Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Nhà Minh xâm lăng nước ta và hạ nhà Hồ dễ dàng

II) Trần Thúc Dao ra làm quan cho giặc Minh

III) Nhà Minh không lập con cháu nhà Trần, dù chỉ làm hư vị

IV) Trùng Quang Đế cầu phong và Nguyễn Biểu thiệt thân (Thương thay !)

V) Nhà Minh không hề có ư định lập ḍng dơi nhà Trần

VI) Việc lập ḍng dơi nhà Trần là điều đại tối kỵ của Nhà Minh, Lư do

VII) Vua quan nhà Hồ đều được vua Minh ‘tha chết’

__________________________________________

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

TTD = Trần Thúc Dao

TNĐ = Trần Nguyên Đán

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

 

HQL = Hồ Quí Ly

TQĐ = Trùng Quang Đế

GĐĐ = Giản Định Đế

ĐT = Đặng Tất

NCC = Nguyễn Cảnh Chân

ĐD = Đặng Dung

NCD = Nguyễn Cảnh Dị

TP = Trương Phụ

 

CNC = Chu nguyên Chương

THL = Trần Hữu Lượng

TIT = Trần Ích Tắc

 

ĐV = Đại Việt

 

Năm 1407, Nhà Minh, lấy danh nghĩa là đánh kẻ nghịch thần Hồ Quí Ly lập nhà Trần, đem 80 vạn quân theo 2 đường sang xâm lăng nước ta và diệt nhà Hồ dễ dàng. Trần Thúc Dao, con của Trần Nguyên Đán và là bác của Trần Nguyên Hăn, ra làm quan cho giặc Minh, hi vọng được lập làm vua ! Trùng Quang Đế sau này, cũng hi vọng vào việc lập nhà Trần, xin cầu phong làm cho Nguyễn Biểu thiệt thân !

Việc lập nhà Trần chỉ là đ̣n chánh trị hư cấu của Nhà Minh, và rất nhiều người nhà Trần không hiểu như vậy !

Bài viết này nêu ra lư do tại sao việc lập con cháu nhà Trần, thật ra, là điều đại tối kỵ của Nhà Minh ...

 

 

I) Nhà Minh xâm lăng nước ta và hạ nhà Hồ dễ dàng

 

Nhà Minh, lấy danh nghĩa là đánh kẻ nghịch thần Hồ Quí Ly và lập nhà Trần, đem 80 vạn quân theo 2 đường sang xâm lăng nước ta .

Người nước ta ghét nhà Hồ ; có nhiều nơi,quân nhà Hồ không đánh mà tan . Nhà Minh hạ nhà Hồ dễ dàng như bỡn và chiếm nước ta đặt thành quận huyện.

 

 

II) Trần Thúc Dao ra làm quan cho giặc Minh

 

Nhiều người , ḍng dơi nhà Trần hoặc là tôi cũ nhà Trần, ra làm quan cho giặc Minh

Trần Thúc Dao, con của TNĐ , trước kia đă làm quan cho giặc Hồ,nay lại ra làm quan cho giặc Minh. V́ là ḍng dơi nhà Trần, Trần Thúc Dao hi vọng được lập làm vua !

 

 

III) Nhà Minh không lập con cháu nhà Trần, dù chỉ làm hư vị

 

Nhà Minh, lấy danh nghĩa là đánh kẻ nghịch thần Hồ Quí Ly và lập nhà Trần, nhưng đó chỉ là đ̣n chánh trị.

Khi thành công, Nhà Minh không lập con cháu nhà Trần, dù chỉ làm hư vị. Và Trần Thúc Dao chỉ làm quan cho giặc Minh mà thôi, chẳng được lập làm vua !

 

 

IV) Trùng Quang Đế cầu phong và Nguyễn Biểu thiệt thân (Thương thay !)

 

Nhà Hậu Trần nổi lên đương đầu với Nhà Minh được mấy năm

 

a) Nhà Hậu Trần: Giản Định Đế

Có Giản Định vương, con thứ của Trần Nghệ Tông, được nhiều người pḥ tá , lập nên Nhà Hậu Trần. Vương dùng vương hiệu làm đế hiệu, gọi là Giản Định Đế.

Anh hùng hào kiệt theo về rất đông và vua có hai bề tôi lương đống là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân.

Nhà Hậu Trần thắng một trận lớn ở Bồ Cô

 

b) Giản Định Đế giết hại công thần

V́ trận thắng Bồ Cô mà vua tôi bất ḥa ( không đồng ư về việc nên thừa thắng đánh thành Thăng Long hay không). Sau đó, Giản Định Đế lại sai vơ sĩ bóp cổ hai ông Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Thế là nhiều người đang giúp rập chán nản bỏ đi, Giản Định Đế thành ra cô thế

 

c) Nhà Hậu Trần: Trùng Quang Đế

Đặng Dung, con ông Đặng Tất, t́m được cháu của Trần Nghệ Tông, pḥ lên ngôi, hiệu là Trùng Quang Đế. Sau Trùng Quang Đế cho người bắt cóc GĐĐ về, tôn làm Thái thượng hoàng, cùng lo việc khôi phục

 

d) Trùng Quang Đế cầu phong và Nguyễn Biểu thiệt thân

Trong lúc đang chiến tranh, Trùng Quang Đế lại làm một việc quái lạ : sai ông Nguyễn Biểu đi sứ, gặp Trương Phụ, cầu phong. Việc làm kém cỏi này, chỉ làm thiệt thân ông Nguyễn Biểu mà thôi ! (mặc dù hai nước giao tranh không được chém sứ, nhưng TP là người tàn ngược, y muốn giết th́ giết thôi)

 

(Nhà Hậu Trần bị diệt vào năm 1413, Trùng Quang Đế và các tướng đều tuẫn tiết)

 

 

V) Nhà Minh khônghề có ư định lập ḍng dơi nhà Trần

 

Việc Trùng Quang Đế cầu phong và Nguyễn Biểu thiệt thân (Thương thay !) là bằng chứng hùng hồn _-nếu cần thêm bằng chứng-_ rằng Nhà Minh không hề có ư định lập ḍng dơi nhà Trần, làm vua ở nước ta

 

 

VI) Việc lập ḍng dơi nhà Trần là điều đại tối kỵ của Nhà Minh, Lư do

 

Nhà Minh không hề có ư định lập ḍng dơi nhà Trần, làm vua ở nước ta Việc lập ḍng dơi nhà Trần , thật ra, là điều đại tối kỵ của Nhà Minh, Lư do là như sau :

 

Ngược ḍng lịch sử, trở lại thời Minh Sơ, khoảng năm 1366:

       Người Tàu (gần như đă) đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi lănh thổ, Chu nguyên Chương chưa kịp thụ hưởng, th́ thấy xuất hiện một ḱnh địch. Nhân vật này thành lập nhà Hán và đem quân tranh giành ngôi báu với Chu nguyên Chương.

       Hán vương tên là Trần Hữu Lượng, gốc là người Đại Việt và là con của Trần Ích Tắc (điều này có nghĩa là ,   a) sau khi trốn sang Tàu, Trần Ích Tắc măi đến lúc khoảng 60 tuổi mới sinh ra THL    b) Trần Hữu Lượng là cháu nội của Trần Thái Tông

       Trần Hữu Lượng và Chu nguyên Chương đánh nhau ngang ngửa và bỗng dưng Trần Hữu Lượng chết (Có sách chép là, một sáng, Trần Hữu Lượng ra đứng ở mui thuyền, bị trúng môt mũi tên lạc mà thác)

       Giang san Tàu trở thành thuộc về Chu nguyên Chương

 

Theo câu chuyện lịch sử trên, th́ Trần Hữu Lượng là k t thù của nhà Minh, THL lại gốc là người Đại Việt và là người họ Trần của nhà Trần củaớc ta. Do đó, nhà Minh xem nhà Trần như cái họa tâm phúc, mối lo trong gan ruột của h ; nhà Minh e rằng nhà Trần nếu tiếp tục làm vua, ngày nào đó lại giúp rập ḍng dơi của Trần Hữu Lượng th́ sao ?

 

Việc lập ḍng dơi nhà Trần , ở nước ta, là điều đại tối kỵ của Nhà Minh !!!

 

 

VII) Vua quan nhà Hồ đều được vua Minh ‘tha chết’

 

Minh Thành Tổ đối đăi rất tử tế với vua quan nhà Hồ : họ đều được vua Minh ‘tha chết’, và không bị tội. Chỉ có Hồ Quí Ly là bị vài h́nh phạt nhẹ, như bị đày làm lính.

Minh Thành Tổ đối đăi rất tử tế với vua quan nhà Hồ, chỉ tội nghiệp cho người dân đen ĐV , bị giải về Tàu , bị hành hạ tàn tệ (có nhiều thiếu niên bị thiến, để sung vào cung đ́nh làm thái giám)

Ta có thể nói rằng nhà Minh xem việc nhà Hồ diệt nhà Trầncông lao, vậy

 

       // viết xong tháng  5-2010  , sẽ đăng đầu tháng 6-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *