Ngọa Thần Long 2

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Rồng Ẩn Lam Sơn v́ đại kế

             Đại nhân , đại trí, Ngọa Thần Long

             Chính đại anh hùng, chân mạng Đế

             Cứu dân cứu nước, chứa chan ḷng

**

**

       Đại thắng Thi Lang, hùng đại lược

       Hơn mười vạn địch ngỡ ngàng thay !

       Tiến thẳng Lỗi Giang như chẻ trúc

       Thành công, thành sự, hội cơ này !

*

*

Chú thích:

1) Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long

Ngo Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

 

2) Xem bài

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

 

3) Bài thơ này c̣n ca tụng đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ (cuối năm 1420), thắng hơn 10 vạn địch

Sau đó, vua thừa thắng xông lên, tiến quân đến Lỗi Giang

đại thắng Thi Lang là chiến trận quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------