ ‘vua băng’ trong câu có ngày 29. (Mà có chữ ‘sắp băng’) . Rồi nói rơ ở câu sau

 Ngày Nhâm Tư 30, vua băng

mặc dù Ngày Nhâm Tư 30 chỉ là ngày hôm sau.

d) So sánh với những đoạn văn trên, nhất là đoạn văn về ‘vua Lê Thánh Tông băng’, ta thấy rơ ràng rằng:

    Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mùng 4 tháng 8 chớ chẳng phải ngày mùng 5

Bởi v́

    Nếu Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mùng 5

Th́ phải viết

   Tháng 8, ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh. Ngày mồng 5, vua băng

Do đó, ta có thể chắc chắn rằng :

câu

Tháng 8, ngày mồng 4, vua về đến vườn Vải huyện Gia Định , bỗng bị bạo bệnh rồi băng’

có nghĩa là

Vua Lê Thái Tông băng hà ngày mồng 4 tháng 8

 

 

LXVII) Bài 11: Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc

a)Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược =>Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc, giống như Vua Lê Tương Tông sau này. Xem

181)        Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2

b)Không bao giờ Ngô Sĩ Liên lại viết ‘[Vua] bèn cợt nhă với thị’

Do đó,

Vua Lê Thái Tông không hề dan díu với LnHs Nguyễn Thị Lộ.

Tất cả những điều nói về Nguyễn Thị Lộ trong đoạn văn LCv đều là lời vu khống của nhà Mạc, nhà Trịnh về vua Lê Thái Tông V́ muốn vu khống vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, nhà Mạc, nhà Trịnh đă không ngần ngại vu khống luôn Nguyễn Thị Lộ , làm hại danh tiết của một người đàn bà, một người vợ, một Lễ nghi Học sĩ . . .

 

 

B) Bằng chứng cụ thể

LXVIII) Ngày giỗ Vua Lê Thái Tông là ngày 4 tháng 8

 

=== === LTHCLC, Lễ nghi chí, Tr 38 :

Các vị thờ ở điện Thái Miếu :

... Thái Tông Văn Hoàng đế, sinh ngày 20 tháng 11, kỵ ngày mùng 4 tháng 8 ...

=== ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a)Ngày giỗ , ngày Vua băng, sự kiện rất quan trọng, ghi ở Thái Miếu nhà Lê th́ chắc chắn là chính xác !

b)Ngày giỗ Vua Lê Thái Tông là ngày mùng 4 tháng 8 : đây là Bằng chứng cụ thể, Bằng chứng dứt điểm, xác thực 100% là Vua Lê Thái Tông băng hà  ngày mùng 4 tháng 8.

Vua Lê Thái Tông băng hà  ngày mùng 4 tháng 8, chứng tỏ rằng ngày mùng 4 tháng 8 vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất kỳ ai) . Bởi v́ thức suốt đêm, th́ đă qua ngày hôm sau _-thật ra, đến giờ Tư, th́ đă qua ngày hôm sau, ngày mùng 5.

Tức là,

‘Vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ là chuyện Xạo !

(... bịa đặt bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *