Lệ Chi viên Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2.

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

V) Vua Lê Thái Tông băng ngày mùng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mùng 5 (tiếp theo)

B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’

VI) Năm ấy, Nguyễn Trăi vẫn c̣n làm quan trong triều

VII)Không phải ‘bắt tội đến ba h mà là ‘bắt tội đến c h

VIII) ‘Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua’ = ‘Không hề có vụ án Lệ Chi Viên’

IX) Vua Lê Thánh Tông không minh oan cho L nghi Học Nguyễn Thị Lộ v́ bà không hề bị kết tội giết vua

                           (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

Dàn Bài của bài trước:

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu ThuấnI)

A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên

I) Một sự kiên cực kỳ quan trọng chưa có ai nêu ra

II) Phương pháp t́m lại (một phần) sự thực trong ĐVSKTT

III) Áp dụng Phương pháp trên vào đoạn văn Lệ Chi Viên trong ĐVSKTT

IV) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua, tại sao vua băng, vị đại thần nào hiện diện lúc vua băng, vua băng khi nào vv. . .

       a) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua

       b) Tại sao vua Lê Thái Tông băng

       c) Vị đại thần nào hiện diện lúc vua Lê Thái Tông băng

       d) Thời gian từ lúc Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi đến lúc vua băng

       e) Trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

       f) Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5

       g) Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

CM = Cương Mục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

TQD = Trần Quốc Duy

 

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên ! chỉ có vụ án Nguyễn Trăi

Bài trước đă xác định được lư do thật sự tại sao Vua Lê Thái Tông băng , lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua; những lư do này hoàn toàn không dính dáng ǵ đến Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua băng . Và xác định được rằng

_-Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5

(Do đó, tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L)

Riêng câu văn trong ĐVSKTT :

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng

đă được xác định câu văn xác định ngày vua băng

Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu này, sau đó bàn thêm về những điều thiết yếu của vụ án Nguyễn Trăi, cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’, những s thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ . . .

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

V) Vua Lê Thái Tông băng ngày mùng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mùng 5 (tiếp theo)

 

a) Trong bài trước, tôi đă xác định được rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mùng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mùng 5, bằng hai cách :

_- luận

       trên s kiện: thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi đến lúc vua băng rất ngắn

       trên câu văn Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng(câu này có thể có nghĩa là vua v đếnờn Vải rồi băng ngay sau đó)

_-khẳng định rằng câu văn

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng

câu văn xác định ngày vua Lê Thái Tông băng

 

câu văn này xác định ngày vua Lê Thái Tông băng, quan trọng cùng, nên tôi nêu thêm một vài điểm luận liên quan đến câu này

 

b) Nhắc lại, ta th diễn t lại cho câu trên như sau :

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua (v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi ) băng

hay

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua băng (vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng)

 

Ngô Sĩ Liên viết câu này đ xác định ngày Vua Lê Thái Tông băng.

 

c) Viết s là phải vậy, phải xác định ràng ngày Vua băng, s kiện quan trọng nhất.

Th t́m xem NsL đă viết như thế nào v ngày băng của vua Lê Thái Tổ, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông

 

_-ngày vua Lê Thái Tổ băng

=== ĐVSKTT : 

Tháng 8 nhuận, sao Chổi mọc phương tây. Ngày 22, vua băng chính tẩm. ====

Thật ràng: dùng chbăng’ đ xác định ngày vua băng.

 

_-ngày vua Lê Nhân Tông băng

trường hợp đặc biệt : vua Lê Nhân Tông bị hành thích ban đêm, không rơ vua băng ngày 3 hay ngày4:

=== ĐVSKTT : 

K Măo, [Diên Ninh] năm th 6 [1459], (Minh Thiên Thuận năm th 3). Mùa đông, tháng 10, ngày mồng 3, Lạng Sơn Vương Nghi Dân đang đêm bắc thang, chia làm ba đường, trèo thành cửa Đông, lẻn vào cung cấm. Vua Tuyên T hoàng thái hậu đều b hại. ===

Thật ràng (trong trường hợp không   ràng) : không h dùng chbăngtrong câu văn ngày mồng 3’. (Nếu vua Lê Nhân Tông bị hành thích vào canh hai, th́ vua băng ngày mồng 3 ; nếu bị hành thích vào canh ba th́ vua băng ngày mồng 4)

 

_-ngày vua Lê Thánh Tông băng

=== ĐVSKTT : 

Ngày Tân Mùi 29, vua ốm nặng, bèn tựa k ngọc, lệnh cho Hoàng thái t lên nối ngôi. Vua sắp băng, có bài thơ tự thuật rằng :

       Ngũ thập hoa niên . . .

       . . . nhập mộng  ?

Ngày Nhâm 30, vua băng ở điện bảo Quang.   ====

Thật ràng: không h dùng chvua băngtrong câu ngày 29. ( chsắp băng) . Rồi nói câu sau

       Ngày Nhâm 30, vua băng

mặc Ngày Nhâm 30 chngày hôm sau.

 

d) So sánh với những đoạn văn trên, nhất là đoạn văn về ‘vua Lê Thánh Tông băng’, ta thấy ràng rằng:

       Vua Lê Thái Tông băng ngày mùng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mùng 5

Bởi

       Nếu Vua Lê Thái Tông băng ngày mùng 5

       Th́ phải viết

             Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh. Ngày mồng 5, vua băng

 

Do đó, ta th chắc chắn rằng :

câu

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng

có nghĩa là

       Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8

 

e) người tất s b: sao Ngô Sĩ Liên lại viết câu dài thế, làm tối nghĩa ?. Không tối nghĩa đâu ! sau đó, NsL viết một câu giải thích những s việc: Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi vào lúc nào, dùng thức ăn, thức uống , bàn chuyện , ra v bắt đầu thấy khó khi nào, v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh ra làm sao, rồi băng ngay sau đó  ra sao . . . vv. Lời giải thích cho thấy lại một lần nữa một cách ràng ngày vua băng. nhà Mạc thay thế câu giải thích bằng lời vu khống vua Lê Thái Tông Nguyễn Thị Lộ

 

Đến đây, là chấm dứt phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên. Phá án đă xong , Không hề có vụ án Lệ Chi Viên:

_-lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua hoàn toàn không dính dáng ǵ đến Lệ Chi Viên

_-Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L

 

 

B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’

 

VI) Năm ấy, Nguyễn Trăi vẫn c̣n làm quan trong triều

 

Rất nhiều người tưởng lầm rằng NT đă về hưu năm 1442, v́ LTHCLC viết như vậy. (Cương Mục cũng tưởng lầm như vậy). Năm ấy, Nguyễn Trăi vẫn c̣n làm quan trong triều, v́ Tiến sĩ đề danh kư của khóa thi năm Đại Bảo 3 ( 1442) cho biết :

       Lê văn Linh làm Đề điệu cuộc thi

       Triệu Thái làm Giám thí

       Độc quyển là: Nguyễn Trăi, Nguyễn Mộng Tuân, Tŕnh Thuấn Du, Lư Tử Tấn

 

 

VII) Không phải ‘bắt tội đến ba h mà là ‘bắt tội đến c h

 

Nên sửa, trong đoạn văn Lệ Chi Viên của ĐVSKTT, ‘bắt tội đến ba h thành ‘bắt tội đến c h

không h thấy ba h Nguyễn Trăi b giết , như h m của NT lúc bấy gi ch c̣n con cái Trần Nguyên Hăn (c̣n TNH th lẩn trốn đâu đó, sau khi dùng kế KTTX), h b hại đâu, ngay Trần Quốc Duy mặt kinh đô vẫn an toàn, mười năm sau c̣n được làm quan.

C̣n h của NtL, theo những thông tin hiện đăng trên Internet, tôi đă đọc, chẳng thấy người thân nào của Nguyễn Thị Lộ b giết c.

 

Cương Mục cũng nói rằng triều đ́nh giết Nguyễn Trăi và ‘tru di c h

 

 

VIII) ‘Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua’ = ‘Không hề có vụ án Lệ Chi Viên’

 

Mệnh đề :

       Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua

là tương đương với Mệnh đề :

       Không hề có vụ án Lệ Chi Viên

Bởi v́,

_-sở dĩ người ta tưởng lầm rằng Nguyễn Thị Lộ bị kết tội giết vua là v́ ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh, vu khống rằng nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Th L

 

Ngược lại,

_-nơi Lệ Chi Viên ,

       vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L

nghĩa

       Không hề có vụ án Lệ Chi Viên

nghĩa

       Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua

 

 

IX) Vua Lê Thánh Tông không minh oan cho L nghi Học Nguyễn Thị Lộ v́ bà không hề bị kết tội giết vua

 

Nhiều người thời nay tỏ ư rất ngạc nhiên rằng Vua Lê Thánh Tông không hề minh oan cho LnHs Nguyễn Thị Lộ

Sự thực là, trong suốt 100 năm của nhà Lê chính thống, bà NtL có bao giờ bị xem là kẻ giết vua đâu !

Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua, làm sao Vua Lê Thánh Tông minh oan cho Nguyễn Thị Lộ được ?

 

Ta lại có thể lư luận , ngược lại, như vầy :

       Vua Lê Thánh Tông không hề minh oan cho LnHs Nguyễn Thị Lộ

có nghĩa là

       Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua

 

                                        (C̣n tiếp)

             // viết xong vào tháng 8 , sẽ đăng ngày 1-9-2009 //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *