Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        (Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Chúng ta ai cũng coi tướng hết

[A] Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

XVIII) Tại sao Phạm Lăi lại pḥ tá Việt vương Câu Tiễn

XIX) Giản Định Đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

XX) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

[B] Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng

XXI) Nguyễn Chích là Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt hợp lại

XXII) Nguyễn Chích coi tướng đúng

XXIII) 260 khai quốc công thần coi tướng đúng

[C] Hoàng Phúc, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng

XIII) Lưu Thanh (tướng Minh) coi tướng đúng

XXIV) Hoàng Phúc (thầy tướng giỏi) coi tướng đúng

XXV) Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng

__________________________________________

 

VV = Việt vương (Câu Tiễn)

PL = Phạm Lăi

GĐĐ = Giản Định Đế

ĐT = Đặng Tất

NCC = Nguyễn Cảnh Chân

ĐD = Đặng Dung

NCD = Nguyễn Cảnh Dị

TP = Trương Phụ

HP = Thượng thư  Hoàng Phúc

VT = Vương Thông

ĐQ = Đông Quan

CNC = Chu nguyên Chương

THL = Trần Hữu Lượng

TIT = Trần Ích Tắc

NC = Nguyễn Chích

ĐV = Đại Việt

XG = Xương Giang

 

Dàn Bài bài 1:

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng

II) Tướng Việt Vương Câu Tiễn

III) Tướng vua Lê Thái Tổ

IV) Tướng vua Lê không giống Câu Tiễn

V) Hành động vua Lê khác Câu Tiễn

VI) Tướng mũi của vua Lê: đại nạn năm 49, 50 tuổi

VII) Trần Nguyên Hăn phê b́nh sai tướng của vua : phạm tội khi quân

VIII) Sai lầm của sử gia và người đọc sử : cả tin

IX) Đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn !

X) Điểm son của Trần Nguyên Hăn: không kháng cự và tự tử

XI) Vua Lê không có tru di tam tộc, không có giết Trần Nguyên Hăn

XII) Nguyễn Trăi vẫn được tin dùng

XIII) Thánh ư của vị minh quân trẻ tuổi Lê Nhân Tông

XIV) Con thứ của Trần Nguyên Hăn làm quan to và lâu dài

XV) Độ lượng của vua Lê : không tru diệt con cháu nhà Trần

XVI) Vua Lê mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !

XVII) C̣n nhiều phê b́nh sai lầm về vua Lê, vị đại anh hùng. . .

 

 

Bài viết này xác định   A) một lần nữa rằng Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn (với vài điểm tướng pháp)    B) Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng       C) Hoàng Phúc, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng. Việc Hoàng Phúc coi tướng đúng là quan trọng v́ Hoàng Phúc nổi tiếng là giỏi nghề coi tướng. C̣n Vương Thông và các tướng Minh chỉ gặp vua ta một lần ở Hội thề Đông Quan thế mà tin chắc rằng vua sẽ để họ an toàn về Tàu : v́ họ thấy ngay rằng Vua Lê Thái Tổ là Đại trượng phu (hay có tướng Đại trượng phu), không giết kẻ đầu hàng ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Chúng ta ai cũng coi tướng hết

 

Mọi người chúng ta ai cũng đă từng , nhiều lần trong đời :

_-trông mặt mà bắt h́nh dong (đúng hơn là :trông mặt bắt tính t́nh)

_-quan sát mặt mũi tướng mạo người đối diện và quyết định xem họ có đáng tin cậy hay không

_-quan sát thần sắc, dáng điệu cử chỉ người đối diện ...

_-đôi khi phải dùng trực giác, phải quyết định nhanh chóng ...

tất cả các  điều trên chính là coi tướng vậy, dù phù hợp hay không với tướng pháp.

Chúng ta ai cũng coi tướng hết !

 

 

[A] Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

XVIII) Tại sao Phạm Lăi lại pḥ tá Việt vương Câu Tiễn

 

Một số người đặt ra câu hỏi : Tại sao Phạm Lăi lại pḥ tá Việt vương Câu Tiễn ? _-trong khi PL biết tướng xấu của VV.

Sự thực là vấn đề không hề được đặt ra: Phạm Lăi bắt buộc phải pḥ tá Việt vương Câu Tiễn, v́

       Việt vương Câu Tiễn là vua

       Phạm Lăi là kẻ làm tôi bắt buộc phải pḥ tá vua

Vậy thôi

 

 

XIX) Giản Định Đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

 

Giản Định Đế giết hại công thần (ĐT , NCC) và nhiều anh hùng hào kiệt bỏ đi

GĐĐ cũng là vua như Việt vương Câu Tiễn, nhưng hoàn cảnh khác một chút :

       nhà Trần đă bị diệt

       anh hùng hào kiệt pḥ Giản Định Đế lập một nhà Trần mới , nhưng không bắt buộc phải pḥ tá vua (có thể pḥ tá vua khác, có thể quyết định không pḥ tá nhà Trần nữa)

       lúc Phạm Lăi pḥ tá VV th́ Việt vương Câu Tiễn chưa giết hại công thần

 

 

XX) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

 

a) Tướng của Việt vương Câu Tiễn trông gớm ghiếc vô cùng : môi dài  mỏ quạ. Tướng này nh́n thấy là sợ rồi ! Nếu không đă làm vua , th́ ai theo ?!

 

b) Vua Lê Thái Tổ , dĩ nhiên, không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn. Nếu Vua Lê Thái Tổ có tướng của Việt vương Câu Tiễn th́ chẳng ai theo, chẳng đời nào vào năm 1418, lại có hơn 50 tướng vơ tướng văn, chịu đựng gian khổ, vào sinh ra tử, sống chết với vua ! (Thiên hạ chẳng điên rồ ǵ, chẳng dại ǵ, theo một người môi dài  mỏ quạ !!)

 

c) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn :

_-vua ta thần sắc tinh anh kỳ vĩ, không hề có thần sắc gớm ghiếc của môi dài  mỏ quạ

_-vua ta miệng rộng , miệng rộng th́ chẳng thể là môi dài  mỏ quạ, môi dài  mỏ quạ th́ miệng dài tḥn lại chu ra thành mỏ!!!

 

 

[B] Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng

XXI) Nguyễn Chích là Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt hợp lại

 

a) Nguyễn Chích là cựu lănh tụ nghĩa quân, khởi nghĩa ở Hoàng Nghiêu, Thanh Hóa, h́nh như trước khi Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa.

Trước khi theo về Vua Lê Thái Tổ :

       Ông đă là anh hùng cứu quốc

       Ông đă là vua một cơi

 

b) So sánh với thời Hán Sở Tranh Hùng, Ông đă là anh hùng cứu quốc và đă là vua một cơi, nên NC chính là Anh Bố , Bành Việt hợp lại ; Về tài năng, vơ nghiệp , ta có thể ví Nguyễn Chích với Hàn Tín. Ông chính là Anh Bố , Bành Việt, Hàn Tín hợp lại.

 

 

XXII) Nguyễn Chích coi tướng đúng

 

a) Nguyễn Chích là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần !

Nguyên tắc của sự ‘‘đa nghi hiếu sát, giết hại công thần’’ là giết hại công thần tài giỏi nhất, kẻ có lực lượng , có tài đủ để cướp ngôi, lật đổ triều đại.

Như Lưu Bang (Hán cao Tổ) nhất định phải t́m cách trừ khử Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt v́ những người này có đủ tài đủ sức để cướp ngôi.

V́ Ông Nguyễn Chích chính là Anh Bố , Bành Việt, Hàn Tín hợp lại, nên ông chính là người ‘‘đáng giết’’, nếu như Vua Lê Thái Tổ đa nghi hiếu sát giết hại công thần.

Và vua ta có cơ hội ngàn vàng để giết NC : Nguyễn Chích phạm tội.

Nhưng Vua Lê Thái Tổ chỉ giáng chức Ông Nguyễn Chích.

Sự kiện này chứng tỏ là Vua Lê Thái Tổ không ‘‘đa nghi hiếu sát, giết hại công thần’’, mà ngược lại rất khoan hậu với các công thần

Xem

66)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

             ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần !     Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

 

b) Nguyễn Chích coi tướng đúng

Nguyễn Chích , trước khi theo về Vua Lê Thái Tổ :

       Ông đă là anh hùng cứu quốc

       Ông đă là vua một cơi

NC phải coi tướng, xem tư cách Vua Lê Thái Tổ như thế nào, rồi mới theo về. Nguyễn Chích coi tướng đúng v́ sau này ông phạm lỗi (hay phạm tội) và không hề bị giết hại.

 

 

XXIII) 260 khai quốc công thần coi tướng đúng

 

Riêng các anh hùng theo Vua Lê Thái Tổtừ lúc đầu khởi nghĩa, họ đă coi tướng vua và đă quyết định pḥ Vua Lê Thái Tổ, với quân số gần như là 0, đánh nhau với đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ.

Việc làm gần như là không tưởng này chứng tỏ rằng Vua Lê Thái Tổ có tướng mạo phi thường, rất phi thường, siêu phi thường , cực kỳ phi thường ...

260 khai quốc công thần đă coi tướng đúng, rất đúng : Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! Vua Lê Thái Tổ đă phong thưởng công thần rất là hậu hĩnh.

(Trần Nguyên Hăn Phạm văn Xảo chẳng phảikhai quốc công thần. Không những thế , Vua Lê Thái Tổ  không hề giết Trần Nguyên Hăn ; c̣n Phạm văn Xảo b giết vào năm 1431, v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản)

 

 

[C] Hoàng Phúc, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng

XIII) Lưu Thanh (tướng Minh) coi tướng đúng

 

Lưu Thanh , tướng Minh, vào năm 1426 trấn thủ Tam Giang, trước năm 1423 có cùng đại binh Tàu vào đánh Thanh Hóa, do đó có biết mặt vua và rất phục vua ta. Bọn lính ngụy dưới quyền ông có lần đem vua ra nhạo báng, và bị ông mắng ‘Thằng Man vô lễ ! Ông ấy sẽ là vua của chúng bây đấy !’

Lưu Thanh và thành Tam Giang đầu hàng vào năm 1427, sau có vụ phản loạn của quân Tàu đă đầu hàng,  nhưng quân tướng thành Tam Giang không dự vào vụ phản loạn này.

Lưu Thanh đă coi tướng đúng

 

 

XXIV) Hoàng Phúc (thầy tướng giỏi) coi tướng đúng

 

Thượng thư  Hoàng Phúc bị bắt ngày 15 tháng 10, ở cánh đồng Xương Giang. Theo Việt sử Tiêu án: khi hàng, Hoàng Phúc có xin với vua ta vào thành ĐQ thuyết phục Vương Thông đầu hàng.

Hoàng Phúc nổi tiếng là thầy tướng giỏi (và giỏi cả về địa lư), rất có uy tín với tướng Minh. Nếu có một người có thể thuyết phục Vương Thông đầu hàng, th́ người đó là Hoàng Phúc !

Vai tṛ của Hoàng Phúc, trong việc chấm dứt chiến tranh, rất là quan trọng.

Nhắc lại : VT đă đầu hàng vào 1426, nhưng v́ bọn ngụy quan nhăc lại việc vua Trần cho đục thuyền làm quân tướng Ô Mă Nhi chết đuối hết ngoài bể, Vương Thông lại không dám đầu hàng

Ta có thể đoán rằng, HP vào thành ĐQ quả quyết với VT rằng vua ta sẽ không giết kẻ đầu hàng. Do đó, Vương Thông lại quyết định đầu hàng

Hoàng Phúc (thầy tướng giỏi)  đă coi tướng đúng

 

 

XXV) Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng

 

Vương Thông đă quyết định đầu hàng

Hội thề Đông Quan được tổ chức để làm yên ḷng VT, để Vương Thông tin chắc rằng vua sẽ để họ an toàn về Tàu

Nơi Hội thề, Vương Thông và các tướng Minh được gặp mặt vua, tự xem xét lấy tư cách của vua, tự coi tướng vua; và tất cả đều tin chắc rằng vua sẽ không giết kẻ đầu hàng.

Chương tŕnh : ngày 12 tháng 12 các tướng Minh đem quân thủy bộ về nước. Vương Thông, là nguyên soái, sẽ về sau rốt vào ngày hôm sau.

Ngày 12 tháng 12, các tướng Tàu Phương Chính , Mă Kỳ từ biệt vua ở hành dinh Bồ Đề mà cảm kích đến rơi lệ

Ngày hôm sau , nguyên soái Tàu Vương Thông (mới sang ta từ 1426, chưa có tội ác với dân ta), từ biệt Vua Lê Thái Tổ mà quyến luyến không muốn rời, hầu chuyện ngài suốt đêm.

Trong những cuộc chiến giữa ta và Tàu, chưa bao giờ có vị vua nào của nước ta được quân tướng Tàu cảm phục đến như vậy.

Nên nhớ rằng Vương Thông và các tướng Minh từ biệt Vua Lê Thái Tổ ở hành dinh Bồ Đề : họ vẫn c̣n ở trong ṿng kiềm tỏa của ta, họ vẫn c̣n mấy ngày đường trước khi thoát thân về Tàu. Hành động của họ chứng tỏ rằng họ rất tin tưởng vào vua ta.

 

Vương Thông và các tướng Minh đă coi tướng đúng, rất đúng./.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *