Các vua Lê đều rất đẹp trai  !

 

             Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

 

I) Các vua Hán tướng mạo hung dữ, chẳng đẹp trai 

II) Chỉ có Hán Nhân Tông là đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

III) Các vua nhà Minh tướng mạo hung dữ, chẳng đẹp trai 

IV) Chỉ có Minh Nhân Tông là đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

V) Trong các triều đại Tàu, các vua miếu hiệu là Nhân Tông th́ đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

 

VI) Vị vua đẹp trai   nhất : Vua Lê Thái Tổ 

VII) Vua Lê Thái Tông mặt mũi sáng láng thông minh: đẹp trai

VIII) Vua Lê Nhân Tông rất đẹp trai 

IX) Các vua Lê đều rất đẹp trai  !

XI) Vua Lê Tương Tông, thơ hay, vơ giỏi, có hùng tài đại lược và rất đẹp trai

__________________________________________

 

Sử sách nước ta có nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông và các vua Lê khác ( những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu !), lại có cả nhiều lời vu khống về tướng mạo các vua Lê. Do đó, tôi phải nghiên cứu xem các vua Lê tướng mạo như thế nào  ... và đi đến kết luận rằng các vua Lê rất đẹp trai  !, có thể là đẹp trai nhất, so với các các triều đại ta và Tàu...

 

 

Vua Lê Tương Tông = Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê (bị Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, gọi là Lê Tương Dực)

LB = Lưu Bang (Hán Cao Tổ)

CNC = Chu Nguyên Chương (Minh Thái Tổ)

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

I) Các vua Hán tướng mạo hung dữ, chẳng đẹp trai 

 

Theo h́nh vẽ chân dung các vua Hán , ta có thể nhận định rằng :

       Các vua Hán h́nh dung đẫy đà, có bụng phệ, và có tướng mạo hung dữ,  :chẳng đẹp trai !

 

 

II) Chỉ có Hán Nhân Tông là đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

 

1) Xem h́nh vẽ chân dung các vua Hán ,

       Ta thấy  có Hán Nhân Tông là đẹp trai  , vua đẹp trai  nhờ vua có tướng mạo nhân từ

 

2) Tôi không được thấy h́nh vẽ chân dung của vua Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Hán (Rất tiếc !)

       Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Hán là vị vua nhân từ đầu tiên của nhà Hán

       Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Hán có chánh sách cai trị tốt đẹp

Ta có thể đóan rằng

             Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Hán đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

 

 

III) Các vua nhà Minh tướng mạo hung dữ, chẳng đẹp trai 

 

Theo h́nh vẽ chân dung các vua Minh , ta có thể nhận định rằng :

       Các vua nhà Minh tướng mạo tương tự như vua Hán

       Các vua Minh h́nh dung đẫy đà, có bụng phệ, và có tướng mạo hung dữ :chẳng đẹp trai !

 

 

IV) Chỉ có Minh Nhân Tông là đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

 

Minh Nhân Tông là con của Minh Thành Tổ,

       Minh Thành Tổ là bạo chúa

       Minh Nhân Tông là người nhân đức; dù làm vua chỉ có một năm , vẫn được miếu hiệu là Nhân Tông.

Tướng tự tâm sinh, do đó,

       Minh Nhân Tông có tướng mạo nhân từ

Minh Nhân Tông đẹp trai  , vua đẹp trai  nhờ vua có tướng mạo nhân từ

 

 

V) Trong các triều đại Tàu, các vua miếu hiệu là Nhân Tông th́ đẹp trai  , tướng mạo nhân từ

 

Trong các triều đại Tàu, các vua có miếu hiệu là Nhân Tông là người nhân đức , người nhân đức nên tướng mạo nhân từ, có tướng mạo nhân từ nên đẹp trai 

 

 

VI) Vị vua đẹp trai   nhất : Vua Lê Thái Tổ 

 

Vị vua đẹp trai   nhất trong các triều đại của ta và Tàu,là Vua Lê Thái Tổ, Bởi v́ :

1) Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu

Tướng Đại trượng phu của Vua Lê Thái Tổ : thần sắc tinh anh hùng .

Một người đàn ông có tướng mạo Đại trượng phu, có tướng mạo anh hùng hào kiệt th́nhiênrất đẹp trai , là đẹp trai   nhất

 

2) Không những thế, ĐVTS cũng nói rơ rằng vua đẹp trai:

===ĐVTS:

Ngày Hoàng đế sanh, th́ trong nhà hào quang đ chiếu sáng rực, mùi thơm ngào ngạt khắp làng. Khi lớn tuổi, ngài thông minh dũngợc, đợng hơn người, v người tươi đẹp hùng , mắt sáng mồm rộng ... ===

 

3) Những nét đẹp trai khác của vua ta:

_-mắt sáng mồm rộng

_-sống mũi cao,

_-bước đi như rồng như h

_-tiếng nói vang vang như tiếng chuông

 

 

VII) Vua Lê Thái Tông mặt mũi sáng láng thông minh: đẹp trai

 

Xem h́nh tượng Vua Lê Thái Tông   : thiếu niên mặc áo hoàng bào, mặt mũi sáng láng thông minh

Một người đàn ông có mặt mũi sáng láng thông minh là người đẹp trai

 

 

VIII) Vua Lê Nhân Tông rất đẹp trai 

 

===ĐVSKTT :

Bài văn bia Mục Lăng của  Nguyễn Bá Kư viết : vua thần sắc anh tuấn, dáng điệu đường hoàng  ... :===

Lời bàn :

_- vua thần sắc anh tuấn: anh tuấn nghĩa là đẹp trai . Vua Lê Nhân Tông rất đẹp trai   !

 

 

IX) Các vua Lê đều rất đẹp trai  !

 

Ba vị vua đầu nhà Lê rất đẹp trai , đủ chứng tỏ rằng các vua Lê đều rất đẹp trai  !

Thật vậy, các vua của một triều đại thường ớng mạo tương t (dĩ nhiên   !), d: các vua Hán và các vua nhà Minh có tướng mạo hung dữ

Tôi lựa các vua Hán và các vua nhà Minh v́

       LB (Hán Cao Tổ) giết hại công thần, là người háo sắc và tàn ác

       CNC (Minh Thái Tổ) giết hại công thần, là vua độc tài và tàn ác

Quả vậy : hầu hết các vua Hán và các vua nhà Minh có tướng mạo hung dữ

 

C̣n Vua Lê Thái Tổ có tướng mạo Đại trượng phu, có tướng mạo anh hùng hào kiệt cao quí là rất đẹp trai , là đẹp trai   nhất. Do đó mà các vua Lê đều rất đẹp trai  !

 

 

XI) Vua Lê Tương Tông, thơ hay, vơ giỏi, có hùng tài đại lược và rất đẹp trai

 

a) sự đẹp trai và Vua Lê Tương Tông

Nói về sự đẹp trai của các vua Lê, ta cần nói đến Vua Lê Tương Tông ; v́ Vua Lê Tương Tông bị Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, vu khống là có tướng lợn.

(Vua Lê Tương Tông, tức Tương Tông Dực Hoàng đế nhà Lê, bị Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, gọi là Lê Tương Dực)

 

b) ĐVSKTT vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông các vua Lê khác

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông các vua Lê khác ; những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu : Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !!!

 

c) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Tương Tông là có tướng lợn.

Vua Lê Tương Tông chẳng hề có tướng lợn.

Theo câu chuyện trongĐVSKTT,

       Vua Tương Dực b Hy Tăng coi tướng :"Quốc vương An Nam mặt th́ đẹp người lại lệch, tính háo dâm, là vua lợn, loạn vong s không lâu đâu"

       Lời coi tướng này SAI, chắc chắn là SAI ; bởi l d hiểu là ‘‘mặt th́ đẹp người lại lệch’’ th́ chẳng th là tướng lợn :mặt đẹp th́ chẳng th là tướng lợnmặt th́ đẹp người lại lệch’’ th́ chẳng th là tướng lợn

Xem

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

 

d) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Tương Tông rất nhiều

Chính ra đoạn văn về Vua Lê Tương Tông trong ĐVSKTT chứa đựng nhiều lời hỗn xược khi quân, nhiều lời đại nghịch vô đạo nhất trong sử sách

Tôi sẽ c̣n có bài viết về Vua Lê Tương Tông ... Hiện tại ở đây, chỉ nói về sự đẹp trai

 

e) Vua Lê Tương Tông, thơ hay, có hùng tài đại lược và rất đẹp trai

Vua Lê Tương Tông,

_-thơ hay  : vua thường xuất khẩu thành thi, ngâm vịnh với sứ Tàu

_-có hùng tài đại lược   :

       Sau khi Vua Lê Tương Tông băng hà , Trần Cao trở thành đám giặc mạnh , các vơ tướng chẳng đánh lại . Trong khi : vài ngày trước khi bị ám sát , vua Lê Tương Tông đă ngự giá thân chinh, đánh cho Trần Cao tan tác chạy dài  !

_-rất đẹp trai

       Vua Lê Tương Tông rất đẹp trai , chính đoạn văn vu khống Vua Lê Tương Tông là có tướng lợn cũng công nhận như vậy   : ‘Quốc vương An Nam mặt th́ đẹp ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *