Trong hai bài thơ mới t́m được ‘của’ Nguyễn Trăi có một bài là hoàn toàn bịa đặt,  bịa đặt bởi họ Đinh  _-một họ Đinh khác với ḍng dơi của Đinh Liệt

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Ngọc phả họ Đinh : có nhiều giả mạo, v́ đă bị ăn cắp và bị thất lạc

II) Bài thơ mừng của Đinh Liệt : giả mạo !

III) Bài Phúc đáp Đại Đô đốc Đinh công giả mạo !

IV) T́nh thân giữa Đinh Liệt và Nguyễn Trăi : có thể là giả mạo

V) Bài thứ hai Ngự chế Tao ngộ thi, phụng hoạ, lấy từ gia phả họ Nguyễn : thật

__________________________________________

Thời gian gần đây, trên Internet, có xuất hiện hai bài thơ mới t́m được ‘‘của’’ Nguyễn Trăi : rất dễ chứng minh rằng một trong hai bài thơ là hoàn toàn bịa đặt, đó là bài xuất phát từ Ngọc phả họ Đinh, Ngọc phả họ Đinh th́ có thể có nhiều giả mạo, v́ Ngọc phả đă bị ăn cắp hơn 200 năm về trước và bị thất lạc ...

 

Hai bài thơ được tŕnh bày trên Internet, với URL : http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2627%3Athem-hai-bai-th-ch-han-ca-c-trai-tien-sinh&catid=65%3Ahan-nom&Itemid=153&lang=vi

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

NT = Nguyễn Trăi 

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

I) Ngọc phả họ Đinh : có nhiều giả mạo, v́ đă bị ăn cắp và bị thất lạc

Ngọc phả họ Đinh là gia phả của danh tướng Đinh Liệt nhà Lê, gọi là ‘Ngọc phả’ v́ họ Đinh của danh tướng Đinh Liệt tự xưng là ḍng dơi của Đinh Tiên Hoàng (ḍng vua)

Ngọc phả mới t́m lại được trong một thư viện bên Tàu, đă bị thất lạc trên 200 năm, có nhiều giả mạo, v́ đă bị ăn cắp và bị thất lạc

 

a) Ngọc phả họ Đinh : đă bị ăn cắp và bị thất lạc

Vào khoảng thập kỷ 80 của Thế kỷ 18, họ Đinh ở Thanh Đàm (Thanh Tŕ) về Đông Cao lễ tổ đă mượn quyển ngọc phả này đem ra Thanh Đàm. Sau đó quyển phả bị mất.
Tháng 10 năm 1953, ông Đinh Quốc Bảo (1924 - 1996) một người con cháu họ Đinh Đông Cao, tinh thông chữ Hán và Bạch Thoại, công tác ở Trung Quốc t́nh cờ t́m thấy " Đinh tộc ngọc phả" trong một thư viện.

Lời bàn :

_-mượn quyển ngọc phả rồi không trả, rồi quyển phả bị thất lạc; rơ ràng là ăn cắp !

_-người họ Đinh ở Thanh Đàm, có thể chẳng phải họ Đinh, ít nhất chẳng phải là ḍng dơi của danh tướng Đinh Liệt nhà Lê

 

b) Ngọc phả họ Đinh : có nhiều giả mạo

Đă ăn cắp ! th́ chẳng tử tế ǵ, nên ‘người họ Đinh ở Thanh Đàm’ có thể sửa đổi nhiều điều trong Ngọc phả họ Đinh . Giả thuyết của tôi : ‘người họ Đinh ở Thanh Đàm’ có thể là hậu duệ của anh/em của họan quan Đinh Phúc, Đinh Thắng, sửa đổi nhiều điều trong Ngọc phả họ Đinh để trả thù.

 

 

II) Bài thơ mừng của Đinh Liệt : giả mạo !

 

a) Phiên âm bài thơ mừng của Đinh Liệt :

 

Hạ GIÁN NGHị Đại PHU KIÊM TAM QUÁN Sự Nguyễn TIÊN SINH

Thuận Thiên di mệnh, mạc di văn,

Hỉ nhật Thái Tông triệu lăo thần.

Trung trực, tài hoa, nghi thiện chế,

Trương kinh, chấn kỷ, vĩnh trường xuân.

Dịch nghĩa:

MỪNG QUAN GIÁN NGHị Đại PHU KIÊM TAM QUÁN Sự Nguyễn TIÊN SINH

Đức Thuận Thiên có trăng trối mà không viết di chúc,

Mừng ngày vua Thái Tông vời vị lăo thần về lại triều đ́nh.

Trung trực, tài hoa, có thể chấn chỉnh chế độ cho tốt hơn,

Trương kinh, sắp đặt lại kỷ cương, cho xuân được  kéo dài măi măi.

 

b) Lời bàn :

_-Thuận Thiên : tức là Vua Lê Thái Tổ ,

_-Thái Tông : tức là Vua Lê Thái Tông

Bài thơ này của Đinh Liệt là giả mạo , chính v́ bởi chữ Thái Tông này. Bài này ‘đúng lư’ là được viết lúc vua Thái Tông c̣n sống ; mà Thái Tông là miếu hiệu truy tặng cho vua sau khi vua Thái Tông băng hà : Đinh Liệt  chẳng thể nào biết được miếu hiệu Thái Tông này !

 

 

III) Bài Phúc đáp Đại Đô đốc Đinh công giả mạo !

 

a) Phiên âm bài thơ : PHÚC ĐÁP Đại ĐÔ đốc ĐINH CÔNG

Thái Tông ngộ nhận đức tài nhân,

Di lạc quân gia, cựu Tể thần !

Tự bất thức "đinh" vi Tể tướng,

Lộng quyền nguy thế, hại triều dân.

Dịch nghĩa: Trả lời ĐINH Đại ĐÔ đốc

Vua Thái Tông đă sai lầm khi đánh giá người có tài có đức,

Nên đă bỏ sót ông, một tể thần.

Lại cho một người không biết một chữ "đinh" lên làm Tể tướng,

Làm chuyện lộng quyền, hại nước hại dân.

 

b) Lời bàn :

Bài Phúc đáp Đại Đô đốc Đinh công giả mạo !

_-Lư do chính, giống như bài thơ trên, là v́ bởi chữ Thái Tông này.(Bài này ‘đúng lư’ là được viết lúc vua Thái Tông c̣n sống ; mà Thái Tông là miếu hiệu truy tặng cho vua sau khi vua Thái Tông băng hà : NT  chẳng thể nào biết được miếu hiệu Thái Tông này !)

_-Ngoài ra, viết sai sự kiện lịch sử :

Lê Sát chẳng phải là kẻ  < không biết một chữ "đinh" >. Hai ông Phạm Vấn và Lê Sát đă từng cầm sớ của NT , hạch hỏi Nguyễn Trăi về những điều ông viết trong bài sớ

Lê Sát chẳng phải do vua Thái Tông phong làm Tể tướng, mà là do vua Lê Thái Tổ phong làm (Phó) Tể tướng.

(Nhắc lại thêm lần nữa: Đời Vua Lê Thái Tổ , Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, và Lê Sát. Ông Lưu Nhân Chú là Tể tướng và Nguyên soái, nên đứng nhất triều, c̣n cao hơn Ông Phạm Vấn, Tể tướng; Lê Sát có thể xem là Phó Tể tướng. Đầu đời vua Lê Thái Tông, khi vua Lê Thái Tổ vừa băng hà th́ Tể tướng vẫn là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, và Lê Sát. Mấy tháng sau, Ông Lưu Nhân Chú bị Lê Sát đầu độc chết; chỉ c̣n 2 Tể tướng nhưng Tể tướng Phạm Vấn vẫn là cấp trên của Lê Sát. (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, cố t́nh viết tên của Lê Sát trước Lưu Nhân Chú và Phạm Vấn; nên Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục tưởng lầm rằng Lê Sát làm phụ chính. VNSL, viết theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, nên cũng lầm như vậy; trong khi sự thực là trước khi băng hà vua ta không hề phong quan phụ chính (nên khi vua Lê Thái Tổ vừa băng hà th́ Tể tướng vẫn là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát))

Những sai lầm về sự kiện lịch sử  kể trên, chứng tỏ rằng Nguyễn Trăi   không hề viết bài thơ Phúc đáp Đại Đô đốc Đinh công

 

 

IV) T́nh thân giữa Đinh Liệt và Nguyễn Trăi : có thể là giả mạo

 

T́nh thân giữa Đinh Liệt và Nguyễn Trăi : có thể là không có thực, bởi v́ :

_-khác biệt về tuổi tác, thế hệ : Đinh Liệt kém Nguyễn Trăi khoảng 17 tuổi

_-bên vơ bên văn

_-Đinh Liệt có biết làm thơ không ?

_-chẳng hề có chứng cớ ǵ về T́nh thân giữa Đinh Liệt và Nguyễn Trăi ; ngược lại, Đinh Liệt là người đă tịch thu văn thơ của Nguyễn Trăi , sau khi Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua.

 

 

V) Bài thứ hai Ngự chế Tao ngộ thi, phụng hoạ, lấy từ gia phả họ Nguyễn : thật

 

Bài thứ hai Ngự chế Tao ngộ thi, phụng hoạ, lấy từ gia phả họ Nguyễn : có vẻ là thật (Vua Lê Thái Tông làm một bài thơ rồi bảo NT họa). Hai bài thơ này (bài của Vua Lê Thái Tông và bài họa của Nguyễn Trăi có ư nghĩa lớn về lịch sử và văn học sử _-tôi sẽ có bài viết riêng về việc này.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *