Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8.     H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

H) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Thân thế, hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

XXXXII) Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs

XXXXIII) Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ?

XXXXIV)  Bà Nguyễn Thị Lộ mất năm nào ?

XXXXV) Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

XXXXV) Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ

                                  (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

Các bài trước:

bài 1:

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

Bài 2 đến bài 7: Xem

ml)              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

LnHs = LNHS = L nghi Học

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

TKNX = Trịnh Kh, Nguyễn , Th

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

TlV = TLV = Tống Lệnh Vọng

 

 

Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu ǵ đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó. Cho nên bài viết này sẽ nói thêm vài điều quan trọng về thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ  :

a) xác định rằng chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm L nghi Học

b) Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ? mất năm nào ?

c) Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

d) Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

-

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

H) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

 

XXXXII) Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs

 

Bài viết

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

đă đưa ra lư do để nói rằng giả thuyết Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs là có lư.

Ở đây, ta thử khảo sát xem Vua Lê Thái Tông có thể phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs hay không.

Nhiều sách chép là Vua Lê Thái Tông phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs lúc mới lên ngôi. Hoàn toàn SAI  Vua Lê Thái Tông lên ngôi năm 11 tuổi, mới11 tuổi th́ dĩ nhiên chẳng để ư đến đàn bà. Vả lại, lúc  mới lên ngôi c̣n quá nhỏ tuổi, vua chẳng thể quyết định được việc này (mà các Tể tướng Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát quyết định) , vua dẫu thông minh quyết đoán, nhưng vài năm đầu c̣n tùy thuộc nhiều vào các Tể tướng.

Một câu hỏi cần được đặt ra, là nếu Vua Lê Thái Tổ không phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs, th́ làm thế nào Vua Lê Thái Tông có thể gặp mặt Nguyễn Thị Lộ, để quen biết mà phong. Nam nữ thụ thụ bất thân, đúng luật, ngày xưa, vua không thể thấy mặt vợ các quan; mà luật pháp nhà Lê rất nghiêm minh về đạo nghĩa, nên khó ḷng mà Vua Lê Thái Tông có thể gặp mặt Nguyễn Thị Lộ.

ĐVSKTT nói rằng NtL ra vào cung cấm (làm như ra vào cung cấm như đi chợ vậy !!!). Ngày xưa, vợ các quan có thể vào cung thăm các hậu phi của vua hoặc của tiên đế, nhưng không phải lúc nào cũng có thể vào, mà vào một số dịp nhất định và những lần vào thăm như vậy vua đều không có mặt.

Nay ta biết rằng Vua Lê Thái Tông là minh quân và Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, ta có thể quả quyết rằng Vua Lê Thái Tông Không hề t́m cách vi phạm luật nước . Vả lại, vua rất bận bịu, ngẫm nghĩ phương lược trị nước (VQ nói rằng vua hết ḷng với việc trị nước và v́ c̣n trẻ , dù rất thông minh phải ngẫm nghĩ rất nhiều), thật không có th́ giờ mà nghĩ đến việc gặp mặt vợ các quan.

Cho nên khó ḷng mà Vua Lê Thái Tông có thể gặp mặt Nguyễn Thị Lộ, nếu NtL chưa phải là nữ quan của triều đ́nh.

Ta có thể quả quyết rằng Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs, và dưới triều Lê Thái Tông , Nguyễn Thị Lộ tiếp tục phục vụ với chức vụ này. (Cũng như các Tể tướng Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát tiếp tục làm Tể tướng, lúc Vua Lê Thái Tông lên ngôi.)

 

 

XXXXIII) Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ?

 

Về câu hỏi : Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ? Thông tin trên internet có nhiều. Tôi không dùng những Thông tin này ; v́ kinh nghiệm cho thấy rằng có rất nhiều ‘Thông tin’ liên quan đến Nguyễn Trăi không chính xác

Do đó, tôi đoán năm sinh của NtL dựa trên lư luận và trên hai sự kiện :

_-câu thơ ‘xuân xanh chừng độ trăng tṛn lẻ’, trăng tṛn lẻ th́ khoảng 16, 17 tuổi, có khi 19 tuổi cũng có thể tạm gọi ‘trăng tṛn lẻ’

_-giặc Minh tàn ngược. Vua Lê Thái Tổ thường nói ‘giặc Minh tàn ngược’, đă làm nhiều điều tàn bạo gớm ghê, trong cuộc chiến và khi cai trị ...Nhà Minh có thể nói là thực dân Tàu tàn ngược nhất xưa nay. Sử gia nước ta hầu như đều quên điểm quan trọng này (làm như là họ chẳng tin có sự tàn bạo của người Minh vậy).

V́ ‘giặc Minh tàn ngược’, Nguyễn Thị Lộkhông thể gặp Nguyễn Trăi dưới thời thuộc Minh : thực dân Tàu tàn ngược, một thiếu nữ chẳng thể dám mang chiếu gon từ Hải Dương lên kinh thành mà buôn bán.

Vậy , hai người gặp nhau vào lúc nước nhà độc lập.

 

a) Giả thuyết 1: Nguyễn Trăi, Nguyễn Thị Lộgặp nhau vào khoảng năm 1406. Nhắc lại rằng năm 1407 giặc Minh sang đánh và chiếm được nước ta dễ dàng. Với Giả thuyết này, năm 1406, NtL khoảng 17 tuổi và do đó bà sinh vào khoảng năm 1390, trạc tuổi TNH.

 

b) Giả thuyết 2: Nguyễn Trăi, Nguyễn Thị Lộ gặp nhau vào khoảng năm 1428. Với Giả thuyết này, năm 1428, NtL khoảng 17 tuổi và do đó bà sinh vào khoảng năm 1412-1413.

 

V́ Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs, và theo Giả thuyết 2, năm 1428-1433 , NtL mới khoảng 17-22 tuổi, khó ḷng mà nghĩ rằng Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs nếu bà c̣n trẻ như vậy.

Do đó, ta có thể nói Giả thuyết 1 là có lư nhất : NtL sinh vào khoảng năm 1390 ; năm Vua Lê Thái Tổ băng hà , bà khoảng 44 tuổi và năm 1442 khi Vua Lê Thái Tông băng hà, bà khoảng 53 tuổi .

 

 

XXXXIV)  Bà Nguyễn Thị Lộ mất năm nào ?

 

Nhiều người sẽ ph́ cười khi đọc câu hỏi: Bà Nguyễn Thị Lộ mất năm nào. Họ nói , ‘dĩ nhiên là bà bị chém đầu vào năm 1442’

Sự thực không phải vậy, như có nói trong bài :

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

huyền thoại ‘hóa rắn lặn xuống sông’ chứng tỏ rằng bà đă thoát nạn

22 năm sau, khi có chiếu tẩy oan, có lẽ bà đă mất (nếu c̣n sống, bà đă khoảng 75 tuổi)

Ta có thể đoán rằng bà sống thêm ít nhất 10 năm sau khi lặn xuống sông ; do đó :

       NtL sinh vào khoảng năm 1390, và mất vào khoảng năm 1452-1464

 

 

XXXXV) Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

 

Trong bài

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

tôi đă trưng bằng chứng rằng Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), nay xác định rằng

cũng không có mặt ở Côn Sơn, vào ngày đó.

Lư do là v́ câu văn

       vua đi tuần v miền đông, đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất,’

hoàn toàn không có nhắc đến Nguyễn Thị Lộ _-trong khi đây là câu văn xác định do vua băng do Nguyễn Trăi b tội giết vua

Chuyện này quan trọng : nếu NtL mặt lúc vua ‘đến chơi nhà Trăi th́ đương nhiên b xemṭng phạm . Đằng này, không h nhắc đến Nguyễn Thị Lộ trong câu văn, chứng t không mặt nhà NT vào lúc ấy. Điều này phù hợp với việc Nguyễn Th L không h b kết tội giết vua (Xem bài 2 3 của loạt bài này :

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

Ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn; vậy bà ở đâu ? Ta có thể đoán rằng lúc ấy, bà nghỉ phép, về thăm nhà ở Hải Dương ...

 

 

XXXXV) Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ

 

Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), đại kháinhư sau:

       Trước ngày 27 tháng 7, Vua Lê Thái Tông nói với triều thần rằng s đi duyệt binh thành Chí Linh.  Nguyễn Trăiớc ra tâu, mời vua ng chùa Côn Sơn. Nguyễn Thị Lộ cũngớc ra tâu, xin ngh phép v  thăm nhà ở Hải Dương, một thời gian. Họ lại xin được hộ giá vua đến địa phận thành Chí Linh. Vua chấp thuận.

       Ngày 27 tháng 7, Vua Lê Thái Tông ng thuyền đi thành Chí Linh, cùng đi c v chồng Nguyễn Trăi_-_Nguyễn Thị Lộ. Đến địa phận thành Chí Linh, thuyền ng dừng lại, NT NtL xuống thuyền. NtL v  thăm nhà ở Hải Dương, NT v nhà ở Côn Sơn , sửa soạn việcớc vua v chùa Côn Sơn. Vua Lê Thái Tông duyệt binh thành Chí Linh, th ngh đêm đó, rồi đến chùa Côn Sơn, ngự ở chùa vài ngày.

       Sáng ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442), Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi , ở Côn Sơn ...

 

                           (C̣n Tiếp)

       // viết xong vào cuối tháng  1-2010  , sẽ đăng đầu tháng 2-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *