B́nh luận Tam Quốc :         Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Gia Cát Lượng bị tước kiếm ấn, sau khi đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă

II) Cố thủ Giang Hạ: không dùng Gia Cát Lượng

III) Gia Cát Lượng (và do đó, Lưu Huyền Đức) đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

IV) Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

V) Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi chinh phục Ích Châu

VI) Chiếm Hán Trung  là công  của Pháp Chính

VII)  Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng

VIII) Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

IX) Gia Cát Lượng chưa được phong hầu ...

__________________________________________

 

Bài này trưng bằng chứng rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng, rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng ; chính yếu là những sự kiện sau :

_-Cố thủ Giang Hạ: không dùng Gia Cát Lượng

_-Gia Cát Lượng đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

_-Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

_-Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi chinh phục Ích Châu

_-Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng

_-Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

Ng̣ai ra, khi lên ngôi Hán Trung Vương , Lưu Huyền Đức đă phong Pháp Chính  chức vị cao hơn Gia Cát Lượng và Gia Cát Lượng chưa được phong hầu ...

 

LKy = Công tử Lưu Kỳ

HT = Hán Trung

ĐN = Đông-Ngô

Tm = Từ-mẫu = Mẹ của Từ Nguyên Trực

TNT = TT= Từ Thứ = Từ Nguyên Trực (Nguyên Trực là tên tự của Từ Thứ)

LHD= Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

LCT = LBiểu = Lưu Biểu= Lưu Cảnh Thăng

LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

TQC = TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung,

LQT = La Quán Trung

TàoT = Tào Tháo = Tào Mạnh Đức (Mạnh Đức là tên tự của Tào Tháo)

PT = Phàn Thành

MS = Mă Siêu

BT = Bàng Thống = Bàng Sĩ Nguyên

IC = Ích Châu

HHĐ = Hạ Hầu Đôn

HHU = Hạ Hầu Uyên

GCL = Gia Cát Lượng

QTT = Quan Trương Triệu

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Gia Cát Lượng bị tước kiếm ấn, sau khi đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă

Xem

184) Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !, tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng và cũng là một kế sách quân sự, một kế sách xấu xa và ... dở ẹt !!!

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 2, (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần) : tội 1, tội 3 và tội 4 )

 

(Trong bài này, tôi trở lại tội lớn nhất của Gia Cát Lượng: ‘Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !’ và có nói rằng : từ đó, Gia Cát Lượng bị tước kiếm ấn, không được truyền lệnh riêng cho các tướng. Từ đó, mỗi lần Gia Cát Lượng ‘truyền lệnh’ cho các tướng, th́ cùng ngồi trên trướng với Lưu Huyền Đức  và Công tử Lưu Kỳ  _-coi oai phong lẫm liệt (v́ cùng ngồi với chúa), nhưng thật ra, là để Lưu Huyền Đức  kiểm soát lệnh của GCL !)

 

II) Cố thủ Giang Hạ: không dùng Gia Cát Lượng

Thời điểm : Năm Kiến An 13, mùa thu, Tào Tháo tiến chiếm Kinh Châu. Lưu Huyền Đức  bỏ Phàn Thành mà chạy, nguy nan khốn đốn ; cuối cùng về Giang Hạ, ở với Lưu Kỳ. Tào Tháo tiến quân uy hiếp Đông Ngô, đóng ở bờ sông Trường Giang, hư trương thanh thế, truyền hịch dụ Tôn Quyền đầu hàng. Lưu Huyền Đức bèn sai Gia Cát Lượng làm sứ giả, đi cầu cứu Đông-Ngô ...

Sự kiện : Cố thủ Giang Hạ, Lưu Huyền Đức  không dùng Gia Cát Lượng

       Lưu Huyền Đức cùng với Công tử Lưu Kỳ đảm nhiệm việc Cố thủ Giang Hạ với sự giúp sức của Quan Trương Triệu  và vài thượng tướng khác của Kinh Châu (đă được Lưu Cảnh Thăng chỉ định theo giúp Công tử Lưu Kỳ ) . C̣n Gia Cát Lượng th́ Lưu Huyền Đức sai đi sứ sang Đông-Ngô cầu cứu.

       việc Cố thủ Giang Hạ là sự sống c̣n của Lưu Huyền Đức cùng với Công tử Lưu Kỳ ; thế mà Lưu Huyền Đức không thèm nhờ đến Gia Cát Lượng ; đây là bằng chứng cụ thể rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường tài năng, khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

       Và lănh chúa Lưu Huyền Đức đă có lư : Giang Hạ vững như bàn thạch, dù lúc đó Tào Mạnh Đức  có đến 80 vạn quân (nếu thấy có thể chiếm Giang Hạ , th́ Tào Mạnh Đức đă sai  Tào Nhân đánh Giang Hạ !)

 

Chú-thích :

Lưu Huyền Đức đă từng đem đại binh đánh Tào Mạnh Đức  và thất bại thảm thương ! Vậy tại sao lại có thể nói Lưu Huyền Đức cùng với Công tử Lưu Kỳ có khả năng đảm nhiệm việc Cố thủ Giang Hạ ? _-Thưa rằng :

_-việc tấn công và pḥng thủ là 2 việc hoàn toàn khác nhau : không thể tấn công người, nhưng vẫn có thể pḥng thủ

_-xác suất khá to là Giang Hạ  có thành lũy kiên cố

_-vả lại, xác suất rất lớn là Công tử Lưu Kỳ  có tài thao lược (nếu không th́ Lưu Cảnh Thăng đă chẳng sai người con trưởng bảo bối của ḿnh đi làm tướng trấn thủ )

 

III) Gia Cát Lượng đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

 

Gia Cát Lượng (và do đó, Lưu Huyền Đức) đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

Lược truyện [TQCDN]:

Sau khi giết Mă Đằng. Tào Tháo định đi đánh Giang Nam, bỗng nghe tin Lưu Bị đang chuẩn bị đánh Tây Xuyên gấp. Tŕnh Dục nói :
- Nếu Lưu Bị muốn đánh Tây Xuyên th́ Thừa Tướng cho binh ra hợp với binh ở Hiệp Ph́ mà tấn công Giang Đông, Tôn Quyền sẽ cầu viện Lưu Bị, Lưu Bị đi tiếp cứu c̣n đâu binh mà đánh Tây Xuyên. Nếu Lưu Bị không tiếp viện, ta lại càng có lợi .
Tào Tháo y theo, chuẩn bị kéo quân đánh Giang Nam.
Tôn Quyền hay tin liền thương nghị với các quan tướng. Trương Chiêu nói :
- Xin Chúa công bảo Lỗ Túc yêu cầu Huyền Đức hiệp lực chống Tào. Huyền Đức không từ chối Lỗ Túc đâu .
Lỗ Túc gởi thư qua Huyền Đức ‘cầu cứu’.
Được thư Huyền Đức mời Khổng Minh tới. Khổng Minh nói :
- Sẽ chẳng phải điều binh Giang Nam mà cũng khỏi điều binh Kinh Châu. Tự nhiên Tào Tháo không dám ḍm ngó Giang Nam nữa .
Khổng Minh hiến kế với Huyền Đức :
- Tào Tháo vừa giết Mă Đằng , nay Chúa công viết thơ liên kết với Mă Siêu , bảo y đánh Tào Tháo báo thù cha th́ Tào Tháo không dám đánh Giang Nam nữa .
Huyền Đức liền cho người mang thư tới Mă Siêu, trong thơ nói Mă Siêu cứ đánh Tào Tháo mặt hữu , c̣n mặt tiền Huyền Đức sẽ đánh trợ lực trừ ‘đứa gian thần’ .
Mă Siêu liền khởi binh ...

Cuộc chiến xảy ra dữ dội, và Gia Cát Lượng chẳng thèm động binh (thật ra, là Gia Cát Lượng không dám đánh Tào).

 

 

IV) Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

Xem

231)        Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

( Bài này trưng ra một sự kiện ít ai để ư đến ; đó là Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái Quân sư  độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân của Tào Mạnh Đức . Từ Nguyên Trực bậc kỳ tài trong thiên hạ ! So sánh với hành động của Gia Cát Lượng trong 4, 5 năm ở Kinh Châu, ta thấy rằng Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm )

 

Sự kiện : Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành, sau khi Từ Nguyên Trực qui Tào,  theo Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa.

Gia Cát Lượng làm Quân sư cho Lưu Huyền Đức , ở Kinh Châu  trong 4, 5 năm vậy mà chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành (trong khi Lưu Huyền Đức làm chủ toàn Kinh Châu , quân lực đầy đủ khoảng 30 vạn quân, lại có đến hai Quân sư)

Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành, đừng nói chi đến việc đánh TàoT, khôi phục Trung Nguyên !

 

 

V) Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi chinh phục Ích Châu

Lưu Huyền Đức , ở Kinh Châu  trong 4, 5 năm , án binh bất động, sau đó nghe lời các mưu sĩ và v́ phải tuân lịnh (hay v́ lời cam kết với) Lỗ Tử Kính, Lưu Huyền Đức đi chinh phục Ích Châu ; Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi theo, không dùng Gia Cát Lượng; đây là thêm một bằng chứng cụ thể rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường tài năng, khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

Chú-thích :

Nhiều người cho rằng Lưu Huyền Đức đă lầm lẫn khi dùng Bàng Sĩ Nguyên mà không dùng Gia Cát Lượng ; đó là v́ LQT đă t́m đủ mọi cách để d́m tài cầm quân của BT . Sự thực, Lưu Huyền Đức rất giỏi dùng người , chẳng thể lầm lẫn khi dùng Bàng Sĩ Nguyên.

Sau khi Bàng Sĩ Nguyên bị trúng một mũi tên mà chết (chẳng phải ở đồi Lạc Phụng), th́ Pháp Chính thay thế, nhưng v́ ông là quân sư mới đầu quân, mới theo về , nên Lưu Huyền Đức bắt buộc phải triệu Gia Cát Lượng đến tham gia việc quân _-cho yên tâm.

Chinh phục được Ích Châu là công  của Bàng Sĩ Nguyên , Pháp Chính và ... Trương Phi !

 

 

VI) Chiếm Hán Trung  là công  của Pháp Chính

 

Chiếm Hán Trung  là công  của Pháp Chính  chẳng phải của Gia Cát Lượng ; v́ La Quán Trung  đă t́m đủ mọi cách để d́m tài cầm quân của Pháp Chính, nên ít người biết sự kiện này. La Quán Trung chỉ cho biết Pháp Chính dùng mưu cao và dùng  lăo tướng Hoàng Trung, chém chết  Hạ Hầu Uyên, sự thực th́ Pháp Chính đă dùng mưu cao và dùng  lăo tướng Hoàng Trung không phải chỉ có thế, mà c̣n chiếm được Hán Trung và đuổi TàoT tan tác chạy dài !

Tôi sẽ có bài viết về việc Pháp Chính Chiếm Hán Trung  này. Nơi đây , chỉ trưng ra một bằng chứng cụ thể về công lao của Pháp Chính : sau đó, lên ngôi Hán Trung Vương , Lưu Huyền Đức đă phong Pháp Chính  chức vị cao hơn Gia Cát Lượng :

-Tên Pháp Chính được nêu ra trước Gia Cát Lượng

-Pháp Chính được phong ‘thượng thư lệnh’, c̣n Gia Cát Lượng làm ‘thừa tướng’

-‘thượng thư lệnh’ cũng như ‘thừa tướng’ đều là tướng quốc nhà Hán

-Pháp Chính  chức cao hơn v́ danh tánh Pháp Chính được nêu ra trước, danh tánh Gia Cát Lượng được nêu ra sau

 

 

VII)  Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng

 

Ai cũng biết rằng : Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng.

Đây là thêm một bằng chứng cụ thể rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường tài năng, khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

 

 

VIII) Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

 

Ai cũng biết rằng : Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng và khi Gia Cát Lượng dâng biểu can ngăn, Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

Đây là một bằng chứng cụ thể rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng !

 

IX) Gia Cát Lượng chưa được phong hầu

 

Lưu Huyền Đức bắt đầu phong hầu cho công thần , sau khi chiếm được Ích Châu :  phong hầu cho Quan Trương mà thôi, Gia Cát Lượng chưa được phong hầu.

Sau đó, khi lên ngôi Hán Trung Vương , Lưu Huyền Đức dĩ nhiên đă phong hầu cho Pháp Chính và một số thượng tướng, nhưng La Quán Trung không hề nói đến sự phong hầu này ; bởi v́ Gia Cát Lượng vẫn chưa được phong hầu ...

Gia Cát Lượng vẫn chưa được phong hầu, bởi v́ Gia Cát Lượng vẫn chưa có công trận ! ...

Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *