Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

I) Trần Nguyên Hăn mưu phản

II) Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2)

III) Nguyễn Trăi cũng bị bắt

IV) Bài thơ ‘Oan thán’ của Nguyễn Trăi (‘Oan thán’ chớ chẳng phải ‘Oán thán’)

V) Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

VI) Vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô (việc ǵ ?)

VII) Xong việc, Vua Lê Thái Tổ hồi kinh và Nguyễn Trăi được trắng án

VIII) Vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển, Nguyễn Trăi vẫn là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

IX) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và đại lượng

__________________________________________

 

Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt ; v́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên đáng lẽ ra, Nguyễn Trăi phải được gặp ngay Vua Lê Thái Tổ, để trần t́nh . Nhưng không ! Tại sao ?  _-V́ vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

HQL = Hồ Quí Ly

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

 

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = Lễ nghi Học sĩ

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Trần Nguyên Hăn mưu phản

 

Nhắc lại : Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản ; v́ có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản rơ ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành :

_-Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

 

 

II) Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2)

 

Khi biết những Bằng chứng mưu phản của Trần Nguyên Hăn , Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn , lúc ấy là năm Thuận Thiên 2, tháng 2.

 

 

III) Nguyễn Trăi cũng bị bắt

 

Nguyễn Trăi, anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt

 

Không những Nguyễn Trăi là anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn mà :

Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn cùng đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang (_-với tên giả !).

Trước đó vài tháng, NT viết BHDSL : trong Băng Hồ di sự lục, Nguyễn Trăi hết lời ca tụng ông ngoại của ông là Trần Nguyên Đán, và qui tội cho Hồ Quí Ly; những lời ca tụng Trần Nguyên Đán này không đúng, c̣n qui tội cho HQL th́ không phải đạo (v́ trước kia , ông làm tôi cho Hồ Quí Ly)

Ta có thể nói rằng Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

 

IV) Bài thơ ‘Oan thán’ của Nguyễn Trăi (‘Oan thán’ chớ chẳng phải ‘Oán thán’)

 

Nhà Mạc, nhà Trịnh đă cắt xén hết t́nh tiết vụ án Trần Nguyên Hăn trong quyển 10, ĐVSKTT. Nhờ vào bài thơ ‘Oan thán’ của Nguyễn Trăi (‘Oan thán’ chớ chẳng phải ‘Oán thán’), ta biết được vài sự kiện trong vụ án Trần Nguyên Hăn này :

_-tác giả than rằng ông bị hàm oan

_-tác giả cho biết rằng ông 50 tuổi (tức là, bài thơ được viết năm Thuận Thiên 2 (1429))

_-tác giả than rằng ông chưa được gặp Vua Lê Thái Tổ. (Việc này rất quan trọng !)

 

 

V) Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

 

Nhắc lại :

Dưới thời Trần và Lê, chức Tả bộc xạ là chức chánh phó Văn thừa tướng :

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

C̣n Nhập Nội Hành Khiển tương đương với Thượng thư, tuy nhiên, Nhập Nội Hành Khiển lại là chức thân tín của vua, là tri kỷ của vua

Nguyễn Trăi làm Nhập Nội Hành Khiển, đương nhiên là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

V́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên đáng lẽ ra, Nguyễn Trăi phải được gặp ngay Vua Lê Thái Tổ, để trần t́nh . Nhưng không ! Tại sao ?  ...

 

 

VI) Vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô (việc ǵ ?)

 

Vào thời điểm đó, (năm Thuận Thiên 2 (1429) gần cuối tháng 2), vua ta vừa ban hành việc cấp ruộng cho dân chúng, và vua ta đi duyệt binh :

       đây là cuộc duyệt binh  rất lớn, cả thủy và lục

       duyệt binh xong vua ta sẽ cho 20 vạn quân về làm ruộng

Sự việc rất quan trọng, bởi v́ :

       duyệt binh  bao giờ cũng quan trọng , đối với bậc nhân quân (bậc nhân quân phải thỉnh thoảng phủ dụ chúng quân, chứng tỏ ḷng ưu ái của đấng quân vương _-với các chiến sĩ ) ; huống chi đây là cuộc duyệt binh  rất lớn

       cuộc duyệt binh  rất lớn này lại liên hệ mật thiết với việc lớn của nước nhà :  việc cấp ruộng cho dân chúng

Vua Lê Thái Tổ c̣n phải để khá nhiều th́ giờ tiếp kiến chúng quân, tiếp kiến riêng một số quân tướng (v́ vua ta là lănh tụ nghĩa quân)

 

 

VII) Xong việc, Vua Lê Thái Tổ hồi kinh và Nguyễn Trăi được trắng án

 

Xong việc duyệt binh , Vua Lê Thái Tổ hồi kinh và khoảng một ngày sau, gọi Nguyễn Trăi vào ngự thư pḥng trong hoàng cung .

Nguyễn Trăi được trắng án một cách giản dị : ông chỉ cần thuyết phục vua ta rằng ông không có dính líu ǵ đến sự mưu phản của Trần Nguyên Hăn

V́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên thuyết phục vua về ḷng trung của ḿnh cũng không khó lắm ...

 

 

VIII) Vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển, Nguyễn Trăi vẫn là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

Nguyễn Trăi được trắng án và vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển, Nguyễn Trăi vẫn là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ

 

 

IX) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và đại lượng

 

Nguyễn Trăi được trắng án và vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển : chứng tỏ rằng Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và đại lượng

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ v́ vào thời đó, các vua khác sẽ chém đầu Nguyễn Trăi, tru lục toàn gia

Vua Lê Thái Tổ rất đại lượng v́ Nguyễn Trăi vẫn được làm Nhập Nội Hành Khiển , dù Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ trong vụ án này ! Ta có thể nói rằng Vua Lê Thái Tổ đă áp dụng nguyên tắc ‘Thà người phụ ta, chớ ta không phụ người’ (vua ta đă nói vậy, câu này được ghi lại trong Lam Sơn Thực Lục)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *