B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

       ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) ‘‘Thay trời hành hóa , Hoàng Thượng truyền rằng’’

II) Nguyễn Trăi hành nghề ‘viết diễn văn’ cho Vua Lê Thái Tổ

III) Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm

IV) Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver

V) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

VI) Sử gia Lê Tung, triều Lê chính thống, nói B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ

VII) Nhóm sử thần HDương, triều Lê Trịnh, nói B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ

__________________________________________

 

 

 

BNĐC = B́nh Ngô Đại Cáo

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

NT = Ông Nguyễn Trăi

K = Tổng Thống Kennedy

TT = Tào Tháo

TL = Trần Lâm

 

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Cuốn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, hiện đang lưu hành, là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem bài

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

 

I) ‘‘Thay trời hành hóa , Hoàng Thượng truyền rằng’’

 

BNĐC mở đầu bằng câu

       ‘‘Thay trời hành hóa , Hoàng Thượng truyền rằng’’

 

1) Đây rơ ràng là lời bá cáo thiên hạ của Vua Lê Thái Tổ

 

2) Câu này , tôi trích từ LSTL, c̣n ĐVSKTT th́ cho BNĐC bắt đầu bằng ‘‘Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân’’

LSTL đáng tin hơn ĐVSKTT, v́

       a) LSTL ‘san định’ 20 năm trước ĐVSKTT

       b) ĐVSKTT là sử , có thể bỏ qua câu đầu , không đăng

       c) Nhóm ông Lê Hi (sửa đổi ĐVSKTT) chẳng phải là sử gia, chẳng phải là sử thần. Ngược lại, nhóm ông HDương, những người sửa lại LSTL,khoảng 20 năm trước đó, mặc cũng là Tả, Hữu Thừa Tướng (của nhà Trịnh), nhưng lại là sử thần

Xem bài

       Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

 

 

II) Nguyễn Trăi hành nghề ‘viết diễn văn’ cho Vua Lê Thái Tổ

 

Nguyễn Trăi giữ chức Nhập nội Hành khiển, tức là hành nghề ‘viết diễn văn’ cho Vua Lê Thái Tổ :

_viết chiếu chỉ

_viết bố cáo

_viết thư dụ hàng ( lúc c̣n đánh giặc Minh)

_viết biểu

vv

viết sao cho hợp ư vua, phải đóan ư tưởng của vua Lê Thái Tổ. Bao giờ cũng là ư tưởng của vua Lê Thái Tổ, chẳng phải ư của Nguyễn Trăi.

 

 

III) Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm

 

TQCDN :

       Trước khi đánh Tào Tháo , Viên Thiệu truyền hịch kể tội Tào Tháo. Tương truyền, TT đang nhức đầu, đọc xong bài hịch, mồ hôi ra như tắm, hết nhức đầu. TT hỏi : ‘‘Ai viết bài hịch này ?’’. Tả hữu thưa  ‘‘Trần Lâm’’

       Sau đó, TT thắng Viên Thiệu, rồi thắng các con của Thiệu, chiếm lấy Kư Châu. Quân sĩ giải Trần Lâm đến. Tào Tháo hỏi _một cách ôn ḥa rằng : ‘‘Ông làm hịch kể tội ta là đủ, sao lại mắng chưởi cả cha mẹ , tổ tiên ta như thế ?’’

       Trần Lâm đáp ‘‘Mũi tên đặt trên dây cung, thế tất phải bắn’’

       Tào Tháo  không bắt tội Trần Lâm , lại dùng Trần Lâm làm Tùng sự.

 

Lời b́nh :

1) Rơ ràng rằng, đối vớiTT , bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm

2) Câu nói của Trần Lâm , ‘‘Mũi tên đặt trên dây cung, thế tất phải bắn’’, rất ư nhị :

_ư nghĩa chính dĩ nhiên là ‘‘Tôi chỉ là mũi tên của VThiệu, bắn hướng nào th́ về đó’’

_ư nghĩa lợi hại là mượn câu nói của Bảo Thúc Nha (nói với Tề Hoàn Công) : ‘‘Lúc đó Di Ngô v́ Công Tử Củ mà bắn Chúa công một mũi tên, nếu Chúa công dùng Di Ngô , th́ Di Ngô sẽ v́ Chúa công mà bắn cả thiên hạ’’

V́ mượn câu nói của Bảo Thúc Nha, nên mới ví ḿnh như mũi tên, nếu không th́ thiếu ǵ cách để bảo là chỉ theo lệnh của Viên Thiệu

Đây là ư tự tiến

_hay ở chỗ ‘‘tự tiến’’, gần như là năn nỉ xin tha, nhưng chẳng phải là muối mặt năn nỉ xin tha. Bởi v́ là vong thần của họ Viên, ‘nước’ mới mất mà năn nỉ xin tha th́ kém quá.

 

Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm

Cũng vậy ,

       B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

 

 

IV) Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver

 

Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy :

       Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country

Tạm dịch :

       Hăy đ̣i hỏi :chẳng phải những điều tổ quốc có thể làm cho anh

       Hăy đ̣i hỏi : những điều anh có thể làm cho tổ quốc anh

 

Phần đông mọi người đều biết là câu này là do Shriver viết cho Kennedy. Nhưng mọi người đều công nhận rằng câu này là của Kennedy. V́ Shriver hành nghề ‘viết diễn văn’ cho K, nên diễn văn của Kennedy vẫn là của Kennedy.

 

Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver

Cũng vậy ,

       B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

 

 

V) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

Người thời nay tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

Do đó họ mạt sát vua ta thậm tệ, và qui hết công lao cho Nguyễn Trăi.

Sự thực th́Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương :

_Làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

_Thư sinh đi lập công danh

_Chỉ giữ việc văn thư và viết diễn văn cho vua Lê

_Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423

_Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng

_Nguyễn Trăi là công thần thứ . . . 80, có thể thấp hơn

 

Xem bài

       Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

Qui hết công lao cho Nguyễn Trăi : thật là chuyện nực cuời trong thiên hạ !

Qui hết công lao cho Nguyễn Trăi, cho nên họ gán hết mưu kế, chiến lược, lời nhân nghĩa trong BNĐC cho NT. Trong khi:

_Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423

_Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng

_công lao của văn thần kém xa các vơ tướng

_chính Nguyễn Trăi trong một bài thơ, cũng có nói là ông không có tài làm tể tướng

 

NT chỉ giữ việc văn thư và viết diễn văn cho vua Lê

Và B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi

 

 

VI) Sử gia Lê Tung, triều Lê chính thống, nói B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ

 

Sử gia Lê Tung,đời Lê Tương Dực (vẫn c̣n là triều Lê chính thống), nói về Vua Lê Thái Tổ có viết ‘‘BNĐC không câu nào không là lời nhân nghĩa, trung tín’’ (Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận)

Đối với ông Lê Tung, B́nh Ngô Đại Cáo hiển nhiên là của Vua Lê Thái Tổ

 

 

VII) Nhóm sử thần HDương, triều Lê Trịnh, nói B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ

 

Nhóm sử thần HDương, triều Lê Trịnh, nói về Vua Lê Thái Tổ có viết ‘‘bài B́nh Ngô Đại Cáo . . . tất cả đều là lời trung nghĩa, trí dũng đáng lưu lại đời sau (Bài tựa sách Trùng san LSTL)

Đối với nhóm sử thần HDương, B́nh Ngô Đại Cáo hiển nhiên là của Vua Lê Thái Tổ

 

 

Kết Luận:

Từ cổ chí kim, từ Đông qua Tây, từ Trần Lâm đến Nguyễn Trăi đến Shriver , người viết diễn văn vẫn chỉ là viết diễn văn, tác giả bài diễn văn của vị nguyên thủ quốc gia chính là vị nguyên thủ quốc gia.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------