Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Phàn Thành ...

II) Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng

III) Sai TtLong đi pḥng thủ trước đó, Lưu Cảnh Thăng đă cấp 3 vạn quân

IV) Khi về với Lưu Cảnh Thăng , Lưu Huyền Đức cũng c̣n 1 vạn quân ...

V) Từ Nguyên Trực   đă đánh thắng trận bày đường đường với Tào Nhân

VI)Trấn thủ huyện Tân Dă : Lưu Huyền Đức  có ít nhất 5 vạn quân

VII) Sau khi chiếm được Phàn Thành : 7 vạn rưởi đến 10 vạn quân

VIII) Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ : ít nhất 5 vạn quân  ...

__________________________________________

 

Lúc Lưu Huyền Đức trấn thủ huyện Tân Dă , Lưu Huyền Đức có ít nhất 5 vạn quân . La Quán Trung  thường nói rằng LHĐ có vào khoảng 1000 hoặc 2000 quân ; mục đích là để biện hộ cho sự việc Gia Cát Lượng thấy Đại quân Tào kéo đến là bỏ ngay Phàn Thành  mà chạy dài !  Sự thực th́, Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Phàn Thành, phải có ít nhất 5 vạn quân; không những thế, Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng ... Cũng vậy, Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ cũng có ít nhất 5 vạn quân ...

 

 

LB= LHĐ  = Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

LcT = LBiểu = Lưu Biểu= Lưu Cảnh Thăng

TNT  = Từ Nguyên Trực 

GCL =  Gia Cát Lượng

TNh = Tào Nhân

TtLong = Triệu Vân = Triệu tử Long

 

PT = Phàn Thành 

KC = Kinh Châu

GH = Giang Hạ

Ích Châu

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung 

LQT = La Quán Trung 

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

 

I) Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Phàn Thành ...

 

Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Phàn Thành, đối địch với sự ḍm ngó của Tào, phải có ít nhất 5 vạn quân

 

 

II) Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng

 

Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng, gọi Lưu Cảnh Thăng  là huynh trưởng, được Công Tử Lưu Kỳ gọi là Thúc-phụ, từng đại diện Lưu Cảnh Thăng  tiếp kiến quân dân , đâu thể bị đẩy vào chỗ chết với  1000 hoặc 2000 quân !

Vả lại, Lưu Cảnh Thăng  là hiền-nhân thời bấy giờ, một khi đă nhận Lưu Huyền Đức  là em, th́ đối đăi như là anh em, đâu thể đẩy em ḿnh vào chỗ chết với  1000 hoặc 2000 quân (,ở cửa ải địa đầu đối địch với sự ḍm ngó của Tào).

 

 

III) Sai TtLong đi pḥng thủ trước đó, Lưu Cảnh Thăng đă cấp 3 vạn quân

 

Trước đó, Lưu Cảnh Thăng đă cấp 3 vạn quân cho TtLong (h́nh như để pḥng thủ, đề pḥng quân Nam Việt (nước ta)).

Khi dùng Triệu tử Long, Lưu Cảnh Thăng đă cấp 3 vạn quân, nay dùng Lưu Huyền Đức  , Lưu Cảnh Thăng chẳng thể cấp 1000 hoặc 2000 quân !

 

 

IV) Khi về với Lưu Cảnh Thăng , Lưu Huyền Đức cũng c̣n 1 vạn quân ...

 

Khi về với Lưu Cảnh Thăng , Lưu Huyền Đức cũng c̣n 1 vạn quân, lư do:

Lược truyện : Trước khi về với Lưu Cảnh Thăng , Lưu Huyền Đức  đem đại quân đánh TàoT và thất bại thảm thương ! Lưu Huyền Đức tan tác chạy dài (nhưng bảo vệ được gia quyến), rốt cuộc hội họp quân tướng ở Hán-giang ; mưu sĩ Tôn Càn hiến kế theo về với Lưu Cảnh Thăng, và  tự nguyện làm thuyết khách, đến tŕnh bày với Lưu Cảnh Thăng.    

Lúc ấy, Lưu Huyền Đức cũng c̣n 1 vạn quân , bởi v́:

_-bảo vệ được gia quyến

_-các mưu sĩ và các tướng ruột vẫn được an toàn

_-quân Tào mỏi mệt v́ những trận chiến lớn với Viên Thiệu trước đó, nên không diệt tận được Lưu Huyền Đức 

_-có th́ giờ bàn kế tiến thủ ở Hán-giang, vẫn đóng quân ở Hán-giang, đợi tin Tôn Càn

_-đây cũng là một lư do Lưu Huyền Đức được phái đến Huyện Tân Dă : để quân Lưu Huyền Đức  có chỗ trú chân !

 

 

V) Từ Nguyên Trực   đă đánh thắng trận bày đường đường với Tào Nhân

 

Ta biết rằng Từ Nguyên Trực   đă đánh thắng trận bày đường đường với Tào Nhân (Xem :

231)       Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt ! )

Một khi Từ Nguyên Trực  đă bày trận đường đường với Tào Nhân, th́ quân lực hai bên phải tương đương ; c̣n nếu quân Từ Nguyên Trực quá ít , th́  bày trận làm chi mất công, chỉ cần cho quân vây đánh !

Theo TQCDN, Tào Nhân đem 2 vạn rưởi quân đến đánh Tân Dă. Vậy th́, lúc  bày trận, Từ Nguyên Trực    cũng có khoảng 2 vạn rưởi quân : 2 vạn rưởi quân đánh trận, 2 vạn rưởi quân giữ thành ,  Quân số của Lưu Huyền Đức lúc ấy là khoảng 5 vạn quân ; Quân số của Tào Nhân lúc ấy cũng khoảng 5 vạn quân !

 

 

VI)Trấn thủ huyện Tân Dă : Lưu Huyền Đức  có ít nhất 5 vạn quân

 

Kết, từ những điều đă viết ở trên :

Trấn thủ huyện Tân Dă : Lưu Huyền Đức  có ít nhất 5 vạn quân

 

 

VII) Sau khi chiếm được Phàn Thành : 7 vạn rưởi đến 10 vạn quân

 

Sau khi chiếm được Phàn Thành, Lưu Huyền Đức  bèn   

_-Chia quân trấn giữ

_-Dụ hàng  quân Tào Nhân

_-Về gấp Kinh Châu , báo cáo với Lưu Cảnh Thăng (rằng lănh thổ có thêm Phàn Thành ) ; thế nào mà ông chúa Kinh Châu chẳng vui vẻ khen rằng : ‘Hiền đệ thiệt là giỏi ! thắng được danh tướng Tào Nhân’. Và ông chúa Kinh Châu vui vẻ cấp cho ông em thêm mấy vạn quân nữa.

Do Đó, sau khi chiếm được Phàn Thành, Lưu Huyền Đức   10 vạn quân, tối thiểu 7 vạn rưởi !

Lưu Cảnh Thăng rất vui v́ với Huyện Tân Dă  và Phàn Thành kềm giữ quân Tào, Kinh Châu xem có vẻ vững vàng !

 

 

VIII) Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ : ít nhất 5 vạn quân

 

Công Tử Lưu Kỳ, sau đó, được sai đi trấn thủ Giang Hạ

TQCDN nói rằng Giang Hạ chỉ có khoảng 1 vạn quân. Không đúng ! v́ Giang Hạ là phên dậu, chống Đông Ngô , chẳng thể chỉ có 1 vạn quân.

Dầu sao, khi Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ : Công Tử có ít nhất 5 vạn quân ; lư do tương tự như sự việc Lưu Huyền Đức trấn thủ huyện Tân Dă  có ít nhất 5 vạn quân :

_-Giang Hạ là phên dậu, chống Đông Ngô, phải có ít nhất 5 vạn quân 

_-Công Tử Lưu Kỳ  là con trưởng của Lưu Cảnh Thăng, Lưu Cảnh Thăng phải lo lắng cho tính mạng con ḿnh : không những Công Tử có ít nhất 5 vạn quân mà  ông chúa Kinh Châu c̣n cấp cho con ḿnh  thêm mấy viên thượng tướng nữa !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *