Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là thời đại-định

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

III) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

IV) Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là thời đại-định

V) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ, cẩn trọng h́nh phạt

VI) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vũng chăi , sáng suốt,nhân ḥa VII)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

__________________________________________

 

Thời đại định là thời gian  Vua Lê Thái Tổ ngự trị, chớ chẳng phải là thời điểm giặc Minh rút về Tàu. Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận kết thúc vào thời đại định và không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh. Đó là v́ nhà Mạc, nhà Trịnh hiểu lầm chữ ‘đại định’ , tưởng rằng VGTK kết thúc vào lúc quân Minh rút về nước .

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn làm thánh vương

 

Vua Lê Tương Tông sai Sử thần Vũ Quỳnh làm sách Việt Giám Thông Khảo, Lư do: Vua Lê Tương Tông muốn nối nghiệp Vua Lê Thái Tổ , muốn làm thánh vương, ... v́ vậy , sách có chữ Giám, Giám là cái gương, để Vua Lê Tương Tông có thể soi rơ những điều nên làm, để thành thánh vương ! sách khảo luận các triều đại  Đại Việt, đến thời Vua Lê Thái Tổ , vị thánh vương duy nhất của nước ta.

Sách Việt Giám Thông Khảo làm xong, vua lại sai Lê Tung  làm Việt Giám Thông Khảo Tổng luận

 

II) Thời đại-định thành thời đại-trị

 

Thời đại định là thời gian  Vua Lê Thái Tổ ngự trị, chớ chẳng phải là thời điểm giặc Minh rút về Tàu. Gọi là đại định v́ sau khi giặc Minh rút về Tàu, ta c̣n cần phải chấn chỉnh lại : an ninh, hành chánh, luật pháp, kinh tế, canh nông, tổ chức quân đội vv ... không những chấn chỉnh những sự việc của giặc Minh mà cả của thời Trần Hồ

Đức tài của Vua Lê Thái Tổ là đă biến thời đại định thành thời đại trị, tức là thời thái b́nh thịnh trị hoan lạc âu ca ;

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

III) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

Sách Việt Giám Thông Khảo làm xong, vua lại sai Lê Tung  làm Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận

Trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung tổng luận, cô đọng những lời Khảo luận của Vũ Quỳnh

 

 

IV) Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh và Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung chấm dứt vào thời ‘đại định’ của Vua Lê Thái Tổ

Theo Lê Tung (hay Vũ Quỳnh) th́ thời ‘đại định’ là triều đại của Vua Lê Thái Tổ, tính từ lúc vua ta lên ngôi đến lúc Vua Lê Thái Tổ băng hà.

VGTKTL không bị sửa đổi v́ nhà Mạc, nhà Trịnh hiểu lầm chữ ‘đại định’ , tưởng rằng VGTK kết thúc lúc quân Minh rút về nước , giống như Đại Việt Sử Kư Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên (chấm dứt vào lúc quân Minh rút về nước Tàu).

Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái Tổ gọi thời đại ngài làm vua là thời đại-định . Nhờ vậy, mới có sự nhà Mạc, nhà Trịnh hiểu lầm chữ ‘đại định’ , tưởng rằng VGTK kết thúc lúc quân Minh rút về nước . Nhờ vậy, Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

 

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

 

 

V) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ, cẩn trọng h́nh phạt

 

Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận diễn tả nguyên tắc chánh trị của Vua Lê Thái Tổ. Trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung nói rằng vua ta dùng đức nhân mà trị thiên hạ, cẩn trọng h́nh phạt

 

a) Hành dinh Bồ-đề 

 

Nơi vua ngự và điều khiển quân sự chánh trị được gọi là Hành dinh Bồ-đề  (1426, 1427 và đầu năm 1428). Để cho dân gọi nơi vua ngự là Hành dinh Bồ-đề, vua ta đă giương cao lá cờ Từ Bi, đă nói với bạn và thù rằng Vua dùng đức nhân mà trị thiên hạ. (Ngày xưa , người ta kiêng dùng những chữ nói đến sự nhân từ khi đánh trận. Đó là v́, khi xưa Tống Tương Công trương lá cờ thêu hai chữ ‘‘Nhân Nghĩa’’, lúc đánh nhau với Sở và thất bại thảm thương !)

 

 

b) Vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không bao giờ muốn giết người’ 

 

Khi dân ta vào Hành dinh Bồ-đề, xin vua giết sạch hàng binh rồi tấn công thành Thăng Long, hạ thành và giết sạch quân tướng Minh ; vua ta không ưng và giảng dạy cho dân chúng rằng ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

(dân ta có thể vào Hành dinh Bồ-đề, gặp vua ; đó là v́ Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân, nên thường tiếp kiến dân chúng)

Vua phán ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’. Thiên tử bất hí ngôn ! ; đây là lời Vua Lê Thái Tổ  ban hành nguyên tắc trị nước (cho 360 năm) : dùng đức nhân mà trị thiên hạ !

 

Năm 1427 Vua Lê Thái Tổ  đă ban hành nguyên tắc trị nước : dùng đức nhân mà trị thiên hạ ! (thể hiện bởi Tên gọi Hành dinh Bồ-đề  và lời vua phán ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’). Ngay khi đối phó với kẻ phản nghịch, Vua Lê Thái Tổ   cũng rất nhân từ :

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

 

VI) Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vũng chăi , sáng suốt,nhân ḥa

 

Lê Tung tiếp tục  rằng Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vũng chăi , sáng suốt,nhân ḥa : lấy 8 điều chính sự của Vũ Vương làm cốt ; lấy nhân nghĩa trí tín làm khuôn phép.

 

Nhắc lại : Vua ta đă giảng dạy cho dân chúng rằng ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’ ; đây là lời Vua Lê Thái Tổ  ban hành nguyên tắc trị nước (cho 360 năm). Với nguyên tắc trị nước này, Vua Lê Thái Tổ ban hành nền chính trị vũng chăi , sáng suốt,nhân ḥa, và việc lớn lao nhất là :

Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

1)  Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Vị thánh vương cuối cùng của Tàu là Vũ Vương, sáng lập nhà Chu, với chánh sách chia đất ‘tĩnh điền’ nổi tiếng . . .

Nước ta cũng vinh hạnh có một thánh vương : Vua Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tổ lại c̣n siêu tuyệt hơn các thánh vương của Tàu ngày xưa

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một

       v́ Vua Lê Thái Tổ là thiên tài chánh trị cổ kim có một, chỉ có 6 năm mà vua ta đă làm biết bao công tŕnh chánh trị (những công tŕnh này bị ĐVSKTT cắt xén hoặc giấu nhẹm)

       v́ Vua Lê Thái Tổ c̣n nhân đức hơn cả các thánh vương của Tàu

              a) tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

              b) vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

              c) vua ta không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

              d) vua ta xem mạng một người dân là rất trọng

 

 

2) Bia đá cũng chẳng ṃn: Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông văn thi tài lỗi lạc

 

1. Bài trước đă nói về bia miệng tốt đẹp ngh́n năm về nhà Lê:

a)Ḷng dân Đại Việt vẫn tiếc nhớ nhà Lê, hướng về nhà Lê

b) Các câu ca dao truyền tụng thời thái b́nh thịnh trị, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông

 

2. Bia đá cũng chẳng ṃn đối với nhà Lê: rất may cho hậu thế là Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông đă khắc thơ trên đá, khi đi dẹp giặc, nhờ vậy mà hậu thế chúng ta mới biết rằng Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông có văn thi tài lỗi lạc

_-Xem:

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

_-Gần đây, người ta t́m thấy ở Sơn La, một bài thơ của vua Lê Thái Tông (Quế Lâm ngự chế) : vua noi gương vua cha, đă khắc thơ trên đá, khi đi dẹp giặc.

 

_-Đây là những chứng tích cho thấy rằng Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông có nhiều tài năng chớ không phải chỉ có tài thao lược mà thôi ...

 

 

3) Nhắc lại : Vua Lê Thái Tổ thiết kế sự cấp ruộng cho dân chúng , trên toàn quốc, từ năm 1426

 

Như đă nói ở những bài trước : Vua Lê Thái Tổ đă bắt đầu thiết kế sự cấp ruộng cho dân chúng , lúc vây thành Đông Quan (và một số thành khác), lúc c̣n bận rộn việc binh, đang chiến tranh nóng bỏng

Tức là , Vua Lê Thái Tổ đă bắt đầu thiết kế sự cấp ruộng cho dân chúng trên toàn quốc, từ năm 1426

Cho thấy rằng sự cấp ruộng cho dân chúng là tối ư quan trọng, tối ư khẩn thiết đối với vua ta.

 

 

4) Tại sao các vua anh hùng sáng nghiệp nước ta lại không chia đất cấp ruộng cho dân chúng

 

Ngược lại với vua Tàu, các vua sáng nghiệp nước ta thường là văn vơ toàn tài, có tài dùng binh, thường là anh hùng

Câu hỏi nên đặt ra :

       Tại sao các vua anh hùng sáng nghiệp nước ta lại không chia đất cấp ruộng cho dân chúng ?

_-Không thể dứt khóat trả lời câu hỏi này. Có thể tạm nói rằng :

       các vua anh hùng ấy chưa đủ ḷng nhân như Vua Lê Thái Tổ

       việc chia đất cấp ruộng cho dân chúng đ̣i hỏi thiết kế, qui mô rộng lớn và các vua như Ngô Tiên Chúa , ĐTH không làm được, và không có đủ người giúp việc để thi hành công cuộc lớn lao này

 

Điều chắc chắn là : ) Vua Lê Thái Tổ có tấm ḷng nhân đức lớn lao, hơn hẳn các vua anh hùng sáng nghiệp nước ta, trước đó.

 

 

VII)  Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

 

Trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận,  Lê Tung kết luận rằng sự nghiệp chánh trị của Vua Lê Thái Tổ có thể sánh với các thánh vương : Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang, Văn/Vũ.

Tức là,

Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

       Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận là văn kiện độc nhất c̣n sót lại, để lại chứng cớ rằng Sử thần nhà Lê nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang .

Rất may cho chúng ta !

Sự may mắn này chính là nhờ vào chữ ‘thời đại-định’ !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *