Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 1

( Ch X-Trí-t, ch lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược )

( Tợngớng quân thượngớng, ch lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

Dẫn nhập 1 : Trước hết, ban thưởng quân nhân Thiết đột

Dẫn nhập 2 : Sau đó, Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng

I)ớc ch Trí t: Thượng trí t, Đại trí t, Trí t

II) Danh chức: thượngớng quân, đạiớng quân ,ớng quân

III) Danh chức đại phu : Vinh lộc đại phu, Trung lượng đại phu, Trung vũ đại phu, Triều liệt đại phu

 

                    ( C̣n tiếp)

__________________________________________

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNSL = Việt Nam Sử Lược ( Trần Trọng Kim )

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú)

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

LNC = Ông Lưu Nhân Chú

NT = Ông Nguyễn Trăi

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

TTK = Ông Trần Trọng Kim

PHC = Ông Phan Huy Chú

 

 

Vua Lê Thái Tổ rất  trọng đăi công thần, nhà vua đă nghĩ ra nhiều cách để vinh phong công thần : Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước. công thần khá nhiều tài nguyên quốc gia hạn, phải ch sắc phong đ công thần được vinh hiển. Những ch Trí T (Thượng, Đại Trí T , Trí T), đến Chữ Công thần (Suy Trung, Đồng Đức, Hiệp Mưu, Bảo Chính vv ) là đặc biêt triều . . .

Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, được phong cho quân nhân, vơ tướng ; Danh chức Đại phu cũng được phong cho cả quan văn . . .

 

 

Dẫn nhập : Trước hết, ban thưởng quân nhân Thiết đột

 

Trước khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ ban thưởng các công thần. Trước hết, ban thưởng quân nhân Thiết đột công lao khó nhọc t lúc đầu khởi nghĩa.

 {{ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

   [Năm Thuận thiên thứ nhất (1428) ] Tháng 2, định các mức khen thưởng cho những hỏa th quân nhân của quân Thiết đột công lao siêng năng khó nhọc Lũng Nhai gồm 121 người    

Công hạng nhất, được ban quốc tính là bọn Vấn, Quy, Dịch, Ê 52 người làm Vinh lộc đại phu, t Kim ngô v đạiớng quân, tước Thượng trí t

Công hạng hai, được ban quốc tính là bọn B, Liệt, Khảo 72 người, làm Trung lượng đại phu, t Phụng thần vớng quân, tước Đại trí t.

Công hạng ba, được ban quốc tính là bọn L, Lê..94 người, làm Trung vũ đại phu Câu kiềm vớng quân, tước Trí t.

Hành khiển Cảnh phụng mệnh làm biểu ngạch.

}}

 

Sự thực th́ có : 52+72+94=218 người  được phong chữ X-Trí t. ĐVSKTT đă làm tính sai.

 

 

Dẫn nhập 2 : Sau đó, Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng

 

Sau đó khoảng một tháng, có Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng

Tôi có dịp nói rằng đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT rất là vô lư:

====ĐVSKTT :

Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng, xét công cao thấp định th bậc.

Lấy thừa ch Nguyễn Trăi làm Quan phục hầu; tư đ Trần Hăn làm Tớng quốc; Khu mật đại s Phạm Văn Xảo làm Thái Bảo; đều được ban quốc tính. =====

:

_Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng ; vậy ch nói đến 3 người 3 người này chẳng phải là đ nhất công thần, cũng chẳng theo vua t lúc đầu. Không những thế, đó là 3 người chết bất đắc k t sau này.

_Tính ra, Đại hội cácớng các quan văn th́ phải hơn 300 v quan

_vv và vv

 

Ta th quả quyết rằng đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT đă bị sửa đổi và đục khoét gần hết

 

Xem bài

       Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

 

Sau hai đợt phong thưởng cho công thần các quan văn , vào ngày rằm tháng tư, vua lên ngôi.

 

 

I)ớc ch Trí t:Thượng trí t, Đại trí t, Trí t

 

Năm Thuận thiên thứ nhất (1428), nhữngớc ch Trí t được dùng đ vinh phong cho Quân nhân Thiết Đột

Công hạng nhất: Thượng trí t

Công hạng nh́: Đại trí t

Công hạng ba: Trí t

 

Những tước chữ Thượng trí t, Đại trí t, Trí t này không thấy ban cho các văn thần. TTK trong VNSL, đă lầm lẫn khi cho rằng các công thần được xếp hạng theo tước chữ trí-t. Năm 1428, X-trí-t ch ban cho Quân nhân Thiết Đột .

C̣n ch thiết yếu đ nhận ra công thần :

_Hầuớc

_Ch công thần

 

 

II) Danh chức: thượngớng quân, đạiớng quân ,ớng quân

 

Danh chức: thượngớng quân, đạiớng quân ,ớng quân khác với chức thượngớng, đạiớng. Các ‘‘tướng quân’’ là danh chức , chẳng phải thực chức ; đây là đặc biệt triều Lê. Các triều khác, Đại tướng quân , là thực chức , là nguyên soái. Vua Lê Thái Tổ lại dùng làm danh chức, phong cho nhiều vơ tướng và cả quân nhân.

 

A) Các ‘‘tướng quân’’ là danh chức , chẳng phải thực chức

Trong LTHCLC, ông Phan Huy Chú cũng lầm lẫn điều này, ông nói : đầu triều Lê, Đại tướng quân , Thượng tướng quân vv là thực chức , bắt đầu từ đời Hồng Đức mới trở thành danh chức ( tản quan). Đó là do ông nhầm

       Đại tướng quân với Đại tướng

       Thượng tướng quân với Thượng tướng

Dưới triều Vua Lê Thái Tổ

_Thượng tướng quân

_Đại tướng quân

_Tướng quân

(có chữ ‘quân’ ở sau) đều là danh chức , chẳng phải thực chức

C̣n

_Thượng tướng

_Đại tướng

(không có chữ ‘quân’ ở sau) đều là thực chức

 

1) Ví dụ : Phạm Vấn và 51 quân nhân Thiết Đột có danh chức Đại tướng quân, tuy nhiên chẳng phải ai cũng là Đại tướng , phần đông chẳng phải là Đại tướng. Riêng Phạm Vấn là tư mă . Và tư mă cao hơn thiếu úy, cao hơn Thượng tướng, cao hơn Đại tướng. (Khoảng một tháng sau khi có danh chức Đại tướng quân, Phạm Vấn được phong làm tướng quốc)

 

2) Nhiều công thần danh tướng có danh chức Đại tướng quân như Đinh Liệt, Phạm Vấn

 

3) Các ông Lê Khôi, Trịnh Khả, Nguyễn Xí có danh chức Thượng tướng quân. Thượng tướng quân cao hơn Đại tướng quân. Các ông tướng trẻ này chỉ có danh chức Thượng tướng quân là cao hơn ông Phạm Vấn mà thôi, c̣n các tước hiệu khác, chức vị th́ thấp hơn. Có lẽ các vị này có danh chức Thượng tướng quân, v́ có vơ nghệ cao cường hơn hết ???

 

4) Những quân nhân được chữ x-TríTự, th́ :

_Những người được ch  Thượng trí t có danh chức đạiớng quân

_Những người được ch Đại trí t, trí t có danh chứcớng quân

 

5) Tướng tài th́ phải có danh chức

_Thượng tướng quân

hay

_Đại tướng quân

 

 

B) Thời Tam Quốc , Đại tướng quân ,Tả tướng quân , Hữu tướng quân là thực chức.

Thời Tam Quốc , Đại tướng quân là nguyên soái tương đương với Đại đô đốc, Đại Tư Mă. Nước Ngụy, Tào Chân làm Đại tướng quân. Sau đó, khoảng 8 năm, Khương Duy làm Đại tướng quân, nhà Thục.

Thời Tào Duệ, nước Ngụy c̣n lại vài danh tướng cũ của Tào Tháo để lại như Từ Hoảng, Trương Cáp. Họ có chức Tả, Hữu Tướng Quân. Đây là chức lớn và là thực chức. Có thể xem hai chức này là Phó Nguyên soái. Lúc ấy, Tư Mă Ư làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân; v́ có thêm chữ Phiêu Kỵ, nên kém chừc Tào Chân ( chỉ thuần túy Đại tướng quân, th́ mới là nguyên soái) . Chức Phiêu Kỵ Đại tướng quân là Phó Nguyên soái, nhưng cao hơn chức Từ Hoảng, Trương Cáp , bởi v́ dầu sao cũng là một loại ‘Đại tướng quân’.

 

Xem bài

       Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

 

 

III) Danh chức đại phu : Vinh lộc đại phu, Trung lượng đại phu, Trung vũ đại phu, Triều liệt đại phu

 

Danh chức đại phu vinh phong cho ớng, quân nhân :

_Vinh lộc đại phu,

_Trung lượng đại phu,

_Trung vũ đại phu

 

ĐâyDanh chức , nhiều quân nhân Danh chức này h chẳng phải là ‘đại phu’ ( tức là, chẳng phải là trọng chức đại thần). Năm Thuận thiên thứ nhất (1428), Phạm Vấn và 51 quân nhân Thiết Đột có danh chức Vinh lộc đại phu, tuy nhiên, phần đông chẳng phải là Đại thần. C̣n ông Phạm Vấn làm tướng quốc

 

Năm 1428, Triều liệt đại phuDanh chức đại phu vinh phong cho văn thần, Danh chức thấp hơn Vinh lộc đại phu, dành cho ớng, quân nhân. Ông Nguyễn Trăi  được phong Triều liệt đại phu .Không biết ông văn Linh được vinh phong Danh chức đại phu nào ?

 

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, ông Phan Huy Chú ‘có vẻ’ như có ư nói rằng : Vinh lộc đại phuch́ dành cho ớng, đời Hồng Đức , mới dùng phong cho văn thần. Điều này không được đúng lắm : Năm 1427 , NT là Triều liệt đại phu ; trong LSTL, viết xong năm 1432, Ông Nguyễn Trăi t xưngVinh lộc đại phu ; tứcvào khoảng năm 1431, NT đă được thăng làm Vinh lộc đại phu.

 

Không những thế, ông Phan Huy Chú k ‘Triều liệt đại phu’ trướcVinh lộc đại phu’, hàm ư rằng ‘Triều liệt đại phu’ là cao nhất . Điều này hoàn toàn sai. Ba Danh chức đại phu vinh phong cho ớng, quân nhân :

_Vinh lộc đại phu,

_Trung lượng đại phu,

_Trung vũ đại phu

đều cao hơn ‘Triều liệt đại phu’. Công lao ớng, quân nhân hơn văn thần nhiều, l hai năm đầu khởi nghĩa cực k gian kh, hoàn toàn nh vào các ớng, quân nhân anh dũng xông pha sống c̣n. l PHC k ‘Triều liệt đại phu’ trước tiên Nguyễn Trăi được phong danh chức này ? ( S giaớc ta thiên v Nguyễn Trăi )

 

Như vậy là:

_Năm 1428, ‘Vinh lộc đại phu th ch dành cho ớng (không chắc lắm, rất th ông văn Linh được vinh phong Danh chức đại phu này)

_Sau đó được vài năm, Vua Lê Thái Tổ đă dùng Vinh lộc đại phuđể gia phong cho một số quan văn. Trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp bậc đại phu ; đến năm 1431-1432, NT đă được làm Vinh lộc đại phu.

 

Đời Hồng Đức, năm 1471, có thay đổi sau :

_Vinh lộc đại phudanh chức của quan văn nhất phẩm, ‘Triều liệt đại phu’ là danh chức của quan văn t phẩm

_Quan nhất phẩm được phong Thượng tướng quân và lục phẩm là Quả cảm tướng quân.

 

                    ( C̣n tiếp)

*

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Đinh tộc ngọc phả

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

       Thơ văn Lư Trần, Ủy ban khoa học xă hội Việt nam

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------