Tam Quốc :        ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo !

                                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

I) Lược truyện

II) Không đi đường nhỏ, Không dại ǵ đi đường nhỏ

III) Quân sư phải đi chung với vua

IV) Lưu Huyền Đức có thể ra lịnh cho Bàng Thống cùng đi đường lớn

V) Kết :Bàng Thống không đi đường nhỏ, không bị bắn chết ở đồi Lạc Phụng

VI) Có lẽ lúc đánh Lạc Thành, Bàng Thống bị trúng một mũi tên

VII) Thêm : Vạch mặt chỉ tên kẻ bắn chết Bàng Thống

VIII) Có đồi Lạc Phượng hay không?

__________________________________________

Bài này đưa những lư do để nói rằng ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo ! Sau đó, trưng ra một Bằng chứng cụ thể, Bằng chứng dứt điểm, xác thực  rằng kẻ bắn chết Bàng Thống chẳng phải là Trương Nhiệm!

 

LCT = LBiểu = Lưu Biểu= Lưu Cảnh Thăng

TàoT = Tào Tháo = Tào Mạnh Đức (Mạnh Đức là tên tự của Tào Tháo)

LHĐ = LB= Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

TNh = Tào Nhân = Đại Tư Mă Tào Nhân

BSN = Bàng Thống = Phụng Sồ = Phượng Sồ = Bàng Sĩ Nguyên

LP = Lạc Phượng = Lạc Phụng

GCL=Gia Cát Lượng

LK = Công Tử Lưu Kỳ

HCLT = Hậu-chúa Lưu Thiện

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

TH = TC = Tcap = Trương Cáp

TTĐ = TCh = Tào Tử Đan = Tào Chân

CCC = Chu Công Cẩn = Chu Du

LT = Lục Tốn

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Lược truyện (theo Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa )

 

Thời điểm : Lưu Huyền Đức tiến đánh Lạc Thành

==== ==== Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :

Bàng Thng hi :
- Ph
ía trước kia, có my đường ti Lc Thành ?
Ph
áp Chánh nói :
- Ph
ía trái đường ln đưa ti ca đông Lc Thành , phía Nam có đường nh đưa ti ca Tây .
B
àng Thng bo Lưu Huyền Đức :
- T
ôi xin đem Ngy Diên đi tiên phuông tiến theo đường nh . Chúa công cùng Hoàng Trung tiến theo đường ln, hai bên cùng nhm Lc Thành mà tiến .
Huy
n Đức cht thy bn thn trong người, nói rng :
- Th
ôi quân sư đừng đi na ,đêm qua ta nm mơ có v thn cm roi st đánh vào tay mt ta . E rng xut quân hôm nay không tt .
B
àng Thng cười đáp :
- L
àm tướng ra trn, chng chết cũng b thương xin chúa công đừng tin mng m mà kém ḷng hăng hái ?
Th
ế là Thng ra lnh cho quân sa son, m sáng th́ lên đường.
L
úc sp đi cht con nga của Thng quáng mt té qu, ht ch té xung đất.
Huy
n Đức vi nói :
- Ra tr
n mà cưỡi con nga này không được. Con nga trng ca ta đây thun thc . Quân sư nên dùng nó. Để ta cưỡi con nga ca quân sư cho .
Th
ng t ơn :
- Th
ng dù muôn chết cũng không báo đáp được ơn ca chúa công .
Xong r
i , hai bên chia ra hai đường mà tiến quân.
Ng
ô Ư , Lưu Hi Lc Thành hay tin Lănh Bào b chết , bèn hp nhau bàn tính.
Tr
ương Nhim nói :
- Ph
ía ca Tây, có đường nh rt him tr . Tôi xin đem quân ra chn c̣n các ông c̣n gi cho chc Lc Thành . Nói ri đem quân đi mai phc ngay. Qu nhiên thy Ngy Diên kéo quân tiên phong đi trước. Trương Nhim c để cho đi, lát sau thy Bàng Thng cưỡi nga trng đi ti, Nhim tưởng là Lưu B .
Nhi
m c mng, ra lnh cho quân :
- H
tướng cưỡi nga trng đi ngang qua th́ c . . . làm như thế. . .
L
úc đó, Bàng Thng đi vào đon đường cht hp, hai bên núi thng như vách, cây ci um tùm, bèn nghi ngi hi quân :
-
Đây là ch nào ?
Qu
ân sĩ thưa :
- Ch
này là đồi Lc Phượng .
ng Thng tht kinh, cht nghĩ :
-
Đạo hiu ta là Phượng S, ch này là đồi Lc Phượng, thit nguy cho ta !
Ngh
ĩ ri truyn lnh lui quân, nhưng quá mun, mt tiếng pháo n vang, muôn ngàn mũi tên cng bay xung, Bàng Thng b chết gia đám quân Kinh Châu kt cng tiến lui hết li .
M
t vài tên chy thoát lên trước báo tin cho Ngy Diên.
Di
ên va quay li toan cu cũng b cung n bn xung như mưa, Diên bèn c thng li trước mt mà chy v hướng Lc Thành...==== ====

 

II) Không đi đường nhỏ, Không dại ǵ đi đường nhỏ

 

Không nên đi đường nhỏ, v́ đi đường nhỏ nếu bị phục kích th́ nguy to ; và đường nhỏ thường bị phục kích. Ai cũng biết vậy, Bàng Thống dĩ nhiên cũng biết vậy !

Không những thế, Bàng Thống là văn nhân, đi đường nhỏ nếu bị phục kích th́ cầm chắc cái chết !

Cho nên,

Bàng Thống không dại ǵ đi đường nhỏ

 

 

III) Quân sư phải đi chung với vua

 

Bàng Thống là Quân sư phải đi chung với vua, bàn luận, lập mưu kế lớn hoàn thành đại sự ; lănh chúa Lưu Huyền Đức lại vơ nghệ cao cường, có thể chiếu cố cho  Quân sư khi lâm trận ! Không những Bàng Thống đi chung với vua, mà Pháp Chính cũng thế !

 

 

IV) Lưu Huyền Đức có thể ra lịnh cho Bàng Thống cùng đi đường lớn

 

Lưu Huyền Đức không phải là cái bị thịt, nên có thể ra lịnh cho Bàng Thống cùng đi đường lớn _-nếu Bàng Thống dại dột đ̣i đi đường nhỏ !

 

 

V) Kết :Bàng Thống không đi đường nhỏ , không bị bắn chết ở đồi Lạc Phụng

 

V́, như đă nói ở trên,

-Bàng Thống không dại ǵ đi đường nhỏ

-Quân sư phải đi chung với vua

-Lưu Huyền Đức có thể ra lịnh cho Bàng Thống cùng đi đường lớn

Kết luận : Bàng Thống không đi đường nhỏ, do đó, không bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng

 

 

VI) Có lẽ lúc đánh Lạc Thành, Bàng Thống bị trúng một mũi tên

 

Có lẽ lúc đánh Lạc Thành, Bàng Thống bị trúng một mũi tên (Bàng Thống là văn nhân, nhưng lại cỡi ngựa, điều khiển trận thế (dĩ nhiên là có vơ tướng hộ vệ))

Tướng sĩ xưa nay ra trận, bị trúng một mũi tên mà thác là chuyện thường t́nh trong thiên hạ !

Nhưng La Quán Trung dựa vào chuyện thường t́nh này, mà bịa đặt chuyện ‘Bàng Thống bị bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ để chê bai tài năng  Bàng Thống , nhằm đề cao Gia Cát Lượng...

 

 

VII) Thêm : Vạch mặt chỉ tên kẻ bắn chết Bàng Thống

 

Thời điểm : Lưu Huyền Đức đánh Miên Trúc, sau khi chiếm Lạc Thành

==== =====Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :

... Nói về bên Huyền Đức, Khổng Minh bàn :
- Phải đánh Miên Trúc lấy, chiếm xong sẽ lấy được Thành Đô . Rồi sai Hoàng Trung , Ngụy Diên đi đánh. Bên Thục, Lư Nghiêm ra đón đánh. Hoàng Trung đánh với Lư Nghiêm chưa phân thẳng bại, bỗng Khổng Minh cho thu quân về và bảo Hoàng Trung :
- Lư Nghiêm vơ nghệ rất khá. Ngày mai ông giả thua chạy vào hang núi, ta sẽ có kế bắt được .
Hôm sau hai bên lại đánh nhau, được vài hiệp Hoàng Trung giả thua chạy vào hang núi. Lư Nghiêm đuổi theo vào không thấy ai, lật đật rút lui đă bị Ngụy Diên chặn lối ra.
Rồi có tiếng Khổng Minh :
-Hàng ngay
 đi !  nếu không sẽ bị tên nỏ bắn chết để ta trả thù cho Bàng Sĩ Nguyên !
Lư Nghiêm đành phải đầu hàng, rồi hứa sẽ dụ Phí Quan về hàng một thể. Về sau Phí Quan nghe lời, dâng thành Miên Trúc cho Huyền Đức...
==== =====

 

Chú Thích, Nhận xét :

a)Câu nói dụ Lư Nghiêm: ‘‘Hàng ngay đi !  nếu không sẽ bị tên nỏ bắn chết để ta trả thù cho Bàng Sĩ Nguyên !’’ chứng tỏ rằng kẻ bắn chết Bàng Sĩ Nguyên trước đó là  Lư Nghiêm.

 

b)La Quán Trung  diễn tả Lư Nghiêm một cách quái lạ : Lư Nghiêm ‘vơ nghệ rất khá’ nhưng chẳng thấy tài cán ǵ, khí phách ǵ (bị dụ vào chỗ hiểm một cách dễ dàng và đầu hàng một cách dễ dàng) ; thế mà lúc Lưu Huyền Đức ở Bạch Đế thành, gọi Gia Cát Lượng  và Lư Nghiêm đến để thác cô, Lư Nghiêm lúc đó làm Thượng Thư Lệnh (Thượng Thư Lệnh tương đương với thừa tướng). Quái lạ  thay !

 

 

VIII) Có đồi Lạc Phượng hay không?

 

Bàng Thống không đi đường nhỏ, do đó, không bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng. Nhưng gần Lạc Thành, có đồi Lạc Phụng hay không?

_-Có thể có đồi Lạc Phượng, có thể không!

thể  lúc đánh Lạc Thành, Bàng Thống tạm lui quân, bị quân tướng Lạc Thành rượt theo, và cuối cùng bị trúng một mũi tên của Lư Nghiêm. Gần đó, có một cái đồi , người ta đặt tên là đồi Lạc Phượng _-v́ Phượng Sồ bị Lư Nghiêm bắn chết ở đó!

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

  

 

Sách tham khảo :

         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

         Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

         B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

         Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

         Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

         Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

         Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

         Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

         An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

         Sử Kư , Tư Mă Thiên

         Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

         Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

         Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

         Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

         Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

         Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

         Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

         Thái Công Binh Pháp

 

         Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

         Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

         Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

         Đông Châu Liệt Quốc

         Hán Sở Tranh Hùng

         Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

         Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

         Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

         Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

         Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

         Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

         Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

         Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

         Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

         Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

         Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

                  Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

         Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

         Mục Lục Thơ xuân Tết

                  Mục Lục Thơ Áo Dài

 

         Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

         Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

         Mục Lục Trưng Triệu

                           Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                                    Mục Lục Tấn Quận Công

         Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *