Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

(Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

I) Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ

 

II) Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi

       1) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu (Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu)

       2) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423. . .

       3) Nguyễn Trăi chỉ viết thư dụ hàng

       4) Nguyễn Trăi là vong thần của nhà (giặc) Hồ

       5) Nguyễn Trăi con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn

       6) Trước đó vài tháng, Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán

       7) Nguyễn Trăi nhắc đến việc b dèm pha, trong thơ văn . . .

       8) Không bắt tội Nguyễn Trăi , Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh và hoàn toàn không hề úy kỵ, không hề có ư giết hại công thần

 

III) Ém nhẹm việc Nguyễn Trăi b dèm pha, ĐVSKTT đă vu khống Vua Lê Thái Tổ

                    (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

NT = Ông Nguyễn Trăi

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

PVX= Ông Phạm Văn Xảo

LNC = Ông Lưu Nhân Chú,

TK = Ông Trịnh Khả

 

 

Bài này c̣n có một tựa đề nữa, là :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 5

do đó , tôi thêm ‘‘Quốc sử nhà Trịnh 5’’, vào cuối tựa đề thứ nh́

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Cuốn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, hiện đang lưu hành, là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

Ví dụ, ‘vua Lê nghe lời nịnh thần’ là nghề của ĐVSKTT ! Ngay cả khi các vua Lê bị chúa Trịnh giết, ĐVSKTT cũng nói là ‘vua nghe lời nịnh thần’ !

Tuyệt đối không nên tin câu ‘vua Lê nghe lời nịnh thần’ trong ĐVSKTT !

 

Xem

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo)

 

Trong bài này, tôi trở lại vấn đề trên để xác định rằng người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo

 

 

I) Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ

 

ĐVSKTT , quyển 10, nói về Vua Lê Thái Tổ

ĐVSKTT , quyển 11, nói về Vua Lê Thái Tông và vua Lê Nhân Tông.

Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, lại có lời vu khống lật lọng, đê tiện về Vua Lê Thái Tổ , như sau :

===== ĐVSKTT (quyển 11) :

Trước kia, Thái T khi v già nhiều bệnh, lại thêm Quận Vương [Tư T] ngông cuồng, bậy b, vua th́ c̣n tr thơ, Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo đều công lao giúpớc, rất được người đương thời trọng vọng.

Nguyên Hăn lại là con cháu nhà Trần Văn Xảo cũng là người kinh l, lo rằng sau này h chí khác, nên bên ngoài th́ đối x theo l tiết hậu, nhưng trong ḷng lại rất ng vực hai người. Bọn Đinh Bang Bản, Quốc Khí, Tŕnh Hoành , Nguyễn Tông Chí, Đứcđón biết ư vua, dâng s mật, khuyên Thái T quyết ư giết đi. Nếu ai không vui, bọn Quốc Khí liền ch vào h bảo h đảng của hai nhà ấy, nên rất nhiều người b x t đi đày. Các quan đều s miệng bọn chúng không dám nói . Nhưng Thái T biết rất bọn Quốc Khí đều là loại tiểu nhân xảo quyệt, trong bụng vẫn ghét chúng. Sau này bọn chúng đều tội, lầnợt b đuổi đi, song lại lo chúng [6a] đuợc dùng lại cho nên nói thế đ ngăn ngừa. ======

 

Đây là lời vu khống lật lọng, đê tiện bởi v́

_Ngô Sĩ Liên viết về ‘‘bọn Quốc Khí’’, với mục đích khen Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh :

       Vua Lê Thái Tổ rất anh minh, không nghe lời nịnh thần

       Vua lại c̣n dặn các quan đề pḥng bọn nịnh thần

_vậy mà ĐVSKTT đă lật lọng, nói rằng vua ta nghe lời nịnh thần.

 

Kẻ sửa đoạn sử này đă dốt nát, không thuộc sử :

_Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431,

_c̣n Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

_Quận Vương [Tư T] ngông cuồng, bậy b, là vào năm 1433

 

Nội cái dốt nát này_đánh đồng thời điểm của 3 s kiện, xảy ra 3 năm khác nhau, là do đ chứng t rằng đây là lời vu khống lật lọng, đê tiện về Vua Lê Thái Tổ.

Tôi sẽ đưa ra những lư do khác trong bài này và bài tới.

 

 

II) Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi

 

Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi, v́ những lư do, bằng chứng sau :

 

1) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu

V́ Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu nên mới b đ k ghét ghen (Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu)

 

2) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423. . .

Kể ra cũng có lư do để đ k ghét ghen : Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, không mặt trong 5 năm đầu kháng chiến, đáng l chẳng được phong hầu

 

3) Nguyễn Trăi chỉ viết thư dụ hàng

Nguyễn Trăi chỉ viết thư dụ hàng mà được Vua Lê Thái Tổ cho là có công, đáng được phong hầu. Các quan thời đó, nhiều người không phục, chovua đă thiên v NT. NT bị ghét là lẽ đương nhiên.

 

4) Nguyễn Trăi là vong thần của nhà (giặc) Hồ

Nguyễn Trăi là vong thần của nhà (giặc) Hồ : đỗ tiến sĩ triều Hồ, làm quan lớn cho nhà Hồ.

NT bị ghét là lẽ đương nhiên : nhà Hồ bị xem là giặc

 

5) Nguyễn Trăi con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn

Khi TNH bị bắt v́ có những hành động mưu phản, th́Nguyễn Trăi , con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn, dĩ nhiên là bị nghi ngờ

Không những Nguyễn Trăi con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn mà lại cùng TNH đến đầu quân năm 1423 (và dùng tên giả (!!!)), dĩ nhiên là bị nghi ngờ. Thấy vua không có ư bắt tội NT, nhiều người nhảy vào dèm pha.

Cuối cùng , để khỏi mang tiếng là thiên v NT, vua đă h ngục NT _đ điều tra thêm.

Ta có thể biết rằng vua chỉ miễn cưỡng hạ ngục NT, là v́ thời xưa , trong những vụ án như vậy, bị hạ ngục mà không được gặp mặt vua là chắc chết _c̣n có thể bị tru di tam tộc nữa. (Và ta cũng biết rằng một thời gian ngắn sau (khoảng một hai tháng sau), NT được phóng thích, vẫn được tin dùng)

 

6) Trước đó vài tháng Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán

‘‘Tội trạng’’ Nguyễn Trăi nào chỉ có thế, nào chỉ có như đă kể trên: trước đó vài tháng Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán.

Thiệt là vô h́nh chung, tự cáo buộc là thân t́nh với họ ngoại _do đó, thân với TNH

Hơn nữa, trong bài văn này (Băng Hồ di sự lục),

_Nguyễn Trăi đă cực lực ca tụng Trần Nguyên Đán

_NT đă kết tội họ Hồ (không tốt , Nguyễn Trăi vốn là tôi thần của nhà (giặc) Hồ)

Việc ca tụng họ Trần này, chỉ trước những hành động mưu phản của TNH có vài tháng, thật đáng nghi ; nhất là trong những hành động mưu phản của TNH có hành vi tiếm phạm ‘xây phủ đệ’.

 

Vào thời quân chủ chuyên chế ngày xưa, với bao ‘‘Tội trạng’’ NT như thế, mà vua ta vẫn tin dùng Nguyễn Trăi , th́ quả là đáng ngạc nhiên đó, đáng ngạc nhiên vô cùng !

Nhưng Vua Lê Thái Tổ là bậc đại trượng phu, cách cư xử không giống người thường !

 

7) Nguyễn Trăi nhắc đến việc b dèm pha, trong thơ văn . . .

Nguyễn Trăi nhắc đến việc b dèm pha, trong thơ văn của ông trong vài t biểu tâu lên Thái Tông :

 

a) bài thơ ‘‘Oan thán’’, đâybài thơ NT làm khi b (tạm thời) h ngục năm 1429

Bài này hay b người đời nay, t́nh hay c ư, viết sai tựa đ thành ‘‘Oán thán’’

Xin nh rằng tựa đ là‘‘Oan thán’’ :

       ‘‘Oán thán’’ là than nỗi oán, nỗi oán hận, nỗi oán sầu

       ‘‘Oan thán’’ là than nỗi oan. NT ch than rằng là b oan , oan ch chẳng phải là nỗi oán Tại sao lại không oán ? Tại NT thừa biết rằng :

             Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             Khi TNH bị bắt v́ có những hành động mưu phản, th́Nguyễn Trăi , con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn, dĩ nhiên là bị nghi ngờ

 

b) biểu t ơn dâng lên Thái Tông

====== Nguyễn Trăi :

. . . Chia bảo phù , ban thái ấp chung ngựa trắng ăn th; mua ghen ghét , chuốc dèm pha, chợt nhặng xanh nhơ vết

. . . Nếu không được Tiên Đế xét đáy ḷng, th́ hầu khiến tiểu thần ngậmới đất

======

Trong hai câu trích :

_câu trên: Nguyễn Trăi được phong hầu nên mới b đ k ghét ghen b dèm pha

_câuới: nh được Tiên Đế (Vua Lê Thái Tổ) xét đáy ḷng, nên mới c̣n sống

 

8) Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh và . . .

 

Trong v án TNH, Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh và hoàn toàn không hề úy kỵ, không hề có ư giết hại công thần. Bởi v́ :

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       Không bắt tội Nguyễn Trăi, mà vẫn tin dùng ông

       Xem Nguyễn Trăi là trung thần, ngược lại với mọi điều dèm pha

 

 

III) Ém nhẹm việc Nguyễn Trăi b dèm pha, ĐVSKTT đă vu khống Vua Lê Thái Tổ

 

Nguyễn Trăi rơ ràng là b dèm pha,phần II) đă trưng bằng chứng.

Không nói rằng Nguyễn Trăi b dèm pha, ĐVSKTT đă vu khống Vua Lê Thái Tổ.

Tại sao lại ém nhẹm việc Nguyễn Trăi b dèm pha ?

_Tại v́ Nguyễn Trăi b dèm pha vua ta vẫn tin dùng ông, th́ rơ ràng là vua quá anh minh

(Đây là một lư do để nói ĐVSKTT đă vu khống Vua Lê Thái Tổ. Một lư do chớ không phải tất cả. Các lư do khác đă nói một phần ở trên và nói tiếp ở bài tới)

 

                           (C̣n tiếp)

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *