Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Vua Lê Thái Tông xử kiện cho dân chúng

II) Trước đó, Vua Lê Thái Tổ xử kiện cho dân chúng

III) Trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn

IV) Vua Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

V) Vua Lê Nhân Tông được mệnh danh là vua nhân từ

VI) Vua Lê Nhân Tông được dân chúng yêu thương như cha mẹ   

__________________________________________

 

Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng ! Đây là việc làm rất quan trọng của ba vị vua đầu nhà Lê : chăm lo chăm sóc dân t́nh, ưu ái thần dân; cũng là việc rất mệt nhọc, mất rất nhiều th́ giờ ...

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

BCH  = Ông Bùi Cầm Hổ

LnHs = LNHS = Lễ nghi Học sĩ

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = sử gia Vũ Quỳnh

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV = Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

 

I) Vua Lê Thái Tông xử kiện cho dân chúng

 

Vua Lê Thái Tông lên ngôi, mới 11 tuổi ; nhưng tự ḿnh đảm nhiệm việc triều chính ngay. Vua thừa hưởng thời thái b́nh thịnh trị giàu có của vua cha và cũng thừa kế nhiều trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm là xử kiện cho dân chúng ; thời gian làm vua được gần một năm th́ Vua Lê Thái Tông thấy cần phải thay đổi việc dân chúng  tâu xin được xử kiện; vua bèn ban chiếu chỉ thay đổi điều lệ, thể thức tâu lên vua. chiếu chỉ này có ghi trong Cương Mục  và Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, như sau :

=== ===  Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục :

Nhà vua hạ chiếu: "Đường lối trị dân cốt làm cho không phải dùng đến h́nh phạt. Gần đây, thấy quân dân thường hay vượt bậc kêu thưa kiện cáo, làm phải bắt bớ liên lụy đến nhiều người, trẫm chán lắm.

"Vậy, từ nay, phàm vụ kiện tụng nào là việc trọng đại th́ mới cho phép tâu thẳng lên triều đ́nh, c̣n những việc kiện nhỏ trước phải thưa ở xă quan xét xử rồi mới lên huyện; huyện không xử xong, bấy giờ mới lên lộ, lên phủ, lên đạo, cứ theo bậc mà làm. Việc ruộng đất cũng vậy".

Mở hội Vu Lan. Tha tù phạm... === ===

Và :

=== ===  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

... Mùa thu, tháng 7, ngày 11, ra lệnh chỉ cho tướng hiệu vệ quân các đạo và các quan lộ, huyện, trấn, sách, xă rằng: "Phép trị nước lấy h́nh pháp gọn nhẹ làm gốc. Trẫm thấy các quân nhân đều tâu báo vượt cấp, câu kết nhau để đi kiện người, bỏ phế việc của dân, quấy rối triều đ́nh, không ǵ tệ hơn. Từ nay, quân hay dân nếu có vụ kiện nhỏ th́ tới chổ xă quan của xă ḿnh mà tŕnh bày, xă quan không giải quyết được mới lên huyện, huyện không giải quyết được mới lần lượt lên lộ, lên phủ, phủ không không giải quyết được th́ bấy giờ được tâu lên. Các vụ kiện ruộng đất cũng thế. Các quan xét xử phải giữ phép công bằng, không được nhận đút lót mà làm sai, để có người bị oan uổng. Các vụ kiện lớn th́ mới cho tâu thẳng lên".

Ngày 15, mở hội Vu Lan , tha cho 50 tên tù tội nhẹ, ban cho các sư tụng kinh 220 quan tiền. === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a)Không phải chỉ xử kiện cho dân chúng mà c̣n cho các quân nhân, quân dân  chớ chẳng phải chỉ có dân mà thôi ! Tôi dùng chữ dân chúng bởi v́ quân nhân cũng là nhân dân  vậy.

 

b)Lạ thay ! chiếu chỉ này trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục khác với  bản ghi trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư khá nhiều, chính yếu là ở 2 điểm quan trọng sau :

_-KĐVSTGCM có câu ‘trẫm chán lắm’, c̣n ĐVSKTT th́ không

_-"Đường lối trị dân cốt làm cho không phải dùng đến h́nh phạt" trong KĐVSTGCM cao siêu hơn câu "Phép trị nước lấy h́nh pháp gọn nhẹ làm gốc" trong ĐVSKTT  nhiều !

Tôi xem bản chiếu chỉ  trong KĐVSTGCM là đúng ; và b́nh luận theo bản này :

_-Vua Lê Thái Tông nói ‘trẫm chán lắm’ rơ ràng là vua rất mỏi mệt với những vụ kiện không ra kiện. Và rơ ràng là lời nói của một ông vua con nít (năm ấy,Vua Lê Thái Tông mới 12 tuổi ) !

_-"Đường lối trị dân cốt làm cho không phải dùng đến h́nh phạt" rất cao siêu !  rơ ràng là khuôn vàng thước ngọc của nhân quân, của minh quân, của thánh vương ; rơ ràng là câu nói của con của Vua Lê Thái Tổ ! rơ ràng là câu nói của vị vua nhân đức ! Mà lúc ấy Vua Lê Thái Tông mới 12 tuổi !

 

c)Cái thay đổi từ nay (tức là từ tháng 7, Thiệu B́nh 1) là "việc kiện nhỏ trước phải thưa ở xă quan xét xử rồi mới lên huyện; huyện không xử xong, bấy giờ mới lên lộ, lên phủ, lên đạo, cứ theo bậc mà làm. Việc ruộng đất cũng vậy" . Tuy nhiên, các vụ kiện lớn th́ cho phép tâu thẳng lên .

 

d)Cái thay đổi so với thời nào ? _-dĩ nhiên là thời Thuận Thiên, thời Vua Lê Thái Tổ !

 

 

II) Trước đó, Vua Lê Thái Tổ xử kiện cho dân chúng

 

Trước đó, Vua Lê Thái Tổ xử kiện cho dân chúng : vua ta đặt niên hiệu là Thuận Thiên, tất có một số việc chính trị giống như vua Thuận Thiên trước đó, tức vua Thuận Thiên nhà Lư (Vua Lư Thái Tổ ). Mà Vua Lư Thái Tổ khi lên ngôi đă tuyên bố rằng người dân ai cũng có quyền xin vua xử kiện cho ḿnh.

Vua Lê Thái Tổ xử kiện cho dân chúng, việc này không có ghi trong ĐVSKTT, bởi v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

(Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...)

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, thật ra là ngụy sử, chẳng phải chính sử !

Ta biết rằng Vua Lê Thái Tổ xử kiện cho dân chúng ; đó là nhờ Vua Lê Thái Tông xử kiện cho dân chúng và vua đă ra chiếu chỉ thay đổi điều lệ, thể thức làm bản tâu lên vua, vào năm Thiệu B́nh 1 ; thay đổi so với thời nào ? _-dĩ nhiên là thời Thuận Thiên, thời Vua Lê Thái Tổ !  ...

 

 

III) Trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn

 

Một khi Vua Lê Thái Tổ xử kiện cho dân chúng , th́ vua ắt có để Trống kêu oan ở cửa Ngọ Môn (hoặc trước cửa điện Kính Thiên). (Trống kêu oan này người Tàu gọi là trống đăng vân)

Bởi v́, khi Vua Lê Thái Tổ cho người dân được dâng sớ xin xử kiện, tất vua ta cho dân chúng quyền được gióng trống kêu oan, khi cần thiết.

Thời Vua Lê Thái Tổ , có sự việc Ông Bùi Cầm Hổ gióng trống kêu oan, rồi biện bạch được cho một phụ nữ đă bị kết án tử h́nh :

Bấy giờ Ông Bùi Cầm Hổ du học ở kinh đô, có người đi buôn ở xa về, người vợ nấu cháo lươn cho ăn, ăn xong th́ chết, người vợ  bị quan Hữu ty bắt, tra hỏi và bị kết án tử h́nh. Ông Bùi Cầm Hổ gióng trống kêu oan ở trước cửa điện, gặp được một quan Thượng Thư, rồi Vua Lê Thái Tổ ; ông biện bạch giải oan được cho người đàn bà ấy. Nhân đó, Ông Bùi Cầm Hổ được Vua Lê Thái Tổ phong làm ngự sử, sau khi vua xét hỏi học vấn, kiến thức trị b́nh  của ông.

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) ‘quan Hữu ty’ viết ở đoạn văn trên là chép lại của LTHCLC, ‘quan Hữu ty’ có lẽ là một h́nh quan trong Hữu H́nh viện

b)Theo Trang Nhà Gia Phả, Ông Bùi Cầm Hổ đến cửa quan gióng trống kêu oan, gặp được một quan Thượng Thư ... Không đúng : 

_-đă kêu oan,  th́ kêu thẳng lên vua, bởi vậy BCH gióng trống ở cửa vua, cửa điện hoặc cửa Ngọ Môn

_-gơ cửa nơi nào th́ gặp quan Thượng Thư ? _-gơ cửa triều đ́nh !

C̣n gơ cửa quan Hữu ty th́ gặp lính, rồi quan Hữu ty !

_-sau đó, Ông Bùi Cầm Hổ được Vua Lê Thái Tổ phong làm ngự sử, chứng tỏ rằng BCH đă trổ tài phá án trước mặt vua ; c̣n nói rằng ông được quan tiến cử sau khi Ông Bùi Cầm Hổ  đă trổ tài phá án , th́ có thể nhưng rất khó có thể xảy ra ! nhất là Ông Bùi Cầm Hổ không có bằng cấp ǵ cả !

 

Tôi sẽ trở lại sự việc  này trong một đề mục tới

 

 

IV) Vua Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

a)Trịnh Khả, Nguyễn Xí, Đinh Liệt là những vơ tướng thân tín của Vua Lê Thái Tổ, khi chấp chưởng quyền bính, sau khi Vua Lê Thái Tông băng hà, tất sẽ làm việc theo điển chương phép tắc cũ đă có sẳn,thời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông. Do đó, họ cũng thay mặt vua, xử kiện cho dân chúng.

Mùa xuân năm sau, Thái hậu được mời ra coi chính sự cũng không thay đổi ǵ về việc xử kiện. Tại sao biết ? _-bởi v́ thời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông được xem là gương mẫu (đă tạo ra thời thái b́nh thịnh trị giàu có ), nên nếu thay đổi ǵ th́ các ngự sử, gián nghị đại phu sẽ bước ra can ngăn, đàn hặc ; nếu như vậy th́ Ngô Sĩ Liên tất có ghi trong sử, và nhà Mạc nhà Trịnh cứ để đó, không đục bỏ (cứ căi nhau rầm trời th́ nhà Mạc nhà Trịnh thích lắm (v́ cho là xấu xa) và không đục bỏ )

b) Khi vua Lê Nhân Tông đă tự ḿnh trông coi chính sự th́ sao ?

=== === Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

...Xét bài văn bia Mục lăng của Nguyễn Bá Kỳ viết :  Vua  thần sắc anh tuấn, dáng điệu đường hoàng. Mỗi khi tan chầu, tự đến Kinh diên nghe giảng, mặt trời lặn mới thôi.

Khi đă tự ḿnh trông coi chính sự th́ lễ tế thần linh, truy thờ tông miếu. Đối với Thái hậu dốc ḷng hiếu thảo, đối với anh em trọn nghĩa yêu thương. Hoà thuận với họ hàng, kính lễ với đại thần, tôn sùng đạo Nho, xét những lời thiển cận, nhận những lời can trung, chăm nom chính sự, thận trọng thưởng phạt, coi trọng nghề nông, chú ư nền gốc, hết ḷng thương dân, không thích xây dựng, không mê săn bắn, không gần thanh sắc, không ham tiền của, hậu với người bạc với ḿnh, trong ấm ngoài êm.

Vua răn cấm tướng ngoài biên không được gây hấn khích. Đến khi Chiêm Thành hai lần vào cướp châu Hóa th́ sai tướng đem quân đi đánh, bắt được chúa nó là Bí Cai. Nước lớn sợ uy, nước nhỏ mến đức. Mọi điều chính sự đều theo điển chương phép tắc cũ đă có sẳn, sai đ́nh thần nghị bàn cho thích đáng rồi sau mới thi hành. Cho nên chính trị hay, giáo hóa tốt ban khắp ra bốn biển, sinh linh mến đức, đời được thái b́nh. Ngày băng th́nh ĺnh, trăm họ như mất cha mất mẹ. Ôi tư chất của vua như vậy mà gặp phải tai biến như vậy, th́ chẳng phải là trời đất rộng lớn dường ấy mà loài người vẫn c̣n có chổ đáng tiếc đó sao? ... === ===  

Chú Thích, Nhận xét :

_-"Mọi điều chính sự đều theo điển chương phép tắc cũ đă có sẳn" :vua Lê Nhân Tông theo đúng điển chương phép tắc của Vua Lê Thái Tổ Vua Lê Thái Tông

Cho thấy rằng vua Lê Nhân Tông cũng xử kiện cho dân chúng như Vua Lê Thái Tổ Vua Lê Thái Tông.

Tại sao vua Lê Nhân Tông theo đúng điển chương phép tắc của Vua Lê Thái Tổ Vua Lê Thái Tông ? _-v́ Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông đă tạo ra thời thái b́nh thịnh trị giàu có, giàu có đến mức trâu ḅ cũng dư ăn !

_-vua Lê Nhân Tông là nhân quân, là minh quân, nổi tiếng là vua nhân từ, có thể được xem là thánh vương : vua đă tạo ra thời "Nước lớn sợ uy, nước nhỏ mến đức...chính trị hay, giáo hóa tốt ban khắp ra bốn biển, sinh linh mến đức, đời được thái b́nh"

 

 

V) Vua Lê Nhân Tông được mệnh danh là vua nhân từ

 

Lời bàn  của Phan Phu Tiên :

=== === Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :  

Phan Phu Tiên bàn: Nhân Tông lên nối ngôi vào tuổi ấu thơ, bên trong có mẫu hậu buông rèm trông coi chính sự, bên ngoài các đại thần đồng ḷng pḥ tá trị nước, cho nên trong khoảng 17 năm, thiên hạ thái b́nh, an cư lạc nghiệp, xứng đáng là vua nhân từ. Đến lúc cuối đời bị lũ vô lại Đồn, Ban xướng xuất, khiến Lệ Đức hầu Nghi Dân đang đêm bắc thang trèo thành, lẻn vào cung cấm, vua và Tuyên Từ hoàng thái hậu đều bị hại. Thương thay!. === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

Phan Phu Tiên nói  Vua Lê Nhân Tông "xứng đáng là vua nhân từ", có nghĩa là, đương thời, Vua Lê Nhân Tông  được mệnh danh là vua nhân từ và Phan Phu Tiên nhận định rằng vua xứng đáng được mệnh danh như vậy .

Sở dĩ Vua Lê Nhân Tông  được mệnh danh là vua nhân từ một phần là nhờ vào việc vua xử kiện cho dân chúng : dân chúng tiếp xúc với vua do được vua xử kiện, cảm phục v́ đức nhân của vua, khi ra về ca tụng vị vua trẻ nhân từ, một đồn trăm, trăm đồn ngàn, ngàn đồn vạn ...

 

 

VI) Vua Lê Nhân Tông được dân chúng yêu thương như cha mẹ

 

=== === Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :  

...Bấy giờ, Lê Đắc Ninh là Đô chỉ huy giữ cấm binh đương phiên trực, đă không chịu dẫn quân ra trước ngăn giữ, lại đem giúp kẻ phản nghịch. Cho nên Nghi Dân mới tiếm đoạt được ngôi báu, mà các quan văn vơ phải nuốt hận ngậm đau, trăm họ bốn phương như mất cha mất mẹ. === ===  

Chú Thích, Nhận xét :

_-"trăm họ bốn phương như mất cha mất mẹ" 

_-bài văn bia Mục lăng của Nguyễn Bá Kỳ viết, đă dẫn ở phần IV (Vua Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng) cũng có câu "Ngày băng th́nh ĺnh, trăm họ như mất cha mất mẹ" 

cho thấy rằng Vua Lê Nhân Tông được dân chúng yêu thương như cha mẹ mặc dù khi băng hà vua mới 19 tuổi ! (vua mới 19 tuổi mà được dân chúng coi như cha mẹ !)

Thật ra, Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông cũng được dân chúng yêu thương như cha mẹ ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *