Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn, năm 1429,  tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ )

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Lược truyện Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh

II) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

III) Những lời b́nh luận quái đản nhất trong lịch sử

IV) Các sử gia không tôn trọng sự thật

V) Huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ và mù quáng tin lời Trần Trọng Kim

VI) Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , năm 1429, tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ 

__________________________________________

Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , năm 1429, tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ ; bởi v́ :

223)          Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

Xem

212) Tam Quốc và sử nhà Lê: Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;    Luân lư của hai câu chuyện

227)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

223)               Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

225)         Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

( Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối năm 1429 )

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

 

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

VT = Vương Thông

HtĐQ = Hội thề Đông Quan

TMY = Tư Mă Ư

TNH = Trần Nguyên Hăn

TQV = Trần Quốc Vượng

TQD = Trần Quốc Duy

BKT = Bế Khắc Thiệu

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

NTr = Nguyễn Trăi

TTK = Trần Trọng Kim

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

SKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ (ư nói rng Vua Lê Thái T dng binh gii hơn Gia Cát Lượng nhiu, nhiu lm )

        Nguyễn Trăi gọi Vua Lê Thái Tổ là Thn Long , là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Lược truyện : Trần Nguyên Hăn bị trời đánh 

Sau khi từ quan (năm Thuận Thiên 1, khoảng tháng 5), Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Trần Nguyên Hăn định dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ và dặn trước các thuộc hạ địa điểm ‘nhảy xuống sông’ ... Đến địa điểm đă định sẵn với các thuộc hạ, TNH bèn nói nhiều lời phỉ báng Vua Lê Thái Tổ. Thế rồi, Trần Nguyên Hăn lại c̣n kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn. Xem

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

(Trần Nguyên Hăn nói, trước khi bị trời đánh :

_-Tôi ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’)

 

 

II) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH bù lu bù loa phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn!

Nên ,

Nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

Nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là  Trần Nguyên Hăn tự sát ; Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

Trần Nguyên Hăn không hề tự sát ! _-ngược lại với điều mà các sử gia thường cả quyết  xưa nay ...

 

 

III) Những lời b́nh luận quái đản nhất trong lịch sử

Các sử gia đă b́nh luận rất quái đản, cực kỳ quái đản về vụ án Trần Nguyên Hăn, quái đản v́ chẳng phù hợp với sự thực  chút nào, v́ chẳng phù hợp với luân thường đạo lư, v́ quá vô lư :

a) ‘TNH bị giết oan’ : Các sử gia thường nói rằng Trần Nguyên Hăn bị giết oan, Sai hoàn toàn ! đây là họ đă bới lông t́m vết, cưỡng từ đoạt lư để buộc tội (vu khống) Vua Lê Thái Tổ. Bởi v́ năm 1429, Trần Nguyên Hăn đâu có bị Vua Lê Thái Tổ giết.

Trần Nguyên Hăn đâu có bị Vua Lê Thái Tổ giết.

Th́ làm sao Trần Nguyên Hăn lại có thể bị giết oan được???

Đây là họ vu khống Vua Lê Thái Tổ, bởi v́

_-họ quá vô lư

_-họ quá vô luật pháp : vua ta không giết người mà lại bị buộc tội là giết oan người

C̣n Trần Nguyên Hăn: có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản rơ ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành ; thế mà vua ta chỉ mới bắt TNH, thật là quá nhân từ,

_-Gặp tay các vua Tàu th́ đă xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn

_-Gặp tay Trần Giản Định hay Nguyễn Gia Long : xử tru di tam tộc, xử lăng tŕ

 

b) Xem thêm

223)               Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

 

 

IV) Các sử gia không tôn trọng sự thật

 

Người Việt giỏi nghề nói láo, nói dối, nói phét, nói lời vu cáo ,vu khống. Nhất là thời nay, hầu hết người Việt nói láo, nói dối, một cách tự nhiên ; nói láo, nói dối, như thở ra thở vào vậy !

Các sử gia cũng vậy : họ không tôn trọng sự thật, và họ thản nhiên vu cáo ,vu khống vua ta; một số vu cáo ,vu khống vua ta bằng cách ém nhẹm sự thật : bảo rằng vua ta rất đa nghi, TNH đă từ quan mà chẳng được yên ! (ém nhẹm sự thật: sự thật , Trần Nguyên Hăn  từ quan để làm ǵ ? (_-Trần Nguyên Hăn từ quan để xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới)).

Về Vụ án Trần Nguyên Hăn, chỉ có một sử gia có nhận định khá đứng đắn thôi , đó là một sử gia ḍng dơi nhà Trần : TQV, ông nhận xét rằng với những hành động của Trần Nguyên Hăn _-xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới, th́ TNH bị bắt th́ cũng đúng thôi (Tuy nhiên, ông vẫn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê, nên vẫn tưởng lầm (theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư ,) rằng vua nghe lời dèm pha !)

 

 

V) Huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ và mù quáng tin lời Trần Trọng Kim

 

a)  Các sử gia có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ 

V́ các sử gia  đă bới lông t́m vết, cưỡng từ đoạt lư để buộc tội (vu khống) Vua Lê Thái Tổ, nên ta bắt buộc phải nói rằng họ có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ !!!

 

b) mù quáng tin lời Trần Trọng Kim

Nhiều người không có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ nhưng lại mù quáng tin lời Trần Trọng Kim

Tại sao lại có thể mù quáng tin lời Trần Trọng Kim được :

_-Trần Trọng Kim xuất thân từ trường Thuộc Địa của thực dân Pháp

_-Trần Trọng Kim làm tay sai cho thực dân Pháp

_-Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều trong VNSL

Xem

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

 

 

VI) Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ 

 

a) Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , tức là vu khống Vua Lê Thái Tổ

227)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

223)               Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

Cho nên,

_-Rơ ràng là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết, nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối

_-Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn , tức là vu khống Vua Lê Thái Tổ ; và vu khống Vua Lê Thái Tổ hai lần :

vu khống Vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn

vu khống Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn (sự thực , nếu Vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn, th́ cũng đúng thôi _-như đă nói ở trên, vua ta chỉ mới bắt Trần Nguyên Hăn , thật là quá nhân từ)

 

b) Chỉ có một cách suy luận để nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn :

_-V́

Rơ ràng là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

_-Cho nên,

Nói rằng Vua Lê Thái Tổ giết Trần Nguyên Hăn , tức là nói rằng Ông Trời tuân lệnh Vua Lê Thái Tổ (!!!)

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *