Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ...)

 

                          Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Bài thơ Trần T́nh I

XXII) Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

XXIII) Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

XXIV) Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

XXV) Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

XXVI) Phụ Lục : Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần

XXVII) Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

                                    (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 3 này, điểm chính là :

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

_-Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

_-Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

_-Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

Ngoài ra, phân tích văn thơ của ông , ta có thể thấy rằng Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần

 

 

Bài 1 :

       44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

Dàn Bài :

I) Làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

II) Thư sinh đi lập công danh

III) Chỉ giữ việc văn thư và viết diễn văn cho vua Lê

IV) Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423

V) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng

VI) Nguyễn Trăi là công thần thứ . . . 80, có thể thấp hơn

VII) B́nh Ngô Sách chỉ là lư thuyết !

VIII) Nhập nội Hành khiển là như thế nào ?

IX) Ngồi ở tầng dưới hành dinh Bồ Đề

X) Chức vụ dưới ông Lê văn Linh ba bực

XI) Chức vụ dưới ông Lưu Nhân Chú năm bực

XII) Quan phục hầu là tước hầu áp chót

XIII) Nguyễn Trăi chẳng phải là quân sư, chẳng phải là Gia Cát Lượng

 

Bài 2 :

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[A] Tổng hợp bài trước

XIV) Nguyễn Trăi làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

XV) Nguyễn Trăi là thư sinh đi lập công danh, Chỉ giữ việc văn thư cho vua Lê, Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423

XVI) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp, B́nh Ngô Sách chỉ là lư thuyết !

XVII) Nhập nội Hành khiển ... Nguyễn Trăi ngồi ở tầng dưới hành dinh Bồ Đề, Chức vụ dưới các đại công thần nhiều bực, Quan phục hầu là tước hầu áp chót

XVIII) Nguyễn Trăi chẳng phải là quân sư, chẳng phải là Gia Cát Lượng

[B] Những sự kiện , lư luận 'mới' trong bài này

XIX) Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423, có công lao rất ít

XX) Vua Lê Thái Tổ đă chứng tỏ tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

XXI) Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông

 

NTTT = Nguyễn Trăi Toàn Tập (Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch)

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

 

Dẫn nhập : Bài thơ Trần T́nh I

Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông, rơ nhất trong bài Trần T́nh I , đăng trong trang 719, NTTT, tập 3 :

              Trần T́nh I

       Từ ngày gặp hội phong vân

       Bổ báo chưa hề đặng mỗ phân

       Gánh, khôn đương quyền tướng phủ

       Lui, ngơ được đất nho thần

       Ước bề trả ơn minh chúa,

       Hết khỏe phù đạo thánh nhân

       Quốc phú binh cường chăng có chước

       Bằng tôi nào thửa ích chưng dân

                     (Nguyễn Trăi)

 

 

 

XXII) Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

 

Trong bài Trần T́nh I , câu 3 :

       Gánh, khôn đương quyền tướng phủ

Câu này Nguyễn Trăi tự nhận không có tài đảm đương quyền Tể Tướng

cũng có nghĩa rằng:

       Nguyễn Trăi tự nhận không có tài kinh bang tế thế,

       Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài thao lược: ở nước ta, quyền Tể Tướng phải ở trong tay vơ tướng, trong tay người có tài quân sự (ngược lại, bên Tàu, Tể Tướng có thể ở trong tay văn nhân, trong tay người không có tài quân sự)

Nhận xét:

Hầu hết các triều đại ở nước ta đều trọng vơ hơn văn (chỉ có nhà Nguyễn là trọng văn khinh vơ), quyền Tể Tướng thường do vơ tướng chấp chưởng

 

 

XXIII) Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

 

Trong bài Trần T́nh I , câu 7 :

       Quốc phú binh cường chăng có chước

Nguyễn Trăi tự nhận chẳng có mưu chước ǵ làm cho nước giàu binh mạnh.

 

Điều này phù hợp với nhận xét đầu tiên của tôi, trong bài 1:

Nguyễn Trăi làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng ; không những thế, ông không có mưu chước ǵ khả dĩ vớt vát chút đỉnh t́nh thế

Điều này đủ chứng tỏ rằng :

              Nguyễn Trăi không có tài kinh bang tế thế

              Nguyễn Trăi không có tài năng quân sự

 

 

XXIV) Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

 

Trong bài Trần T́nh I , câu 4 :

       Lui, ngơ được đất nho thần

Nguyễn Trăi tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

 

 

XXV) Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

 

a)Trong bài Trần T́nh I , câu 5 :

       Ước bề trả ơn minh chúa,

Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua (Lê Thái Tổ)

Nguyễn Trăi thường nói điều này trong thơ văn

 

b)Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường

_-xem cuộc gặp gỡ với Vua Lê Thái Tổ là hội phong vân

_-nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua

_-một ḷng kính ngưỡng Vua Lê Thái Tổ

(do đó, đạo quân thần của vua tôi nhà Lê thời Vua Lê Thái Tổ rất là tốt đẹp)

 

c) Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua (Lê Thái Tổ), có nghĩa là ông cho rằng ông chưa thể hiện được tài năng xứng với sự tín nhiệm của vua, xứng với tước Hầu được vua phong.

 

 

XXVI) Phụ Lục : Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần

 

Nguyễn Trăi tự nhận chẳng có mưu chước ǵ làm cho nước giàu binh mạnh , rằng ông     không có tài kinh bang tế thế, ông không có tài năng quân sự

Nguyễn Trăi c̣n nói 'như tôi nào có ích ǵ cho dân'.

Ta thấy rằng Nguyễn Trăi là người thành thật, tự biết ḿnh . Ngoài ra, ông c̣n tự trách ḿnh :

       'như tôi nào có ích ǵ cho dân' [chứng tỏ rằng ông yêu dân]

       chưa đền đáp ơn vua [chứng tỏ rằng ông là trung thần]

Nguyễn Trăi tốt đẹp hơn rất nhiều những kẻ háo hức công danh : như Cao Bá Quát sau này , Cao Bá Quát khoe tài tự cao tự đại, Lê Duy Cừ tưởng giỏi phong làm quân sư ; Cao Bá Quát làm quân sư, chỉ mấy tháng là bị quân nhà Nguyễn bắt sống !

 

 

XXVII) Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

 

       Nguyễn Trăi không có tài kinh bang tế thế

       Nguyễn Trăi không có tài năng quân sự

Nguyễn Trăi tự biết ḿnh , tự nhận như vậy , ông c̣n tự trách ḿnh.

Vua Lê Thái Tổ  cũng biết như vậy , do đó:

       Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

Nhận xét:

a) Vua Lê Thái Tổ  giỏi dùng người, ngược lại với Gia Cát Lượng : Gia Cát Lượng sai Mă Thốc,  một văn nhân  chưa từng cầm quân, đi trấn thủ Nhai Đ́nh và thất bại thảm thương

b) Văn nhân nước ta, xưa nay, thường chẳng cầm quân ; trước thời Vua Lê Thái Tổ  hầu như chẳng có văn nhân  nào cầm quân đánh trận,  Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng có lẽ là hai vị văn nhân  đầu tiên vừa làm tướng văn , vừa làm tướng vơ !

                                    (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *