‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

 

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

 

I) Lược truyện

II) Tư Mă Ư biết rành địa h́nh địa thế khu chiến Kỳ Sơn

III) Tư Mă Ư mà đấu vơ được với Ngụy Diên ư ?

IV) Chẳng đời nào cả ba cha con Tư Mă Ư đều chui cả vào hang để chịu chết

V) Số quân của nguyên soái Tư Mă Ư ít đến vậy : vào được hết cả trong hang

VI) Địa lôi đă nổ, hang đă thành biển lửa mà Tư Mă Ư chưa chết, toàn quân vẫn c̣n

VII) Tài thiên văn của Gia Cát Lượng để đâu ?

VIII) Quân Thục đă chiếm được trại TMY, mà chẳng chận đánh, vây đánh Tư Mă Ư, khi Tư Mă Ư chạy về

IX) Sau đó , Gia Cát Lượng lui quân về Ngũ Trượng Nguyên

X) Nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ Tư Mă Ư đă tương kế tựu kế

XI) Nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ Tư Mă Ư đă đại thắng !

__________________________________________

 

 

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

LQT = La Quán Trung

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

 

 

Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘‘sự kiện’’ đưa ra bởi LQT để chứng minh rằng La Quán Trung Xạo !

 

 

I) Lược truyện

 

Thời điểm : Xuất Kỳ Sơn lần thứ 6

 

1) Gia Cát Lượng t́m ra hang Hồ Lô (Thượng Phương):

=== TQCDN:

. . . gặp một cửa hang, nh́n vào thấy hang h́nh giống như quả bầu, bên trong có thể chứa hơn một ngh́n người. Đi sâu vào thấy hai bên núi ép hẹp lại, rồi lại ph́nh ra , thêm một hang nữa bên trong, có thể chứa bốn , năm trăm người. Trong cùng th́ hai bên núi ép hẹp lại gần sát nhau, chỉ hở một kẽ, đi lọt một người một ngựa

. . .

(GCL) ngầm sai Mă Đại dựng trại gỗ trong hang Hồ Lô. Bên trong trại, đào rănh sâu, chứa rất nhiều củi khô và thuốc pháo. Chung quanh, bên trên núi th́ giả đào nhà hầm, lấy củi nỏ cỏ khô chứa bên trong, trong ngoài đều chôn địa lôi

GCL dặn Mă Đại : ‘‘Hăy đem đất đá lấp kẽ núi sau hang. Nếu TMY đuổi đến, cứ để cho nó vào hang, rồi truyền quân nổi lửa đốthết nỏ cỏ khô, cho địa lôi bùng lên’’ =====

 

2) GCL làm cho Tư Mă Ư tưởng rằng Hồ Lô (Thượng Phương) là nơi quân Thục chứa lương, rồi sai Ngụy Diên khiêu chiến cốt dụ TMY vào hang Hồ Lô.

 

3) Quả nhiên , Tư Mă Ư ‘‘trúng kế’’, sai các tướng đi đánh trại lớn Kỳ Sơn của Gia Cát Lượng, c̣n ḿnh th́ cùng với hai con đến Hồ Lô để đốt lương quân Thục, sai Trương Hổ Nhạc Lâm , mỗi tướng đem 5000 quân theo sau hỗ trợ. TMY đến gần hang th́ gặp Ngụy Diên. Ngụy Diên rước đánh , TMY cũng vung giáo đánh Ngụy Diên, Diên giả thua bỏ chạy, rồi chạy tuốt vào hang.

Tư Mă Ư sai thám tử vào quan sát trước, nghe báo không có ǵ khả nghi, ba cha con TMY cùng quân sĩ bèn vào hang . Thế rồi :

======= TQCDN :

Những bó đuốc cháy hừng hực, lao đến, đốt chặn tuyệt cửa hang. Quân Ngụy hết cả lối chạy. Rồi từ trên núi chung quanh, vô số tên lửa bắn xuống. Địa lôi nổ tung từng đám đất. Các dăy nhà cỏ bốc cháy : củi khô bên trong bắt lửa rất nhanh. Phút chốc lửa bốc ngút trời, lửa sinh gió , gió giúp lửa ..sức nóng dâng lên ghê gớm. Hang Hồ Lô biến thành một bầu lửa đỏ khổng lồ !

. . . bỗng trên trời nổi cuồng phong ầm ầm, mây đen kéo đến tối tăm mù mịt, rồi trời đổ cơn mưa như trút nước. Các đám lửa trong hang tắt ngấm một lọat Thuốc pháo hết truyền, địa lôi ngừng nổ

Tư Mă Ư hô quân gắng sức đánh phá ṿng vây ở cửa hang. Bấy giờ vừa vặn có Trương Hổ Nhạc Lâm đến tiếp ứng , hai mặt cùng đánh, TMY thoát được ra ngoài. Mă Đại ít quân, không đuổi đánh. TMY chạy về đến trại lớn Vị Nam th́ quân Thục đă chiếm trại ! Quách Hoài, Tôn Lễ th́ đang chiến đấu , giữ cầu phao, Tư Mă Ư thúc quân đến trợ chiến, quân Thục bèn lui. TMY chạy qua sông, rồi lập tức đốt cầu phao, giữ bờ phía Bắc

C̣n đại binh Ngụy đang đánh trại Thục ở Kỳ Sơn, nghe tin Tư Mă Ư đại bại, nhốn nháo chạy, bị quân Thục rượt đánh : mười phần bị thương đến tám chín ( !!!) , bị giết vô số ( !!!). Ai sống sót chạy qua bờ phía Băc . . . =====

 

4) GCL đứng trên núi, khi thấy trời đổ mưa cứu TMY , than một câu rất nổi tiếng : ‘‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên !’’

 

5) Sau đó, Gia Cát Lượng đi về Tây đến đóng quân ở Ngũ Trượng Nguyên.

 

 

II) TMY biết rành địa h́nh địa thế khu chiến Kỳ Sơn

 

Là tướng tài, Tư Mă Ư biết địa h́nh địa thế khu chiến Kỳ Sơn; nhất là Kỳ Sơn ở trong địa giới nước Ngụy.

Cho nên, TMY thừa biết địa h́nh địa thế hang Hồ Lô

Cho nên, chẳng bao giờ Tư Mă Ư chui vào hang Hồ Lô để chịu chết.

 

 

III) Tư Mă Ư mà đấu vơ được với Ngụy Diên ư ?

 

Trong trận này, Tư Mă Ư có vung giáo đấu vơ với Ngụy Diên. Đây là chuyện Xạo, bởi v́ TMY là quan văn, giỏi lắm là biết vài đường giáo, chẳng thể đấu vơ được với Ngụy Diên , một mănh tướng nhất lưu thời đó.

La Quán Trung bịa chuyện ǵ mà kỳ thế.

Nếu mà có chuyện đấu vơ này, th́ Gia Cát Lượng t́m bao phương sách phục binh mà chi, cứ bảo Ngụy Diên chém chết Tư Mă Ư là xong !

 

 

IV) Chẳng đời nào cả ba cha con Tư Mă Ư đều chui cả vào hang để chịu chết

 

Cả ba cha con TMY chui cả vào hang. Ngay một viên tướng hữu dơng vô mưu , nếu quen chiến trận, cũng không làm việc dại dột này _trong khi TMY là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Nếu có vào, th́ một người vào, c̣n hai người ở lại bảo vệ cửa hang.

Ngoài ra, La Quán Trung không giải thích tại sao các thám tử của Tư Mă Ư đă vào kiểm soát lúc đó, lại không thấy ǵ khả nghi.

 

 

V) Số quân của nguyên soái Tư Mă Ư ít đến vậy : vào được hết cả trong hang

 

LQT có nói cả hai hang Hồ Lô (trước và sau) chứa được 1500 người, vậy mà toàn quân TMY vào được hết cả trong hang.

Số quân của nguyên soái TMY ít đến vậy, tối đa 1500 người ?

Chẳng đời nào một nguyên soái, trong tay có mấy chục vạn quân, cùng hai con đi đánh trận (quan trọng) mà chỉ đem theo 1500 quân !

 

 

VI) Địa lôi đă nổ, hang đă thành biển lửa mà Tư Mă Ư chưa chết, toàn quân vẫn c̣n

 

Địa lôi đă nổ, hang đă thảnh biển lửa mà Tư Mă Ư chưa chết, toàn quân vẫn c̣n. Hơi khó tin. Khó tin !

 

 

VII) Tài thiên văn của Gia Cát Lượng để đâu ?

 

_may mắn trời mưa nên TMY không bị đốt chết

_GCL đă tỏ ra rất kinh ngạc, tiếc nuối than dài

Nên ta phải đặt câu hỏi

_Tài thiên văn của GCL để đâu ?

 

Đáng lẽ Gia Cát Lượng phải biết rằng đêm đó trời sẽ mưa

 

 

VIII) Quân Thục đă chiếm được trại TMY, mà chẳng chận đánh, vây đánh Tư Mă Ư, khi Tư Mă Ư chạy về

 

Khi TMY chạy về đến trại lớn Vị Nam th́ quân Thục đă chiếm trại !

Quân Thục đă chiếm được trại TMY, mà chẳng chận đánh, vây đánh TMY, trong khi TMY chỉ có tối đa 11500 quân

( TMY chỉ có tối đa 1500 quân (v́ hang Hồ Lô chỉ chứa được 1500 người)

 Trương Hổ Nhạc Lâm , mỗi tướng có 5000 quân

Cộng lại là 11500 quân )

Quân số 11500 người là rất ít , so với số quân trong trại lớn Vị Nam.

Đây là dịp hi hữu để bắt sống TMY !

Quân Thục chẳng chận đánh, vây đánh TMY, lại để Tư Mă Ư tà tà ra bờ sông, giúp Quách Hoài, Tôn Lễ  (Ha, ha !!!)

 

Xem thế, Quân Thục đâu có chiếm được trại lớn của TMY.

C̣n đại binh Ngụy đang đánh trại Thục ở Kỳ Sơn, cũng không bị  ‘‘mười phần bị thương đến tám chín ( !!!) , bị giết vô số ( !!!)’’. Họ không chiến đấu dở đến vậy, mặc dù cuối cùng có thể rút quân.

 

 

IX) Sau đó , Gia Cát Lượng lui quân về Ngũ Trượng Nguyên

 

Theo LQT th́ Tư Mă Ư bị thua xiểng liểng :

_may mắn trời mưa nên không bị đốt chết

_ có Trương Hổ, Nhạc Lâm trờ tới phá vây

_về đến trại nhà th́ trại bị chiếm, phải hợp tàn quân chạy qua sông Vị.

Vậy mà,

       Sau đó , Gia Cát Lượng lui quân về Ngũ Trượng Nguyên !!!

Nói rằng GCL lui quân về Ngũ Trượng Nguyên là v́ La Quán Trung viết GCL đi về Tây đến đóng quân ở Ngũ Trượng Nguyên. V́ Thục ở phía Tây, nên chẳng thể ‘‘tiến về Tây’’ mà là ‘‘GCL lui quân về Ngũ Trượng Nguyên’’

 

Xem đó, GCL đâu có thắng trận !

 

 

X) Nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ Tư Mă Ư đă tương kế tựu kế

 

Như trên đă nói, TMY biết rành địa h́nh địa thế Kỳ Sơn. TMY thừa biết rằng việc ‘‘GCL để lương thảo ở hang Hồ Lô’’ chỉ là mưu lừa.

Do đó, nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ TMY đă tương kế tựu kế :

_dĩ nhiên là đem theo khoảng 3 vạn quân, có Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Uy đi theo

_ dễ đóan rằng GCL sẽ dùng hỏa công a) hỏa công là nghề của GCL  b) địa h́nh hang rơ là để dùng hỏa công

_định sẵn chiến thuật chống hỏa công :

 

1) mang nước theo, dùng nước trị lửa

_Đóng quân trấn cửa hang và chung quanh. cho một toán quân vào, tưới ướt nhẹp hết các trại và nền hang

Vậy là :

_có mưa đó, nhưng là mưa nhân tạo

_phá được hỏa công

 

2) dùng lửa trị lửa (hay hơn chiến thuật trên) :

_Đóng quân trấn cửa hang và chung quanh. cho quân cung thủ bắn tên lửa vào hang. V́ hang nhỏ ( hang trước chỉ chứa được 1000 người), nên có thể bắn tên lửa vào toàn thể nền hang. Và địa lôi nổ tung, Hồ Lô biến thành một bầu lửa đỏ khổng lồ !

_phá được hỏa công bằng hỏa công

 

Và Tư Mă Ư đă đại thắng ! ít nhất ở trận địa Hồ Lô.

Sau đó,

_TMY để môt đạo quân ở lại, trấn cửa hang và chung quanh( đạo quân này uy hiếp được đạo quân nhỏ nhoi của Mă Đại đóng trên núi). Có thể sự hiện diện của đạo quân này đă làm GCL lui quân về Ngũ Trượng Nguyên

_mang phần quân c̣n lại về trại nhà

 

 

XI) Nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ Tư Mă Ư đă đại thắng !

 

V́ sau đó Gia Cát Lượng lui quân về Ngũ Trượng Nguyên

Cho nên,

       Nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ Tư Mă Ư đă đại thắng !

 

 

Kết Luận:

       Những bằng chứng, ‘‘sự kiện’’ , yếu tố kể trên cho thấy rằng: ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo ! Lại thêm một chuyện do La Quán Trung tưởng tượng ra, để vĩ đại hóa Gia Cát Lượng, để bảo rằng , để Xạo rằng GCL giỏi hơn TMY ./.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *