Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

( Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít , chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc, chẳng được phong hầu )

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

 

NT = ông Nguyễn Trăi

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Dẫn nhập: Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

I) Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc

II) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

III) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

IV) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

V) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

VI) Tên của Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém hơn Nguyễn Trăi

VII) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

                           ( C̣n Tiếp )

__________________________________________

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

 

Xem

        Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

I) Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc

 

Nhà Mạc truy phong Trần Nguyên Hăn làm Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương. Việc này không tốt cho TNH đâu : nhà Mạc là nghịch thần của nhà Lê, nếu nhà Mạc truy phong Trần Nguyên Hăn làm Trung Liệt Đại vương th́ ta có thể nói rằng nhà Mạc thấy rằng, biết rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ nghịch thần ! Nhất là khi họ Mạc làm vua, các bằng chứng về vụ án TNH hăy c̣n và chính nhà Mạc đă thiêu hủy các bằng chứng này.

 

Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc chẳng phải của nhà Lê.

Ta có thể xem đó là một bằng chứng của sự mưu phản của Trần Nguyên Hăn (!!!) .

 

 

II) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

 

Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

Xem bài :

       Trần Nguyên Hăn không h được vua phong làmớng Quốc

       ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

 

 

III) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

 

A) Trần Nguyên Hăn cùng với NT đến đầu quân năm 1423. Xem các bài :

       Nguyễn Trăi không d hội th Lũng Nhai

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , Lỗi giang )

 

       Nguyễn Trăi không d hội th Lũng Nhai 2

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , Lỗi giang 2 )

 

       Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

       ( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

 

B) Rất dễ thấy thứ bực Công thần, trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

 

1) Công thần bậc nhất có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa (năm 1418 )

2) Công thần bậc nh́ có mặt từ năm 1420 và trước đại thắng Thi Lang

3) Công thần bậc ba có mặt từ năm 1421 và trước hai lần đại thắng Trần Trí

4) Công thần bậc thứ tư có mặt từ năm 1422 và trước đại thắng Sách Khôi

(Mỗi đại thắng trên đều thắng hơn 10 vạn quân Minh)

 

Xem bài :

       Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

       ( Công thần bậc nhất có mặt từ năm 1418, bậc nh́ 1420, bậc ba 1421, bậc thứ tư 1422 . . . )

       ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu ! )

       ( Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

 

C) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít so với các cựu thần có mặt từ lúc đầu khởi nghĩa (năm 1418 ), từ năm 1420 . . .

 

 

IV) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

 

a) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

Trần Nguyên Hăn ,có công lao rất ít

Do đó, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

Năm 1428, sau khi phong thưởng 218 quân nhân Thiết Đột, có Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng ; trong Đại hội này Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

 

b) Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng

Tôi có dịp nói trong bài

       Ông Trần Nguyên Hăn không h được vua phong làmớng Quốc !

       ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

rằng đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT rất là vô lư:

====ĐVSKTT :

Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng, xét công cao thấp định th bậc.

Lấy thừa ch Nguyễn Trăi làm Quan phục hầu; tư đ Trần Hăn làm Tớng quốc; Khu mật đại s Phạm Văn Xảo làm Thái Bảo; đều được ban quốc tính. =====

:

_Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng ; vậy ch nói đến 3 người 3 người này chẳng phải là đ nhất công thần, cũng chẳng theo vua t lúc đầu.

_Chẳng hóa ra vua ngu muội lắm hay sao ?

ối với NgôLiên , 3 người này chắc chắn chẳng phảiquan trọng

_3 người này là rất quan trọng, đối với nhà Mạc, Trịnh đối với những người thời nay chuyên môn chưởi bới vua

_sao không nhắc đến những đ nhất công thần như các ông Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn , Lê Sát , Lê văn Linh ?

_sao không nhắc đến vị danh tướng tài ba nhất nh́ là ông Lê (Nguyễn) Chích ?

_sao không nhắc đến những vị danh tướng lỗi lạc  vừa là cận tướng của vua Lê là các Ông Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí , Trịnh Khả , Lê Lễ ????

_vv và vv

 

c) Tính ra, Đại hội cácớng các quan văn th́ phải hơn 500 v quan

 

d) Đoạn văn trên là do nhà Mạc thêm vào hay sửa đổi và nhà Trịnh giữ lại trong ĐVSKTT. Và nhà Mạc đă đục bỏ hết tên các công thần trừ Nguyễn Trăi ( Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93) !

Và nhà Mạc đă thành công lớn trong việc phá rối sử nhà Lê và phỉ báng vua Lê. Hầu hết người thời nay đều chẳng biết rằng :

_Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú

_Ông Lưu Nhân Chú là quyền cao chức trọng nhất triều Thái T. Ông Nguyên soái và Tướng Quốc

Thậm chí, phần đông chẳng biết Ông Lưu Nhân Chú là ai.

 

e) Khi nhà Mạc sửa đổi ĐVSKTT, nhà Mạc đă quên một điều tối ư quan trọng : quên không bịa thêm tước hầu cho Trần Nguyên Hăn

Do đó, ngày nay sự việc rơ ràng : Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu !

( Chính trong ‘Đại hội cácớng các quan văn ’ này mà vua ta đă phong hầu cho các công thần. Năm 1429, khắc biển ngạch công thần, chỉ khắc thôi , công thần đều đă được phong tước trong ‘Đại hộinày (năm 1428 ))

 

 

V) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

 

Như phần trên có nói :Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

Do đó, Trần Nguyên Hăn chẳng thể được xem là công thần

 

 

VI) Tên của Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi

 

Trong đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT đă kể ở trên, tên của Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi.

Đây là điểm sơ sót khác của nhà Mạc. Khi nhà Mạc sửa đổi ĐVSKTT của NgôLiên , nhà Mạc đă chép lại tên 3 người theo thứ tự của NgôLiên. Theo th t này th́ :

_Nguyễn Trăi được kể trước nhất: Nguyễn Trăi có chức vị cao nhất trong 3 người và được phong hầu

_Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

_Phạm Văn Xảo được kể sau rốt : chức vị kém cả Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

 

 

VII) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

 

TNH là ḍng dơi của Trần nguyên Đán và Trần Thúc Dao mà :

_Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly. Dân ta thời đó rất ghét Hồ Quí Ly. Nhớ rằng quân Hồ Quí Ly rất đông, nhưng không đánh mà tan _v́ Hồ Quí Ly không được ḷng dân. Nhà Minh đă lấy nước ta, như lấy đồ trong túi.

_Trần Thúc Dao (con Trần nguyên Đán) làm quan cho giặc Minh bị Giản Định Đế giết. Giản Định Đế cũng giết 500 thủ hạ của TTDao.

 

TNH lúc đó bị nhà Hậu Trần (1407-1413) truy sát.

TNH là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần.

 

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *