B́nh luận Tam Quốc và sử nhà Lê: Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;    Luân lư của hai câu chuyện

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Lược truyện 

II) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức , Lược truyện 

III) Ngụy Diên không hề đạp tắt ngọn đèn chủ

IV) Gia Cát Lượng không biết mệnh trời, số trời

V) Gia Cát Lượng chẳng nhân nghĩa, chẳng phải là lương tướng hiền thần

VI) Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

VII) Luân lư 1 của hai câu chuyện : những lời b́nh luận sai lầm, quái đản

VIII) Lời khấn Trời của Gia Cát Lượng : không thành thực

IX) Lời khấn Trời của Trần Nguyên Hăn : Trần Nguyên Hăn thiệt to gan !

X) Lời dạy của Đức Như Lai

XI) Luân lư 2 của hai câu chuyện : nhớ Lời dạy của Đức Như Lai và  phải tự ḿnh suy xét, căn cứ vào sự kiện

__________________________________________

 

Bài này b́nh luận về những lời b́nh luận sai lầm, quái đản của La Quán Trung, của các ‘sử gia’ hiện đại về 2 sự kiện : a) Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ,  b) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức . Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều được xem là lương tướng hiền thần ; nhưng Gia Cát Lượng chẳng phải là lương tướng hiền thần và Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch. Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều khấn Trời, và Trời không chấp nhận lời khấn của họ ...

 

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung

LQT = La Quán Trung

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

STQ = Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

KD = Khương Duy

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ, Lược truyện 

 

Thời điểm : xuất Kỳ Sơn lần 6

Nơi chốn : Ngũ Trượng Nguyên

=-=-=-= Lược truyện (TQCDN):

Khổng Minh xem thiên văn , rồi bảo Khương Duy:
- Mạng ta chỉ c̣n trong sớm tối mà thôi .
Khương Duy khuyên Gia Cát Lượng
cầu sao xin tuổi thọ. Khổng Minh đáp :
- Ta muốn cầu, ngặt chưa rơ ư trời. Vậy hăy dẫn Giáp sĩ 49 người cầm cờ đen, áo đen, đứng ngoài trướng, để ta ở trong nguyện cầu. Nếu trong bảy ngày mà ngọn đèn chủ không tắt, ắt ta sống thêm một kỷ nữa .
Khương Duy vâng lời sửa sọan .
Lúc ấy nhằm tiết Trung Thu, Khổng Minh bày đủ lễ vật. Trên mặt đất thắp bảy ngọn đèn to, dưới thắp bốn mươi chín ngọn đèn nhỏ, phía trong để một cái đèn bổn mạng.
Khổng Minh khấn trời, đêm đêm cầu sao, qua 7 ngày rồi mà ngọn đèn bổn mạng vẫn tỏ rạng th́ cả mừng.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng la ó.
 Xảy có Ngụy Diên chạy vào báo có binh Ngụy kéo đến , chẳng may Ngụy Diên lật đật làm đổ ngọn đèn chủ tắt đi. Khỗng Minh bèn quăng gươm xuống đất mà than :
- Chết sống có mạng không sao cầu được !
Khương Duy tức giận rút gươm muốn chém Ngụy Diên. Khổng Minh thấy thế, vội ngăn cản.
Khương Duy ngưng gươm lại ...  =-=-=-=-

 

 

II) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức , Lược truyện 

Sau khi từ quan (năm Thuận Thiên 1, khoảng tháng 5), Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Trần Nguyên Hăn định dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ và dặn trước các thuộc hạ địa điểm ‘nhảy xuống sông’ ... Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, TNH bèn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ. Thế rồi, Trần Nguyên Hăn lại c̣n kêu trời soi xét , và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn ! Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

 

III) Ngụy Diên không hề đạp tắt ngọn đèn chủ

 

Khương Duy giữ nhiệm vụ canh gác nơi cầu sao với 49 giáp sĩ : nội bất xuất , ngoại bất nhập. Thế mà LQT kể rằng Ngụy Diên chạy vào báo có binh Ngụy kéo đến , chẳng may Ngụy Diên lật đật làm đổ ngọn đèn chủ tắt đi : Thiệt là Xạo hết chỗ nói !

Bởi v́ :

_-Gia Cát Lượng quân pháp rất khắc nghiệt (lộn xộn : chém đầu !), bản thân ND không dám chạy vào trong nơi cầu sao ; nếu có việc quan trọng th́ đứng ở cửa, tŕnh bày với KD

_-KD vơ nghệ cao cường vô địch, chắc chắn là : ND chưa chạy vào đến ngưỡng cửa, đă bị một lưỡi gươm kề sát cổ

_-đằng này, Ngụy Diên đă vào trong, đă lật đật làm đổ ngọn đèn chủ tắt đi, thế mà Khương Duy c̣n chưa tuốt gươm ! Xạo hết chỗ nói !

Sự thực là,

Ngụy Diên không hề đạp tắt ngọn đèn chủ

 

 

IV) Gia Cát Lượng không biết mệnh trời, số trời

LQT thường nói là Gia Cát Lượng biết rơ mệnh trời, số trời , biết  Trời không tựa nhà Hán nữa; nhưng cố gắng tận tụy khôi phục Trung Nguyên.

Thế mà ở đây, trước khi cầu sao, Gia Cát Lượng nói với Khương Duy (thú nhận) rằng ông ta không biết mệnh trời, số trời !

Măi đến khi ngọn đèn chủ tắt, Gia Cát Lượng mới biết là mạng đă hết !

Chứng tỏ rằng :

Gia Cát Lượng không hề biết mệnh trời, số trời

Gia Cát Lượng chẳng phải là Vạn đại Quân sư !

 

 

V) Gia Cát Lượng chẳng nhân nghĩa, chẳng phải là lương tướng hiền thần

 

Gia Cát Lượng chẳng phải là Vạn đại Quân sư ! Không những thế, Gia Cát Lượng chẳng phải là người có đức cao nghĩa lớn, chẳng phải là lương tướng hiền thần. Ngay chuyện Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ, chứng tỏ được điều này :

 _-Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ (trên nguyên tắc để phục vụ nhà Hán), hiển nhiên là đem cái đức của ḿnh  mà cầu thêm 12 năm thọ. Lời cầu bất thành có nghĩa là Gia Cát Lượng không có đức cao nghĩa lớn

_-cũng có nghĩa là Gia Cát Lượng chẳng phải là lương tướng hiền thần

Ở đây suy ra những điều trên từ việc cầu sao xin tuổi thọ ; sự thực th́ ta có thể chứng minh được rằng Gia Cát Lượng chẳng phải là lương tướng hiền thần, từ những hành động của Gia Cát Lượng ; xem

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

 

VI) Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng: Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Những hành động mưu phản rơ ràng này đủ chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch .

Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn. Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ (địa điểm dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’), TNH bèn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ

Những lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ này, chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch. (Hành động , lời nói của Trần Nguyên Hăn hoàn toàn ngược lại với những kẻ trung thần bị bắt xưa nay )

Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

 

 

VII) Luân lư 1 của hai câu chuyện : những lời b́nh luận sai lầm, quái đản

 

Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch thế mà được sử gia xem là trung thần, Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn, là phải đạo, thế mà bị các sử gia xem là giết oan Trần Nguyên Hăn ! vua ta mới bắt , chưa giết Trần Nguyên Hăn đă bị chửi bới ầm ĩ , làm như TNH là vua, là trời vậy !

Gia Cát Lượng chẳng phải là Vạn đại Quân sư ! Không những thế, Gia Cát Lượng chẳng phải là người có đức cao nghĩa lớn, chẳng phải là lương tướng hiền thần. Ngay chuyện Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ, chứng tỏ được điều này (như đă nói ở trên) ; thế mà Gia Cát Lượng được sử gia xem là Vạn đại Quân sư , là đại nhân đại nghĩa !

Thật là những lời b́nh luận quái đản !

 

 

VIII) Lời khấn Trời của Gia Cát Lượng : không thành thực

 

Khi cầu sao, Gia Cát Lượng có khấn Trời ; khấn như sau :

=-=-=-= TQCDN (bản dịch Tử Vi Lang): 

‘‘Vậy xin viết tờ lụa trắng, kêu với trời cao, cúi mong Thượng Đế rủ ḷng thương, ban thêm cho ít tuổi, để trên báo ơn chúa, dưới cứu mạng dân, lấy lại cơ đồ cũ, giữ cho khói hương nhà Hán lâu dài. Không dám vị kỷ xin càn, thực bởi đạo làm tôi ân t́nh tha thiết ...’’ =-=-=-=

 

Lời khấn Trời này của Gia Cát Lượng  không thành thực :

_-‘để trên báo ơn chúa’ : điều này th́ có thể đúng, nhưng không chắc đâu

_-‘để ... dưới cứu mạng dân’ : điều này sai, Gia Cát Lượng chẳng hề thương dân, chẳng thể có mục đích ‘cứu mạng dân’ , bằng chứng :

Gia Cát Lượng đă đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă (Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng)

H́nh luật khắc nghiệt với dân

Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân

_-‘Không dám vị kỷ xin càn, thực bởi đạo làm tôi ân t́nh tha thiết’. SAI !

Gia Cát Lượng đạo làm tôi không hề là ‘ân t́nh tha thiết’ :

Vừa mới nắm hết quyền trong nước, Gia Cát Lượng đă đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn. Xem

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

Trước khi chết, Gia Cát Lượng đă giao binh phù cho Dương Nghi, cẩu thả vô cùng ! (không phải đạo làm thừa tướng nguyên soái, không phải đạo làm tôi !) , cẩu thả v́ DN chỉ là văn nhân, làm trưởng sử, chưa hề cầm quân _-tôi sẽ viết về vụ này trong bài ‘Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao’ tới.

 

Lời khấn Trời của Gia Cát Lượng  không thành thực . Đây là lư do chính tại sao Gia Cát Lượng không xin được tuổi thọ.

 

 

IX) Lời khấn Trời của Trần Nguyên Hăn : Trần Nguyên Hăn thiệt to gan !

 

Lời khấn Trời của Trần Nguyên Hăn cho thấy rằng Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! :

Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH bù lu bù loa phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Trần Nguyên Hăn đă bị Trời quở phạt ! Chuyện rơ ràng như thế, vậy mà các sử gia từ gần 100 năm nay cứ nhất định rằng Trần Nguyên Hăn là trung thần và chửi bới vua Lê Thái Tổ thậm tệ ! rồi họ lại nghinh ngang viết ẩu tả rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn, trong khi vua ta mới bắt , chưa giết Trần Nguyên Hăn .

 

 

X) Lời dạy của Đức Như Lai

 

Đức Như Lai dạy : ‘Đừng nên tin ! Đừng nên tin ! Đừng tin cả những điều viết trong sách sử !’

 

 

XI)  Luân lư 2 của hai câu chuyện : nhớ Lời dạy của Đức Như Lai và  phải tự ḿnh suy xét, căn cứ vào sự kiện

 

Ta phải :

_-nhớ Lời dạy của Đức Như Lai

_-do đó :

chẳng nên tin những lời b́nh luận của LQT, của các ‘sử gia’ hiện đại

nên tự ḿnh suy xét, căn cứ vào sự kiện mà nhận định các nhân vật lịch sử

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *