Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí

*

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

____________

 

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí tháng 4-8 / 2017

 

Cập nhật tháng 4-8 / 2017:

 

A) Bài Mới

a) Thơ :

139)               Nụ cười 42           (Nụ cười áo dài )

140)        Nụ cười 43           (Nụ cười Vu-khống)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

287)         Những sai lầm của ông Phan Huy Chú trong LTHCLC (Lịch triều hiến chương loại chí )

( Ông Phan Huy Chú đă sai lầm rất nhiều trong Lịch triều hiến chương loại chí. Những sai lầm này nằm trong hai chương Quan chức chí và Nhân vật chí ...)

 

288) Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi, và những lời b́nh luận sai lầm về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo

( Lịch sử không hề nói đến tuổi thọ của Trần Hưng Đạo. Theo các sách Tử Vi, Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi. Các nhà Tử Vi cũng b́nh luận nhiều về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo; có những sai lầm lớn ! )

 

289) Hữu Bật, Thiếu Bảo đời vua Lê Thái Tông là những ai ?

( Có đoạn văn trong ĐVSKTT và LTHCLC nói về Hữu Bật, Thiếu Bảo và việc học hành của Vua Lê Thái Tông. Hữu Bật, Thiếu Bảo đuợc nhiều nơi trên Internet và Viện Sử Học chú thích là Nguyễn Trăi, Tŕnh Thuấn Du. Bài này :

-trưng bằng chứng rằng Hữu Bật, Thiếu Bảo chẳng phải là Nguyễn Trăi, Tŕnh Thuấn Du

-xác định một sai lầm của ông Phan Huy Chú trong việc phê b́nh Vua Lê Thái Tông

-đưa ra danh sách 6 người làm Nhập Thị Kinh Diên cho Vua Lê Thái Tông )

 

290) Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to ( B- Nhà Trần ...)

( Tiếp tục loạt bài "Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to", ở đây, diễn tả 4  nạn đói lớn đầu tiên của nhà Trần. Viết về nhà Trần th́ khá dài ḍng, v́ phải quyết định trách nhiệm là ở vua hay ở Thái Thượng Hoàng ... )

 

291)              Thời xưa, ngày Quốc Khánh là ngày sinh nhật của vị vua đang trị v́

( V́ thời quân chủ, vua chính là quốc gia ; nên Lễ vui ngày sinh nhật của vua chính là ngày Quốc Khánh . Bài này ghi lại ngày "Quốc Khánh" thời Vua Lê Đại Hành, Lư Thái Tổ,  Lư Thái Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông. )

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nụ cười 42 : lục bát, 5 câu

Áo dài điểm phấn thoa son

Đôi môi thong thả thả thon nụ cười...

 

b) Nụ cười 43 : lục bát, 5 câu     

Nụ cười rít kẽ răng nanh,

Chê người khờ khạo , đành hanh vạn điều...

 

c) Những sai lầm của ông Phan Huy Chú trong LTHCLC (Lịch triều hiến chương loại chí )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Dàn Bài của Nhân vật chí và Quan chức chí trong Lịch triều hiến chương loại chí

II) PHC lầm lẫn giữa Thượng tướng quân và Thượng tướng...

III) PHC viết sai về Tam Thái

IV) PHC viết sai về Tam Thiếu

V) PHC viết thiếu Tư Khấu

VI) PHC viết sai về Tam Tư của ông Lưu Nhân Chú và Lê Sát

                            (C̣n Tiếp)

d) Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi, và những lời b́nh luận sai lầm về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi

II) Đặc tính của lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo

III) Những lời b́nh luận

IV) B́nh luận sai về Tam Hóa Liên Châu

V) B́nh luận sai về Tham Vũ Đồng Hành

VI) Nhắc lại : Trần Hưng Đạo chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

e) Hữu Bật, Thiếu Bảo đời vua Lê Thái Tông là những ai ?

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Đoạn văn ĐVSKTT nói về Hữu Bật, Thiếu Bảo

II) Lời Chú Thích ở nhiều nơi trên Internet và của Viện Sử Học

III) Hữu Bật, Thiếu Bảo chẳng phải là Nguyễn Trăi, Tŕnh Thuấn Du

IV) Hữu Bật, Thiếu Bảo là ...

V) Vua Lê Thái Tông bỏ học bao lâu ? _-Vài ngày !

VI) Có khoảng 6 đại thần làm Nhập Thị Kinh Diên

 

g) Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to ( B- Nhà Trần ...)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

[B] Những nạn đói nhà Trần

IX) Trần Thánh Tông năm 1268, Đói to

X) Trần Nhân Tông 1290, Đói to

XI) Trần Nhân Tông 1291, Đói to 

XII) Trần Anh Tông 1301, Đói to 

              (C̣n Tiếp)

 

h) Thời xưa, ngày Quốc Khánh là ngày sinh nhật của vị vua đang trị v́

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Lễ vui ngày sinh nhật của vua là ngày "Quốc Khánh"

II) Vua Lê Đại Hành, lễ vui ngày sinh nhật

III) Vua Lư Thái Tổ,  tiết Thiên Thành

IV) Vua Lư Thái Tông,  tiết Thiên Thánh

V) Vua Trần Thái Tông, tiết Càn Ninh

VI) Vua Trần Thánh Tông, tiết Hưng Thiên

VII) Vua Lê Thái Tổ, Vạn Thọ thánh tiết

VIII) Vua Lê Thái Tông, Kế Thiên thánh tiết

 

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Những bài được đọc nhiu nht  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

188)        Vua Lê Thái T là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

233) Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang, theo S thn Vũ Qunh, Lê Tung ; Nguyn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

240)      Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

284)   Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 3

( Hai bài trước đă xác định rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn no ấm hoan lạc. Ở đây, trưng bằng chứng rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông c̣n là thời giàu có: nhân dân giàu có, quốc gia giàu có ! và trưng thêm những lư do tại sao Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang ... )

192) ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:     Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

 

lg2)     Trúc (Cúc) Hiên Tiên Sinh, Hi-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

253)               Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        L Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không h b kết ti giết vua. Lư do tht s ti sao Nguyễn Trăi b ti giết vua c̣n n tàng trong Đại Vit S Kư Toàn Thư, quc s ca nhà Trnh .      Không h có v án L Chi Viên, ch có v án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

11)         Tôi đối câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

129)        Trn Trng Kim nói rng vua Lê Nga Triu dâm dc quá độ nên ngi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái T rt nhân t, quá nhân t trong v án Trn Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

207)        Kế Không Thành ca Gia Cát Lượng là chuyn Xo 2

( Bài này trưng ra bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

206)    Kế thuyn c hng 10 vn mũi tên là ca L T Kính chng phi ca Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng c̣n không có mt trong thuyn ...

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

231) Tam Quc :     T Nguyên Trc là v nguyên soái độc nht thi Tam Quc đă đánh thng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ d t !

238) Tam Quốc :          ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

( Bài này đưa ra những lư do chứng tỏ rằng ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo : Nếu Gia Cát Lượng dại dột dùng kế này, th́ khi vừa nói đến việc khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều cho Tào Tháo th́ đă bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức )

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phc được Tôn Quyn chng Tào là L Túc, chng phi Gia Cát Lượng     ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rt đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái T truyn ngôi cho Nguyên Long.   Tht gin dị !

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái T lúc mi b bt (v án Trần Nguyên Hăn),  Ti sao ?

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

274) Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai 2

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

175)        Nguyn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        M ca T Nguyên Trc không h t t

158)        Th coi tướng Vua Lê Thái T 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

245)                 Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

246)               Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối sự nhanh chóng mẫn tiệp...

266)        Lời cẩn án của KDVSTGCM Ư nghĩa

267)        Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

259) Tam Quốc :          ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

247) Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

263) Tam Quốc :    ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo !

276) Tam Quốc :    Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng !

218) Đông Châu LQ :     Thành Đắc Thn chết v́ có ... miễn tử bài !

248)             Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú triều Lê Thái Tổ 5

249) Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của Nguyễn Trăi ?! 2 )

261)               Phá án Lệ Chi viên 12:     ‘Vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ là chuyện Xạo !

( ...bịa đặt bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh )  

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

275) Vua Lê Thái Tổ trọng thưởng công thần như thế nào ?

269)        Tiết Chế không hề là chức danh dưới thời nhà Trần và nhà Lê chính thống

271) Chức nguyên soái qua các triều đại

273)        Cơ cấu triều chính nhà Lê

(  Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê (trang 255, VNSL)  )

278)        Nguyễn Trăi sv Trần Nguyên Hăn

(sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với)

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

279)               Tổng kết về hai vụ án Trần Nguyên Hăn

260)               Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

277)               Thần Tiên Thánh Phật 2

280)               V́ nghi kỵ, Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo, Đúng hay Sai ?   

282)               Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông ...

286)    Trần Trọng Kim nói rằng Hồ Quí Ly có tài kinh bang tế thế, SAI !

285)         Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông 2

 

b)Thơ

35)         Dẹp giặc đề thơ           *

 

              Lê Anh Chí dịch thơ vua Lê Thái Tổ

*

       Chiến khu đường hiểm chẳng từ nan

       Thêm tuổi thêm bền sắt đá gan

**

**

       Hào khí quét bay ngh́n ngại chướng

       Tráng tâm dời sạch vạn non ngàn

       Biên pḥng tính suốt trù phương lược

       Xă tắc tŕ toan kế vĩnh an

**

**

       Ghềnh thác ba trăm , bao khúc mắc

       Hiện nay làm, thấy : thuận vui nhàn

 

c) Bài cũ c̣n mi

283)               Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to ( A- Nhà Lư ...)

( Đọc Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, tôi nhận thấy một sự kiện lich sử quan trọng mà hầu hết các sử gia hiện đại và cận đại không để ư đến, đó là : Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to. Khi nhận thức tầm quan trọng của sự kiện lich sử này, ta mới hiểu rơ thêm tại sao người dân Đại Việt lúc nào cũng thương nhớ nhà Lê, tiếc nhớ nhà Lê, muốn nhà Lê trở lại làm vua Đại Việt...  Bài này nói về những vụ đói thời Nhà Lư )

268) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

( Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng ! Đây là việc làm rất quan trọng của ba vị vua đầu nhà Lê : chăm lo chăm sóc dân t́nh, ưu ái thần dân; cũng là việc rất mệt nhọc , mất rất nhiều th́ giờ ...)

262)               Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

( Gọi  là Tam Tư nhưng có Bốn chức (Tư Không, Tư Mă,  Tư Khấu, Tư Đồ) và là chức gia phong. Sở dĩ có bài viết này, là v́ trong LTHCLC, ông Phan Huy Chú viết SAI về Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát...(Vd: năm Thuận Thiên 4, Ông Lưu Nhân Chú chuyển làm Tư Khấu; Sai! Phải nói rằng Ông Lưu Nhân Chú được gia phong Tư Khấu th́ mới đúng.) Ở đây, tôi bàn về Tam Tư của đại công thần khai quốc nhà Lê, nhấn mạnh về điểm ‘gia phong’, lấy thí dụ Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát... )

265) Sử Trung Hoa :     Khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn, Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

( Bài này bàn về việc quân tướng họp nhau bầu Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua,  với nhận xét rằng nếu được (bị) khoác áo hoàng bào lên người th́ bắt buộc phải nhận ngôi vua ! )

258)               Định nghĩa định danh 7

( Bài ‘Định nghĩa định danh 7’ này nói về những từ ngữ Phật giáo và văn hóa sau : Vô cực ( + , -), Bang, Đánh thắng, Đánh bại, Lăo Phật gia, ‘Chẳng ra khỏi bàn tay của Đức Như Lai’, Cách vật, Cách trí, Miếu hiệu, thụy hiệu, niên hiệu, Truy tặng truy phong, người hiền. )

234)        Quân số của Vua Lê Thái T

235)        Quân số của Lưu Huyn Đức lúc trấn thủ huyn Tân Dă

236)        Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn thit to gan ! ( li khn tri )

237)        Nhng câu nói câu văn ni tiếng b dch sai...

( Câu nói ni tiếng ca Tng Thng Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bt mui nhân qu !’’ ... )

230) ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:    Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái T gi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

220)               Trn Anh Tông có gọi Trn Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

222)         ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:         Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

d) Mc Lc Thơ Áo Dài

                     Mc Lc Thơ Áo Dài

 

103) Áo dài 1 (Áo dài áo lượt áo là)

104) Áo dài 2 (Áo dài không gian)

106) Áo dài 3 (Áo dài ngc ngà)

111) Áo dài 4 (Áo dài trang nước đim non)

114) Áo dài 5 (Áo dài trăng ngà)

115)        Áo dài 6          (Áo dài văn chương) 

118)        Áo dài 7   (Áo dài lịch sự)                      

127)    Áo dài 8              (Áo dài nắng chiều)                

 

=-=-=-=-

Bài Xưa .-             www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 40

 *

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

   Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *