Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

 

I) Lược truyện

II) Gia Cát Lượng dở đến mức 15 vạn quân địch đến sát nách mới biết ?

III) Hệ thống thám tử của Gia Cát Lượng dở đến mức đó ?

IV) Mà Gia Cát Lượng thật điên khùng : địa điểm then chốt mà chỉ có quan văn, không một vơ tướng !

V) Sự thực th́ Gia Cát Lượng đă chạy về đến nửa đường Hán Trung

VI) Không có đại tướng nào thấy cái thành nhỏ xíu trống trơn mà bỏ chạy cả, nhất là . . .

VII) Nhiều cách đánh thành

VIII) Có thể có Không Thành nhưng không có Gia Cát Lượng ngồi trên lầu

IX) Có lẽ Tào Chân, Quách Hoài đến Tây Thành trước Tư Mă Ư một vài ngày

X) Đem dân chúng vào Thục : Xạo !

XI) Có bằng chứng rằng La Quán Trung nói dối ḷi đuôi

__________________________________________

 

 

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

LQT = La Quán Trung

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

 

 

I) Lược truyện

 

TQCDN :

{{  Vừa dứt lời, tin báo :
- Nhai Đ́nh Liệt Liễu Thành đều b mất rồi .
Khổng Minh than :
- Lỗi tại ta ! Nói xong gọi Quan Hưng Trương Bào lại dặn :
- Haiớng hăy dẫn quân theo đường nh núi Công đi, khiến ba quân la ó vang trời. Nếu gặp binh Ngụy ch đánh. Làm cho chạy thôi, ch ta lui binh rồi hăy kéo v Dương B́nh Quan.
Sau đó, Khổng Minh sai Trương Dực lo việc sửa sang đường m cho rộng, khiến đại quân sắm sửa hành trang ch lệnh, khiến Đại Khương Duy đoạn hậu , binh lui hết rồi mới thâu quân, sai người tâm phúc báo cho quan lại, dân quân quận Thiên Thủy, Nam An An định phải rút v Hớn Trung, khiến người đến Huyệnớc m Khương Duy v .
Khi Khổng Minh đến Tây thành, th́ bỗng tin báo Ư kéoời lăm vạn quân ào ào tới.
Khổng Minh bèn sai ba ngàn quân ch hết lương ra khỏi thành, ch đ lại hai ngàn một s văn quan.
Lại tin báo :
- Tư Ư dẫnời lăm vạn kéo đến Tây thành như gió.
Các quan ai nấy đều lo s .
Khổng Minh bèn lên thành quan sát th́ thấy binh Ngụy đông như ong, bèn ra lệnh cho quân sĩ phải dẹp hết c , im lặng tuyệt đối. Lại truyền m hết bốn cửa thành, mỗi cửa đ vài người gi làm dân dặn h địch tới th́ c t nhiên lo quét đường.
Sau đó, Khổng Minh mặc áo trắng, dắt vài tên tiểu đồng lên lầu gảy đờn vui chơi.
Đạo tiền binh của Ư tới nơi thấy quang cảnh như vậy th́ không dám tiến nữa , bèn v thông báo cho Ư.
Ư không tin, bèn giục ngựa bay tới trước, đúng xa ngó, thấy Khổng Minh ngồi trên lầu gảy đờn, nét mặt vui tươi bên t một tiểu đồng tay cầm bửu kiếm, bên hữu một đứa cầm cây phất trần. C̣n trong thành ch vài người quét dọn.
Ư thấy vậy th́ nghi lắm, bèn khiến hậu quân làm tiền quân rút lui hết theo đường núi Bắc Sơn.
Chiêu hỏi :
- Sao cha lại nghi như vậy ? Chắc là y ít quân nên làm ra vậy chăng ?
Ư đáp :
- Xưa nay Khổng Minh dụng binh rất cẩn thận, không h cầu may. Nh ta tấn binh sa vào kế của y th́ nguy, tốt hơn hếtrút ?
Khổng Minh thấy binh Ngụy rút hết th́ v tayời :
- Ư s ta gảy đờn không dám vào.
Các quan ngạc nhiên hỏi :
- Binh của Ngụy rất đông c sao lại b chạy ?
Minh đáp :
- Ư biết ta là người cẩn trọng, thấy ta làm như vậy, nghi là ta phục binh nên lui.
 Khổng Minh nói tiếp :
- Binh ta hai ngàn, lại không ớng, nếu b thành chạy ắt b bắt trọn.
Nói rồi v tayời rằng :
- Nếu ta là Ư , tất chẳng chịu lui binh.
Bèn truyền tánh phải theo quân vào Hớn Trung.
C̣n Ư lui binh rồi theo lối nh nơi núi Công đi, xảy nghe sau núi, quân hét vang trời , trống chiêng dậy đất.
Ư bèn nói với hai con :
- Nếu không chạy, ắt trúng kế của Khổng Minh rồi !
Vừa dứt !ời bỗng tin thấy một đạo binh cầm c đ ch :
- Hữu H V S H Dựcớng Quân Trương Bào .
Binh Ngụy thất kinh b chạy t tán.
Chạy được một quăng, trong núi lại tiếng la ó, rồi một đại k đ ch :
- T H V S Long Nhưỡngớng Quân Quan Hưng.

Binh Ngụy thất kinh nhau chạy.  }}

 

 

II) Gia Cát Lượng dở đến mức 15 vạn quân địch đến sát nách mới biết ?

 

Nếu có chuyện như vậy, th́ GCL dở ẹt , v́:

_GCL đă biết Nhai Đ́nh thất thủ và Tư Mă Ư sẽ kéo đến đánh, vậy mà loay hoay làm sao để 15 vạn quân địch đến sát nách mới biết ?

_mà 15 vạn quân địch chớ ít đâu, chẳng thể đi quá nhanh được

 

Thiệt t́nh, Gia Cát Lượng dở ẹt !

 

 

III) Hệ thống thám tử của GCL dở đến mức đó ?

 

Quân địch đến sát nách, rồi mới về đến báo tin !

Hệ thống thám tử của Gia Cát Lượng dở đến mức đó?

 

Hệ thống thám tử của GCL dở cách mấy cũng không tệ như vậy.

Thám tử thường dùng ngựa khỏe, tốt ; họ lại chạy ngày thâu đêm, lực lượng khoảng 100 người, bao giờ cũng nhanh hơn 15 vạn quân. Nhanh hơn nhiều. Huống chi 15 vạn quân th́ chắc là quân bộ, chẳng phải là kỵ binh.

 

Không ! Dĩ nhiên là Hệ thống thám tử của GCL không dở đến mức đó

 

 

IV) Mà Gia Cát Lượng thật điên khùng : địa điểm then chốt mà chỉ có quan văn, không một vơ tướng !

 

La Quán Trung bịa chuyện thật đáng cười. Theo LQT th́ Gia Cát Lượng thật điên khùng : địa điểm then chốt mà chỉ có quan văn, không một vơ tướng !

Ha !

Cả bọn đều điên hết ! Trong trận Xích Bích, lúc bị đốt ngặt nghèo, các vơ tướng cửa Tào Tháo cũng ráng bảo hộ đám mưu sĩ mà chạy.

Gia Cát Lượng thật điên khùng !

 

 

V) Sự thực th́ Gia Cát Lượng đă chạy về đến nửa đường Hán Trung

 

Sự thực th́ Gia Cát Lượng đă chạy trước, trước cả mọi người.

Lư do là v́ GCL là quan văn , trói gà không chặt, ra trận th́ đủng đỉnh đi sau, chạy th́ chạy trước. Và phải có QHTB (Quan Hưng Trương Bào) hộ vệ.

Bắt buộc phải vậy thôi : rút quân mà ở lại sau chỉ làm vướng chân vướng tay mấy ông vơ tướng _có mà chết chùm cả đám ! Ba lăng nhăng mà để kẻ địch bắt được nguyên soái GCL có phải là nhục cho cả nước không ?

 

V́ vậy, khi Tư Mă Ư đến Tây Thành th́ Gia Cát Lượng đă về đến nửa đường Hán Trung và QHTB cũng vậy, phải theo hộ vệ để đề pḥng bất trắc !

 

 

VI) Không có đại tướng nào thấy cái thành nhỏ xíu trống trơn mà bỏ chạy cả, nhất là . . .

 

Không có ông tướng nào thấy cái thành nhỏ xíu trống trơn mà bỏ chạy cả, nhất là TMY.

Tư Mă Ư là bậc kỳ tài trong thiên hạ, thấy cái thành nhỏ xíu trống trơn th́ lại càng khó ḷng bỏ qua.

 

Nếu TMY nghĩ GCL đă mai phục 4 mặt, th́ sợ quái ǵ ? cứ điều động binh mă mà chống đỡ. Chính ra nếu GCL đă mai phục 4 mặt mà bỏ chạy hấp tấp như vậy là trúng kế.

Vả lại nơi đó có chỗ để mai phục hay không ?

 

C̣n cái lư luận ‘‘biết rằng Gia Cát Lượng b́nh sinh cẩn thận’’ không đứng vững, v́ Tư Mă Ư vừa mới biết GCL cẩu thả : GCL đă cẩu thả khi dùng Mă Thốc trấn giữ Nhai Đ́nh.

 

Cho nên, thấy cái thành không và Gia Cát Lượng ngồi trên đó th́ TMY chắc chắn sẽ đánh thành. Thành mở cửa toang hoát chỉ có hiệu quả làm cho Tư Mă Ư nghi ngại và phải để th́ giờ suy nghĩ phương cách hay nhất để đánh mà thôi

 

 

VII) Nhiều cách đánh thành

 

Có nhiều cách đánh cái thành không _với giả sử là ta nghi rằng thành có mai phục hoặc bẫy rập. Chắc chắn là TMY nghĩ ra nhiều cách, nếu không với số quân 15 vạn, TMY có thiếu ǵ tướng có thể có  kế sách để đánh. Tạm đưa ra vài cách đơn giản :

_cách hay nhất là đơn giản nhất : cho một đội quân giáp sĩ tiên phong, đi cẩn thận từng bước lên địch lâu bắt Gia Cát Lượng, người cầm đầu đội quân là người giỏi nhất trong các tướng t́nh nguyện đi bắt GCL ( rất nhiều người t́nh nguyện v́ từ ngày ra quân, TMY chỉ thắng mà thôi)

_có thể dùng tên lửa để bắn vào địch lâu

_có thể dùng địa lôi để vừa đốn vừa đốt địch lâu

vv

 

 

VIII) Có thể có Không Thành nhưng không có Gia Cát Lượng ngồi trên lầu

 

Có thể có Không Thành ở Tây Thành nhưng không có GCL ngồi trên lầu. Chỉ có một vài dàn cảnh , mục đích là chỉ để Tư Mă Ư nghi hoặc, làm chậm đường tiến quân mà thôi

 

 

IX) Có lẽ Tào Chân, Quách Hoài đến Tây Thành trước TMY một vài ngày

 

Lúc đó Tào Chân, Quách Hoài cũng đuổi đánh GCL rất hăng để kiếm chút công lao và v́ Tào Chân Quách Hoài đóng quân gần GCL hơn

cho nên,

       Có lẽ Tào Chân, Quách Hoài đến Tây Thành trước TMY một vài ngày

 

Xác suất 80% là Quách Hoài đến Tây Thành trước TMY.

(Quách Hoài là tướng tài)

Đây là thêm một lư do tại sao Gia Cát Lượng phải chạy cho lẹ ! và không hề ngồi gẩy đàn trên địch lâu !

 

 

X) Đem dân chúng vào Thục : Xạo !

 

TQCDN c̣n nói Gia Cát Lượng đem dân chúng Tây Thành và mấy huyện vào Thục : thiệt là Xạo Hết Chỗ Nói !

Đem dân chúng vào Thục ư ?

_có th́ giờ đâu mà đủng đỉnh rút quân và dân

_rút quân như vậy th́ chỉ vài ngày sau bị Tư Mă Ư chém đầu hết

_vả lại dân Ngụy sức mấy mà chịu theo GCL !

 

Tại sao La Quán Trung lại Xạo như thế ? _V́ TMY ra quân ṭan thắng nên LQT phải vớt vát sỉ diện cho GCL bằng cách :

_cho GCL đủng đỉnh rút quân dù thua trận

_cho GCL được ḷng dân

 

 

XI) Có bằng chứng rằng La Quán Trung nói dối ḷi đuôi

 

La Quán Trung có tả những điều xảy ra, khi quân Thục về đến Hán trung. Trong đó có đoạn :

{{ 

Khổng Minh vội đỡ Vân dậy, cầm lấy tay bái tạ :

_V́ ta không xét rơ người hiền kẻ ngu nên đến nỗi này. Quân đội các tướng đều có hao tổn, riêng Tử Long chẳng mất một người một ngựa là thế nào ?

  }}

 

Để ư câu ‘‘Quân đội các tướng đều có hao tổn’’.

Đây là bằng chứng rằng La Quán Trung nói dối ḷi đuôi.

LQT đă cho GCL:

_đủng đỉnh rút quân dù thua trận

_có th́ giờ mang dân mấy huyện vào Thục ( !!!)

_dọa TMY chạy khiếp

Thế mà, ‘‘Quân đội các tướng đều có hao tổn’’ !

Rơ ràng quân Thục chạy thâu ngày đêm về Thục ! và tổn thất _bị rượt đuổi đánh giết.

 

 

Kết Luận:

       Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo ! Một chuyện do La Quán Trung tưởng tượng ra, để vĩ đại hóa GCL, để bảo rằng, để Xạo rằng Gia Cát Lượng dù thua trận, vẫn giỏi hơn Tư Mă Ư ./.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *