Ngọa Thần Long 8

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Cái thế Anh hùng huy đại lược

       Đức tài văn vơ, Ngọa Thần Long

       Đề thơ xă Tráng, vang non nước

       Cương thổ vững bền , phỉ núi sông

**

**

             Duệ văn Anh vũ, Anh hùng tráng (*)

             Phương lược khí hào, vĩ đại công

              Dũng lược nhân từ, muôn rỡ rạng

             Tài Nghiêu, đức Thuấn, Ngọa Thần Long

 

Chú thích:

(*) Năm 1428, khi lên ngôi, Vua Lê Thái Tổ xưng là ‘Duệ văn Anh vũ đại vương’

1) Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long

Ngo Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .

 

2) Xem

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

3) Bài thơ này c̣n ca tụng đức tài Nghiêu Thuấn của Vua Lê Thái Tổ :

_-Nhân từ trong chánh trị : lấy đức nhân mà trị thiên hạ, không hề giết hại con cái người phản nghịch, thận trọng trong h́nh phạt, rất khoan hậu với các công thần . . .

_-thánh văn thần vơ,

       Cương thổ vững bền, sát nhập châu Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt

       Đề thơ xă Hào Tráng

_-chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê     Thái Tông.   Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

97)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc    thánh vương 4

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

132)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *