Dẹp giặc đề thơ

*

             Lê Anh Chí dịch thơ vua Lê Thái Tổ

*

       Chiến khu đường hiểm chẳng từ nan

       Thêm tuổi thêm bền sắt đá gan

**

**

       Hào khí quét bay ngh́n ngại chướng

       Tráng tâm dời sạch vạn non ngàn

       Biên pḥng tính suốt trù phương lược

       Xă tắc tŕ toan kế vĩnh an

**

**

       Ghềnh thác ba trăm , bao khúc mắc

       Hiện nay làm, thấy : thuận vui nhàn

 

 

Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ là như sau:

 

       Kỳ khu hiểm lộ bất từ nan

       Lăo ngă do tồn thích thạch can

**

**

       Hào khí tảo không thiên chướng vụ

       Tráng tâm di tận vạn trùng san

       Biên pḥng hảo vị trù phương lược

       Xă tắc ưng tu kế cửu an

**

**

       Hư đạo nguy than tam bách khúc (1)

       Như kim chỉ tác thuận hưu khan

 

(1) : tam bách khúc

Ca dao có câu rằng

             Đường lênờng L bao xa...

       Trăm bảy mươi thác trăm ba mươi ghềnh.

Ba trăm khúc (tam bách khúc) là

       170 thác + 130 ghềnh

( chữ ‘ờng L’ chứng tỏ câu ca dao trước c thời vua Thái T : sau khi thắng trận, Vua Lê Thái Tổ đổi tên ờng Lễ thành Phục Lễ)

 

Đèo Cát Hăn làm phản vào cuối năm 1431

(Theo Đại Việt Thông Sử, Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản).

Không những thế, lúc ấy, Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong . . .

Vua ta bèn sai Lê Sát và Quốc vương Tư Tề đi đánh, rồi sau đó, Vua Lê Thái Tổ lại ngự giá thân chinh

 

Thắng trận, Vua Lê Thái Tổ sát nhập Phục Lễ (tức,ờng L ) vào bản đồ Đại Việt

Cuộc chiến này, một lần nữa, chứng t tài dụng binh xuất qu nhập thần của vua ta : Đường xá hiểm trở cheo leo, ba trăm thác ghềnh, như vậy, mà hễ Vua Lê Thái Tổ đánh th́ thắng !

Thắng trận, Vua Lê Thái Tổ khắc thơ trên vách núi xă Hào Tráng _lúc bắt đầu hồi kinh

 

Xem bài

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------