Tam Quốc :    Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê  

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Vơ tướng trí dũng song toàn của Tào Mạnh Đức : Tào Nhân, Trương Liêu, Từ Hoảng

II) Tào Nhân đem 2 vạn rưởi quân đến đánh Tân Dă

III) Từ Nguyên Trực nổi một hồi trống, phá Bát môn Kim tỏa trận đồ của Tào Nhân

IV) Từ Nguyên Trực nổi hồi trống thứ hai, phá kỳ binh của Tào Nhân, chiếm luôn được Phàn Thành.

V) Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất ...

VI) Chiến thắng oanh liệt nhất của quân đội Lưu Huyền Đức

VII) Yếu tố bất ngờ

VIII) Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm !

__________________________________________

 

 

Bài này trưng ra một sự kiện ít ai để ư đến ; đó là Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái Quân sư  độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân của Tào Mạnh Đức . Từ Nguyên Trực bậc kỳ tài trong thiên hạ ! So sánh với hành động của Gia Cát Lượng trong 4, 5 năm ở Kinh Châu, ta thấy rằng Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm !

 

KC = Kinh Châu

Tm = Từ-mẫu = Mẹ của Từ Nguyên Trực

TNT = TT= Từ Thứ = Từ Nguyên Trực (Nguyên Trực là tên tự của Từ Thứ)

TNh = Tào Nhân = Đại Tư Mă Tào Nhân

LB= Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

LcT = LBiểu = Lưu Biểu= Lưu Cảnh Thăng

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung,

LQT = La Quán Trung

TàoT = Tào Tháo = Tào Mạnh Đức (Mạnh Đức là tên tự của Tào Tháo)

PT = Phàn Thành

HHĐ = Hạ Hầu Đôn

GCL = Gia Cát Lượng

MS = Mă Siêu

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

I) Vơ tướng trí dũng song toàn của Tào Mạnh Đức : Tào Nhân, Trương Liêu, Từ Hoảng

 

Tào Mạnh Đức  có nhiều Vơ tướng vơ nghệ cao cường vô địch, anh dũng tuyệt luân ; trong những Vơ tướng  này, th́ trí dũng song toàn có 3 nhân vật lỗi lạc: Tào Nhân, Trương Liêu, Từ Hoảng

Chức vụ chính thức của Tào Nhân khi Tào Phi làm vua là Đại Tư Mă , tức nguyên soái ; không rơ chức vụ chính thức của Tào Nhân thời Tào Mạnh Đức . Tào Nhân là anh em họ của TàoT, theo Tào Mạnh Đức từ lúc đầu, và giữ nhiệm vụ trấn thủ căn cứ khi Tào Mạnh Đức đánh đông dẹp bắc.

Khi Tào Mạnh Đức làm thừa tướng, th́ :

_-Tào Nhân trấn thủ Phàn Thành

_-Trương Liêu trấn thủ Hợp Ph́

_-Từ Hoảng được giữ lại ở trung quân, bên cạnh TàoT, khi TàoT cần điều động nhiều tướng, th́ ban cho ông cờ tiết , chỉ huy các Vơ tướng vơ nghệ cao cường vô địch khác mà tung hoành.

 

 

II) Tào Nhân đem 2 vạn rưởi quân đến đánh Tân Dă

 

Từ Nguyên Trực làm quân sư cho LB được vài ngày, th́ tướng Tào là Lă Khoáng , Lă Tường đến đánh. Từ Nguyên Trực điều động các tướng hạ hai tướng Tào một cách dễ dàng

Tào Nhân bèn đem 2 vạn rưởi quân đến đánh Tân Dă

 

 

III) Từ Nguyên Trực nổi một hồi trống, phá Bát môn Kim tỏa trận đồ của Tào Nhân

 

Tào Nhân đem 2 vạn rưởi quân đến đánh Tân Dă . Từ Nguyên Trực cùng với Lưu Huyền Đức cũng đem quân ra, bày trận đường đường chống với Tào Nhân .

Tào Nhân bày trận Bát môn Kim tỏa , thách Lưu Huyền Đức phá trận .

Triệu tử Long được lệnh phá trận , theo đúng lời dặn của Từ Nguyên Trực, đem quân đánh vào cửa Sinh, rồi tẻ sang cửa này , cửa nọ ; chỉ một thời gian ngắn sau, là phá được Bát môn Kim tỏa trận đồ của Tào Nhân . Tào Nhân rút quân chạy

 

 

IV) Từ Nguyên Trực nổi hồi trống thứ hai, phá kỳ binh của Tào Nhân, chiếm luôn được Phàn Thành.

 

Tào Nhân thua một trận, quyết định nửa đêm đem  quân đánh úp trại Lưu Huyền Đức , TNT đóan trước việc này, phục binh phá kỳ binh của Tào Nhân, Tào Nhân phải chạy về Phàn Thành. Đến nơi quân trong thành ra đón chủ tướng, th́ một đạo quân của TNT (TNT đă phục sẵn một đạo quân) ào ra chiếm luôn được Phàn Thành !

Thế là chỉ nhoáng cái , lănh thổ Lưu Huyền Đức , trước đó chỉ là 1 huyện (Tân Dă), nay thành 1 huyện , 1 thành ; mà Phàn Thành  lại là địa điểm then chốt trong cuộc định bá đồ vương !

 

 

V) Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất ...

 

Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân !

Chu Công Cẩn so tài với Tào Nhân ở Nam-quận, đă đánh thắng được TNh, nhưng lại bị trúng một mũi tên của TNh ( v́ đó mà sau đó Chu Công Cẩn từ trần), nên phải nói là Chu Công Cẩn và Tào Nhân đánh nhau cầm đồng !

(TQCDN đă Xạo rằng, nơi Nam-quận Gia Cát Lượng đă phỗng tay trên Chu Công Cẩn .

_-Sao biết rằng TQCDN đă Xạo ? _-bởi v́ Gia Cát Lượng sợ khiếp Chu Công Cẩn , đâu dám phỗng tay trên !

_-Sao biết rằng Gia Cát Lượng sợ khiếp Chu Công Cẩn ? _-bởi v́ , sau khi làm chủ toàn KC, quân lực đầy đủ, mà lại kư văn tự ‘mượn KC’, tự nhận rằng Lưu Huyền Đức là kẻ ăn nhờ ở đậu Đông Ngô ! . Xem

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc )

 

 

VI) Chiến thắng oanh liệt nhất của quân đội Lưu Huyền Đức

 

Từ Nguyên Trực đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân là Chiến thắng oanh liệt nhất của quân đội Lưu Huyền Đức , từ trước đến nay và cả về sau :

_-đánh thắng trận bày đường đường với Tào Nhân .

_-đánh thắng mưu đánh úp trại Lưu Huyền Đức, của Tào Nhân

_-hờm sẵn một đạo quân chiếm luôn được Phàn Thành

Và chỉ nhoáng cái , đă tăng gấp đôi lănh thổ Lưu Huyền Đức !

 

 

VII) Yếu tố bất ngờ

 

Cũng nên nói cho công b́nh, rằng Từ Nguyên Trực  được một lợi thế : Yếu tố bất ngờ. Tào Nhân đem 2 vạn rưởi quân đến đánh Tân Dă, là đến đánh Lưu Huyền Đức , ông nguyên soái này không ngờ rằng có một bậc kỳ tài trong thiên hạ là Từ Nguyên Trực đang làm quân sư cho Lưu Huyền Đức  được vài ngày ...

Nhưng Yếu tố bất ngờ này Tào Nhân đáng lẽ chỉ bất lợi ở trận đầu thôi ; trận sau Tào Nhân đáng lẽ phải đề pḥng ...

C̣n sau đó, Chu Công Cẩn và Tào Nhân đánh nhau cầm đồng đó là v́ Tào Nhân không bị bất ngờ, ông dư biết rằng Chu Công Cẩn là bậc kỳ tài trong thiên hạ !

 

 

VIII) Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm !

 

Từ Nguyên Trực bậc kỳ tài trong thiên hạ ! và Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm ; bởi v́ : sau đó Gia Cát Lượng làm Quân sư cho Lưu Huyền Đức , ở KC trong 4, 5 năm vậy mà chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

(Lưu Huyền Đức làm chủ toàn KC, quân lực đầy đủ khoảng 30 vạn quân, lại có đến hai Quân sư )

Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành, đừng nói chi đến việc đánh TàoT, khôi phục Trung Nguyên !

Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *