Lệ Chi viên Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) V lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

E) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: T́m dấu vết v lương y Lệ Chi Viên

XXXV) Vua Lê Thái Tông có vẻ như cố ư đến Lệ Chi Viên

XXXVI) Có v lương y Lệ Chi Viên?

XXXVII) V lương y mặt hay ‘b’ mời đi chữa bệnh cho ai khác  ?

XXXVIII) Đại lăo nguyên thần nhà Lê như  Bùi Quốc Hưng, Lê Khả Lang . . .

G) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Nguyễn Trăi có ít nhất một tội

XXXIX) Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi, chứng tỏ ḷng ưu ái của vua với Nguyễn Trăi. . .

XXXX) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội

H) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

XXXXI) Bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?

 

                           (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Các bài trước:

bài 1:

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

Dàn Bài bài 6:

D) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Ai đă gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại, m Bạch Sư ???

XXIX) Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

XXX) Nếu Vua Lê Thái Tông bị trúng độc, th́ vua bị trúng độc bởi thức ăn nào ? Tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn như thế ?

XXXI) Nếu Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, th́ ai đầu độc vua ?

XXXII) Điểm khả nghi trong vụ án Nguyễn Trăi

XXXIII) Vua Lê Thái Tông đă trở bịnh nặng lúc thuyền ng b dừng lại, m Bạch

XXXIV) Gi thuyền Vua Lê Thái Tông lại  :  bọn buôn thần bán thánh hay kẻ đă đầu độc vua ???

 

ml)        Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TKNX = Trịnh Kh, Nguyễn , Th

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

TlV = TLV = Tống Lệnh Vọng

 

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đựng những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và các vua Lê khác. Đó là những lời vu khống không tiền khoáng hậu trong lịch sử ; như Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, c̣n Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !

Bài viết này tiếp tục bàn v những diễn biến bao quanh s băng của Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn :

1) rất th t m Bạch Sư, vua c ư đến Lệ Chi Viên, v́ có lương y Lệ Chi Viên, T́m dấu vết v lương y này

2) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội,

3) bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

-

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

E) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: T́m dấu vết v lương y Lệ Chi Viên

 

XXXV) Vua Lê Thái Tông có vẻ như cố ư đến Lệ Chi Viên

Có hai lư do để nói rằng Vua Lê Thái Tông có vẻ như cố ư đến Lệ Chi Viên :

1) Đáng lẽ ra, m Bạch Sư, Vua Lê Thái Tông đă phán ‘Trẫm là vua của bách thần, thần nào dám giữ thuyền trẫm ?’, thay v́ bằng ḷng dùng nghé non để tế thần. Nhưng vua đă bị bệnh và muốn đi cho chóng, có lẽ vua biết rằng nơi Lệ Chi Viên có lương y.

2) Trong câu văn ,

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , . . .

ch ‘v đếncó vẻ như hàm ư rằng Vua Lê Thái Tông cố ư đến Lệ Chi Viên

 

 

XXXVI) Có v lương y Lệ Chi Viên?

 

Như vậy, Vua Lê Thái Tông cố ư đến Lệ Chi Viên có lẽ v́ vua biết rằng nơi Lệ Chi Viên có lương y.

v lương y Lệ Chi Viên?

Câu hỏi này , khá quan trọng, cần được nêu ra và vấn đề cần được phân tích.

 

 

XXXVII) V lương y mặt hay ‘b’ mời đi chữa bệnh cho ai khác  ?

 

Giả sử rằng có v lương y Lệ Chi Viên.

Câu hỏi cần được nêu ra là,

       V lương y mặt hay ‘b’ mời đi chữa bệnh cho ai khác  ?

Nếu Lệ Chi Viên, t́m v lương y, v này lại vắng mặt ‘b’ mời đi chữa bệnh cho ai khác

th́ ta có thể nói rằng Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, và do một âm mưu lớn lao, để ám sát vua. V́ có đến hai sự việc bất lợi cho vua :

       Thuyền ng b dừng lại một thời gian , m Bạch

       Nơi Lệ Chi Viên, t́m v lương y, v này lại vắng mặt ‘b’ mời đi chữa bệnh cho ai khác

Một th́ có thể xem là sự kiện t́nh cờ ngẫu nhiên

Hai sự kiện hợp lại, ăn khớp nhau, th́ quả là một âm mưu lớn lao, để ám sát Vua Lê Thái Tông.

 

 

XXXVIII) Đại lăo nguyên thần nhà Lê như  Bùi Quốc Hưng, Lê Khả Lang . . .

 

Giả sử rằng có v lương y, danh y Lệ Chi Viên.

Ai là v lương y, danh y này ??

_-Có thể là một Đại lăo nguyên thần nhà Lê

Giả thuyết của tôi : Lúc khởi nghĩa, vài tướng vơ, tướng văn giỏi nghề thuốc đảm nhận việc chữa trị cho quân tướng , ngoài việc quân quốc, quân sự (có lương y là việc cần thiết với nghĩa quân Lam Sơn, quá ít quân và quá thiếu thốn). Năm 1428, các vị này trở thành Khai quốc Công thần; đến thời Thái Tông có vị đă về hưu, làm nhà ở . . . Lệ Chi Viên. Khi Vua Lê Thái Tông trở bịnh nặng, vua nghĩ ngay đến vị này, nhất là lúc vua m Bạch Sư, gần LCv (Công thần là chỗ dựa của nhà Lê)

Với Giả thuyết này, nếu có tài liệu nào cho biết rằng có vị Công thần nhà Lê ở LCv vào lúc đó, th́ vị đó rất có thể là v lương y, danh y Lệ Chi Viên. Từ đó, không chừng ta hiểu rơ hơn sự việc, như có thể trả lời câu hỏi: V lương y mặt hay ‘b’ mời đi chữa bệnh cho ai khác  ?

Vị Đại lăo nguyên thần nhà Lê ấy có thể là danh thần rất nổi tiếng như  Bùi Quốc Hưng, Lê Khả Lang , và cả nhà sư Sa Viên. . .

 

 

G) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Nguyễn Trăi có ít nhất một tội

 

XXXIX) Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi, chứng tỏ ḷng ưu ái của vua với Nguyễn Trăi. . .

 

Ngày xưa, vua đến chơi nhà một vị quan là trường hợp rất hiếm, Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi, chứng tỏ ḷng ưu ái của vua với Nguyễn Trăi, nhất là lúc ấy NT c̣n làm quan trong triều (trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú viết rằng NT đă về trí sĩ, làm cho hầu hết mọi người tưởng lầm như vậy, kể cả CMục)

50 năm nay, các nhà b́nh luận sử chẳng kể đến ḷng ưu ái của vua Lê Thái Tông với Nguyễn Trăi, bởi v́ họ tưởng lầm rằng có vụ án Lệ Chi Viên. nay tôi đă chứng minh rằng không hề vụ án LCv, th́ ḷng ưu ái của vua Lê Thái Tông với Nguyễn Trăi là một điểm quan trọng cần nêu ra.

Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi, để làm ǵ   ? rất có thể chỉ để bàn luận văn chương thi tứ (Vua Lê Thái Tông văn hay vơ giỏi) và . . . thiền (vua là Phật Tử thuần thành, một lư do tại sao NT mời vua ngự ở chùa Côn Sơn)

 

 

XXXX) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội

 

Nguyễn Trăi có ít nhất một tội , tội ǵ?? _-tội bất cẩn.

NT là tôi thân tín của hai vua: Vua Lê Thái Tổ , Vua Lê Thái Tông ; chức vị NT tuy kém 80 công thần, nhưng lại là người soạn ‘diễn văn’ cho vua, là cận thần . Thế mà, Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi, rồi băng.

Tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn như thế ?

Nếu Vua Lê Thái Tông bị trúng độc, th́ tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn dâng vua một thức ăn độc ?

Nếu Vua Lê Thái Tông bị đầu độc, th́ tại sao Nguyễn Trăi lại bất cẩn để người ngoài biết rằng hôm đó có vua đến chơi nhà ?

 

Nguyễn Trăi có ít nhất một tội , tội ǵ?? _-tội bất cẩn. Tội này không nhỏ đâu, đối với một nho thần pḥ tá lần lượt hai vua, là tôi thân tín của cả hai vua

 

 

H) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

 

XXXXI) Bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?

 

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng bà Nguyễn Thị Lộ là giai nhân , v́ đoạn văn LCv của ĐVSKTT đă nói ‘Nguyễn Thị Lộ người rất đẹp’. Thật ra, chẳng có bằng chứng ǵ để nói NtL là người đẹp hay chẳng phải là người đẹp.

Không hề vụ án LCv, câu ‘Nguyễn Thị Lộ người rất đẹp’ chẳng phải là do Ngô Sĩ Liên viết, mà là do bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc bịa ra. Bọn TlV chẳng biết NtL xấu đẹp ra sao và họ cóc cần ; v́ muốn vu khống vua Lê Thái Tông là đam tửu sắc, nên h biên vào ‘NtL người rất đẹp’, NtL có là người rất đẹp th́ mới vu khống được vua Lê Thái Tông !

Cho nên, chẳng có bằng chứng ǵ để nói là Bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân hay không. Đại khái ta có thể đoán rằng bà dễ coi, ưa nh́n; chẳng thể xác định được rằng bà là giai nhân.

 

                           (C̣n tiếp)

       // viết xong vào cuối năm 2009, sẽ đăng ngày 1-1-2010//

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *