Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

 

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

II) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước

III) Vua Lê Thái Tông lúc lên ngôi mới có 11 tuổi

IV) Việc đầu tiên Vua Lê Thái Tông tự quyết định lấy là mở hội Vu Lan

V) Vua Lê Thái Tông mở hội Vu Lan: vua là người nhân hiếu

VI) Vua Lê Thái Tông thỉnh các sư cầu đảo , mỗi khi có triệu chứng hạn hán

VII) Vua Lê Thái Tông xây chùa , vào triệu chứng hạn hán

VIII) Vua Lê Thái Tông ngự ở chùa Côn Sơn, lúc duyệt binh ở thành Chí Linh (rồi băng hà)

IX) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

X) Lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư về Vua Lê Thái Tông và Phật giáo

__________________________________________

 

Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành . Đối với lịch sử, cần xác định điều này, v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh , vu khống rằng vua bức tử Lê Ngân v́ ông thờ Phật Quan Âm trong nhà. Thật là lời vu khống rất quái đản : thờ Phật Quan Âm th́ có tội lỗi ǵ đâu, nhất là chính Vua Lê Thái Tông cũng thờ Phật Quan Âm  ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = Lễ nghi Học sĩ

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Nhà Mạc, nhà Trịnh vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác ; đặc biệt chiếu cố đến Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông và vua Lê Tương Tông :

       Vua Lê Thái Tông v́ hai vua đầu nhà Lê rất được dân chúng yêu thương

       Vua Lê Tương Tông v́ vua là vị vua cuối cùng nhà Lê thật sự có quyền hành

Xem

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

              ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê   Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

I) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

 

Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân là điều rất dễ thấy: ta chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn. Vua Cảnh Thịnh cũng lên ngôi mới có 11 tuổi, cũng có vua cha anh hùng, cũng thừa hưởng một quân đội hùng mạnh, cũng có cậu ruột làm quan tại triều , cũng có một người anh, cũng là vua thứ hai của triều đại, cũng phải lo việc biên pḥng

(việc biên pḥng triều Vua Lê Thái Tông rất quan trọng v́ :

_-Chiêm Thành, AiLao và các dân tộc thiểu số cường thịnh thường lăm le động binh

_-vua thứ hai của triều đại bao giờ cũng phải lo việc biên pḥng, và lo đề pḥng nội loạn, nhất là vua con nít rất dễ làm cho kẻ xấu có ư can qua, tạo phản)

Hoàn cảnh gần như giống hệt, nhưng Vua Cảnh Thịnh dùng cậu ruột làm thái sư, nước nhà suy yếu ngay,bất minh trong việc đối xử với triều thần,  lại không có hùng tài đại lược như Vua Lê Thái Tông ; nên cơ nghiệp nhà Tây Sơn đổ vỡ thảm thương

C̣n Vua Lê Thái Tông, Vua có hùng tài đại lược, quân đội vẫn tiếp tục hùng mạnh, nước nhà bền vững và dân chúng sống đời thịnh trị hạnh phúc như dưới thời Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tông rơ ràng là bậc minh quân

Xem

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

II) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước

Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , đă hết lời ca tụng Vua Lê Thái Tông

===== ĐVSKTT :

Vũ Quỳnh khen: Khi vua lên ngôi mới có 11 tuổi, không phải nhờ buông rèm coi chính sự mà mọi việc trong nước đều tự ḿnh quyết định, bên trong chế ngự quyền thần, bên ngoài đánh dẹp di địch. Ngài thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa. Huống chi, ngài lại thể theo ḷng trời đất nuôi sống muôn loài, ban hành chính sách xót thương bất nhẫn của bậc đế vương, xử kiện xét tù phần nhiều khoan thứ. Đức hiếu sinh của ngài là cái đức của vua Thuấn xưa. Ôi! những người như vua có thể gọi là hết ḷng với việc trị nước vậy. ======

 

Nhận xét về lời bàn của Vũ Quỳnh:

1)Vua thông minh quả quyết tự ḿnh quyết định chính sự dù lên ngôi mới có 11 tuổi

Tuy nhiên cần bàn thêm rằng trong mấy năm đầu ,

_-vua bị quyền thần Lê Sát và các đại thần kềm kẹp rất nhiều

_-chỉ có hai vị Tể tướng hiền tài (Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn) là hiểu vua

2) VQ : ‘Ngài thông minh trí dũng, c̣n vượt lên trên cả những vua anh minh đời xưa’. Thiếu chút nữa th́ VQ đă xem vua là thánh vương. Dĩ nhiên , VQ xem Vua Lê Thái Tổ là thánh vương, c̣n Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, anh minh hơn nhiều minh quân khác.

3) Vua Lê Thái Tông rất nhân từ

Các vua Lê sau cũng ca tụng ḷng nhân từ của vua. Ta cũng có thể thấy được điều này, nếu ta đọc kỹ ĐVSKTT và nếu ta có thể nhận thấy được câu nào là lời vu khống vua.

4) ‘đức của vua Thuấn xưa

Đây là lời khen tặng lớn lao và có nghĩa là :

       đối với VQ, Vua Lê Thái Tổ là thánh vương Nghiêu. Chính ra, đối với VQ, Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang, Văn/Vũ (v́ Lê Tung đă kết luận như vậy trong VGTKTL)

       không hề có chuyện vua Lê Thái Tông thông dâm với Nguyễn Thị Lộ !

Xem

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

III) Vua Lê Thái Tông lúc lên ngôi mới có 11 tuổi

 

Vua Lê Thái Tông thông minh quả quyết tự ḿnh quyết định chính sự , nhưng lúc lên ngôi mới có 11 tuổI; cho nên,  trong mấy năm đầu ,

_-vua bị quyền thần Lê Sát và các đại thần kềm kẹp rất nhiều

_-chỉ có hai vị Tể tướng hiền tài (Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn) là hiểu vua

Ví dụ : bài dụ của Vua Lê Thái Tông lúc lên ngôi có thể xem là ‘tác phẩm’ của vua và 3 Tể tướng, chớ chẳng phải của riêng vua.

 

IV) Việc đầu tiên Vua Lê Thái Tông tự quyết định lấy là mở hội Vu Lan

 

Vua Lê Thái Tông lúc lên ngôi vào cuối tháng 8 Thuận Thiên 6, năm sau, vua mở hội Vu Lan. Đây là việc đầu tiên Vua Lê Thái Tông tự quyết định lấy, bởi v́

_-trước đó, mỗi năm  nước ta đều có hội Vu Lan, nhưng là việc làm dân sự, do nhân dân và các chùa tự tổ chức

_-nay, Vua Lê Thái Tông đứng ra mở hội Vu Lan

 

 

V) Vua Lê Thái Tông mở hội Vu Lan: vua là người nhân hiếu

 

Vua Lê Thái Tông mở hội Vu Lan, Vu Lan trước hết là mùa báo hiếu: tỏ ḷng hiếu với cha mẹ hiện tiền và cầu nguyện, hồi hướng công đức cho cha mẹ đă quá cố

Vua là người hiếu đễ

 

Vua Lê Thái Tông mở hội Vu Lan: Vu Lan rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân , vong nhân đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa:

_-trước hết, là quân tướng Lam Sơn đă bỏ ḿnh v́ nước

_-sau đó, là quân tướng địch đă bỏ ḿnh

_-sau nữa, là tất cả mọi ngườ́ đă chết liên quan đến cuộc khởi nghĩa  Lam Sơn

Vua là người nhân đức, như VQ đă ca ngợi

 

VI) Vua Lê Thái Tông thỉnh các sư cầu đảo , mỗi khi có triệu chứng hạn hán

 

Vua Lê Thái Tông thỉnh các sư lập đàn tràng, cầu đảo , mỗi khi có triệu chứng hạn hán . Việc này có thể xem là linh ứng, v́ Vua Lê Thái Tông cầu đảo th́ lại có mưa. Nhắc lại rằng đời Vua Lê Thái Tông không có hạn hán, chỉ có triệu chứng hạn hán. (VNSL viết lầm rằng triều Thái Tông có mấy năm hạn hán; sự thực th́ khi có triệu chứng hạn hán, vua cầu đảo th́ lại có mưa. Sở dĩ Trần Trọng Kim viết lầm như vậy là v́ TTK rất ghét Vua Lê Thái Tông . (Trần Trọng Kim đă viết sai rất nhiều, về sử nhà Lê) )

 

 

VII) Vua Lê Thái Tông xây chùa , vào triệu chứng hạn hán

 

Vua Lê Thái Tông có thể xây chùa (để tạo phúc cho dân) , khi có triệu chứng hạn hán Việc này có thể xem là linh ứng, v́ Vua Lê Thái Tông xây chùa th́ lại có mưa.

 

VIII) Vua Lê Thái Tông ngự ở chùa Côn Sơn, lúc duyệt binh ở thành Chí Linh (rồi băng hà)

Nhắc lại sự kiện liên quan đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông :

a) Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), đại khái là như sau:

       Trước ngày 27 tháng 7, Vua Lê Thái Tông nói với triều thần rằng sẽ đi duyệt binh ở thành Chí Linh.  Nguyễn Trăi bước ra tâu, mời vua ngự ở chùa Côn Sơn. Nguyễn Thị Lộ cũng bước ra tâu, xin nghỉ phép về  thăm nhà ở Hải Dương, một thời gian. Họ lại xin được hộ giá vua đến địa phận thành Chí Linh. Vua chấp thuận.

       Ngày 27 tháng 7, Vua Lê Thái Tông ngự thuyền đi thành Chí Linh, cùng đi có cả vợ chồng Nguyễn Trăi_-_Nguyễn Thị Lộ. Đến địa phận thành Chí Linh, thuyền ngự dừng lại, NT và NtL xuống thuyền. NtL về  thăm nhà ở Hải Dương, NT về nhà ở Côn Sơn , sửa soạn việc rước vua về chùa Côn Sơn. Vua Lê Thái Tông duyệt binh ở thành Chí Linh, có thể nghỉ đêm ở đó, rồi đến chùa Côn Sơn, ngự ở chùa vài ngày.

       Sáng ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi , ở Côn Sơn ...

b) Vua bị trúng độc ở nhà NT

c) Ra khỏi nhà NT, thuyền ngự đến địa phận LcV th́ vua trở bệnh rất nặng, vào khoảng giờ Ngọ, Mùi.        Vua băng hà liền sau đó, vào khoảng giờ Mùi, giờ Thân

Vua Lê Thái Tông băng hà liền sau khi ra khỏi nhà NT , độ vài giờ, nên NT bị tội giết (đầu độc) vua.

 

IX) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

 

Ta thấy rằng Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành, do những việc quan trọng kể trên :

_-Việc đầu tiên Vua Lê Thái Tông tự quyết định lấy là mở hội Vu Lan

_-Vua Lê Thái Tông thỉnh các sư cầu đảo , mỗi khi có triệu chứng hạn hán

_-Vua Lê Thái Tông xây chùa , vào triệu chứng hạn hán

_-Vua Lê Thái Tông ngự ở chùa Côn Sơn, lúc duyệt binh ở thành Chí Linh (rồi băng hà). Nguyễn Trăi mời vua ngự ở chùa Côn Sơn, v́ biết Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

 

 

X) Lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư về Vua Lê Thái Tông và Phật giáo

 

Nhà Mạc, nhà Trịnh vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác ; đặc biệt chiếu cố đến Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông và vua Lê Tương Tông :

Riêng Vua Lê Thái Tông: có một lời vu khống, rất quái đản, của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư về Vua Lê Thái Tông và Phật giáo: vua bị vu khống rằng vua bức tử Lê Ngân v́ ông thờ Phật Quan Âm trong nhà.

Thật là lời vu khống rất quái đản : thờ Phật Quan Âm th́ có tội lỗi ǵ đâu, nhất là chính Vua Lê Thái Tông cũng thờ Phật Quan Âm !

Đọc kỹ đoạn văn tiếp theo lời vu khống đó, ta thấy rằng ông Lê Ngân bị vua bức tử v́ ông mướn thầy phù thủy về làm phép (để mưu phản).

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *