Tam Quốc :  Lưu Huyền Đức  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’

II) Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng

III) Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng

IV) Lưu Huyền Đức hơn Gia Cát Lượng 22 tuổi

V) Lưu Huyền Đức  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

VI) Lưu Huyền Đức  gọi Gia Cát Lượng  một cách b́nh thường như đối với một thuộc hạ mưu sĩ b́nh thường, tầm thường

__________________________________________

 

Tôi đă có bài viết rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Một khi Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh, th́ dĩ nhiên  Lưu Huyền Đức  cũng không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Ngược lại với điều tuyên truyền của La Quán Trung trongTam Quốc Chí Diễn Nghĩa ...

 

 

LtK = LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

CCC = CD= Chu Du = Chu Công Cẩn

GCC = Gia Cát Cẩn

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

LQT = La Quán Trung

TQC = TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa ( La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang)

TQ = TTM = Trọng Mưu Tôn Quyền = Ngô Hầu Tôn Quyền

LHĐ = Lưu Bị = Lưu Huyền Đức

LB-GCL = Lưu Huyền Đức và Gia Cát Lượng

Vqs= Vạn đại Quân sư

đtp= Quân tử, Đại trượng phu 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng đầy rẫy những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’

 

a) tỏ ḷng kính trọng

Tiên sinh chính ra có nghĩa là ‘người sinh ra trước’. Thế rồi , người Tàu dùng chữ ‘Tiên sinh’ để tỏ ḷng kính trọng người đối diện.

Nhận xét rằng người Lưỡng Quảng, ít nhất những người Lưỡng Quảng sang nước ta, rất lễ phép : họ thường gọi nhau là Tiên sinh (Tiên sinh tức là ‘Xếnh Xáng’, người Lưỡng Quảng phát âm ‘Tiên sinh’ thành ‘Xếnh Xáng’)

 

b) Tiên sinh nghĩa là ‘thầy’.

Một số cách dùng chữ ‘Tiên sinh’ này :

_-lănh chúa gọi quân sư, lớn tuổi hơn, là ‘Tiên sinh’

_-vua gọi thầy dạy học cũ của ḿnh là ‘Tiên sinh’

_-người đời gọi nho sĩ khoa bảng đạo cao đức trọng là Tiên sinh’

 

 

II) Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng

 

Xem

241)        B́nh luận Tam Quốc :         Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

( Bài này trưng bằng chứng rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng, rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng ; chính yếu là những sự kiện sau :

_-Cố thủ Giang Hạ: không dùng Gia Cát Lượng

_-Gia Cát Lượng đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

_-Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

_-Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi chinh phục Ích Châu

_-Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng

_-Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

Ng̣ai ra, khi lên ngôi Hán Trung Vương , Lưu Huyền Đức đă phong Pháp Chính  chức vị cao hơn Gia Cát Lượng và Gia Cát Lượng chưa được phong hầu ...)

 

 

III) Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng

 

Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng, v́ vậy,  Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng

Trong bài số 241 kể trên, cụ thể của sự coi thường này là sự kiện :

       _-Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

 

 

IV) Lưu Huyền Đức hơn Gia Cát Lượng 22 tuổi

 

Lúc GCL ra pḥ Lưu Huyền Đức,  LHĐ 49 tuổi, GCL 27 tuổi : Lưu Huyền Đức hơn Gia Cát Lượng 22 tuổi

 

 

V) Lưu Huyền Đức  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

 

a)Tôi đă có bài viết rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ;

Xem

247) Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

( Bài này trưng bằng chứng rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Xác suất rất lớn là : Lỗ Tử Kính gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ... )

 

b)Nay,với những lư do đă kể ở trên:

II) Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng

III) Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng

IV) Lưu Huyền Đức hơn Gia Cát Lượng 22 tuổi

 

Ta thấy rằng hiển nhiên là LHĐ  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

 

 

VI) Lưu Huyền Đức  gọi Gia Cát Lượng  một cách b́nh thường

 

Lưu Huyền Đức  gọi Gia Cát Lượng  như thế nào ? Hiển nhiên, dĩ nhiên là Lưu Huyền Đức  gọi Gia Cát Lượng một cách b́nh thường như đối với một thuộc hạ mưu sĩ b́nh thường, tầm thường./.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *