Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 2, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

( Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân, chẳng được ’’chữ công thần’’, Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần . . .)

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

 

NT = ông Nguyễn Trăi

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .

VIII) Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân (theo Lê Quí Đôn ); đây là danh chức , chẳng phải thực chức

IX) Danh chức Tả tướng quân của Trần Nguyên Hăn thấp hơn nhiều vơ tướng và thấp hơn cả 51 quân nhân Thiết Đột

X) Vơ nghệ của Trần Nguyên Hăn ra sao ?

XI) Tài thao lược của Trần Nguyên Hăn như thế nào ?

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được ’’chữ vinh phong cho công thần’’

                           ( C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

NT = ông Nguyễn Trăi

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử ( Lê Quí Đôn )

 

 

Dàn Bài của bài trước:

Dẫn nhập: Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

I) Trần Nguyên Hăn làTướng Quốc của . . . nhà Mạc

II) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

III) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

IV) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

V) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

VI) Tên của Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém hơn Nguyễn Trăi

VII) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .

 

Phần cuối của bài trước: Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

Cần nói lên điều này bởi v́ ĐVSKTT, quyển 11, (đă bị nhà Mạc , nhà Trịnh sửa đổi) nói rằng Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, do đó được người đương thời trọng vọng.

 

V́ Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần,cho nên :

_vua Lê Thái Tổ có độ lượng lớn lao khi thu dụng Trần Nguyên Hăn

_ Trần Nguyên Hăn có tư thù với một số tướng lănh Lam Sơn, những người cũ của nhà Hậu Trần

 

Tất cả những điều trên để nói lên điều này : mặc dù Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, ông không thể được hưởng một ân sủng nào, một đặc ân nào ; ông được đối đăi như mọi người và đó đă là do độ lượng lớn lao của vua Lê Thái Tổ

 

 

VIII) Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân (theo Lê Quí Đôn); đây là danh chức , chẳng phải thực chức

 

Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quốc. Vậy TNH được vua Lê Thái Tổ phong chức ǵ ?

Xin thưa :Trần Nguyên Hăn, năm 1428, được phong làm Tả tướng quân. Nhà Mạc chỉ sửa chữ ‘quân’ sang chữ ‘quốc’, vậy là làm náo loạn sử nước ta !

Lê Quí Đôn ,trong ĐVTS, cũng nói là TNH được phong làm Tả tướng quân. ( Chính ra, Lê Quí Đôn nói là TNH được phong làm Tả tướng quân Tư Đồ. Tả tướng quân th́ đúng rồi c̣n Tư Đồ th́ không đúng đâu. Tôi sẽ trở lại vấn đề Tư Đồ này sau. Hiện tại, ta hăy bàn về ‘‘Tả tướng quân‘’)

 

A) Tả tướng quân đây là danh chức , chẳng phải thực chức

Trong LTHCLC, ông Phan Huy Chú cũng lầm lẫn điều này, ông nói : đầu triều Lê, Đại tướng quân , Thượng tướng quân vv là thực chức , bắt đầu từ đời Hồng Đức mới trở thành danh chức ( tản quan) chẳng phải thực chức. Đó là do ông nhầm

       Đại tướng quân với Đại tướng

       Thượng tướng quân với Thượng tướng

Dưới triều Vua Lê Thái Tổ

_Thượng tướng quân

_Đại tướng quân

_Tướng quân

(có chữ ‘quân’ ở sau) đều là danh chức , chẳng phải thực chức

C̣n

_Thượng tướng

_Đại tướng

(không có chữ ‘quân’ ở sau) đều là thực chức

 

Ví dụ :

1) Phạm Vấn và 51 quân nhân Thiết Đột có danh chức Đại tướng quân, tuy nhiên chẳng phải ai cũng là Đại tướng , phần đông chẳng phải là Đại tướng

Riêng Phạm Vấn là tư mă . Và tư mă cao hơn thiếu úy, cao hơn Thượng tướng, cao hơn Đại tướng. (Khoảng một tháng sau khi có danh chức Đại tướng quân, Phạm Vấn được phong làm tướng quốc)

 

2) Nhiều công thần danh tướng có danh chức Đại tướng quân như Đinh Liệt, Phạm Vấn

 

3) Các ông Lê Khôi, Trịnh Khả, Nguyễn Xí có danh chức Thượng tướng quân

 

 

B) Thời Tam Quốc , Đại tướng quân ,Tả tướng quân , Hữu tướng quân là thực chức

Thời Tam Quốc , Đại tướng quân là nguyên soái tương đương với Đại đô đốc, Đại Tư Mă

Nước Ngụy, Thục dùngchức Đại tướng quân làm nguyên soái

Nước Ngô dùngchức Đại đô đốc làm nguyên soái

Nước Ngụy cũng  dùng chức Đại đô đốc, Đại Tư Mă  làm nguyên soái :

_Đại đô đốc thường dùng khi đánh trận

_trong triều, Đại tướng quân là nguyên soái

_Thời Tào Duệ, Tào Hưu làm Đại Tư Mă và Tào Chân làm Đại tướng quân. như vậy lúc đó trong triều có hai người có chức nguyên soái ; tuy nhiên chỉ một người là nguyên soái thật sự : đó là Tào Chân v́ Tào Chân giữ ấn Soái.

 

Thời Tào Duệ, nước Ngụy c̣n lại vài danh tướng cũ của Tào Tháo để lại như Từ Hoảng, Trương Cáp. Họ có chức Tả, Hữu Tướng Quân. Đây là chức lớn và là thực chức. Có thể xem hai chức này là Phó Nguyên soái.

 

 

IX) Danh chức Tả tướng quân của Trần Nguyên Hăn kém hơn nhiều vơ tướng và kém cả 51 quân nhân Thiết Đột

 

Danh chức Tả tướng quân của Trần Nguyên Hăn thấp hơn

 

1) nhiều vơ tướng

Ta có thể liệt kê các vơ tướng sau, có Danh chức hơn Tả tướng quân của Trần Nguyên Hăn :

_Lê Khôi, Trịnh Khả, Nguyễn Xí (Thượng tướng quân)

_Đinh Liệt, Phạm Vấn, Lê Sát (Đại tướng quân)

 

2) cả 51 quân nhân Thiết Đột

Có 52 quân nhân Thiết Đột có Danh chức Đại tướng quân , người đứng đầu các Đại tướng quân này là ông Phạm Vấn, công thần thứ nhất

 

Mặc dầu đây chỉ là Danh chức, nhưng nếu Danh chức kém hơn quá nhiều vơ tướng, quân nhân (nhất là nếu kém hơn các quân nhân ) th́ chẳng thể là vơ tướng công thần.

 

 

X) Vơ nghệ của Trần Nguyên Hăn ra sao ?

 

1) Vơ nghệ của họ Trần (của nhà Trần) ra sao?

Trả lời : _Chúng ta không biết !

Lư do là họ có tỉ thí thực sự, chứng thực vơ công với dân chúng , với vơ sĩ nhân gian đâu mà ta biết được !

Tôn thất nhà Trần được phong vương, giữ hết các chức vị lớn trong triều, có ấp phong , có quân đội riêng. vơ sĩ nhân gian của Đại Việt thời đó chỉ làm thủ hạ cho các vương họ Trần mà thôi

Khi chinh chiến với Mông Cổ th́ các vương họ Trần làm chủ tướng, chỉ huy mặt trận việc xông pha trận tiền là việc của thủ hạ và quân lính

 

Tóm lại :

_họ không có tỉ thí , chứng thực vơ công với vơ sĩ nhân gian

_họ không có kinh nghiệm chiến đấu

Do đó , ta có thể nói rằng Vơ nghệ của họ Trần (của nhà Trần) cũng tầm thường thôi. Và sau 175 năm làm vua th́ chỉ kém hơn chớ không tiến.

 

2) Vơ nghệ của Trần Nguyên Hăn ra sao?

Vơ nghệ của Trần Nguyên Hăn cũng tầm thường thôi bởi v́ :

_Vơ nghệ của họ Trần (của nhà Trần) cũng tầm thường thôi

_Trần Nguyên Đán nổi tiếng văn chương, không biết có biết Vơ nghệ không ?

_Trần Nguyên Hăn chỉ là một công tử con nhà giàu, không biết có chuyên cần luyện vơ không ?

_Khi đầu quân, chắc chắn Trần Nguyên Hăn kém các Vơ tướng Lam Sơn, v́ thiếu kinh nghiệm chiến đấu : Vơ nghệ muốn trác tuyệt cần phải trải qua nhiều trận Vơ nghệ các Vơ tướng Lam Sơn th́ tuyệt vời v́ đă đánh hàng trăm trận, nhất là 2 năm đầu chỉ có mấy trăm quân, vua ta phải dùng tướng thay quân ; các Vơ tướng Lam Sơn quen xông pha, quen lấy ít chống nhiều.

 

 

XI) Tài thao lược của Trần Nguyên Hăn như thế nào ?

 

1) TNH có anh dũng xông pha không ?

Trần Nguyên Hăn cũng chẳng anh dũng xông pha:

_Khi đầu quân, chắc chắn TNH được nhàn hạ cả năm, v́ sau trận đánh Sách Khôi , giặc Minh không dám tấn công quân ta ở Thanh Hóa nữa ! Năm 1423 là năm Vua Lê Thái Tổ dưỡng uy súc nhuệ luyện tập quân tướng sĩ. . .

_Khi Vua Lê Thái Tổ cất quân đánh Nghệ An năm 1424, quân ta trải qua nhiều trận lớn, trước khi tiến đến vây thành Nghệ An năm 1425. Trong những trận này hoàn toàn không thấy kể tên Trần Nguyên Hăn ; anh dũng xông pha là những vị có mặt từ năm 1418 như Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Khôi

 

2) Tài thao lược của Trần Nguyên Hăn ra sao ?

Chẳng có lư do ǵ để bảo Trần Nguyên Hăn có tài thao lược

Nhà Mạc muốn thổi phồng TNH nên đặt tên của Trần Nguyên Hăn lên đầu trong các trận Trần Nguyên Hăn có tham dự . Nếu ta gạt bỏ điều này, suy xét kỹ và đọc kỹ các trận đánh th́ thấy rằng Trần Nguyên Hăn chỉ thi hành lệnh trên mà thôi.

Tôi sẽ phân tách các trận Trần Nguyên Hăn có tham dự, ở những phần sau ( bài tới ).

 

 

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được ’’chữ vinh phong cho công thần’’ . . .

 

Vua Lê Thái Tổ rất trọng đăi công thần, ngoài lộc điền và chức tước, ngài sáng tác ra nhiều cách vinh phong cho công thần như :

_chữ vinh phong cho công thần như Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, Dương vũ

_danh chức Đại tướng quân

_danh chức Thượng tướng quân

_những tước Đại phu như Vinh Lộc Đại phu, Triều Liệt Đại phu

_những chữ Trí Tự như Thượng Trí Tự, Đại Trí Tự và Trí Tự (cho quân nhân Thiết Đột)

 

Trần Nguyên Hăn chẳng được:

_’’chữ vinh phong cho công thần’’ như Suy trung, Tán trị . . .

( Năm 1428, ông Lưu Nhân Chú, ngoài chức Tướng Quốc, c̣n được phong Suy trung Tán trị Hiệp mưu Dương vũ công thần và một số tước hiệu khác )

_danh chức Đại tướng quân, Thượng tướng quân như trên đă nói

_tước Vinh Lộc Đại phu ( tước Vinh Lộc Đại phu là tước Đại phu cao nhất của vơ tướng )

 

Những điều trên cho thêm bằng chứng rằng Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần, và ông có chức vị thấp.

 

                           ( C̣n Tiếp )

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *