Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

 

I) Tóm lược Vụ án Trần Nguyên Hăn (năm 1429)

II) Vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ đi duyệt binh

III) Trần Nguyên Hăn ếm mả Tổ họ Lê ở Lam Sơn

IV) Cuối năm 1430, Vua Lê Thái Tổ  ngự giá thân chinh, dẹp loạn Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên

V) Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, v́ Trần Nguyên Hăn...

VI) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

VII) Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo

IX) Vua Lê Thái Tổ nói ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo

X) Thời Vua Lê Thái Tổ chỉ có 2 cuộc phản loạn của người Thượng 

XI) Vua Lê Thái Tổ không giết con cái Trần Nguyên Hăn

XII) Vua Lê Thái Tổ  vẫn trọng dụng Nguyễn Trăi, dù Trần Nguyên Hăn làm phản 

__________________________________________

 

Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này ta có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc , mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ...

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

CTh = Chú Thích, Nhận xét

PVX = Phạm văn Xảo = Phạm văn Sảo

BKT = Bế Khắc Thiệu

ĐCH = Đao Cát Hăn = Đèo Cát Hăn

TNH = Trần Nguyên Hăn

BKT-TNH = Bế Khắc Thiệu--Trần Nguyên Hăn

ĐCH-PVX = Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo

BKT-ĐCH  = Bế Khắc Thiệu--Đao Cát Hăn

TNH-PVX = Trần Nguyên Hăn--Phạm văn Xảo

NTr = NT = Nguyễn Trăi

 

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

NTTT = Nguyễn Trăi Toàn Tập

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CLSP = Chí Linh Sơn Phú, Nguyn Trăi

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

NsL = Ngô sĩ Liên

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê ;  nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)  Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 Mục Lục ‘Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)  Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

211) Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Tóm lược Vụ án Trần Nguyên Hăn (năm 1429)

Nhắc lại :

_-Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn , lúc ấy là năm Thuận Thiên 2, tháng 2.

Lúc đi cùng 42 vơ sĩ về kinh, TNH chưa bị kết tội phản nghịch, vua ta (rất nhân từ ) chỉ bắt về để đối chất (Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt, dĩ nhiên cũng chưa bị kết tội phản nghịch). TNH không muốn về đối chất. Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, Trần Nguyên Hăn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ. rồi lại c̣n kêu trời soi xét.

Xem

185) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!! Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

227)        Trn Nguyên Hăn b Tri đánh !

 

 

II) Vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ đi duyệt binh

Vào thời điểm đó, (năm Thuận Thiên 2 (1429) gần cuối tháng 2), vua ta vừa ban hành việc cấp ruộng cho dân chúng, và vua ta đi duyệt binh :

_-đây là cuộc duyệt binh rất lớn, cả thủy và lục

_-duyệt binh xong vua ta sẽ cho 20 vạn quân về làm ruộng

_-cuộc duyệt binh rất lớn này lại liên hệ mật thiết với việc lớn của nước nhà : việc cấp ruộng cho dân chúng

Vua Lê Thái Tổ c̣n phải để khá nhiều th́ giờ tiếp kiến chúng quân, tiếp kiến riêng một số quân tướng (v́ vua ta là lănh tụ nghĩa quân)

Xem

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái T lúc mi b bt (v án Trần Nguyên Hăn),  Ti sao ?

 

 

 

III) Trần Nguyên Hăn ếm mả Tổ họ Lê ở Lam Sơn ?

 

Trần Nguyên Hăn,bị đắm thuyền, không chết đuối v́ các thuộc hạ đă hờm sẵn thuyền đến rước (không những thế, TNH bơi lội giỏi).

Trần Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi bị đắm thuyền ? _-theo Trần Đại Sỹ, TNH đă đến Lam Sơn, ếm mả Tổ họ Lê

Ngoài ra,

_-Trần Nguyên Hăn dĩ nhiên là có móc nối với nhà Minh, để được lập làm vua, nhưng

149)        Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

_-TNH có lập thêm một mái gia đ́nh ở Nghệ An ?

Xem

 211)              Trn Nguyên Hăn là k phn nghch

( Kế Kim thin thoát xác ca Trn Nguyên Hăn 4   ; Trn Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhy xung sông )

 

 

IV) Cuối năm 1430, Vua Lê Thái Tổ  ngự giá thân chinh, dẹp loạn Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên

Tháng 11, năm Canh Tuất (1430), vua Lê Thái Tổ ngự giá thân chinh, đánh dẹp Bế Khắc Thiệu ở Thái Nguyên. (Bế Khắc Thiệu là vua một dân tộc thiểu số).

 

V) Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, v́ Trần Nguyên Hăn...

 

Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc ; mặc dù  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

Việc này có thể có ư nghĩa sau: Đến Thái Nguyên,  vua Lê Thái Tổ biết rằng TNH có mặt trong quân BKT, nên gọi Đ́nh thượng hầu Lê Khôi lên để bắt sống Trần Nguyên Hăn

 

 

VI) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

 

Nơi Thái Nguyên,  quân ta đại thắng, nhưng không bắt sống được Trần Nguyên Hăn. Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn chạy lên Cao Bằng, hiển nhiên là để chạy sang Tàu.

Vua Lê Thái Tổ bèn đổi lịnh :  không cần bắt sống , có thể chém chết (bắt sống khó hơn là chém chết ) _-v́ bọn họ chạy sang Tàu có thể gây muôn vàn phiền nhiễu !

Và Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  đă chém chết Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng. Sự việc xảy ra vào đầu năm 1431 , năm Tân Hợi, tháng giêng.

Ta biết những điều này, v́

a) Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng , sau khi giết chết  ‘loạn thần tặc tử’

b) Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc ĐCH-PVX , nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo

 

 

 

VII) Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vua Lê Thái Tổ đă đề thơ ở Cao Bằng, ở vách núi ven sông Dẻ Rào, c̣n có tên là núi Tiết Điểm (tiếng địa phương gọi là Phya Tém), thuộc địa phận xă Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Vua Lê Thái Tổ đă đề thơ vào ngày 20 tháng Giêng năm Tân Hợi, niên hiệu Thuận Thiên thứ tư (1431).  

Xem

http://bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/383/383/18532/Le-Loi-vi-Vua-dep-loan-bien-gioi-va-lam-tho/anbg.aspx

 

Bài thơ khắc trên bia đá như sau :

Bất từ vạn lư chỉnh sư đồ,

Duy lục biên manh xích tử tô.

Thiên địa bất dung gian đảng tại,

Cổ kim thùy xá bạn thần chu

Trung lương tự hữu ưng đa phúc

Bạo bột chung nan bảo nhất khu

Đái lệ bất di thần tử tiết

Danh thùy vạn cổ dữ sơn câu

Dịch nghĩa (trong ĐVSKTT và của Viện Hán Nôm):

Chẳng từ muôn dặm cất quân đi,

Mong cứu dân đen cơi biên thùy.

Trời đất không dung phường gian ác,

Xưa nay tội phản phải tru di.

Trung lương hẳn được nhiều phúc lộc

Bạo ngược đương nhiên khó dung thân

Giang sơn dầu cải, bền tiết tháo

Măi măi danh thơm với núi sông.

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng, chớ chẳng phải ở Thái Nguyên ; và ở chỗ Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  đă chém chết Trần Nguyên Hăn.

Phải có lư do tại sao Vua Lê Thái Tổ đề thơ (v́ đó là chỗ đă chém kẻ phản loạn)

 

b) ĐVSKTT đă cắt bỏ 4 câu cuối của bài thơ của vua ta ; có lẽ v́

_-4 câu ấy có nói đến một vị trung ‘thần tử tiết

_-NsL chắc có giải thích vị trung ‘thần tử tiết’ đó là ai, và những sự kiện trường hợp liên hệ

_-Những điều NsL giải thích này, nhà Trịnh nhà  Mạc không ưa ; nên cắt xén đi và cắt xén luôn 4 câu ấy !

 

 

 

VIII) Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc ĐCH-PVX  

 

Vua Lê Thái Tổ sau khi dẹp giặc ĐCH-PVX, hồi kinh và ban  chiếu chỉ

=== === == Chiếu chỉ của vua Lê Thái Tổ :

... Trẫm xét, kẻ loạn thần tặc tử, th́ ai ai cũng có thể giết chết. Năm ngoái, Thượng Khắc Thiệu, ở Thái Nguyên mưu làm phản, đích là do tên Thượng Hăn xui nên, năm nay Thượng Cát Hăn nổi loạn, lại do âm mưu của Thượng Xảo. V́ cần tiêu diệt hết mầm mống họa loạn, ...

...Phàm bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn; người giữ chức nơi Phiên Trấn, nên lấy  Khắc Thiệu, Cát Hăn làm răn. Như vậy th́ thần dân ta đều được hưởng phúc thái b́nh, và có tiếng tới đời sau. === === ==

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Chiếu chỉ này của vua ta  có chép trong Đại Việt Thông Sử và Nguyễn Trăi Toàn Tập

 

b) Chiếu chỉ này chép theo ĐVTS , chỉ khác một chữ trong đoạn :

‘Năm ngoái, Thượng Khắc Thiệu, ở Thái Nguyên mưu làm phản, đích là do tên Thượng Hăn xui nên, năm nay Thượng Cát Hăn nổi loạn, lại do âm mưu của Thượng Xảo.’

ĐVTS viết Cát Hăn thay v́ Thượng Cát Hăn Tôi đă kiểm soát, theo Chiếu chỉ phiên âm chữ Hán, trong NTTT, thấy quả là Thượng Cát Hăn

Ngoài ra,tôi viết Xảo thay v́ Sảo (NTTT cũng viết là Xảo )

 

c) vua Lê Thái Tổ  nói :

kẻ loạn thần tặc tử, th́ ai ai cũng có thể giết chết

Phàm bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn

Hai câu này chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn  Phạm Văn Xảo đă bị giết chết

 

d) Thượng Xảo là ai ? _-là Phạm Văn Xảo ...

 

 

IX) Vua Lê Thái Tổ nói ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo

 

Tiếp tục  Nhận xét  về Chiếu chỉ của vua Lê Thái Tổ :

 

d) Thượng Xảo là ai ? _-là Phạm Văn Xảo ...

Tại sao gọi là Thượng Xảo ? _-v́ Phạm Văn Xảo là người Thượng , người dân tộc thiểu số

Nhận xét rằng những tường thuật lịch sử thời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông đă dùng chữ Thượng như vậy !

TNH cũng bị gọi là Thượng, Thượng Hăn ; như vậy Trần Nguyên Hăn cũng chẳng phải là người Kinh ? _-Đúng 50% , bởi v́ Trần Nguyên Hăn là cháu nội Trần Nguyên Đán, nên có lẽ mẹ Trần Nguyên Hăn là người Thượng. Điều này có lư , có thể giải thích được tại sao là cháu nội Trần Nguyên Đán, mà TNH lại sinh trưởng ở Vĩnh Phúc (trong khi Trần Nguyên Đán ở Côn Sơn !)

 

 

X) Thời Vua Lê Thái Tổ chỉ có 2 cuộc phản loạn của người Thượng 

 

Tiếp tục  Nhận xét  về Chiếu chỉ của vua Lê Thái Tổ :

e) Đối với Vua Lê Thái Tổ, kẻ loạn thần tặc tử là Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo ; c̣n Bế Khắc Thiệu--Đao Cát Hăn là vua dân tộc thiểu số , có nổi loạn cũng chẳng phải là loạn thần tặc tử

Trong các triều Lư, Trần,  người Thượng, người dân tộc thiểu số thường hay nổi loạn. Họ nổi loạn rất thường, nhiều lần, đếm không xuể !

Riêng thời Vua Lê Thái Tổ , v́ vua ta nổi tiếng đại anh hùng, bách chiến bách thắng, dụng binh như thần, nên họ sợ, không dám động binh. Thế nhưng vẫn có 2 loạn : Bế Khắc Thiệu và Đao Cát Hăn , Tại sao ? _-V́ Bế Khắc Thiệu có Trần Nguyên HănĐao Cát Hăn có Phạm văn Xảo  , cả hai TNH-PVX là tôi của vua ta và Bế Khắc Thiệu--Đao Cát Hăn tưởng lầm có thể nhờ sức của hai người này mà làm nên ‘đại sự’.

Vua ta đă xác định rất chính xác là Trần Nguyên Hăn--Phạm văn Xảo là kẻ chủ mưu !

 

g) theo ĐVTS, Vua Lê Thái Tổ cũng có ban  chiếu chỉ,  sau khi dẹp giặc BKT-TNH

Tôi không t́m được chiếu chỉ này trong NTTT ; có lẽ ai đó đă thiêu hủy chiếu chỉ này _-v́ có nói đến TNH ???

 

 

XI) Vua Lê Thái Tổ không giết con cái Trần Nguyên Hăn

 

Tôi đă có dịp nói rằng Vua Lê Thái Tổ không giết con cái Trần Nguyên Hăn. Đây không phải là một trường hợp đặc biệt, mà nói chung th́,

Vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

Xem

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

Việc ‘không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch’ đă thành luật pháp (Quốc triều h́nh luật), có thể nói rằng Vua Lê Thái Tổ đă dùng luật nhà Chu, luật của Vũ vương và Chu Công. Nguyễn Trăi cũng nói đến điều luật này trong 2 câu thơ Tr989, NTTT :

Tội ai cho nấy, cam danh phận

Chớ có thân sơ mới trượng phu

(2 câu thơ  này có ư nói ‘Tội ai làm, người ấy chịu’ (xử như thế mới là Đại Trượng Phu, như vua Lê Thái Tổ ))

 

 

XII) Vua Lê Thái Tổ  vẫn trọng dụng Nguyễn Trăi, dù Trần Nguyên Hăn làm phản 

 

Nguyễn Trăi cũng được  ân huệ nhờ điều luật này 

Nhắc lại : Nguyễn Trăi , anh cô cậu của TNH, vẫn được trọng dụng, dù Trần Nguyên Hăn làm phản ; năm 1431, NTr c̣n được thăng làm Vinh Lộc Đại phu (là danh chức Đại phu cao nhất của nhà Lê)

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *